Titi 2:1-15

  • Kle gbanflɛn nin kpɛnngbɛn’m be like ng’ɔ ti kpa’n (1-15)

    • Maan e kpalo ninnge nga Ɲanmiɛn kloman be’n (12)

    • Be tu be klun be yo sa kpa (14)

2  Sanngɛ ɔ liɛ’n, kle ndɛ m’ɔ nin ndɛ nanwlɛ m’ɔ yo sran ye’n be kɔ likawlɛ’n titi.  Maan yasua kpɛnngbɛn’m be si be wun su nian, nán maan be yo sa sukusuku, maan be yo akunndanfuɛ, be lafi Ɲanmiɛn su, be klo Ɲanmiɛn nin sran, yɛ be tra be awlɛn.  Maan bla kpɛnngbɛn’m be kusu be kle kɛ be ɲin yi Ɲanmiɛn, nán maan be saci sran wun, nán maan be nɔn nzan dan, maan be kle like ng’ɔ ti kpa’n.  I liɛ’n, bé kwlá mán talua’m be afɔtuɛ kɛ be klo be wun mun, yɛ be klo be mma mun,  be yo akunndanfuɛ, nán be yo sa sukusuku, be di awlo junman,* be yo sa kpa, be ɲin yi be wun mun naan sran’m b’a seman kɛ Ɲanmiɛn i ndɛ’n ti like tɛ.  I kunngba’n, se gbanflɛn mun titi kɛ be yo akunndanfuɛ.  Sa kwlaa nun’n, ɔ bɔbɔ yo like ng’ɔ ti kpa’n naan sran’m be nian su be yo wie. Yɛ nian nun kle like ng’ɔ ti kpa’n.  Kɛ á yó sɔ’n, kan ndɛ ng’ɔ kwla yo sran ye mɔ be kwlá seman kɛ ɔ ti tɛ’n. I liɛ’n, be nga be tanndan ɔ ɲrun’n bé wún ɲannzuɛn. Afin be su wunman e wun ndɛ fi be kanman.  Maan kanga’m be ɲin yi be min mun sa’n kwlaa nun, maan be mian be ɲin naan be min’m be klun jɔ be wun, nán maan be kpalo be nuan, 10  yɛ nán be wua be, sanngɛ maan be kle kɛ be kwla lafi be su. I liɛ’n, bé yó maan sa’n kwlaa nun’n, sran’m bé wún kɛ e Defuɛ Ɲanmiɛn i ndɛ ng’ɔ kle’n, ɔ yo ɲɛnmɛn. 11  Afin Ɲanmiɛn yili i aklunye dan’n i nglo, yɛle kɛ ɔ deli sran wafawafa’n kwlaa. 12  I sɔ’n kle e kɛ maan e kpalo ninnge nga Ɲanmiɛn kloman be’n, ɔ nin ninnge nga mɛn’n nunfuɛ’m be konvi sɔ be’n, naan e yo akunndanfuɛ, e yo sa kpa, e fa e wun man Ɲanmiɛn mɛn* nga nun. 13  Kɛ é yó sɔ’n, nn é mínndɛ like nga e wla o su mɔ i ti’n e di aklunjuɛ’n, ɔ nin Ɲanmiɛn kpli nin e Defuɛ Zezi Klisi mɔ bé wá yí be wun nglo ɲanɲanɲan’n. 14  Klisi fɛli i wun mannin naan ɔ́ dé* e sa tɛtɛ kwlaa nun naan ɔ́ yó e sanwun. I liɛ’n, é yó nvle sanwun kun m’ɔ ti i liɛ klonglo’n, mɔ i nunfuɛ’m be tu be klun be yo sa kpa’n. 15  Kan ndɛ sɔ mun kle be titi, wla be fanngan, yɛ tu be fɔ, afin a le i sɔ yolɛ’n i wun atin. Nán man sran fi atin naan ɔ yo ɔ finfin.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “be yo awlo bla kpa.”
Glɛki nun: aiɔn. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun’n, be se kɛ “ɔ́ kpɔ́ e ti.”