Zan 16:1-33

  • Be kwla kun Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun (1-4a)

  • Junman nga Ɲanmiɛn wawɛ’n di’n (4b-16)

  • Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be awlabɔɛ’n wá káci aklunjuɛ (17-24)

  • Zezi kwlali mɛn’n (25-33)

16  “N kannin ndɛ sɔ mun n kleli amun naan amun a kpɔnzɔman.*  Sran’m bé kán amun bo Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun. I kpa bɔbɔ’n, blɛ wie wá jú’n, sran kwlaa ng’ɔ kun amun’n, ɔ́ bú i kɛ w’a di Ɲanmiɛn junman.  Kɛ mɔ be siman Siɛ’n, mɔ be siman min wie’n, i ti yɛ bé yó sa sɔ mun-ɔn.  Sanngɛ n kannin sa sɔ’m be ndɛ n kleli amun. I liɛ’n, sɛ i blɛ’n ju’n, amun wla kpɛ́n su kɛ n kannin be ndɛ n kleli amun. “I bo bolɛ nun’n, m’an kan kleman amun. Afin blɛ sɔ’n nun’n, nn n wo amun wun wa.  Sanngɛ siɛn’n, n su kɔ Sran ng’ɔ sunmannin min’n i sin. Kusu amun nun wie fi usaman min kɛ: ‘?Ninfan yɛ a su kɔ-ɔ?’  Afin ndɛ sɔ mɔ n kan kleli amun’n ti’n, amun wla w’a bo amun wun dan.  Sanngɛ maan n di i nanwlɛ n kle amun, amun ye yolɛ ti yɛ n su kɔ-ɔ. Afin sɛ m’an ɔman’n, ukafuɛ’n su baman amun wun wa. Sanngɛ sɛ n kɔ’n, ń súnmɛn i amun wun wa.  Sɛ ɔ ba’n, ɔ́ wá kán sa tɛ’n nin sa kpa yolɛ’n, ɔ nin jɔlɛ dilɛ’n be su ndɛ weiin klé sran’m be kwlaa.  Ɔ́ dún mmua kán sa tɛ yolɛ’n i ndɛ, afin be kleman kɛ be lafi min su. 10  I sin’n, ɔ́ kán sa kpa yolɛ’n i ndɛ, afin n su kɔ Siɛ’n i wun lɔ. Ɔ maan amun su wunman min kun. 11  Asa ekun’n, ɔ́ kán jɔlɛ dilɛ’n i ndɛ, afin be dili mɛn nga i siefuɛ’n i jɔlɛ. 12  “Ndɛ kpanngban o lɛ mɔ min waan ń kán klé amun-ɔn. Sanngɛ dɔ nga su’n, amun ti kwlá sɔnman be bo. 13  Sanngɛ sɛ Ɲanmiɛn wawɛ m’ɔ yi nanwlɛ’n i nglo’n ɔ ba’n, ɔ́ klé amun ndɛ nanwlɛ’n i kwlaa. Afin ɔ su kpɛmɛn i ti nun kanman ndɛ. Sanngɛ ndɛ ng’ɔ ti’n, yɛ ɔ́ kán-ɔn. Kpɛkun ɔ́ kán sa nga bé wá jú’n be ndɛ klé amun. 14  Ɔ́ wá yó maan ń ɲán ɲrun, afin ń kán ndɛ ń klé i, kpɛkun ɔ́ kán klé amun. 15  Like kwlaa nga Siɛ’n le i’n, ɔ ti min liɛ. I sɔ’n ti yɛ n seli kɛ ń kán ndɛ ń klé i naan i kusu ɔ kan kle amun’n niɔn. 16  Ɔ cɛ kan’n, amun su wunman min kun. Sanngɛ sɛ ɔ cɛ kan ekun’n, amún wún min.” 17  Kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun wie’m be tili ndɛ sɔ’n, be seli be wiengu kɛ: “?Kɛ ɔ se e kɛ ‘Ɔ cɛ kan’n, amun su wunman min kun’n, sanngɛ sɛ ɔ cɛ kan ekun’n, amún wún min’n,’ m’ɔ se ekun kɛ ‘afin n su kɔ Siɛ’n i wun lɔ’n,’ i bo’n