Zan 11:1-57

  • Lazaa i wie’n (1-16)

  • Zezi fɔnvɔli Mati nin Mari (17-37)

  • Zezi cɛnnin Lazaa (38-44)

  • Zezi i kunlɛ’n i akunndan bulɛ (45-57)

11  Be flɛ bian kun kɛ Lazaa. Ɔ tɔli tukpacɛ. I klɔ’n yɛle Betanin. Klɔ kunngba’n su yɛ Mari nin i niaan bla Mati be fin-ɔn.  Mari sɔ’n yɛ ɔ fali ngo fannin guali e Min’n i wun m’ɔ fɛli i timuɛn’n nunnunnin i ja wun’n niɔn. I niaan bian yɛle Lazaa m’ɔ tɔli tukpacɛ’n.  Ɔ maan Lazaa i niaan bla’m be sunmannin sran kɛ ɔ ko se Zezi kɛ: “E Min, nian! sran mɔ a klo i sa’n, w’a tɔ tukpacɛ.”  Kɛ Zezi tili i sɔ’n, ɔ seli kɛ: “Tukpacɛ sɔ’n timɛn i wie liɛ, sanngɛ ɔ ti Ɲanmiɛn i manmanlɛ liɛ, kɛ ɔ́ yó naan b’a yi Ɲanmiɛn i Wa’n i ayɛ’n ti.”  Zezi klo Mati nin i niaan bla, ɔ nin Lazaa be sa.  Sanngɛ kɛ ɔ tili i kɛ Lazaa w’a tɔ tukpacɛ’n, ɔ kali kan ɔ o lɛ’n, ɔ dili cɛn ba nɲɔn.  I sin’n, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: “Maan e wɔ Zide mɛn’n nun lɔ ekun.”  I sɔnnzɔnfuɛ’m be seli i kɛ: “Rabi,* Zidefuɛ’m be kunndɛli kɛ bé fínfín wɔ yɔbuɛ ɔ nin-a cɛman. ?Yɛ a su kɔ lɔ ekun?”  Zezi tɛli su kɛ: “?Kɛ lika cɛn m’ɔ́ fá sán’n, ɔ diman dɔ blu-nin-nɲɔn (12)? Sɛ sran kun nanti wia nun’n, i ja kplaman like fi su. Afin ɔ wun mɛn nga nun kannin’n. 10  Sanngɛ sɛ kɔnguɛ yɛ sran kun nanti’n i ja kpla, afin kannin’n nunmɛn i nun.” 11  Kɛ ɔ kannin sɔ wieli’n, ɔ seli ekun kɛ: “E janvuɛ Lazaa su lafi. Sanngɛ n su ko tinnge i.” 12  Yɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be seli i kɛ: “E Min, sɛ ɔ su lafi’n, ɔ́ yó juejue.” 13  Zezi liɛ’n, i wie’n i ndɛ yɛ ɔ su kan-ɔn. Sanngɛ be buli i kɛ ɔ su kan lafilɛ kpakpa ndɛ. 14  Ɔ maan Zezi seli be weiin kɛ: “Lazaa w’a wu. 15  Yɛ amun ti’n, kɛ n nunman lɔ’n, ɔ yo min fɛ, i liɛ’n amún láfi min su. Maan e wɔ i wun lɔ.” 16  Ɔ maan Toma mɔ be flɛ i kɛ Nda’n, ɔ seli i wiengu mun kɛ: “Maan e wɔ wie naan e nin i e ko wu.” 17  Kɛ Zezi juli lɔ’n, ɔ wunnin kɛ be sieli Lazaa w’a di cɛn ba nnan. 18  Betanin o Zerizalɛmun i wun koko lɛ. Be afiɛn’n ti nun kilo kɔe nsan.* 19  Ɔ maan Zuifu kpanngban be bali Mati nin Mari be fɔnvɔlɛ, be niaan bian’n i wie’n ti. 20  Kɛ Mati tili i kɛ Zezi su ba’n, ɔ ɔli i atin kpalɛ. Sanngɛ Mari kali awlo lɔ. 21  Mati seli Zezi kɛ: “Min Min, sɛ ɔ ti kɛ a o wa’n, nn min niaan bian’n w’a wuman. 