Zan 12:1-50

  • Mari fali ngo guɛli i Zezi i ja’n su (1-11)

  • Zezi wluli Zerizalɛmun klɔ’n nun (12-19)

  • Zezi boli i wie ndɛ’n su (20-37)

  • Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n kpɛnnin su, afin Zuifu’m b’a lafiman ndɛ’n su (38-43)

  • Zezi bali mɛn’n i delɛ (44-50)

12  Cɛn ba nsiɛn ka naan Zuifu’m b’a di Delɛ cɛn’n, Zezi juli Betanin. Lɛ yɛ Lazaa mɔ Zezi cɛnnin i’n ɔ tran-ɔn.  Ɔ maan be tɔnnin aliɛ be mɛnnin i. Mati yɛ ɔ cɛcɛ aliɛ’n niɔn. Lazaa kusu o be nga be nin i be su di like’n be nun.  Mari fali ngo litri sin kun guɛli i Zezi i ja’n su, kpɛkun ɔ fɛli i timuɛn’n nunnunnin. Ngo sɔ’n bɔn fannin kpa. Naa yɛ be fa yoli-ɔ, b’a faman like uflɛ b’a sannganman nun, yɛ ɔ le gua kpa. Ngo fannin sɔ’n i nvan’n deli sua’n.  Sanngɛ Zida Iskariɔti m’ɔ ti i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun kun’n, m’ɔ́ wá fɛ́ i mán sran mun’n, ɔ seli kɛ:  “?Ngue ti yɛ b’a yoman ngo fannin sɔ’n i atɛ denie ya nsan (300) naan b’a fɛ i sɔ sika’n b’a man yalɛfuɛ mun-ɔn?”  Nán kɛ yalɛfuɛ’m be ndɛ lo i ti yɛ ɔ seli sɔ-ɔ. Sanngɛ ɔ ti awiefuɛ. I sa nun yɛ sika guawlɛ’n wo-ɔ, kpɛkun sika nga be fa gua nun’n, ɔ wuɛ i titi.  Yɛ Zezi seli kɛ: “Amun yaci i diin, maan ɔ yo like ng’ɔ su yo’n. Min sielɛ’n i su like yɛ ɔ yoli i lɛ-ɔ.  Afin amun nin yalɛfuɛ’m be o wa titi, sanngɛ min liɛ’n, amun nin min su tranman titi.”  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Zuifu kpanngban kpa b’a ti i kɛ ɔ o lɛ. Ɔ maan be bali. Sanngɛ nán Zezi i ngunmin ti yɛ be bali-ɔ. Lazaa m’ɔ cɛnnin i’n, i nianlɛ wie ti yɛ be bali-ɔ. 10  Ɔ maan kɛ ɔ fɛ i lɛ’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be buli Lazaa i kunlɛ akunndan wie. 11  Afin i dunman nun ti’n, sran kpanngban be kɔ Betanin, yɛ be lafi Zezi su. 12  Kɛ aliɛ cɛnnin’n, sran kpanngban nga be bali cɛn dilɛ’n i bo’n, be tili i kɛ Zezi su ba Zerizalɛmun. 13  Ɔ maan be fali mme nɲa be ɔli i atin kpalɛ. Be kpan seli kɛ: “É srɛ́ wɔ, de i! Maan Zoova yra sran ng’ɔ bɛ i dunman nun’n i su! Izraɛli Famiɛn’n i liɛ su ti ye!” 14  Kɛ Zezi wunnin aflunmun ba kun’n, ɔ ko fu trɛnnin i su, kɛ nga be fa klɛli’n sa. Be klɛli i kɛ: 15  “Siɔn i wa bla, nán srɛ kun wɔ. Nian! Ɔ famiɛn’n su ba, ɔ ti aflunmun ba kun su.” 16  I klikli nun’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m b’a wunman ninnge sɔ’m be wlɛ. Sanngɛ kɛ Zezi ɲannin ɲrun’n, be wla kpɛnnin su kɛ ninnge nga be fa yoli i’n, ɔ nin i su ndɛ nga be klɛli’n be ti kun sɛsɛsɛ. 