Marki 9:1-50

  • Zezi kacili (1-13)

  • Ba yasua nga mmusu’n kle i yalɛ’n yoli juejue (14-29)

    • Sran ng’ɔ lafi Ɲanmiɛn su’n, ɔ kwla yo like kwlaa (23)

  • Zezi i wie’n i su bolɛ ekun (30-32)

  • Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be kunndɛli kɛ bé sí be nun sran ng’ɔ ti dan’n (33-37)

  • Sran ng’ɔ tanndanman e ɲrun’n, ɔ wo e sin (38-41)

  • Ninnge nga be kwla yo naan sran ja kpla’n (42-48)

  • “Maan amun kusu an yo kɛ njin sa” (49, 50)

9  Ɔ seli be ekun kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ be nga be jinjin wa yɛ’n, be nun wie’m bé dún mmua wún kɛ Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n w’a taka ka naan b’a wu.”  Kɛ cɛn ba nsiɛn sinnin’n, Zezi fali Piɛli nin Zaki nin Zan, yɛ ɔ nin be fuli oka fleiin kpa kun su. Kpɛkun ɔ kacili be ɲrun lɛ.  I wun tralɛ’m be yoli ɲanɲanɲan. Be kacili ufue fitafita. Asiɛ’n su wa’n, sran fi kwlá kpuman tralɛ naan w’a fɛn kɛ i liɛ’m be sa.  Kpɛkun Eli nin Moizi b’a fite be ɲrun, be nin Zezi be su koko yalɛ.  Yɛ Piɛli seli Zezi kɛ: “Rabi,* kɛ e o wa yɛ’n, ɔ ti kpa dan. I sɔ’n ti’n, maan e kplan tannin sua nsan. Ɔ liɛ kun, Moizi liɛ kun, kpɛkun Eli liɛ kun.”  Srɛ m’ɔ kunnin be dan’n ti’n, Piɛli w’a wunman like kun ng’ɔ́ yó-ɔ.  Ɲanmiɛn ufue kun katali be su. Nɛn kun tɛli ɲanmiɛn ufue’n nun seli kɛ: “Min Wa’n yɛ, min awlɛn su ba’n niɔn. Amun tie ndɛ ng’ɔ kan’n.”  Kpɛkun bé nían-ɔn, sran fi nin be nunman lɛ kun, saan Zezi kunngba cɛ.  Kɛ bé fín oka’n su lɔ bé jrá’n, ɔ wlali be su nun kpa kɛ nán be kan like nga be wunnin i’n i ndɛ be kle sran fi lele saan Sran wa’n w’a cɛn nguan. 10  Be fali ndɛ sɔ’n be sieli be klun.* Sanngɛ nguan cɛnlɛ sɔ m’ɔ kɛnnin i ndɛ’n, be kokoli su yalɛ be afiɛn. 11  Kpɛkun be usɛli i kɛ: “?Ngue ti yɛ mmla klɛfuɛ’m* be waan Eli dún mmua bá ka-ɔ?” 12  Ɔ tɛli be su kɛ: “Sakpa, Eli dún mmua bá, kpɛkun ɔ́ wá yó maan like kwlaa sín i osu. ?Sanngɛ ngue ti yɛ be klɛli Sran wa’n i su ndɛ kɛ ɔ fata kɛ ɔ wun ɲrɛnnɛn kpanngban naan be yo i finfin-ɔn? 13  Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ Eli bali sakpa, yɛ like nga be klo kɛ bé fá yó i’n be fa yoli i, kɛ nga be fa klɛli’n sa.” 14  Kɛ be juli i sɔnnzɔnfuɛ onga’m be wun lɛ’n, be wunnin kɛ sran kpanngban kpa b’a sin b’a yia be. Kpɛkun mmla klɛfuɛ* wie’m be o lɛ, be nin be su kan ndɛnngan. 15  Kɛ sran’m be wunnin i cɛ’n, ɔ boli be nuan naan b’a wanndi b’a ko yo i like. 16  Ɔ usali be kɛ: “?Ngue ndɛ yɛ amun nin be su kan-ɔn?” 17  Yɛ sran nga be o lɛ’n, be nun kun tɛli i su kɛ: “Like klefuɛ, n fali min wa’n n blɛli wɔ, afin mmusu kun wo i su. Ɔ maan ɔ kwlá ijɔman. 