yɛle onin?” 18  Ɔ maan be seli kɛ: “?Kɛ ɔ se kɛ ‘ɔ cɛ kan’n’ i bo’n yɛle onin? E wunman ndɛ ng’ɔ su kan’n i wlɛ.” 19  Zezi si kɛ be waan bé úsɛ i sa. Ɔ maan ɔ seli be kɛ: “?Kɛ n seli kɛ: ‘Ɔ cɛ kan’n, amun su wunman min kun’n, mɔ sanngɛ n seli ekun kɛ ɔ cɛ kan ekun’n, amún wún min’n, i ti yɛ amun su usa amun wiengu sa-ɔ?’ 20  Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ amún wá sún, yɛ amún wá bó awuyomo, sanngɛ mɛn’n nunfuɛ’m be klun jɔ́. Amun wla wá bó, sanngɛ amun awlabɔɛ’n wá káci aklunjuɛ. 21  Kɛ bla kun ko koto awuliɛ’n, ɔ fɛ.* Afin i ba wulɛ blɛ’n w’a ju. Sanngɛ kɛ ɔ ko wu ba’n, i wla kpɛnman afɛ dan ng’ɔ wunnin i’n su kun. Sanngɛ i klun jɔ, afin w’a wu sran kun mɛn’n nun. 22  Amun kusu dɔ nga su’n, amun wla w’a bo amun wun. Sanngɛ ń má wún amun ekun, kpɛkun amun klun wá jɔ́. Sran fi su kpɛman amun aklunjuɛ sɔ’n i sin. 23  Cɛn sɔ’n nun’n, amun su usaman min sa fi. Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ like kwlaa nga amun srɛ Siɛ’n, ɔ́ fá mán amun min dunman nun. 24  Lele dɔ nga su’n, amun nin-a srɛman like fi min dunman nun. Amun srɛ, yɛ amún ɲɛ́n i. I liɛ’n, amun klun jɔ́ dan kpa. 25  “N kannin ndɛ sɔ mun ɲanndra nun n kleli amun. Blɛ wie wá jú’n, n su kanman ndɛ ɲanndra nun n kleman amun kun, sanngɛ ń kán Siɛ’n i ndɛ ń klé amun weinwein. 26  Blɛ sɔ’n nun’n, amún srɛ́ Siɛ’n i like min dunman nun. Sanngɛ nán kɛ n su se kɛ ń má srɛ́ ń mán amun ti-ɔ. 27  Siɛ’n bɔbɔ klo amun, afin amun kloli min. Kpɛkun amun lafili su kɛ n ti Ɲanmiɛn i janunfuɛ. 28  N ti Siɛ’n i janunfuɛ, yɛ n bali mɛn’n nun. Siɛn’n, n su jaso mɛn’n nun ń kɔ́ Siɛ’n i wun lɔ.” 29  I sɔnnzɔnfuɛ’m be seli kɛ: “A su kan ndɛ’n i weinwein klé e siɛn’n, a kɛnmɛn i ɲanndra nun kun. 30  Siɛn’n, e si kɛ a si like kwlakwla. Ɔ nunman nun kɛ sran usa wɔ sa kun. I lɛ nun’n, e lafi su kɛ a fin Ɲanmiɛn wun lɔ.” 31  Zezi tɛli be su kɛ: “?Amun lafi su siɛn’n? 32  Amun nian! Blɛ wie wá jú’n, blɛ sɔ’n w’a ju bɔbɔ, amún bó sánndi kɔ́ amun awlo’m be nun, amún yáci min kunngba. Sanngɛ nán min kunngba yɛ n wo-ɔ, afin Siɛ’n nin min o nun. 33  N kannin ndɛ sɔ’n n kleli amun naan min dunman nun’n, amun wun jɔ amun kpa fɔuun. Mɛn’n nunfuɛ’m bé wá klé amun yalɛ. Sanngɛ amun jran kekle! N kwlali mɛn’n.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “amun ja w’a kplaman.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “i wla bo.”