22  Sanngɛ n si kɛ like kwlaa nga a srɛ Ɲanmiɛn’n, Ɲanmiɛn mán wɔ.” 23  Zezi seli i kɛ: “Ɔ niaan bian wá cɛ́n.” 24  Mati seli i kɛ: “N si kɛ blɛ kasiɛn’n nun’n, ɔ́ wá cɛ́n.” 25  Zezi seli i kɛ: “Min yɛ n cɛn sran-ɔn. Yɛ min yɛ n man sran nguan-ɔn. Sran ng’ɔ kle kɛ ɔ lafi min su’n, kannzɛ ɔ wu’n, ɔ́ ɲán nguan. 26  Sran kwlaa ng’ɔ o nguan nun m’ɔ kle kɛ ɔ lafi min su’n, ɔ su wuman le. ?A lafi ndɛ sɔ’n su?” 27  Ɔ tɛli i su kɛ: “Ɛɛn, min Min, n lafi su kɛ wɔ yɛ a ti Klisi’n niɔn, yɛ wɔ yɛ a ti Ɲanmiɛn i Wa m’ɔ fata kɛ ɔ bla mɛn’n nun’n niɔn.” 28  Kɛ ɔ seli sɔ’n, ɔ ɔli ko flɛli i niaan bla Mari. Ɔ seli i blɛlɛlɛ kɛ: “Like klefuɛ’n w’a ba. I waan a bla.” 29  Kɛ ɔ tili i sɔ’n, ɔ jasoli waka, ɔ ɔli i wun lɔ. 30  Zezi nin-a wluman klɔ’n nun. Ɔ te wo kan Mati nin i yiali lɛ’n. 31  Kɛ Zuifu nga be o sua’n i klun lɔ bé fɔ́nvɔ Mari’n, be wunnin kɛ ɔ su fite ndɛndɛ’n, be suli i su. Be buli i kɛ ɔ su kɔ asieliɛ’n su lɔ, ɔ́ kó sún. 32  Kɛ Mari juli kan Zezi o lɛ’n, m’ɔ wunnin i’n, ɔ kotoli i bo, yɛ ɔ seli i kɛ: “Min Min, sɛ ɔ ti kɛ a o wa sa’n, nn min niaan bian’n w’a wuman.” 33  Kɛ Zezi wunnin kɛ ɔ su sun’n, mɔ kusu Zuifu nga be nin i be bali’n, be su sun wie’n, i awlɛn’n kpɛli i klun, kpɛkun i wla boli i wun. 34  Ɔ seli kɛ: “?Amun sieli i nin?” Be seli i kɛ: “E Min, bla wa nian.” 35  Zezi sunnin. 36  Kɛ Zuifu’m be wunnin i sɔ’n, be seli kɛ: “Amun nian kɛ ɔ klo i-ɔ!” 37  Sanngɛ be nun wie’m be seli kɛ: “Bian nga yɛ ɔ tikeli aɲinsifuɛ’n i ɲinma’n niɔn. ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ yacili bian nga lɛ m’ɔ wuli-ɔ?” 38  Zezi i awlɛn’n kpɛli i klun ekun. I sin’n, ɔ ɔli asieliɛ’n su lɔ. Asieliɛ’n ti yɔbuɛ buɛ. Kpɛkun yɔbuɛ kun kɛtɛ i nuan. 39  Zezi seli kɛ: “Amun yi yɔbuɛ’n.” Mati m’ɔ ti bian m’ɔ wuli’n i niaan bla’n, ɔ seli i kɛ: “Min Min, ɔ su bɔn, afin ɔ wuli i cɛn ba nnan yɛ.” 40  Zezi seli i kɛ: “?M’an seman wɔ kɛ, sɛ a lafi min su’n, á wún kɛ Ɲanmiɛn i tinmin’n cɛnnin?” 41  Ɔ maan be yili yɔbuɛ’n. Zezi mɛnnin i ɲin su niannin ɲanmiɛn su lɔ, naan w’a se kɛ: “Min Si, ń yó wɔ kwla, afin a tili min nuan ndɛ’n. 42  Nanwlɛ, n si kɛ a ti min nuan ndɛ’n titi. Sanngɛ sran nga b’a yia yɛ’n, be ti yɛ n kannin sɔ-ɔ, kɛ ɔ ko yo naan b’a lafi su kɛ wɔ yɛ a sunmannin min’n ti.” 43  Kɛ ɔ kannin ndɛ sɔ’n wieli’n, ɔ kpannin kekle kpa seli