Zan 21:1-25

  • Zezi yili i wun nglo kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun (1-14)

  • Piɛli kɛn i weiin kɛ ɔ klo Zezi (15-19)

    • “Man min bua ba’m be aliɛ” (17)

  • Zezi i sɔnnzɔnfuɛ ng’ɔ klo i kpa’n (20-23)

  • Ndɛ’n i atabo’n (24, 25)

21  I sin’n, Zezi yili i wun nglo kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun ekun Tiberiadi Jenvie’n i nuan lɔ. Wafa ng’ɔ yili i wun nglo’n yɛ:  Cɛn kun’n, Simɔn Piɛli nin Toma (mɔ be flɛ i ekun kɛ Nda’n) nin Natanaɛli m’ɔ fin Kana ng’ɔ o Galile mɛn’n nun lɔ’n, ɔ nin Zebede i mma mun nin Zezi i sɔnnzɔnfuɛ nɲɔn ekun be o lɛ.  Kpɛkun Piɛli seli be kɛ: “N su kɔ jue tralɛ.” Yɛ be seli i kɛ: “É kɔ́ wie.” Be ɔli naan b’a ko fu alie kun nun. Sanngɛ kɔnguɛ sɔ nun’n, b’a traman like fi.  Kɛ aliɛ wá cɛ́n’n, Zezi wa jrannin cenje’n su lɛ. Sanngɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m b’a wunmɛn i wlɛ kɛ Zezi yɛ ɔ jin lɛ-ɔ.  Yɛ Zezi seli be kɛ: “?Mantuan mun, amun le like* be di?” Be tɛli i su kɛ: “Cɛcɛ-o!”  Ɔ seli be kɛ: “Amun gua lala’n alie’n i fama su, i liɛ’n amún ɲán wie.” Ɔ maan be guali lala’n. Sanngɛ b’a kwlá manman lala’n su b’a siemɛn i alie’n nun, afin jue kpanngban kpa o nun.  Yɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ ng’ɔ klo i kpa’n seli Piɛli kɛ: “E Min’n niɔn.” Kɛ Simɔn Piɛli tili i kɛ e Min’n yɛ ɔ o lɔ’n, ɔ wlɛli* i tralɛ dan’n, afin i wun ti kplɛn* naan w’a tɔ jenvie’n nun.  Sanngɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ onga’m be liɛ’n, be fali alie kaanfuɛ’n naan b’a ba. Be kwla cuɛnnin lala’n mɔ jue w’a yi i’n, afin be nin cenje’n nunman mmua. Be afiɛn’n ti nun mɛtri kɔe ablangwlan (90).  Kɛ be juli cenje’n su lɛ’n, be wunnin kɛ jue o sin su, kpɛkun kpanwun o lɛ wie. 10  Zezi seli be kɛ: “Amun fa jue nga amun trali be’n be nun wie bla.” 11  Ɔ maan Simɔn Piɛli fuli alie’n nun. Kpɛkun ɔ cuɛnnin lala’n guɛli i cenje’n su lɛ. Jue nga be o nun’n be sɔnnin kpa, kpɛkun be ti dandan kpa. Be ti ya kun ablenun-nin-nsan (153). Ɔ nin i sɔ’n ngba’n, lala’n w’a timan. 