Zan 17:1-26

  • Kpɛ kasiɛn nga Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be srɛli Ɲanmiɛn likawlɛ’n (1-26)

    • Sran ng’ɔ si Ɲanmiɛn’n ɔ́ ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n (3)

    • Klisifuɛ’m be timan mɛn’n nunfuɛ (14-16)

    • “Ɔ ndɛ’n ti nanwlɛ” (17)

    • “N yoli maan be sili ɔ dunman’n” (26)

17  Kɛ Zezi wieli ndɛ sɔ’m be kan’n, ɔ mɛnnin i ɲin su niannin ɲanmiɛn su lɔ. Ɔ seli kɛ: “Min Si, blɛ’n w’a ju. Yo maan ɔ wa’n ɲan ɲrun naan ɔ wa’n kusu yo naan a ɲan ɲrun.  Afin a mɛnnin i kwlalɛ sran kwlaa su naan be kwlaa nga a fali be mɛnnin i’n, ɔ man be nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.  Kɛ ɔ ko yo naan b’a ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n, ɔ ti cinnjin kɛ be si wɔ mɔ ɔ kunngba cɛ yɛ a ti Ɲanmiɛn’n, ɔ nin sran nga a sunmɛnnin i’n mɔ yɛle Zezi Klisi’n.  N yoli maan a ɲannin ɲrun asiɛ’n su wa, yɛ junman nga a mannin min kɛ n di’n, n wieli i di.  Min Si, kwlaa naan mɛn’n w’a bo i bo’n, ɲrun nga n le i ɔ wun lɔ’n, yo maan n ɲan ɲrun kunngba sɔ’n ɔ wun lɔ ekun.  “N yoli maan sran nga a fali be mɛn’n nun mannin min’n, be sili ɔ dunman’n. Be ti ɔ liɛ, yɛ a fali be mannin min, kpɛkun be fali ɔ ndɛ’n su.  Siɛn’n, be si kɛ ninnge kwlaa nga a fa be mannin min’n be fin wɔ.  Afin ndɛ nga a kan kleli min’n, kɛ n kan kleli be’n be sɔli nun, yɛ be si kɛ n ti ɔ janunfuɛ sakpa. Ɔ maan be lafili su kɛ a sunmannin min.  Be ti yɛ n su srɛ-ɔ. Nán mɛn’n nunfuɛ’m be ti yɛ n srɛ-ɔ. Sanngɛ be nga a fa be mannin min’n be ti-ɔ, afin be ti ɔ liɛ. 10  Ninnge nga be ti min liɛ’n, be kwlaa be ti ɔ liɛ, yɛ ninnge nga be ti ɔ liɛ’n be ti min liɛ. Kpɛkun n ɲannin ɲrun be afiɛn. 11  “N su tranman mɛn’n nun kun, sanngɛ be liɛ’n, be te o mɛn’n nun, yɛ min liɛ’n n su kɔ ɔ wun lɔ. Min Si, wɔ mɔ a ti sanwun’n, nian be nga a fali be mannin min’n be su, ɔ bɔbɔ ɔ dunman’n ti. I liɛ’n, be bo yó kun kɛ e bo ti kun’n sa. 12  I nun mɔ min nin be nga a fali be mannin min’n e o’n, n niannin be su ɔ dunman nun. Kpɛkun n sasali be maan be nun kun sa w’a mlinman, saan sran ng’ɔ fata kɛ be nunnun i naan ɔ ndɛ’n kpɛn su’n i kunngba cɛ. 13  Sanngɛ siɛn’n, n su kɔ ɔ wun lɔ. N kan ndɛ sɔ mun mɛn’n nun naan be klun jɔ dan kpa kɛ min klun fa jɔ’n sa. 14  N kannin ɔ ndɛ’n n kleli be. Sanngɛ mɛn’n nunfuɛ’m be kpɔli be, afin be timan mɛn’n nunfuɛ kɛ n kusu n timan mɛn’n nunfuɛ’n sa. 15  “N srɛman wɔ kɛ a yi be mɛn’n nun, sanngɛ ń srɛ́ wɔ kɛ klunwifuɛ’n ti’n, a nian be su. 16  Be timan mɛn’n nunfuɛ kɛ n kusu n timan mɛn’n nunfuɛ’n sa. 17  Fa nanwlɛ’n yo be sanwun.* Ɔ ndɛ’n ti nanwlɛ. 18  Kɛ nga a fa sunmannin min mɛn’n nun’n sa’n, n kusu n sunmannin be mɛn’n nun wie. 19  Kpɛkun be ti’n, n yoli sanwun titi naan nanwlɛ’n ti’n, be kusu b’a kwla yo sanwun wie. 20  “Nán be ngunmin be liɛ ti yɛ n srɛ-ɔ. Sanngɛ be nga bé wá tí ndɛ nga bé kán’n, mɔ i ti’n bé wá láfi min su’n, be liɛ wie ti yɛ n srɛ-ɔ. 21  I liɛ’n, be kwlaa be bo yó kun kɛ wɔ min Si, a nin min e bo ti kun mɔ n kusu min nin wɔ e bo ti kun’n sa’n, naan be nin e e bo yo kun. I liɛ’n, mɛn’n nunfuɛ’m bé láfi su kɛ wɔ yɛ a sunmannin min-ɔn. 22  N fali aɲrunɲan nga a mannin min’n n mannin be naan be bo yo kun kɛ e bo ti kun’n sa. 23  Min nin be e bo ti kun, kpɛkun a nin min e bo ti kun naan be yo sran wunmuan kun mlɔnmlɔn. I liɛ’n, mɛn’n nunfuɛ’m bé sí kɛ a sunmannin min naan a kloli be kɛ nga a fa kloli min’n sa. 24  Min Si, n kunndɛ kɛ lika nga n wo’n, be nga a fali be mannin min’n be tran lɛ wie naan be wun aɲrunɲan nga a mannin min’n. Afin ka naan mɛn’n w’a bo i bo’n,* a kloli min. 25  Siɛ sɛsɛfuɛ, nanwlɛ, mɛn’n nunfuɛ’m b’a siman wɔ, sanngɛ n liɛ’n n si wɔ, kpɛkun be nga a fali be mannin min’n be sili kɛ wɔ yɛ a sunmannin min-ɔn. 26  N yoli maan be sili ɔ dunman’n, yɛ ń yó maan bé sí i titi. I liɛ’n, bé nían klolɛ nga a fa kloli min’n su bé yí klolɛ’n i nglo naan min nin be e bo yo kun.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “sie be ngunmin.”
Blɛ nga Adan nin Ɛvu bé wú be mma mun’n i ndɛ yɛ be kan-ɔn.