Zan 5:1-47

  • Bian kun m’ɔ ti tukpacifuɛ’n yoli juejue Bɛtzata lɔ (1-18)

  • Zezi i Si’n yɛ ɔ mɛnnin i atin kɛ ɔ yo ninnge mun-ɔn (19-24)

  • Be nga be wuli’n bé wá tí Zezi i nɛn’n (25-30)

  • Be nga be di Zezi i ti lalo’n (31-47)

5  I sin’n, Zuifu’m be cɛn dilɛ kun juli. Ɔ maan Zezi ɔli Zerizalɛmun.  Zerizalɛmun klɔ’n i anuan nga be flɛ i Bua anuan’n i wun lɛ’n, nzue gble kun o lɛ. Be flɛ i Ebre nun kɛ Bɛtzata. Akpa nnun be bo sin yiɛ i.  Tukpacifuɛ kpanngban nin aɲinsifuɛ mun nin be nga be ja yo be ya’n, ɔ nin be nga be ja annzɛ be sa ti wuwa’n,* be lala akpa sɔ’m be bo.  ——  Bian kun o lɛ, ɔ tɔli tukpacɛ w’a di afuɛ ablasan-nin-mɔcuɛ (38).  Zezi wunnin i, ɔ la lɛ. Kɛ m’ɔ si kɛ ɔ tɔli tukpacɛ w’a cɛ kpa’n ti’n, ɔ usɛli i kɛ: “?A kunndɛ kɛ á yó juejue?”  Tukpacifuɛ’n tɛli i su kɛ: “Nja, kɛ nzue’n ko keje’n, n ɲanman sran naan w’a fa min w’a jra nun. Kɛ ń kɔ́’n, nn sran uflɛ w’a dun mmua w’a jra nun.”  Zezi seli i kɛ: “Jaso! Fa ɔ bɛ’n naan nanti.”  Yɛ bian’n ka lɛ yoli juejue-ɔ. Ɔ mɛnnin i bɛ’n su, kpɛkun ɔ nantili. Cɛn sɔ’n ti Wunmiɛn-lolɛ-cɛn. 10  I sɔ’n ti’n, Zuifu’m be seli bian ng’ɔ yoli juejue’n kɛ: “Andɛ ti Wunmiɛn-lolɛ-cɛn, a leman atin manman bɛ su.” 11  Ɔ tɛli be su kɛ: “Sran ng’ɔ yoli min juejue’n, i bɔbɔ seli min kɛ: ‘Fa ɔ bɛ’n naan nanti.’” 12  Be usɛli i kɛ: “?Sran onin yɛ ɔ seli wɔ kɛ, ‘Fa ɔ bɛ’n naan nanti-ɔ?’” 13  Sanngɛ bian ng’ɔ yoli juejue’n, ɔ siman sran ng’ɔ yoli i juejue’n. Afin Zezi wluli sran kpanngban nga be o lɛ’n be afiɛn ɔli. 14  I sin’n, Zezi toli i Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ, yɛ ɔ seli i kɛ: “Nian, w’a yo juejue. Nán yo sa tɛ fi kun naan like kun mɔ i tɛ tra tukpacɛ’n, w’a yoman wɔ.” 15  Bian’n ɔli ko seli Zuifu’m be kɛ Zezi yɛ ɔ yoli i juejue-ɔ. 16  I sɔ’n ti yɛ Zuifu’m be kleli Zezi i yalɛ’n niɔn. Afin Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun yɛ ɔ yo ninnge sɔ mun-ɔn. 17  Sanngɛ ɔ tɛli be su kɛ: “Lele nin andɛ’n, min Si te di junman. N kusu n yaciman junman dilɛ.” 18  I sɔ’n ti’n, Zuifu’m be wa kunndɛli kpa kɛ bé kún i. Afin ɔ saci Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n, kpɛkun ɔ flɛ Ɲanmiɛn kɛ i Si, ɔ fɛ i wun sunnzun i. 19  Sanngɛ Zezi tɛli be su kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ Ba’n kwlá kpɛmɛn i ti nun yoman like ba kun sa. Saan like kwlaa nga ɔ wun kɛ Siɛ’n yo’n, yɛ ɔ yo-ɔ. Afin like kwlaa nga Siɛ’n yo’n, yɛ ba’n nian su yo-ɔ. 20  Afin Siɛ’n klo Ba’n, kpɛkun ɔ kle i ninnge nga i bɔbɔ yo’n i kwlaa. Asa kusu’n, ɔ́ wá klé i junman dan trá nga mun naan ɔ bo amun nuan. 21  Afin Siɛ’n yo maan be nga b’a wu’n be jaso, kpɛkun ɔ man be nguan. I wafa kunngba’n, Ba’n kusu man sran ng’ɔ klo’n i nguan wie. 22  Afin Siɛ’n diman sran fi jɔlɛ. Sanngɛ ɔ fali jɔlɛ dilɛ’n kwlaa wlali Ba’n i sa nun, 23  naan sran’m be kwlaa be bu Ba’n i sran kɛ be fa bu Siɛ’n i sran’n sa. Sran ng’ɔ buman Ba’n i sran’n, nn ɔ buman Siɛ’n m’ɔ sunmɛnnin i’n i sran. 24  Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ sran ng’ɔ ti min ndɛ’n m’ɔ lafi sran ng’ɔ sunmannin min’n i su’n, ɔ́ ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. Kpɛkun be su dimɛn i jɔlɛ. Sanngɛ w’a fin wie’n nun w’a fite, w’a ɲan nguan. 