18  Lika kwlaa ng’ɔ tɔ i su’n, ɔ tɛ i ase, i nuan nzue’n bo nglo, ɔ di i je, kpɛkun i wunmiɛn kwlaa wie i nun. N srɛli ɔ sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ be fuɛn i, sanngɛ b’a kwlá fuɛnmɛn i.” 19  Ɔ seli be kɛ: “Ɔo, blɛ nga nunfuɛ mun, amun lafiman Ɲanmiɛn su. ?E nin amun é trán lele jú cɛn onin? ?Yɛ ń trá min awlɛn amun wun lele jú cɛn onin? Amun fɛ i blɛ min.” 20  Yɛ be fali ba’n be blɛli i-ɔ. Kɛ mmusu’n wunnin Zezi cɛ’n, ɔ yoli maan ba’n usuli. Ɔ tɔli, kpɛkun ɔ kondoli. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn i nuan nzue’n bó nglo. 21  Zezi usali ba’n i si’n kɛ: “?Ɔ yo i sɔ w’a di afuɛ nɲɛ?” Ɔ tɛli su kɛ: “Kɛ ɔ fin i bakan nun’n, yɛ ɔ yo i sɔ-ɔ. 22  Cɛn wie’n, ɔ fɛ i yi i sin nun, yɛ cɛn wie’n ɔ fɛ i yi i nzue nun naan ɔ́ kún i. Sɛ a kwla yo like wie’n, si e aunnvuɛ naan uka e.” 23  Zezi seli i kɛ: “?Ngue ti yɛ a se kɛ ‘Sɛ a kwla yo’n’ niɔn? Afin sran ng’ɔ lafi Ɲanmiɛn su’n, ɔ kwla yo like kwlaa.” 24  Ba’n i si’n ka lɛ kpannin seli kɛ: “N lafi Ɲanmiɛn su! Uka min maan n lafi Ɲanmiɛn su kpa ekun.” 25  Zezi wunnin kɛ sran’m be su tu kpuu be ba be wun lɛ. Ɔ maan ɔ ijɔli mmusu’n. Ɔ seli i kɛ: “Wɔ, mmusu mɔ a yo maan sran yo bobo nin sutrefuɛ’n, n se wɔ kɛ jaso i su! Yɛ nán sa ɔ sin trɛn i su kun!” 26  Yɛ ba’n kpannin-ɔn. Ɔ usuli kpa. Kpɛkun mmusu’n jasoli i su. Ba’n la lɛ kɛ w’a wu sa. Ɔ maan sran’m be nun sunman be seli kɛ: “W’a wu!” 27  Sanngɛ Zezi trali ba’n i sa’n, ɔ mɛnnin i su yɛ ba’n jrannin nglo-ɔ. 28  I sin’n, ɔ wluli sua kun nun. I sɔnnzɔnfuɛ’m be ngunmin be toli i lɔ naan b’a usɛ i kɛ: “?Ngue ti yɛ y’a kwlá fuɛnmɛn i-ɔ?” 29  Ɔ seli be kɛ: “Saan Ɲanmiɛn srɛlɛ’n yɛ maan be kwla fuan mmusu wafa sɔ’n niɔn.” 30  Be jasoli lɛ be ɔli Galile mɛn’n nun. Sanngɛ w’a kunndɛman kɛ sran si sɔ. 31  Ɔ kleli i sɔnnzɔnfuɛ’m be like. Ɔ seli be kɛ: “Bé wá yí Sran wa’n mán sran mun, yɛ bé kún i. Sɛ be kun i kusu’n, i cɛn nsan su’n, ɔ́ cɛ́n nguan.” 32  Sanngɛ b’a wunmɛn i ndɛ’n i wlɛ. Kusu b’a usɛmɛn i ndɛ sɔ’n i bo, afin srɛ kun be. 33  I sin’n, be bali Kapɛɛnaɔmun klɔ’n su lɛ. Kɛ ɔ o sua’n i klun lɔ’n, ɔ usali be kɛ: “?Ngue ndɛ yɛ amun kɛnnin i atin’n nun lɔ’n niɔn?” 34  B’a ukeman be nuan. Afin atin’n nun lɔ’n, be sili akplowa. Be kunndɛli kɛ bé sí be nun sran ng’ɔ ti dan’n. 35  Ɔ maan ɔ ko trannin ase. Ɔ flɛli akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun, kpɛkun ɔ seli be kɛ: “Sɛ sran kun waan ɔ́ yó amun nun dan’n, ɔ fata kɛ ɔ yo i wun kaan amun kwlaa amun afiɛn. Yɛ maan ɔ su amun kwlaa.” 