Zan 10:1-42

 • Bua tafuɛ’n nin bua tuin mun (1-21)

  • Zezi yɛ ɔ ti bua tafuɛ kpafuɛ’n niɔn (11-15)

  • “N le bua wie mun ekun” (16)

 • Zuifu mun nin Zezi be yiali Ɲanmiɛn i sua’n i sanwun yolɛ’n i ti cɛn dilɛ’n i bo (22-39)

  • Zuifu kpanngban b’a kplinman su kɛ bé láfi i ndɛ’n su (24-26)

  • “Min bua’m be tie min nɛn’n” (27)

  • Ba’n nin Siɛ’n be o nun (30, 38)

 • Be nga be o Zurdɛn’n i sin lɔ’n, be nun kpanngban be lafili su (40-42)

10  “Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ sran ng’ɔ́ wlú bua’m be tuin’n nun-ɔn, ɔ sinman anuan’n nun m’ɔ fu lika uflɛ jra lɔ’n, sran sɔ’n ti awiefuɛ, yɛ ɔ ti kakajefuɛ.  Sanngɛ sran ng’ɔ sin anuan’n nun’n, sran sɔ’n yɛ ɔ ti bua’m be tafuɛ’n niɔn.  Anuan sunianfuɛ’n tike i anuan, kpɛkun bua’m be ti i aniɛn’n. Ɔ fa be dunman flɛflɛ be, kpɛkun ɔ fa be fite.  Kɛ ɔ fa be kwlaa fite’n, ɔ dun mmua be ɲrun, kpɛkun bua’m be su i su, afin be si i nɛn’n.  Be su suman aofuɛ su mlɔnmlɔn. Sanngɛ bé wánndi i, afin be siman aofuɛ’m be nɛn’n.”  Zezi fali sunnzun ase yɛ ɔ kannin ndɛ sɔ’n kleli be-ɔ. Sanngɛ b’a wunman ndɛ ng’ɔ su kan kle be’n i wlɛ.  Ɔ maan Zezi seli be ekun kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ min yɛ n ti anuan mɔ bua’m be sin nun’n niɔn.  Be kwlaa nga be bali mɔ be waan min yɛle be’n, be ti awiefuɛ nin kakajefuɛ. Yɛ bua’m b’a sieman be su be ndɛ’n i bo.  Min yɛ n ti anuan’n niɔn. Sran kwlaa ng’ɔ sin min nun’n, ɔ́ ɲɛ́n i ti. Sran sɔ’n, ɔ́ wlú, ɔ́ fíte, kpɛkun ɔ́ ɲán didiwlɛ. 10  Nnɛn’m be wualɛ nin be kunlɛ, ɔ nin be nunnunlɛ ti yɛ awiefuɛ’n ba-ɔ. Min liɛ’n, n bali be nguan manlɛ naan be nguan ɲanman’n yo tɛnndɛn. 11  Min yɛ n ti bua tafuɛ kpafuɛ’n niɔn. Bua’m be ti’n, bua tafuɛ kpafuɛ’n fɛ i nguan’n man. 12  Sran nga be tuɛ i kalɛ kɛ ɔ nian bua’m be su’n, m’ɔ timan bua tafuɛ kpa’n, mɔ kusu bua’m be timɛn i liɛ’n, kɛ ɔ wun kɛ gboklo’n su ba’n, ɔ yaci bua’m be lɛ wanndi. Ɔ maan gboklo’n tra be nun wie mun, yɛ ɔ wlu be onga’m be nun, kpɛkun be bo sanndi. 13  Like nga ti yɛ sran sɔ’n wanndi’n, yɛle kɛ i sika yɛ ɔ kunndɛ-ɔ. Bua’m be ndɛ lomɛn i. 14  Min yɛ n ti bua tafuɛ kpafuɛ’n niɔn. N si min bua mun, yɛ min bua’m be kusu be si min, 15  kɛ nga Siɛ’n fa si min mɔ n kusu n fa si Siɛ’n sa. Yɛ min bua’m be ti’n, n fa min nguan’n n man. 16  “N le bua wie mun ekun. Be nunman tuin nga nun. Ɔ fata kɛ n fa be n bla naan be ti min nɛn’n wie. Kpɛkun bé yó bua fa kun, yɛ be tafuɛ’n yó kun. 17  I sɔ’n ti yɛ Siɛ’n klo min sa’n niɔn. Afin n fa min nguan’n n man naan m’an kwla ɲɛn i ekun. 18  Nán sran yɛ ɔ de min nguan’n min sa nun-ɔn, sanngɛ min bɔbɔ yɛ n fa man-ɔn. N le atin n fa man, yɛ n le atin n ɲɛn i ekun. Min Si yɛ ɔ seli min kɛ n yo sɔ-ɔ.” 19  I ndɛ sɔ’m be ti’n, Zuifu’m be bubuli be wun nun ekun. 20  Be nun kpanngban be seli kɛ: “Mmusu kun kle i yalɛ. I ti w’a saci. ?Ngue ti yɛ amun sie amun su i nuan bo-ɔ?” 21  Sanngɛ wie’m be seli kɛ: “Sran nga mmusu kle i yalɛ’n, ɔ kanman ndɛ kɛ nga sa. ?Mmusu kwla tike sran ɲinma?” 