Zaki 2:1-26

  • Sɛ an bu sran wie kpa tra wie’n, nn amun su yo sa tɛ (1-13)

    • Famiɛn’n i mmla’n yɛle sran klolɛ (8)

  • Sɛ sran kun se kɛ ɔ lafi Ɲanmiɛn su naan be wunmɛn i sɔ’n i nzuɛn’n nun’n, nn i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti ngbɛn (14-26)

    • Mmusu mun bɔbɔ’n be lafi su sɔ wie.

    • Be wa flɛli Abraamun kɛ Zoova i janvuɛ (23)

2  ?Min niaan mun, kɛ amun bu sran wie kpa tra wie’n, i sɔ’n kle kɛ amun lafi e Min Zezi Klisi m’ɔ le ɲrun kpa’n i su yɛ ɔ o lɛ-ɔ?  ?Afin sɛ sran kun ba amun aɲia’n i bo naan i sama ti nga’m be ti sika ɔkwlɛ’n, yɛ i wun tralɛ’n ti klanman’n naan yalɛfuɛ wie nin i wun tralɛ fiɛn ba lɛ wie’n,  amún bú sran ng’ɔ wlali tralɛ klanman’n i sran, ɔ maan amún sé i kɛ: “Tran bia klanman nga su,” yɛ amún sé yalɛfuɛ’n kɛ: “Ɔ liɛ’n, jran nglo,” annzɛ “Tran asiɛ ba’n su”?  ?Sɛ amun yo sɔ’n, i sɔ’n kleman kɛ amun bu sran wie kpa tra wie yɛ ɔ o lɛ-ɔ? ?Yɛ nn amun a kaciman kɛ jɔlɛ difuɛ m’ɔ diman nanwlɛ’n sa?  Min niaan kpa mun, amun sie amun su. ?Be nga mɛn’n nunfuɛ’m be bu be yalɛfuɛ’n, Ɲanmiɛn w’a faman be kɛ be yo aɲanbeunfuɛ i su mɔ be lafi’n ti? ?Yɛ Famiɛn diwlɛ m’ɔ seli kɛ ɔ́ fá mán be nga be klo i’n, w’a kpaman be kɛ ɔ́ fá mán be wie?  Sanngɛ amun liɛ’n, amun guali yalɛfuɛ’m be ɲin ase. ?Nán aɲanbeunfuɛ mun yɛ be mianmian amun, kpɛkun be fa amun kɔ jɔlɛ difuɛ’m be ja su’n niɔn?  ?Nán be yɛ be saci dunman kpa mɔ be fa flɛ amun’n niɔn?  Sanngɛ siɛn’n, sɛ amun fa Famiɛn’n i mmla m’ɔ o Ɲanmiɛn ndɛ’n nun’n su’n, ɔ ti kpa. Mmla sɔ’n se kɛ, “Klo ɔ wiengu kɛ a fa klo ɔ bɔbɔ wun’n sa.”  Sanngɛ sɛ an te bu sran wie kpa tra wie’n, nn sa tɛ yɛ amun su yo-ɔ. Ɔ maan mmla’n bu amun fɔ kɛ amun ti sa tɛ yofuɛ. 10  Afin sɛ sran kun fa Mmla’n i kwlaa su naan ɔ fɔn be nun kun’n, nn w’a fɔn Mmla’n i kwlaa. 11  Mmla’n se kɛ, “Nán kunndɛ bla ɔ yi bo annzɛ bian ɔ wun bo.” Mmla kunngba’n kɛn i ekun kɛ, “Nán kun sran.” Ɔ maan sɛ w’a kunndɛman bla ɔ yi bo annzɛ bian ɔ wun bo naan a kun sran’n, nn a ti mmla fɔnfuɛ. 