Zan 20:1-31

  • Sran fi nunman asieliɛ’n nun (1-10)

  • Zezi yili i wun nglo kleli Mari m’ɔ fin Magdala’n (11-18)

  • Zezi yili i wun nglo kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun (19-23)

  • Toma w’a lafiman su, sanngɛ i sin’n ɔ lafili su (24-29)

  • Like nga ti yɛ be klɛli fluwa nga’n (30, 31)

20  Lemɔcuɛ’n i cɛn klikli’n su’n, nglɛmun ndɛ kpa mɔ lika’n te lu’n, Mari m’ɔ fin Magdala’n ɔli asieliɛ’n su lɔ. Ɔ wunnin kɛ b’a yi yɔbuɛ ng’ɔ o asieliɛ’n i nuan’n su’n.  Ɔ maan ɔ wanndi ɔli Simɔn Piɛli nin Zezi i sɔnnzɔnfuɛ ng’ɔ klo i kpa’n, be sin. Yɛ ɔ seli be kɛ: “B’a yi e Min’n asieliɛ’n nun b’a ɔ, yɛ e siman lika nga b’a ko sie i-ɔ.”  Yɛ Piɛli nin Zezi i sɔnnzɔnfuɛ kun’n bé kɔ́ asieliɛ’n su lɔ-ɔ.  Be sran nɲɔn’n be wanndi yɛ be kɔ-ɔ. Sanngɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ kunfuɛ’n wanndili ndɛndɛ kpa trali Piɛli, ɔ maan ɔ dun mmua juli asieliɛ’n su lɔ.  Ɔ klu niɛnnin i klun lɔ. Ɔ wunnin kɛ lɛn tanmue’m be guagua lɛ. Sanngɛ w’a wluman lɔ.  Simɔn Piɛli m’ɔ su i su’n, i kusu juli lɛ. Ɔ wluli asieliɛ’n i klun lɔ, kpɛkun ɔ wunnin kɛ lɛn tanmue’m be guagua lɛ.  Tannin mɔ be fa cicili i ti’n, ɔ nunman tannin tanmue onga’m be wun lɛ. Sanngɛ ɔ ti ɲɔnɲɔnwa, yɛ ɔ guɛ i liɛ ngunmin lika uflɛ.  I sin’n, Zezi i sɔnnzɔnfuɛ kun ng’ɔ dun mmua juli asieliɛ’n su lɔ’n, ɔ wluli lɔ wie. Ɔ wunnin sa sɔ’n wie. Kpɛkun ɔ lafili ndɛ nga be kan kleli be’n su.  Sanngɛ nn blɛ sɔ’n nun’n, be nin-a wunman Ɲanmiɛn i ndɛ m’ɔ se kɛ ɔ fata kɛ ɔ cɛn nguan’n i wlɛ. 10  Ɔ maan i sɔnnzɔnfuɛ’m be sali be sin be awlo. 11  Sanngɛ Mari jin asieliɛ’n i wun lɛ. Ɔ o lɛ sún. Kɛ ɔ́ sún’n, ɔ klu niannin asieliɛ’n i klun lɔ. 12  Kpɛkun ɔ wunnin anzi nɲɔn, be wun tralɛ’n ti ufue, be titi lika nga be lali Zezi i fuɛn’n lɛ’n. Kun wo i ti lika, kpɛkun kun wo i ja lika. 13  Be usɛli i kɛ: “?Mmo, ngue ti yɛ a sun-ɔn?” Ɔ tɛli be su kɛ: “Be yili min Min’n be ɔli. N siman lika nga be ko sieli i’n.” 14  Kɛ i nuan tɔli cɛ’n, ɔ kpɛli i wun kpɛkun ɔ wunnin kɛ Zezi jin lɛ. Sanngɛ w’a wunmɛn i wlɛ kɛ Zezi-ɔ. 15  Zezi usɛli i kɛ: “?Mmo, ngue ti yɛ a sun-ɔn? ?Wan yɛ a su kunndɛ i-ɔ?” Ɔ bu i kɛ fie’n i sunianfuɛ’n niɔn. Ɔ maan ɔ tɛli i su kɛ: “Nja, sɛ wɔ yɛ a yili i ɔli’n, kle min lika nga a ko sieli i’n maan n ko fɛ i.” 16  Zezi seli i kɛ: “Mari!” Ɔ kpɛli i ɲin naan w’a se i Ebre nun kɛ: “Rabunin!” (I bo’n yɛle “Like klefuɛ!”) 