Titi 3:1-15

  • Maan be lo be wun (1-3)

  • Maan e siesie e wun naan e yo sa kpa (4-8)

  • Kpalo finfin ndɛ mun, yɛ nán kle like m’ɔ timan su’n (9-11)

  • Titi i afɔtuɛ manlɛ nin aniaan’m be like yolɛ (12-15)

3  Kpɛn be wla kɛ be lo be wun man mɛn siefuɛ mun nin be nga be le kwlalɛ’n, yɛ be ɲin yi be. Sa kpa kwlaa nga be se be kɛ be yo’n, maan be yo.  Nán maan be kan sran wun ndɛ tɛ, nán be klo utre. Nán maan be like yolɛ yo ya, maan be nin sran’m be kwlaa be tranlɛ nun’n be yo wɛtɛɛfuɛ.  Afin laa e kusu e ti sinnglinfuɛ, e ti ɲin keklefuɛ, e fa atin tɛ’n su, e ti ninnge fanunfanun mɔ e konvi sɔ be’n nin ninnge nga be yo e fɛ’n, be kanga. E ti klunwifuɛ, e ti aɲinkplifuɛ, e ti sran tɛ kpa, e kpɔ e wiengu.  Sanngɛ e Defuɛ Ɲanmiɛn yili i aklunye’n nin i sran klolɛ’n i nglo klɔ sran’m be lika  naan w’a de e. I sɔ yolɛ’n nun’n, ɔ wunnzinnin e, ɔ maan e ɲannin nguan. Kpɛkun ɔ fɛli i wawɛ’n boli e uflɛ. (Nán sa kpa nga e yoli be’n be ti yɛ ɔ yoli sɔ-ɔ. Sanngɛ aunnvuɛ m’ɔ si e’n, i ti-ɔ.)  Ɔ sinnin e Defuɛ Zezi Klisi i lika fɛli i wawɛ sɔ’n mannin e klun ufue su,  naan sran sɔ’n i aklunye dan’n ti’n be bu e sran kpa, naan e ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ mɔ e wla o su’n.  Ndɛ sɔ’m be ti nanwlɛ, yɛ n klo kɛ a kan be titi naan a jran be su kpa. I liɛ’n, be nga be lafili Ɲanmiɛn su’n be akunndan’n trán ndɛ sɔ’m be su, kpɛkun bé yó sa kpa titi. Ninnge sɔ’m be ti kpa, yɛ be yo sran ye.  Sanngɛ kpalo ndɛ finfin mun nin be nannan’m be finwlɛ’n i su akplowa silɛ’n nin ndɛnngan’n, ɔ nin Mmla’n i su akplowa silɛ’n. Afin be yoman sa fi ye. 10  Asa ekun’n, sɛ sran kun kle like m’ɔ timan su’n, sɛ a tu i fɔ kpɛ kun, kpɛ nɲɔn naan ɔ faman’n, nán fa ɔ wun mɛntɛn i kun. 11  Afin sran sɔ’n w’a yaci atin’n, yɛ w’a yo sa tɛ, kpɛkun w’a bu i bɔbɔ i wun fɔ. 12  Ń má súnman Aatemasi annzɛ Tisiki ɔ wun lɔ. Mian ɔ ɲin to min Nikopolisi lɔ, afin lɔ yɛ n kunndɛ kɛ ń trán ayrɛ blɛ’n nun-ɔn. 13  Nian Zenasi m’ɔ si Mmla’n i kpa’n nin Apolɔsu be lika kpa naan kɛ bé tú ajalɛ’n, be sa w’a mianman like fi wun. 14  Sanngɛ maan e niaan’m be suan sa kpa yolɛ cɛn kwlaa naan sɛ lika’n tɔ cinnjin’n, b’a kwla uka sran. I liɛ’n, bé yó sa kpakpa. 15  Be kwlaa nga be nin min o wa’n, bé yó ɔ like. Ń yó be nga be lafi Ɲanmiɛn su mɔ be klo e’n, be like. Maan Ɲanmiɛn yo amun kwlaa amun ye.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun