Marki 8:1-38

  • Zezi mannin sran 4.000 be aliɛ (1-9)

  • Sran wie’m be seli i kɛ ɔ yi atrɛ kun kle be (10-13)

  • Farizifuɛ’m be kpanwun ayre’n, ɔ nin Erɔdu i kpanwun ayre’n (14-21)

  • Bian ng’ɔ o Bɛtsaida lɔ mɔ i ɲin ti siwa’n yoli juejue (22-26)

  • Piɛli wunnin Klisi’n i wlɛ (27-30)

  • Zezi i wie’n i su bolɛ (31-33)

  • Like ng’ɔ fata kɛ sran kun yo naan w’a kwla su Zezi su’n (34-38)

8  Blɛ sɔ’n nun’n, sran kpanngban be yiɛli i wun lɛ ekun. Be leman like naan b’a di. Ɔ maan ɔ flɛli i sɔnnzɔnfuɛ mun, yɛ ɔ seli be kɛ:  “Sran kpanngban nga be o yɛ’n, be yo min annvɔ. Afin be o min wun wa w’a di cɛn nsan, yɛ be leman like be dimɛn i kun.  Sɛ n yaci be nun naan be fa be klun awe be kɔ’n, bé glɔ́ atin’n nun. Afin be nun wie’m be fin mmua.”  Sanngɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be tɛli i su kɛ: “?Lika mmua nga nun’n, é ɲán kpanwun ninfan naan w’a yi sran nga be o yɛ’n be ku?”  Yɛ ɔ usali be kɛ: “?Kpanwun nɲɛ yɛ ɔ o amun sa nun-ɔn?” Be seli kɛ: “Kpanwun nso.”  Kpɛkun ɔ seli sran’m be kɛ be trantran asiɛ wun. I sin’n, ɔ fali kpanwun nso mun, ɔ lali Ɲanmiɛn ase, kpɛkun ɔ bubuli be nun. Ɔ fa be mɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ be fa cɛcɛ sran mun. Yɛ be kusu be fa cɛcɛli be-ɔ.  Jue kan o be sa nun wie. Ɔ maan kɛ ɔ srɛli Ɲanmiɛn kɛ ɔ yra su’n, ɔ seli be kɛ be fa cɛcɛ sran mun.  Be dili yɛ be ku yili. Kpɛkun be isali i sinsin ng’ɔ kali’n, ɔ yili gbogbo dandan nso.  Be nga be dili’n, be ti yasua kɔe akpi nnan (4.000). I sin’n, ɔ mannin be atin naan b’a wɔ. 10  Be ja nun lɛ’n, ɔ nin i sɔnnzɔnfuɛ mun be fali alie’n, be ɔli Dalimanita mɛn’n nun lɔ. 11  Kɛ be juli lɔ’n, Farizifuɛ’m be nin i boli akplowa silɛ bo. Be waan bé sɛ́ i nían. I sɔ’n ti’n, be seli i kɛ ɔ yi atrɛ kun m’ɔ fin ɲanmiɛn su’n kle be. 12  I sɔ’n ti’n, i wla boli i wun, naan w’a se kɛ: “?Ngue ti yɛ blɛ nga nunfuɛ’m be kunndɛ atrɛ-ɔ? Nanwlɛ, n se kɛ be su yiman atrɛ fi kleman blɛ nga nunfuɛ mun.” 13  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ yacili be lɛ, ɔ ko fuli alie’n nun ekun. Kpɛkun ɔ ɔli nzue’n i bue kun lɔ. 14  Sanngɛ be wla fili, b’a faman kpanwun, saan kpanwun kunngba cɛ yɛ ɔ o be sa nun alie’n nun-ɔn. 15  Ɔ wlali be su nun kpa kɛ: “Maan amun ɲin tran su. Amun nian amun wun Farizifuɛ’m be kpanwun ayre’n, ɔ nin Erɔdu i kpanwun ayre’n, be lika.” 16  I sɔ’n ti’n akplowa tɔli be afiɛn, kpanwun m’ɔ nunman be sa nun’n ti. 17  Kɛ ɔ wunnin i sɔ’n, ɔ usali be kɛ: “?Ngue ti yɛ kpanwun mɔ amun lemɛn i’n ti’n, amun su si akplowa-ɔ? ?Amun wunman ndɛ nga n kannin’n i wlɛ? ?Amun awlɛn’n te kete? 18  ‘Amun le ɲinma, sanngɛ amun wunman ase. Yɛ amun le su, sanngɛ amun timan sa.’ ?Amun wla w’a fi su? 19  ?Kɛ n bubuli kpanwun nnun’m be nun, mɔ yasua akpi nnun (5.000) be dili’n, i sinsin nga amun isali’n, ɔ yoli gbogbo nɲɛ?” Be tɛli i su kɛ: “Gbogbo blu-nin-nɲɔn (12).” 