12  Maan ndɛ ng’ɔ fin amun nuan fite’n nin amun nzuɛn’n be kle titi kɛ mmla m’ɔ yo maan sran ɲɛn i ti’n yɛ ɔ kle amun atin-ɔn. Mmla sɔ’n yɛ bé wá jrán su bé dí amun jɔlɛ-ɔ. 13  Afin sran ng’ɔ siman sran aunnvuɛ’n, kɛ bé wá dí i jɔlɛ’n, be su simɛn i aunnvuɛ wie. Aunnvuɛ silɛ’n ti kpa tra fɔ bulɛ’n. 14  ?Min niaan mun, sɛ sran kun se kɛ ɔ lafi Ɲanmiɛn su naan be wunmɛn i sɔ’n i nzuɛn’n nun’n, i sɔ’n yo ngue ye? ?I Ɲanmiɛn sulafilɛ sɔ’n kwla de i? 15  ?Sɛ aniaan bian annzɛ aniaan bla kun leman tralɛ* naan ɔ leman like diman’n, 16  naan amun nun wie se i kɛ, “Maan ɔ wun jɔ wɔ fɔuun, maan a ɲan like kata ɔ wun, maan a ɲan like di’n,” naan sanngɛ amun mɛnmɛn i like nga i sa miɛn i wun’n, i sɔ’n yo ngue ye? 17  I wafa kunngba’n, sɛ sran kun se kɛ ɔ lafi Ɲanmiɛn su naan be wunmɛn i sɔ’n i nzuɛn’n nun’n, i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti ngbɛn. 18  Wienun-ɔn, sran wie kwla se kɛ: “A lafi Ɲanmiɛn su, yɛ n kusu n yo sa kpa. Kle min ɔ Ɲanmiɛn sulafilɛ mɔ be wunmɛn i ɔ nzuɛn’n nun’n, yɛ n kusu ń fá sa nga n yo’n ń klé wɔ kɛ n lafi Ɲanmiɛn su.” 19  A lafi su kɛ Ɲanmiɛn ti kunngba. ?Nɛ́n i-ɔ? Sɛ a lafi su sɔ’n, ɔ ti kpa. Mmusu mun bɔbɔ be lafi su sɔ wie. I sɔ’n ti’n, be usu. 20  ?Wɔ mɔ a siman sa’n, a siman kɛ sɛ sran kun lafi Ɲanmiɛn su naan be wunmɛn i sɔ’n i nzuɛn’n nun’n, i Ɲanmiɛn sulafilɛ sɔ’n ti ngbɛn? 21  ?Kɛ e si Abraamun fɛli i wa Izaaki sieli i tɛ yiwlɛ’n su mannin Ɲanmiɛn’n, Ɲanmiɛn w’a bumɛn i sran kpa sa sɔ’n ti? 22  A wun kɛ sa ng’ɔ yoli’n kle kɛ ɔ lafi Ɲanmiɛn su. Yɛ i Ɲanmiɛn sulafilɛ sɔ’n i ɲin fiteli weiin sa ng’ɔ yoli’n ti. 23  Ɔ maan Ɲanmiɛn ndɛ nga kpɛnnin su: “Abraamun lafili Zoova su, yɛ i su m’ɔ lafili’n ti’n, ɔ buli i sran kpa,” yɛ be wa flɛli i Zoova i janvuɛ. 24  A wun kɛ nán Ɲanmiɛn su mɔ sran kun lafi’n i ngunmin ti yɛ bé bú i sran kpa-ɔ, sanngɛ ɔ fata kɛ be wun i sɔ’n i nzuɛn’n nun wie. 25  ?I wafa kunngba’n, kɛ Raabu m’ɔ ti tekle bla’n sɔli be nga be sunmannin be’n be nun klanman m’ɔ yoli maan be fali atin uflɛ be ɔli’n, Ɲanmiɛn w’a bumɛn i sran kpa sa sɔ’n ti? 26  Sɛ sran kun loman wunmiɛn’n, nn w’a wu. I wafa kunngba’n, sɛ sran kun se kɛ ɔ lafi Ɲanmiɛn su naan be wunmɛn i sɔ’n i nzuɛn’n nun’n, i Ɲanmiɛn sulafilɛ sɔ’n ti ngbɛn.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “i wun ti kplɛn.”