17  I nun nga Zezi seli Lazaa kɛ ɔ fin asieliɛ’n nun fite’n, m’ɔ cɛnnin i’n, nn sran kpanngban be o lɛ. Sran sɔ’m b’a yaciman lalo dilɛ. 18  Like nga ti yɛ sran’m be ɔli i atin kpalɛ’n, i kun yɛ ɔ o lɛ-ɔ. Afin be tili i kɛ ɔ yoli sa sɔ’n. 19  Ɔ maan Farizifuɛ’m be kɛnnin i be afiɛn lɔ kɛ: “I kwlaa nga e su yo i yɛ’n, ɔ ti ngbɛn. Afin amun nian, sran’m be kwlaa be su i su.” 20  Be nga be bali Ɲanmiɛn sulɛ cɛn dilɛ’n nun’n, be nun wie’m be ti Glɛki. 21  Ɔ maan be ko toli Filipu m’ɔ fin Bɛtsaida ng’ɔ o Galile mɛn’n nun lɔ’n. Kpɛkun be srɛli i kɛ ɔ yo like kun man be. Be seli i kɛ: “Nja, e waan é wún Zezi wun.” 22  Filipu ko boli su kleli Andre. Andre nin Filipu be ɔli be ko kan kleli Zezi. 23  Zezi tɛli be su kɛ: “Blɛ nga Sran wa’n wá ɲán ɲrun’n w’a ju. 24  Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ sɛ ble mma kun w’a tɔman asiɛ’n wun’n naan w’a saciman’n, ɔ ka ble mma kunngba. Sanngɛ sɛ ɔ saci’n, ɔ su mma kpanngban. 25  Sran kwlaa ng’ɔ klo i nguan’n, ɔ saci i. Sanngɛ sran ng’ɔ kpɔ i nguan’n mɛn nga nun’n, ɔ́ sɛ́sɛ́ i naan w’a kwla ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. 26  Sɛ sran kun waan ɔ́ sú min’n, maan ɔ su min su. Afin lika nga n wo’n, lɛ yɛ min sufuɛ’n trán-ɔn. Sran kwlaa nga i waan ɔ́ sú min’n, min Si’n wá mɛ́n i kɔmin su. 27  Kɛ é sé yɛ’n, min akunndan’n w’a sanngan. ?Yɛ ń sé sɛ ekun? Min Si, de min blɛ sɔ’n nun. Kusu blɛ sɔ’n ti yɛ n bali-ɔ. 28  Min Si, yo maan ɔ dunman’n fu.” Kpɛkun nɛn kun tɛli ɲanmiɛn su lɔ. Ɔ seli kɛ: “N yoli maan ɔ fuli, yɛ ń wá yó maan ɔ́ fú ekun.” 29  Be nga be titi lɛ’n, be tili. I sɔ’n ti’n, be seli kɛ ɲanmiɛn’n kplali. Sanngɛ wie’m be seli kɛ: “Anzi kun kannin ndɛ kleli i.” 30  Zezi tɛli su kɛ: “Nán min ti yɛ nɛn sɔ’n tɛli-ɔ, sanngɛ amun ti-ɔ. 31  Blɛ nga bé wá dí mɛn nga i jɔlɛ’n w’a ju siɛn’n. Ɔ maan bé wá kán sran ng’ɔ sie mɛn nga’n i bo. 32  Sanngɛ min liɛ’n, sɛ be man min su’n, ń yó maan sran wafawafa kwlaa bé bá min sin.” 33  Wafa ng’ɔ́ wá wú’n, i ndɛ yɛ ɔ su kan-ɔn. 34  Ɔ maan sran nga be o lɛ’n be tɛli i su kɛ: “E tili i kɛ Mmla’n se kɛ Klisi’n ká lɛ tititi. ?Yɛ ɔ yo sɛ yɛ a se kɛ bé wá sénde Sran wa’n waka’n su-ɔ? ?Wan yɛle Sran wa’n?” 35  Yɛ Zezi seli be kɛ: “Kannin’n nin amun trán le