Zan 1:1-51

  • Ndɛ’n kacili klɔ sran (1-18)

  • Ndɛ nga Zan Batɛmun yofuɛ’n kannin’n (19-28)

  • Zezi ti Ɲanmiɛn i Bua ba (29-34)

  • Sran klikli nga be kacili Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’n (35-42)

  • Filipu nin Natanaɛli (43-51)

1  I bo bolɛ nun’n, Ndɛ’n wo lɛ, yɛ Ndɛ’n nin Ɲanmiɛn be o lɛ, yɛ Ndɛ’n ti kɛ Ɲanmiɛn sa.  Ɔ nin Ɲanmiɛn be o lɛ i bo bolɛ nun.  Ɲanmiɛn sinnin i lika yili ninnge’m be kwlaa. Like ba kun sa nunman lɛ mɔ Ɲanmiɛn w’a sinmɛn i lika naan w’a yi-ɔ. Like nga Ɲanmiɛn yili’n,  m’ɔ sinnin i lika yili’n, yɛle nguan’n. Nguan’n yoli sran’m be kannin.  Yɛ kannin’n kpaja aosin’n nun, sanngɛ aosin’n w’a kwlɛmɛn i.  Bian kun bali. Be sunmɛnnin i kɛ ɔ yo Ɲanmiɛn i janunfuɛ. I dunman’n yɛle Zan.  Bian sɔ’n bali kɛ ɔ́ dí kannin sɔ’n i ti lalo naan ndɛ ng’ɔ́ kán’n ti’n, sran wafa kwlaa be lafi i su.  Nɛ́n i yɛ ɔ ti kannin’n niɔn, sanngɛ ɔ bali kɛ ɔ́ dí kannin’n i ti lalo.  Kannin kpa sɔ m’ɔ kpaja sran’m be kwlakwla be su’n, ɔ su ba mɛn’n nun. 10  Ɔ o mɛn’n nun laa. Yɛ Ɲanmiɛn sinnin i lika yili mɛn’n, sanngɛ mɛn’n nunfuɛ’m b’a simɛn i. 11  Ɔ bali i bɔbɔ i klɔ’n su, sanngɛ i klɔfuɛ’m b’a sɔmɛn i nun. 12  Sanngɛ be kwlaa nga be sɔli i nun’n, ɔ mannin be atin kɛ be kaci Ɲanmiɛn i mma mun, afin be kleli kɛ be lafi i su.* 13  I sɔfuɛ mun’n, nán klɔ sran yɛ ɔ wuli be-ɔ. Yɛ nán klɔ sran yɛ ɔ sunnzunnin kɛ be wu be-ɔ. Sanngɛ Ɲanmiɛn yɛ maan be wuli be-ɔ. 14  Ndɛ’n kacili klɔ sran. Ɔ nin e trannin. E wunnin i aɲrunɲan’n. Aɲrunɲan nga siɛ kun fa mɛn i wa yasua kunngba cɛ’n, i wunsu yɛ ɔ ɲɛnnin i-ɔ. Ɲanmiɛn i klun jɔli i wun dan kpa. Yɛ ɔ kannin ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n kleli sran mun titi. 15  (Zan dili i ti lalo. Ɔ kpan seli kɛ: “I yɛ n kɛnnin i ndɛ n seli kɛ: ‘Sran ng’ɔ su ba min sin’n, siɛn’n i dan tra min’n niɔn, afin kwlaa naan b’a wu min’n, ɔ o lɛ.’”) 16  Kɛ m’ɔ ti nanwlɛfuɛ nin aklunyefuɛ dan’n ti’n, ɔ yoli e ye titi. 17  Afin Ɲanmiɛn sinnin Moizi i lika yɛ ɔ fali Mmla’n mannin e-ɔ. Yɛ ɔ sinnin Zezi Klisi i lika yɛ ɔ kleli e like nga be flɛ i aklunye’n ɔ nin nanwlɛ’n niɔn. 18  Sran fi nin-a wunman Ɲanmiɛn le. Ba yasua kunngba cɛ m’ɔ ti kɛ Ɲanmiɛn sa m’ɔ o Siɛ’n i wun lɔ’n,* yɛ ɔ kleli e i sran wafa’n niɔn. 19  Zuifu’m be sunmannin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun