Zan 19:1-42

  • Zezi i bolɛ nin i finfin yolɛ (1-7)

  • Pilati usali Zezi i kosan ekun (8-16a)

  • Be boboli Zezi waka kun su Gɔlgota lɔ (16b-24)

  • Zezi fali ajalɛ naan be niɛn i nin lika (25-27)

  • Zezi i wie’n (28-37)

  • Zezi i sielɛ (38-42)

19  I sin’n, Pilati maan be fali Zezi ɔli, kpɛkun be boli i nin ngble.  Kpɛkun sonja’m be fali owieowie wɔli famiɛn kle be fa wlɛli i ti. Yɛ be wlɛli i wun tralɛ dan kun. Ɔ ti ɔkwlɛ kankankan.  Be wunngeli i wun lɔ, yɛ be seli i kɛ: “Zuifu’m be Famiɛn, é yó ɔ like-o.” Kpɛkun be kpacili i ɲrun.  Pilati fiteli lɔ ekun, kpɛkun ɔ seli be kɛ: “An nian! Ń má fɛ́ i ń fíte gua su wa ekun naan amun wun kɛ m’an wunman sa tɛ fi i wun.”  Ɔ maan Zezi fiteli gua su lɔ. Kle nga be fali owieowie be wɔli’n, ɔ o i ti. Yɛ tralɛ dan ɔkwlɛ kankankan’n wlɛ i wun. Pilati seli be kɛ: “An nian! Bian’n yɛ!”  Sanngɛ kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ gladi difuɛ’m be wunnin i’n, be kpan seli kɛ: “Bobo i waka’n su! Bobo i waka’n su!” Pilati seli be kɛ: “Amun bɔbɔ amun fɛ i naan amun ko kun i.* Afin n wunman sa tɛ kaan sa i wun.”  Zuifu’m be tɛli i su kɛ: “E le e mmla. Yɛ e mmla’n kle kɛ ɔ fata kɛ ɔ wu, afin ɔ seli kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn wa.”  Kɛ Pilati tili ndɛ nga be su kan’n, srɛ kunnin i dan kpa trali laa’n.  Ɔ wluli i sua nun lɔ ekun, kpɛkun ɔ seli Zezi kɛ: “?Nin yɛ a fin-ɔn?” Sanngɛ Zezi w’a tɛmɛn i su. 10  Yɛ Pilati seli kɛ: “?A tɛman min su? ?A siman kɛ sɛ n klo’n n kwla yaci ɔ nun, annzɛ kusu n kwla man atin kɛ be kun wɔ?”* 11  Zezi tɛli i su kɛ: “Sɛ Ɲanmiɛn w’a manman wɔ atin’n, a kwlá yoman min like fi. I sɔ’n ti’n, sran ng’ɔ fali min wlali wɔ sa nun’n, i sa ng’ɔ yoli’n i tɛ tra ɔ liɛ’n.” 12  Ɔ maan Pilati kunndɛli kɛ ɔ́ yáci i nun. Sanngɛ Zuifu’m be kpan seli kɛ: “Sɛ a yaci bian nga nun’n, a timan Sezaa i janvuɛ. Sran kwlaa ng’ɔ yo i wun famiɛn’n nn w’a jaso Sezaa wun.” 13  Kɛ Pilati tili ndɛ sɔ’n, ɔ fa Zezi ɔli gua su lɔ. Ɔ trannin ase jɔlɛ diwlɛ lɛ. Be flɛ lika sɔ’n kɛ Yɔbuɛ cenje. Sanngɛ Ebre nun’n, be flɛ i Gabata. 14  Siɛn’n, cɛn nga Zuifu’m be buabua be wun naan b’a di Delɛ cɛn’n w’a ju, yɛ dɔ nsiɛn su’n* su wa ju. Ɔ seli Zuifu’m be kɛ: “An nian! Amun famiɛn’n yɛ!” 15  Sanngɛ be kpan seli kɛ: “Kun i! Kun i! Bobo i waka’n su!” Pilati usali be kɛ: “?N kun amun famiɛn’n?” Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be tɛli su kɛ: “E leman famiɛn uflɛ fi saan Sezaa.” 16  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ fɛ i mannin be naan be bobo i waka’n su. Ɔ maan be fali Zezi ɔli. 17  I bɔbɔ suɛli i ɲrɛnnɛn waka’n,* yɛ ɔ ɔli lika nga be flɛ i kɛ Ti kongloman lika’n nun lɔ. Ebre nun’n, be flɛ lika sɔ’n kɛ Gɔlgota. 18  Kɛ be juli lɔ’n, be boboli i waka’n su, ɔ nin sran nɲɔn. Kun o i fama su, kun o i bɛ su, yɛ Zezi o be afiɛn. 19  Pilati klɛli ndɛ kun fa tɛli i ɲrɛnnɛn waka’n* su. Ɔ klɛli i kɛ: “Zezi m’ɔ ti Nazarɛtifuɛ’n m’ɔ ti Zuifu’m be Famiɛn’n yɛ.” 20  Zuifu kpanngban be kanngannin ndɛ sɔ’n, afin lika nga be boboli Zezi lɛ’n ɔ nin klɔ’n nunman mmua. Be klɛli ndɛ’n Ebre nin Latɛn nin Glɛki nun. 21  Sanngɛ Zuifu’m be Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be seli Pilati kɛ: “Nán klɛ i kɛ ‘Zuifu’m be Famiɛn,’ sanngɛ se kɛ i waan ‘N ti Zuifu’m be Famiɛn.’” 22  Pilati tɛli su kɛ: “M’an dun mmua m’an klɛ w’a wie.” 23  Kɛ sonja’m be boboli Zezi waka’n su’n, be fɛli i tralɛ dan’n naan b’a kpacikpaci nun nnan, sran kun liɛ kun sran kun liɛ kun. Be fɛli i tralɛ kaan’n wie. Sanngɛ tralɛ kaan sɔ’n, kɛ ɔ fɛ i nglo m’ɔ́ fá jú ngua’n, ɔ leman ngbaliɛ. Be wuli i kwlaa kunngle. 24  Yɛ be seli be wiengu kɛ: “Nán maan e titi nun. Sanngɛ maan e tu i wun fɔtɔ naan e wun sran nga tralɛ’n ɔ́ wá yó i liɛ’n.” Sa sɔ’n yoli naan Ɲanmiɛn i ndɛ’n ɔ kpɛn su. Ndɛ sɔ’n se kɛ: “Be cɛcɛli min tralɛ’m be nun, yɛ be tuli min tralɛ’m be wun fɔtɔ.” Sonja’m be yoli i kwlaa sɔ’n sakpa. 25  Sanngɛ Zezi i nin’n, ɔ nin i nin i niaan bla’n, be jinjin ɲrɛnnɛn waka* ng’ɔ o su’n i wun lɛ. Klopasi i yi Mari ɔ nin Mari m’ɔ fin Magdala’n, be jinjin lɛ wie. 26  Kɛ Zezi wunnin kɛ i nin nin i sɔnnzɔnfuɛ ng’ɔ klo i kpa’n be jinjin koko lɛ’n, ɔ seli i nin kɛ: “Mmo, nian! Ɔ wa’n yɛ ɔ o yɛ!” 27  I sin’n, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’n kɛ: “Nian! Ɔ nin yɛ ɔ o yɛ!” Ɔ maan kɛ ɔ fɛ i dɔ sɔ’n su’n, i sɔnnzɔnfuɛ’n fɛli i naan ɔ ko trɛn i awlo lɔ. 28  I sin’n, Zezi wunnin kɛ, kɛ ɔ fɛ i lɛ’n, ninnge’m be kwlaa be ti w’a yia. Kɛ ɔ ko yo naan Ɲanmiɛn i ndɛ’n w’a kpɛn su’n ti’n, ɔ seli kɛ: “Nzuewe kun min.” 29  Sɛ kun jin lɛ, duvɛn ɲanwa w’a yi i. Ɔ maan be fali mlɛn kun mɔ duvɛn ɲanwa’n o nun’n be sieli i izɔpu* waka kun su, kpɛkun be fa wunngeli i nuan’n i wun lɔ. 30  Kɛ Zezi wɔli duvɛn ɲanwa’n su’n, ɔ seli kɛ: “I kwlaa i ti w’a yia!” Ɔ kɛnnin i ti ase, kpɛkun yɛ ɔ wuli-ɔ.