25  “Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ blɛ kun wá jú’n, w’a ju bɔbɔ, be nga be wuli’n bé wá tí Ɲanmiɛn i Wa’n i nɛn’n. Kpɛkun be nga be sieli be su’n, bé ɲán nguan. 26  Siɛ’n man nguan.* Ɔ maan ɔ mannin Ba’n i tinmin, naan Ba’n kusu man nguan wie. 27  Kpɛkun ɔ mɛnnin i kwlalɛ naan ɔ di jɔlɛ, afin i yɛ ɔ ti Sran wa’n niɔn. 28  Nán ndɛ sɔ’n bo amun nuan. Afin blɛ wie wá jú’n, be kwlaa nga be o ndia’m be nun’n, bé tí i nɛn’n 29  kpɛkun bé fín ndia’m be nun bé fíte. Be nga be yoli sa kpakpa mun’n, bé ɲán nguan. Yɛ be nga be yoli sa tɛtɛ mun’n, bé dí be jɔlɛ. 30  N kwlá kpɛman n ti nun n yoman like ba kun sa. Ndɛ nga n ti’n, i su yɛ n nian n di jɔlɛ-ɔ. Jɔlɛ nga n di’n, ɔ ti su. Afin nán min klun sa yɛ n kunndɛ kɛ ń yó-ɔ, sanngɛ sran ng’ɔ sunmannin min’n i klun sa yɛ n yo-ɔ. 31  “Sɛ min kunngba yɛ n di min ti lalo’n, nn lalo nga n di’n timan nanwlɛ. 32  Sran uflɛ o lɛ m’ɔ di min ti lalo-ɔ. N si kɛ min ti lalo ng’ɔ di’n, ɔ ti nanwlɛ. 33  Amun sunmannin sran Zan sin. Min ti lalo ng’ɔ dili’n ti nanwlɛ. 34  Nán kɛ n kunndɛ kɛ sran di min ti lalo ti-ɔ. Sanngɛ kɛ ɔ ko yo naan amun a fite nun’n, i ti yɛ n kan ndɛ sɔ mun-ɔn. 35  Bian sɔ’n ti kɛ kannin sa. Ɔ jue, kpɛkun ɔ kpaja. Amun kunndɛli kɛ amún dí aklunjuɛ i kpajalɛ’n nun. I sɔ mɔ amun kunndɛli’n w’a cɛman. 36  Sanngɛ n le like m’ɔ di min ti lalo tra min ti lalo nga Zan dili’n. Afin ninnge bɔbɔ nga min Si seli min kɛ n yo’n, mɔ n su yo’n, be kle kɛ Siɛ’n yɛ ɔ sunmannin min-ɔn. 37  Kpɛkun Siɛ’n m’ɔ sunmannin min’n, i bɔbɔ dili min ti lalo. Amun nin-a timɛn i nɛn’n le. Amun nin-a wunmɛn i le. 38  Kpɛkun i ndɛ’n kaman amun klun, afin sran bɔbɔ ng’ɔ sunmɛnnin i’n, amun lafimɛn i su. 39  “Amun suan Ɲanmiɛn Ndɛ’n, afin amun bu i kɛ i sɔ’n ti’n, amún ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. Sanngɛ ndɛ sɔ’n* yɛ ɔ di min ti lalo-ɔ. 40  Kusu amun kunndɛman kɛ amún bá min sin naan amun a ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. 41  N kunndɛman dunman sran’m be ɲrun. 42  Sanngɛ n si kpa kɛ amun klun lɔ’n, amun kloman Ɲanmiɛn. 43  Min Si dunman nun yɛ n bali-ɔ. Sanngɛ amun sɔman min nun. Sɛ sran wie bɛ i bɔbɔ i dunman nun’n, amún sɔ́ sran sɔ’n nun. 44  ?Kɛ mɔ amun wiengu ɲrun dunman yɛ amun kunndɛ’n, mɔ amun kunndɛman Ɲanmiɛn bɔbɔ i ɲrun dunman’n, ɔ́ yó sɛ naan amun a kwla lafi min su? 45  Nán amun bu i kɛ ń wá sánman amun Siɛ’n i ja su. Sran kun o lɛ’n, i yɛ ɔ sanman amun-ɔn. Sran sɔ’n yɛle Moizi mɔ amun fali amun wla guɛli i su’n. 46  Nanwlɛ, sɛ ɔ ti kɛ amun lafili Moizi su’n, nn amún láfi min su. Afin min su ndɛ yɛ ɔ klɛli-ɔ. 47  ?Sanngɛ sɛ amun lafiman ndɛ ng’ɔ klɛli’n su’n, ɔ́ yó sɛ naan amun a lafi ndɛ nga n kan’n su?”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “bubuwafuɛ mun.”
Be kwla se ekun kɛ “nguan mɔ be fa cɛ sran’n wo i nun.”
Yɛle kɛ, Ɲanmiɛn Ndɛ’n.