nɲɔn kun. Blɛ mɔ kannin’n wo lɛ’n, maan amun nanti kannin’n i kpajalɛ’n nun. I liɛ’n, aosin’n su kataman amun su. Sran kwlaa ng’ɔ nanti aosin’n nun’n, ɔ siman lika ng’ɔ su kɔ’n. 36  Blɛ mɔ kannin’n wo lɛ’n, maan amun kle kɛ amun lafi kannin’n su. I liɛ’n, amún yó kannin’n i mma mun.” Kɛ Zezi kannin ndɛ sɔ mun’n, ɔ jasoli lɛ ko fiali be wun. 37  Kannzɛ ɔ yoli abonuan sa kpanngban kleli be’n, sanngɛ b’a lafimɛn i su, 38  kɛ ɔ ko yo naan ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Ezai kannin’n w’a kwla kpɛn su’n ti. Ɔ seli kɛ: “?Zoova, wan yɛ ɔ lafili ndɛ nga e kannin’n su-ɔ? ?Yɛ wan yɛ Zoova yili i tinmin’n* i nglo kleli i-ɔ?” 39  Like nga ti yɛ b’a kwlá lafiman su’n, Ezai kɛnnin i ndɛ ekun. Ɔ seli kɛ: 40  “Ɔ katali be ɲin, ɔ yoli maan be awlɛn’n keteli. I liɛ’n, be ɲinma su wunman ase, yɛ be su wunman sa ng’ɔ fata kɛ be yo’n i wlɛ, yɛ be su saman be sin naan m’an yo be juejue.” 41  Ezai kannin ndɛ sɔ mun afin ɔ wunnin i aɲrunɲan’n, kpɛkun ɔ kɛnnin i ndɛ. 42  Kannzɛ Zuifu’m be kpɛnngbɛn’m be nun kpanngban bɔbɔ be lafili i su’n, sanngɛ Farizifuɛ’m be ti’n, b’a yimɛn i nglo. Afin sɛ be yo sɔ’n, bé kán be bo Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun. 43  Be klo aɲrunɲan ng’ɔ fin klɔ sran mun’n tra ng’ɔ fin Ɲanmiɛn’n. 44  Yɛ Zezi mɛnnin i nɛn’n su seli kɛ: “Sran ng’ɔ lafi min su’n, nán min ngunmin min su yɛ ɔ lafi-ɔ, sanngɛ ɔ lafi sran ng’ɔ sunmannin min’n i su wie. 45  Yɛ sran ng’ɔ wun min’n, nn w’a wun Sran ng’ɔ sunmannin min’n wie. 46  N bali kɛ ń yó kɛ kannin sa mɛn’n nun. Ɔ maan sran kwlaa ng’ɔ lafi min su’n, ɔ su tranman aosin’n nun kun. 47  Sanngɛ sɛ sran kun ti min nuan ndɛ naan ɔ nantiman su’n, n su dimɛn i jɔlɛ. Afin m’an baman kɛ ń dí mɛn’n i jɔlɛ, sanngɛ n bali mɛn’n i delɛ. 48  Sran ng’ɔ sɔman min nun’n, m’ɔ faman ndɛ nga n kan be’n be su’n, sran kun o lɛ’n, ɔ́ wá dí i jɔlɛ. Ndɛ nga n kannin’n i su yɛ bé jrán bé dí i jɔlɛ blɛ kasiɛn’n nun-ɔn. 49  Afin ndɛ nga n kan’n, n kpɛman min ti nun yɛ n kan-ɔn. Sanngɛ Siɛ m’ɔ sunmannin min’n, i bɔbɔ yɛ ɔ kleli min ndɛ ng’ɔ fata kɛ n kan nin like ng’ɔ fata kɛ n kle’n niɔn. 50  Yɛ n si kɛ ndɛ ng’ɔ kan’n i su falɛ’n man nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. Ɔ maan ndɛ kwlaa nga Siɛ’n kan kleli min’n, n nian su n kɛn i sɛsɛsɛ.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “i sa’n.”