* 31  Kɛ mɔ cɛn sɔ’n ti Zuifu’m be wun buabualɛ cɛn’n, be seli Pilati kɛ maan be bubu be nga be boboli be waka’n su’n be ja mun naan be fa be fuɛn’m be wɔ. I liɛ’n, fuɛn’m be su kaman waka’m be su Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun. (Afin Wunmiɛn-lolɛ-cɛn sɔ’n ti cɛn dan kun.) 32  Ɔ maan sonja’m be wa bubuli sran klikli’n i ja mun, naan b’a bubu kun nga be boboli i waka’n su i wun lɛ’n, i ja liɛ mun wie. 33  Sanngɛ kɛ be juli Zezi su’n, be wunnin kɛ w’a wu. I sɔ’n ti’n, b’a bubumɛn i ja mun. 34  Sonja’m be nun kun fali cua wɔli i nvɛnwun, kpɛkun mmoja nin nzue be fiteli. 35  Sran ng’ɔ wunnin sa sɔ’n nun’n, yɛ ɔ kɛnnin i ndɛ-ɔ. Ndɛ ng’ɔ kannin’n kusu ti nanwlɛ. Ɔ si kɛ ndɛ ng’ɔ kan’n ti nanwlɛ, yɛ ɔ kannin sa sɔ’m be ndɛ naan amun kusu amun lafi su wie. 36  Sa sɔ’m be juli naan Ɲanmiɛn i ndɛ’n ɔ kpɛn su. Ɔ se kɛ: “Be su bumɛn* i owie kunngba bɔbɔ.” 37  Kpɛkun Ɲanmiɛn Ndɛ’n i nun ndɛ uflɛ se kɛ: “Bé wá nían sran nga be wɔli i cua’n.” 38  I sin’n, Zozɛfu m’ɔ fin Arimate’n, m’ɔ ti Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun kun’n, mɔ sanngɛ Zuifu’m be wun srɛ ti ɔ yimɛn i wun nglo’n, ɔ wa srɛli Zezi i fuɛn’n Pilati sa nun. Yɛ Pilati fa mɛnnin i-ɔ. Ɔ maan ɔ wa fali fuɛn’n ɔli. 39  Nikodɛmun kusu m’ɔ ko wunnin i wun cɛn kun kɔnguɛ’n, ɔ bali wie. Ɔ fali miri mɔ be sɛnngɛnnin* i nin aloɛsi’n m’ɔ ju kilo kɔe ablasan’n (30) ɔ bali. 40  Ɔ maan be fali Zezi i fuɛn’n. Kpɛkun be fali lɛn tanmue mɔ be guaguali nun ayre fannin’n, be cicili i wun kɛ nga Zuifu’m be fa yo i titi’n sa. 41  Fie kun o lika nga be kunnin* i’n nun lɛ, yɛ asieliɛ uflɛuflɛ kun o nun. Be nin-a sieman sran nun le. 42  Kɛ mɔ cɛn sɔ’n ti Zuifu’m be wun buabualɛ cɛn’n, mɔ asieliɛ’n kusu o koko lɛ’n ti’n, be sieli Zezi lɛ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “amun kun i waka’n su.”
Be kwla se ekun kɛ “be kun wɔ waka’n su.”
Yɛle kɛ, kɛ mindi wá jú’n.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Be kwla se ekun kɛ “ɔ yacili wunmiɛn lolɛ.”
Be kwla se ekun kɛ “fufuman.”
Annzɛ “ɲɔnɲɔnnin.”
Be kwla se ekun kɛ “be kunnin i waka’n su.”