kɛ: “Lazaa, fite!” 44  Bian m’ɔ wuli’n fiteli. Tannin tanmue cici i sa nin i ja’m be wun, yɛ tannin kɛtɛ i ti. Zezi seli be kɛ: “Amun ɲannji i maan ɔ wɔ.” 45  Kɛ Zuifu nga be bali Mari i wun lɛ’n, be wunnin sa ng’ɔ yoli’n, be nun kpanngban be lafili i su. 46  Sanngɛ be nun wie’m be ko toli Farizifuɛ mun, kpɛkun be kannin like nga Zezi yoli’n i ndɛ kleli be. 47  Ɔ maan Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin Farizifuɛ’m be yiali Zuifu’m be Jɔlɛ difuɛ dandan mun. Yɛ be seli kɛ: “?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ? Afin bian nga yo abonuan sa kpanngban. 48  Sɛ e yaci i lɛ naan ɔ yo sa sɔ mun’n, bé láfi i su, kpɛkun Rɔmunfuɛ’m bé wá dé e lika’n* nin e nvle’n e sa nun.” 49  Sanngɛ be nun sran kun mɔ be flɛ i kɛ Kaifu’n, m’ɔ ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n afuɛ sɔ’n nun’n, ɔ seli be kɛ: “Amun wunman sa wlɛ mlɔnmlɔn. 50  Yɛ amun wunman kɛ ɔ ti kpa man amun kɛ sran kunngba wu nvle’n i dunman nun tra kɛ be nunnun nvle’n i wunmuan’n.” 51  Sanngɛ ndɛ ng’ɔ kɛnnin i lɛ’n, ɔ finmɛn i bɔbɔ. Kɛ mɔ afuɛ sɔ’n nun’n, ɔ ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n ti’n, Ɲanmiɛn fɛli i ndɛ’n wlɛli i nuan kɛ ɔ se kɛ Zezi wá wú mán nvle’n. 52  Nán nvle’n i ngunmin ti yɛ ɔ́ wú-ɔ. Sanngɛ ɔ́ wú naan Ɲanmiɛn i mma mɔ b’a sanndi’n, be kan bo nun naan be yo kun. 53  Ɔ maan kɛ ɔ fin cɛn sɔ’n nun’n, be buli i kunlɛ akunndan. 54  I sɔ’n ti’n, Zezi w’a wlanwlanman nzra nun Zuifu’m be afiɛn kun. Ɔ jasoli lɛ ɔli lika ng’ɔ o aawlɛ flɛnnɛn’n i wun lɛ’n nun. Ɔ ɔli klɔ nga be flɛ i kɛ Efraimun’n su. Kpɛkun ɔ nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be kali lɔ. 55  Kɛ Zuifu’m be Delɛ cɛn’n mantannin koko’n, sran kpanngban be fin nanmue’m be nun, be ɔli Zerizalɛmun be ko yoli be wun sanwun ka naan Delɛ cɛn’n w’a ju. 56  Be kunndɛli Zezi. Kɛ be o Ɲanmiɛn i sua’n i wun lɛ’n, be seli be wiengu kɛ: “?A bu i sɛ? ?Ɔ su baman cɛn dilɛ’n i bo mlɔnmlɔn?” 57  Sanngɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin Farizifuɛ’m b’a dun mmua b’a kan kɛ, sɛ sran kun si lika nga Zezi o’n, maan ɔ kan naan be ko trɛ i.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

I bo’n yɛle “Like klefuɛ.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “kɔe stadi 15.”
Yɛle kɛ, Ɲanmiɛn i sua’n.