17  Zezi seli i kɛ: “Yaci min nun. Afin n nin-a fuman Siɛ’n i wun lɔ. Sanngɛ kɔ min niaan’m be wun lɔ naan se be kɛ: ‘N su fu kɔ min Si m’ɔ ti amun Si wie’n, ɔ nin min Ɲanmiɛn m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn wie’n, i wun lɔ.’” 18  Mari m’ɔ fin Magdala’n ko kannin sa sɔ’m be ndɛ kleli Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun. Ɔ seli be kɛ: “N wunnin e Min’n!” Kpɛkun ɔ kannin ndɛ ng’ɔ kan kleli i’n kleli be. 19  Cɛn sɔ’n ti lemɔcuɛ’n i cɛn klikli’n, yɛ kusu aliɛ w’a san. Anuan’m be nun ti towa, afin Zuifu’m be ti’n srɛ kun Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun. Kpɛkun Zezi bali wa jrannin be afiɛn naan w’a se be kɛ: “Maan amun wun jɔ amun fɔun.” 20  Kɛ ɔ kannin ndɛ sɔ’n wieli’n, ɔ fɛli i sa nin i nvɛnwun’n kleli be. Ɔ maan i sɔnnzɔnfuɛ’m be klun jɔli, afin be wunnin e Min’n. 21  Zezi seli be ekun kɛ: “Maan amun wun jɔ amun fɔun. Kɛ Siɛ’n fa sunmannin min sa’n, n kusu ń súnman amun wie.” 22  Kɛ ɔ kannin ndɛ sɔ’n, ɔ fitali be su naan w’a se be kɛ: “Maan Ɲanmiɛn i wawɛ’n tran amun su. 23  Sran kwlaa nga amun yaci i wun sa tɛ’n cɛ i’n, nn Ɲanmiɛn w’a dun mmua w’a yaci w’a cɛ i. Sran nga kusu mɔ amun a yacimɛn i wun sa tɛ’n b’a cɛmɛn i’n, Ɲanmiɛn su yaci cɛmɛn i.” 24  Sanngɛ kɛ Zezi bá’n, Toma m’ɔ ti i akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be nun kun’n, mɔ be flɛ i kɛ Nda’n, ɔ nunman be wun lɛ wie. 25  Ɔ maan Zezi i sɔnnzɔnfuɛ onga’m be seli i kɛ: “E wunnin e Min’n!” Sanngɛ ɔ seli be kɛ: “Sɛ m’an wunman kpɛngbɛ’m be osu* i sa’m be klun’n, naan m’an faman min sama’n m’an wlɛmɛn i kpɛngbɛ’m be osu’n nun’n, yɛ sɛ m’an faman min sa m’an wlɛmɛn i nvɛnwun’n nun’n, n su lafiman ndɛ sɔ’n su le.” 26  Kɛ ɔ dili lemɔcuɛ’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be yiali sua’n i klun lɔ ekun. Toma o be nun wie. Anuan’m be nun ti towa’n, sanngɛ Zezi bali. Ɔ jrannin be afiɛn lɛ naan w’a se kɛ: “Maan amun wun jɔ amun fɔun.” 27  I sin’n, ɔ seli Toma kɛ: “Fa ɔ sama’n sie i wa. Nian min sa mun. Fa ɔ sa wla min nvɛnwun’n nun. Yaci akplowa silɛ’n, sanngɛ lafi su.” 28  Toma tɛli i su kɛ: “Min Min, min Ɲanmiɛn!” 29  Zezi seli i kɛ: “?Kɛ mɔ a wunnin min’n, i ti yɛ a lafi su-ɔ? Be nga b’a wunman min mɔ sanngɛ be lafi su’n, be liɛ su ti ye.” 30  Nanwlɛ, Zezi yoli abonuan sa kpanngban wie mun ekun i sɔnnzɔnfuɛ’m be ɲrun. B’a klɛman be fluwa nga nun. 31  Sanngɛ be klɛli ndɛ nga mun naan amun lafi su kɛ Zezi yɛ ɔ ti Klisi’n niɔn naan ɔ ti Ɲanmiɛn i Wa. Yɛ kɛ amun lafi su sɔ’n ti’n, amún ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n i dunman nun.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “nzɔliɛ.”