12  Zezi seli be kɛ: “Amun bla be wa di like.” I sɔnnzɔnfuɛ’m be nun kun sa w’a kwlá usɛmɛn i kɛ: “?Wan yɛle wɔ?” Afin be si kɛ be Min’n niɔn. 13  Zezi fali kpanwun’n mannin be, kpɛkun ɔ fali jue’n mannin be wie. 14  Kɛ Zezi cɛnnin nguan’n,* i kpɛ nsan su ng’ɔ́ yí i wun nglo klé i sɔnnzɔnfuɛ mun’n, yɛ ɔ o lɛ-ɔ. 15  Kɛ be wieli like di’n, Zezi usali Simɔn Piɛli kɛ: “?Zan wa Simɔn, a klo min tra nga mun?” Ɔ tɛli i su kɛ: “Ɛɛn min Min, a si kɛ n klo wɔ.” Ɔ seli i kɛ: “Man min bua ba’m be aliɛ.” 16  I kpɛ nɲɔn su’n, ɔ usɛli i kɛ: “?Zan wa Simɔn, a klo min?” Ɔ tɛli i su kɛ: “Ɛɛn min Min, a si kɛ n klo wɔ.” Ɔ seli i kɛ: “Nian min bua ba’m be lika.” 17  I kpɛ nsan su’n, ɔ usɛli i kɛ: “?Zan wa Simɔn, a klo min?” I sɔ’n w’a yoman Piɛli i fɛ. Afin ɔ usɛli i kpɛ nsan su kɛ: “?A klo min?” Ɔ maan ɔ seli i kɛ: “Min Min, a si sa kwlakwla. A si kɛ n klo wɔ.” Zezi seli i kɛ: “Man min bua ba’m be aliɛ. 18  Nanwlɛ, ń kán klé wɔ kpa kɛ i nun nga a ti gbanflɛn kan’n, ɔ bɔbɔ yɛ a wlawla ɔ wun-ɔn. Yɛ lika kwlaa nga a klo kɛ á kɔ́’n, yɛ a kɔ-ɔ. Sanngɛ kɛ á wá yó oke’n, á wá tínngɛ ɔ sa’n nun, kpɛkun sran uflɛ wlá ɔ tralɛ, kpɛkun ɔ́ fá wɔ kɔ́ lika nga a kloman’n.” 19  Wafa nga Piɛli wá wú mɔ i sɔ’n ti’n Ɲanmiɛn ɲán ɲrun’n, i ndɛ yɛ ɔ kɛnnin i lɛ-ɔ. Kɛ ɔ wieli ndɛ sɔ’n i kan’n, ɔ seli i kɛ: “Su min su titi.” 20  Piɛli kpɛli i ɲin kpɛkun ɔ wunnin kɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ ng’ɔ klo i kpa’n, ɔ su be su. I yɛ kɛ bé dí like nnɔsua’n ɔ kisɛli i wue nun seli i kɛ: “?Min Min, wan yɛ ɔ su yi ɔ man’n niɔn?” 21  Ɔ maan kɛ Piɛli wunnin i’n, ɔ seli Zezi kɛ: “?Min Min, yɛ bian nga li? ?I liɛ’n yó sɛ?” 22  Zezi seli i kɛ: “?Sɛ ɔ ti min klun su kɛ ɔ ka lɛ lele naan m’an ba’n, ɔ ndɛ o nun sɛ? Ɔ liɛ’n, su min su titi.” 23  Ɔ maan ndɛ sɔ’n truli aniaan’m be afiɛn kɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ sɔ’n su wuman. Kusu nn Zezi w’a semɛn i kɛ ɔ su wuman. Sanngɛ ɔ seli kɛ: “?Sɛ ɔ ti min klun su kɛ ɔ ka lɛ lele naan m’an ba’n, ɔ ndɛ o nun sɛ?” 24  Zezi i sɔnnzɔnfuɛ sɔ’n bɔbɔ yɛ ɔ kan ninnge sɔ’m be ndɛ-ɔ. I yɛ ɔ klɛli i kwlaa sɔ’n niɔn. Yɛ kusu e si kɛ ndɛ ng’ɔ kan’n ti nanwlɛ. 25  Nanwlɛ, Zezi yoli ninnge kpanngban wie mun ekun. Sɛ ɔ ti kɛ be klɛli be ngba’n, nn n bumɛn i kɛ fluwa nga be klɛli ndɛ sɔ’m be su’n, bé kwlá sɔ́n mɛn’n nun bɔbɔ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “jue.”
Be kwla se ekun kɛ “ɔ tɛnndɛnnin i wun.”
Nian Mt 25:36 i su ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun.
Glɛki nun’n, be se kɛ “fin be nga be wuli’n be nun fiteli.”