22  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn be su di Ɲanmiɛn i sua’n i sanwun yolɛ’n i ti cɛn Zerizalɛmun lɔ. Blɛ sɔ’n ti ayrɛ blɛ. 23  Zezi su wlanwlan Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ, lika nga Salomɔn i kpata’n wo lɛ’n. 24  Zuifu’m be bo sin yiɛli i. Kpɛkun be seli i kɛ: “?Cɛn onin yɛ á kán ndɛ sɔ’n klé e-ɔ? Sɛ wɔ yɛ a ti Klisi’n, kɛn i weinwein kle e.” 25  Zezi tɛli be su kɛ: “N kan kleli amun, sanngɛ amun lafiman su. Junman nga n su di be min Si i dunman nun’n, be di min ti lalo. 26  Sanngɛ amun lafiman su, afin amun timan min bua wie. 27  Min bua’m be tie min nɛn’n, n si be, kpɛkun be su min su. 28  N man be nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. Ɔ maan be su nunnunman le, yɛ sran fi su deman be min sa nun le. 29  Be nga min Si fa be mannin min’n, be ndɛ lo min tra like kwlaa. Yɛ sran fi kwlá deman be Siɛ’n i sa nun. 30  Min nin Siɛ’n e ti kun.”* 31  Zuifu’m be isali yɔbuɛ ekun kɛ bé fá fínfín i. 32  Zezi seli be kɛ: “Siɛ’n i dunman nun’n, n yoli sa kpanngban n kleli amun. ?Sa sɔ’m be nun onin ti yɛ amun kunndɛ kɛ amún fínfín min yɔbuɛ-ɔ?” 33  Zuifu’m be tɛli i su kɛ: “Nán kɛ sa kpa mɔ a yoli’n ti yɛ e waan é fínfín wɔ yɔbuɛ-ɔ, sanngɛ kɛ mɔ a saci Ɲanmiɛn i wun’n ti-ɔ. Afin wɔ mɔ a ti klɔ sran’n, a yo ɔ wun kɛ Ɲanmiɛn sa.” 34  Zezi tɛli be su kɛ: “?B’a klɛmɛn i amun Mmla’n nun kɛ, ‘N seli kɛ: “Amun ti ɲanmiɛn”’?* 35  Ɔ maan be nga Ɲanmiɛn ndɛ’n bu be fɔ’n, Ɲanmiɛn flɛli be kɛ “ɲanmiɛn.” Kusu’n, klɔ sran kwlá nunnunman Ɲanmiɛn ndɛ’n. 36  ?Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, ngue ti yɛ min mɔ Ɲanmiɛn kpali min sieli min ngunmin’n, m’ɔ sunmannin min mɛn’n nun’n, kɛ n seli kɛ ‘N ti Ɲanmiɛn Wa’n,’ amun se min kɛ ‘n saci Ɲanmiɛn wun-ɔn?’ 37  Sɛ nán min Si i junman yɛ n di’n, nán amun lafi min su. 38  Sanngɛ sɛ n yo sa sɔ mun’n, kannzɛ amun lafiman min su’n, maan amun lafi sa sɔ’m be su. I liɛ’n, amún sí kɛ Siɛ’n nin min o nun, naan n kusu e nin Siɛ’n e o nun. Yɛ amún wún i wlɛ sɔ titi.” 39  I sɔ’n ti’n, be kunndɛli ekun kɛ bé trɛ́ i, sanngɛ ɔ jasoli lɛ. 40  Ɔ kpɛli Zurdɛn’n, ɔ ɔli lika nga Zan yo sran’m be batɛmun lɔ laa’n. Kpɛkun ɔ kali lɔ. 41  Sran kpanngban be bɛli i wun lɛ. Be seli kɛ: “Zan w’a yoman abonuan sa fi. Sanngɛ ndɛ kwlaa ng’ɔ kɛnnin i bian nga i lika’n, be ti nanwlɛ.” 42  Ɔ maan sran kpanngban be lafili i su lika sɔ’n nun lɛ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “e bo ti kun.”
Be kwla se ekun kɛ “amun ti kɛ ɲanmiɛn sa.”