nin Levifuɛ mun Zan sin. Be fin Zerizalɛmun be wa usɛli i kɛ: “?Wan yɛle wɔ?” 20  Ɔ dili i nanwlɛ weiin, w’a fiaman su. Ɔ seli kɛ: “Nán min yɛ n ti Klisi’n niɔn.” 21  Yɛ be usɛli i kɛ: “?Yɛ wan yɛle wɔ? ?Eli yɛle wɔ?” Ɔ tɛli su kɛ: “Nán Eli yɛle min.” “?Wɔ yɛ a ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n niɔn?” Ɔ tɛli su kɛ: “Cɛcɛ!” 22  Be seli i kɛ: “?Yɛ nn wan yɛle wɔ? Tɛ e su, i liɛ’n é wún ndɛ kun é kán klé be nga be sunmannin e’n. ?Kɛ a bu ɔ klun lɔ nian’n, wan yɛle wɔ?” 23  Ɔ seli kɛ: “Min yɛ n kpan aawlɛ flɛnnɛn’n nun n se kɛ, ‘Amun yo atin’n i seiin man Zoova’n’ niɔn. Ndɛ sɔ’n yɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Ezai kannin’n niɔn.” 24  Farizifuɛ mun yɛ be sunmannin sran sɔ mun-ɔn. 25  Be usɛli i kɛ: “?Sɛ nán wɔ yɛ a ti Klisi’n annzɛ Eli annzɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n, ngue ti yɛ a yo sran’m be batɛmun-ɔn?” 26  Zan tɛli be su kɛ: “N yo amun batɛmun nzue’n nun. Sran kun o amun afiɛn mɔ amun simɛn i-ɔ. 27  Ɔ o siɛn, ɔ su ba. Min nin i ngbabua ɲanman’n i ɲannjilɛ fataman bɔbɔ.” 28  Sa sɔ’n juli Betanin m’ɔ o Zurdɛn’n i sin lɔ’n su, lika nga Zan yo sran’m be batɛmun lɔ’n. 29  Kɛ aliɛ cɛnnin’n, ɔ wunnin kɛ Zezi su bɛ i wun lɛ. Yɛ ɔ seli kɛ: “An nian! Ɲanmiɛn i Bua ba m’ɔ́ wá yí sa tɛ ng’ɔ o mɛn’n nun’n yɛ ɔ o yɛ! 30  Sran nga n kɛnnin i ndɛ’n yɛ ɔ o yɛ. N seli kɛ: ‘Sran ng’ɔ su ba min sin’n, siɛn’n i dan tra min. Afin kwlaa naan b’a wu min’n, ɔ o lɛ.’ 31  N simɛn i laa, sanngɛ n bali kɛ ń yó sran’m be batɛmun nzue nun naan Izraɛlifuɛ’m be kwlaa be wun i wlɛ.” 32  Zan kɛnnin i ekun kɛ: “N wunnin kɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n fin ɲanmiɛn su lɔ jrɛli i su kɛ auble sa. Yɛ ɔ kɛli i su. 33  N bɔbɔ n simɛn i laa. Sanngɛ Sran ng’ɔ sunmannin min kɛ n yo sran’m be batɛmun nzue nun’n, ɔ seli min kɛ: ‘Sran nga a wun kɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n jrɛ i su, m’ɔ kɛ i su’n, yɛle sran ng’ɔ fa Ɲanmiɛn wawɛ’n yo sran’m be batɛmun’n.’ 34  N wunnin i, yɛ n dili i ti lalo n seli kɛ i yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn i Wa’n niɔn.” 35  Kɛ aliɛ cɛnnin ekun’n, Zan nin i sɔnnzɔnfuɛ nɲɔn be jinjin lɛ. 36  Ɔ wunnin kɛ Zezi su sin. Yɛ ɔ seli kɛ: “An nian, Ɲanmiɛn i Bua ba’n yɛ ɔ o yɛ!” 37  Kɛ i sɔnnzɔnfuɛ nɲɔn sɔ’m be tili ndɛ sɔ’n, be suli Zezi su. 38  Kɛ Zezi kpɛli i ɲin m’ɔ wunnin kɛ be su i su’n, ɔ seli be kɛ: “?Ngue yɛ amun su kunndɛ-ɔ?” Be tɛli i su kɛ: “?Rabi (i bo’n yɛle “Like klefuɛ”), nin yɛ a tran-ɔn?” 39  Ɔ seli be kɛ: “An bla be wa nian.” Yɛ be ɔli-ɔ. Be wunnin lika ng’ɔ tran’n naan be nin i b’a tran cɛn sɔ’n nun. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n nn dɔ blu su’n* su wa ju. 40  Sran nɲɔn nga be tili ndɛ nga Zan kannin mɔ be suli Zezi su’n, be nun kun yɛle Andre, m’ɔ ti Simɔn Piɛli i niaan bian’n. 41  Ɔ dun mmua wunnin i niaan bian Simɔn naan w’a se i kɛ: “E wunnin Mesi’n” (i bo’n yɛle “Klisi”). 42  Yɛ ɔ fɛ i ɔli Zezi i wun lɔ-ɔ. Kɛ Zezi wunnin i’n, ɔ seli kɛ: “Zan i wa Simɔn yɛle wɔ. Bé wá flɛ́ wɔ Sefasi” (i bo’n yɛle “Piɛli”). 43  Kɛ aliɛ cɛnnin’n, Zezi kunndɛli kɛ ɔ́ kɔ́ Galile. I sin’n, ɔ nin Filipu be yiali, naan w’a se i kɛ: “Kaci min sɔnnzɔnfuɛ.” 44  Filipu ti Bɛtsaidafuɛ. Klɔ sɔ’n su yɛ Andre nin Piɛli be kusu be fin-ɔn. 45  Filipu wunnin Natanaɛli, yɛ ɔ seli i kɛ: “E wunnin sran nga be kɛnnin i ndɛ Mmla fluwa nga Moizi klɛli’n ɔ nin Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be fluwa’m be nun’n. Yɛle Zezi m’ɔ ti Zozɛfu i wa m’ɔ fin Nazarɛti’n.” 46  Sanngɛ Natanaɛli seli i kɛ: “?Nazarɛti klɔ ng’ɔ o lɛ’n, like kpa kun sa kwla fin lɔ fite?” Filipu seli i kɛ: “Bla wa nian.” 47  Zezi wunnin kɛ Natanaɛli su bɛ i wun lɛ, naan w’a kɛn i ndɛ w’a se kɛ: “An nian, Izraɛlifuɛ kpa kun yɛ, ɔ timan gblɛfuɛ kaan sa.” 48  Natanaɛli usɛli i kɛ: “?Nin yɛ a si min-ɔn?” Zezi tɛli i su kɛ: “Kwlaa naan Filipu w’a flɛ wɔ’n, i nun nga a o figie waka’n i bo lɔ’n, n wunnin wɔ.” 49  Natanaɛli tɛli i su kɛ: “Rabi, wɔ yɛ a ti Ɲanmiɛn i Wa’n niɔn. Wɔ yɛ a ti Izraɛli Famiɛn’n niɔn.” 50  Zezi tɛli i su kɛ: “?Kɛ mɔ n seli wɔ kɛ n wunnin wɔ figie waka’n i bo lɔ’n, i ti yɛ a lafi min su-ɔ? Ninnge nga á wá wún be’n, be dan trá ngalɛ mun.” 51  Ɔ seli i ekun kɛ: “Nja mun, nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ amún wá wún kɛ ɲanmiɛn su lɔ’n w’a tike, yɛ Ɲanmiɛn i anzi’m be fu be jra Sran wa’n i wun lɛ.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “be lafi i dunman’n su.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “Siɛ’n i wue nun,” yɛle kɛ i klun jɔ i wun kpa.
Yɛle kɛ, kɛ nnɔsua wia nun dɔ 4 su’n wá jú’n.