20  “?Yɛ kɛ n bubuli kpanwun nso’m be nun mɔ yasua akpi nnan (4.000) be dili’n, i sinsin nga amun isali’n, ɔ yili gbogbo dandan nɲɛ?” Be tɛli i su kɛ: “Gbogbo nso.” 21  Yɛ ɔ usali be kɛ: “?Amun nin-a wunmɛn i wlɛ?” 22  Kɛ be juli Bɛtsaida lɔ’n, sran’m be fali bian kun mɔ i ɲin ti siwa’n be blɛli i. Kpɛkun be srɛli i kpa kɛ ɔ kɛn i. 23  Ɔ maan ɔ trali aɲinsifuɛ’n i sa’n, kpɛkun ɔ nin i be fin klɔ’n nun fiteli. Ɔ tili i nuan nzue tɛli i ɲinma’m be su. I sin’n, ɔ fɛli i sa’n fuɛli i su, kpɛkun ɔ usɛli i kɛ: “?A wun like?” 24  Bian’n ukeli i ɲin, kpɛkun ɔ tɛli i su kɛ: “N wun sran mun. Sanngɛ be ti kɛ waka wie mun yɛ be su nanti sa.” 25  Ɔ fɛli i sa fuali bian’n i ɲinma’m be su ekun. Kpɛkun ɔ wunnin ase kpa. Ɔ yoli juejue, ɔ maan ɔ kwla wunnin ase weiin. 26  I sin’n, ɔ mannin bian’n i atin kɛ ɔ wɔ awlo. Sanngɛ ɔ seli bian’n kɛ: “Nán wlu klɔ’n nun.” 27  Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be jasoli lɛ be ɔli Sezare-Filipu mɛn’n i klɔ’m be su. Kɛ bé kɔ́’n, ɔ usali i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ: “?Sran’m be waan wan yɛle min?” 28  Be seli i kɛ: “Be waan Zan Batɛmun yofuɛ’n yɛle wɔ. Sanngɛ wie’m be kusu be waan Eli yɛle wɔ, yɛ wie mun ekun be waan Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be nun kun yɛle wɔ.” 29  Kpɛkun ɔ usali be kɛ: “?Yɛ amun bɔbɔ amun li? ?Amun waan wan yɛle min?” Piɛli tɛli i su kɛ: “Klisi’n yɛle wɔ.” 30  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ wlali be su nun kpa kɛ nán be kan kle sran fi. 31  Asa ekun’n, ɔ seli be kɛ Sran wa’n wá wún ɲrɛnnɛn kpanngban. Kpɛkun kpɛnngbɛn mun nin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun ɔ nin mmla klɛfuɛ* mun, be su sɔmɛn i nun, kpɛkun bé kún i. Sanngɛ i cɛn nsan su’n, ɔ́ cɛ́n nguan. 32  W’a fiaman ndɛ sɔ’n su. Ɔ yiyili nun weinwein kleli be. Sanngɛ Piɛli fɛ i ɔli aamiɛn naan w’a ko ijɔ i. 33  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ kpɛli i ɲin niannin i sɔnnzɔnfuɛ mun. Kpɛkun ɔ ijɔli Piɛli. Ɔ seli i kɛ: “Sin min sin lɔ, Satan! Afin akunndan nga a bu’n, ɔ timan Ɲanmiɛn liɛ’n su. Sanngɛ klɔ sran akunndan yɛ a bu-ɔ.” 34  Ɔ seli sran mun nin i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ be wunnge i wun lɛ. Kpɛkun ɔ seli be kɛ: “Sɛ sran kun waan ɔ́ sú min su’n, maan ɔ klɛn i wun yɛ maan ɔ fɛ i ɲrɛnnɛn waka’n* naan ɔ su min su titi. 35  Afin sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ sɛ́sɛ́ i nguan’n, i nguan’n fí i sa. Sanngɛ sɛ min nin jasin fɛ’n ti’n, sran kun i nguan’n fi i sa’n, ɔ́ ɲɛ́n i ekun. 36  ?Nanwlɛ, sɛ sran kun ɲan mɛn’n nun ninnge’m be ngba, naan sanngɛ ɔ wu’n, nn like yɛ ɔ yoli-ɔ? 37  ?Nguan ɲanlɛ ti’n, ngue yɛ sran kun kwla man-ɔn? 38  Afin mɛn nga mɔ i nunfuɛ’m be kpɔci Ɲanmiɛn mɔ be yo sa tɛ nun yɛ’n i nun’n, sran nga ɲannzuɛn kun i min nin min ndɛ’n ti’n, blɛ mɔ Sran wa’n kusu nin i Si i aɲrunɲan’n bá mɔ Ɲanmiɛn i anzi’m bé sú i su’n, ɲannzuɛn wá kún i sran sɔ’n i wun wie.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.