Zaki 3:1-18

  • Be taaman’n i sielɛ’n (1-12)

    • Nán sran kpanngban yo like klefuɛ (1)

  • Ngwlɛlɛ m’ɔ fin ɲanmiɛn su’n (13-18)

3  Min niaan mun, nán amun nun kpanngban be yo like klefuɛ. Afin amun si kɛ jɔlɛ nga bé wá dí e’n, ɔ́ yó kekle kpa trá be onga’m be liɛ’n.  E kwlaa e fɔn kpɛ sunman. Sɛ sran kun i nuan fiteman tɛtɛ’n, nn fɔ nunmɛn i nun. Yɛ sa kwlaa nun’n, ɔ kwla niɛn i wun su kpa.  E wla nnɛn kpanngɔ’m be nuan nun blalɛ naan be yo like kwlaa nga e klo’n. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n, lika kwlaa nga e waan be wɔ’n, be kɔ.  Amun nian mmeli mun. Kannzɛ be ti dan kpa naan aunmuan dan yɛ ɔ fa be kɔ’n, sanngɛ like kaan sa yɛ be fa kpɛ i wun-ɔn. Yɛ be kanfuɛ’m be fa be kɔ lika nga be klo’n.  Kɛ e taaman’n kusu ti sɔ wie-ɔ. Ɔ ti kaan sa, sanngɛ ɔ kan ndɛ dandan. Sin kaan kwla yra bo dan.  E taaman’n kusu ti kɛ sin sa. Ɔ ti e wunnɛn’n i lika kun m’ɔ yo sa tɛ dan-ɔn. Ɔ saci e wunnɛn’n kwlaa. Ɔ kwla saci sran. Ɔ ti kɛ Zeɛnin’n* sa, afin ɔ saci like.  Klɔ sran’m be kwla sie blo nnɛn nin anunman nin nnɛn nga be cuɛn be wun ase’n nin jenvie’n nun ninnge wafawafa kwlaa. B’a sie be bɔbɔ.  Sanngɛ e taaman’n i liɛ’n, klɔ sran fi kwlá siemɛn i. Be kwlá yomɛn i like fi, ɔ ti tɛ, ɔ ti kɛ duwlɛ sa.  E fa e taaman’n e manman Zoova m’ɔ ti e Si’n, kpɛkun e fa e taaman kunngba’n e fa bo sran mɔ Ɲanmiɛn yili be “kɛ i bɔbɔ sa’n,” be sannzan. 10  E taaman kunngba’n, e fa bo muae, kpɛkun e fa bo sannzan. Min niaan mun, i sɔ yolɛ’n nin i fataman. 11  ?Nzue ti’n i bue kwla yo fɛ, kpɛkun i bue kwla yo wi? 12  Min niaan mun, figie kwlá suman olivie mma, yɛ viɲin kwlá suman figie mma. ?Nɛ́n i-ɔ? Yɛ nzue ng’ɔ yo fɛ’n kusu ɔ finman nzue ti mɔ njin o nun’n nun. ?Nɛ́n i-ɔ? 13  ?Amun nun onin yɛ ɔ si ngwlɛlɛ m’ɔ wun sa wlɛ-ɔ? Maan ɔ yo sa kpa fa kle kɛ ɔ ti wɛtɛɛfuɛ naan ɔ si ngwlɛlɛ. 14  Sanngɛ sɛ amun ɲin ci sran tɛ kpa naan amun ti ndɛnnganfuɛ’n,* nán amun se kɛ amun ti ngwlɛlɛfuɛ. Sɛ amun se sɔ’n, nn amun ti ato buafuɛ. 15  I sɔ ngwlɛlɛ liɛ’n finman ɲanmiɛn su. Ɔ ti asiɛ’n su wa liɛ, ɔ ti be nga klɔ sran nzuɛn’n sie be’n be liɛ, ɔ ti mmusu’m be liɛ. 16  Afin lika nga be ɲin ci sran lɛ mɔ ndɛnnganndɛnngan* o lɛ’n, sa sukusuku nin sa tɛtɛ kwlaa be o lɛ wie. 17  Sanngɛ ngwlɛlɛ m’ɔ fin ɲanmiɛn su’n, sɛ ɔ ti sran’n, nn é sé kɛ fiɛn kaan sa nunmɛn i wun, ɔ kloman ndɛnngan. I like yolɛ yoman ya, ɔ sisimɛn i bo naan w’a yo like nga be se i kɛ ɔ yo’n, ɔ si aunnvuɛ dan, ɔ yo sa kpakpa mun, ɔ kpaman sran nun, ɔ timan gblɛfuɛ. 18  Asa ekun’n, be nga be nin be wiengu be tran klanman’n, be yo maan fɔundi tran sran’m be afiɛn. Yɛ i agualiɛ su’n, be yo sa’n i nuan su sɛsɛsɛ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Annzɛ “dunman kunndɛfuɛ.”
Annzɛ “dunman kunndɛfuɛ.”