36  Kpɛkun ɔ fali ba kaan kun jrannin be afiɛn lɛ. Ɔ toli i sa’n blɛli i, yɛ ɔ seli be kɛ: 37  “Sran ng’ɔ sɔ ba kanngan kɛ nga sa’m be nun kun nun min dunman nun’n, nn w’a sɔ min nun wie. Yɛ sran ng’ɔ sɔ min nun’n, nán min ngunmin yɛ ɔ sɔ min nun-ɔn. Sanngɛ ɔ sɔ Sran ng’ɔ sunmannin min’n, i nun wie.” 38  Zan seli i kɛ: “Like klefuɛ, e wunnin sran kun, ɔ su fa ɔ dunman’n fuan mmusu mun. E waan nán maan ɔ yo sɔ kun, afin ɔ suman e su wie.” 39  Sanngɛ Zezi seli kɛ: “Nán amun se kɛ amún tɛ́nndɛn i ɲrun. Afin sɛ sran kun yo abonuan sa min dunman nun’n, i kunngba’n su kaman lɛ kanman min wun ndɛ tɛ. 40  Afin sran ng’ɔ tanndanman e ɲrun’n, ɔ wo e sin. 41  Klisi liɛ mɔ amun ti’n ti’n, sɛ sran kun man amun nzue klowa kun’n, nanwlɛ ń kán klé amun kɛ bé wá yó i mo sakpa. 42  Sanngɛ sran ng’ɔ yo naan ba kanngan nga be lafi min su yɛ’n be nun kun w’a lafiman min su kun’n,* ɔ flunman kɛ be fa yɔbuɛ dan mɔ be fa tin like mɔ aflunmun kun kpɛ i wun’n, be minndɛ i kɔmin naan be to i be yi jenvie’n nun. 43  “Sɛ ɔ sa’n yo maan a yo sa tɛ’n,* kpɛ. Afin sɛ ɔ sa ti sin naan a ɲan nguan’n, ɔ ti kpa tra kɛ ɔ sa nɲɔn’m be tran lɛ naan a ɔ Zeɛnin’n* m’ɔ ti sin mɔ be kwlá nuɛnmɛn i’n nun. 44  —— 45  Sɛ ɔ ja’n yo maan a yo sa tɛ’n,* kpɛ. Afin sɛ ɔ ja ti sin naan a ɲan nguan’n, ɔ ti kpa tra kɛ ɔ ja nɲɔn’m be tran lɛ naan be to wɔ yi Zeɛnin’n* nun. 46  —— 47  Sɛ ɔ ɲinma’n yo maan a yo sa tɛ’n,* tu yi i blo mmua lɔ. Afin sɛ ɔ ɲinma ti kunngba naan a wlu Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n nun’n, ɔ ti kpa tra kɛ ɔ ɲinma nɲɔn’m be tran lɛ naan be to wɔ be yi i Zeɛnin’n* nun. 48  Lɔ’n, sɔnniɛn’m be wuman, kpɛkun sin’n nuanman. 49  “Afin ɔ fata kɛ be fa sin be guɛ i sran kwlakwla su, kɛ be fa njin be guɛ i tro nun’n sa. 50  Njin ti like kpa. ?Sanngɛ sɛ i ta’n kpɔ’n, ngue yɛ bé yó naan w’a yo klakla ekun-ɔn? Maan amun kusu an yo kɛ njin sa. Maan amun nuan sɛ.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

I bo’n yɛle “Like klefuɛ.”
Be kwla se ekun kɛ “B’a boman su b’a kleman sran uflɛ.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun’n, be se kɛ “i ja kpla’n.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “ɔ ja kpla’n.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun’n, be se kɛ “ɔ ja kpla’n.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun’n, be se kɛ “ɔ ja kpla’n.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.