Marki 7:1-37

  • Klɔ sran’m be nannan’m be nzuɛn’n i ndɛ kanlɛ (1-13)

  • Like ng’ɔ fin sran klun fite’n yɛ ɔ yo i fiɛn-ɔn (14-23)

  • Bla kun m’ɔ fin Fenisi m’ɔ o Siri mɛn’n nun lɔ’n lafi Ɲanmiɛn su (24-30)

  • Sutrefuɛ bian’n yoli juejue (31-37)

7  Farizifuɛ nin mmla klɛfuɛ’m* be nun wie’m be fin Zerizalɛmun be wa yiɛli i wun lɛ.  Be wunnin kɛ i sɔnnzɔnfuɛ wie’m be su di like. Kusu nn be sa nun ti fiɛn, yɛle kɛ b’a wunnzinman be sa nun.*  (Afin i Farizifuɛ mun-o, i Zuifu mun-o, ka naan b’a di like’n, be wunnzin be sa lele ju be sa sin kpɔlɛ’n su. Like nga be nannan’m be kleli be’n, i su yɛ be fa-ɔ.  Asa kusu’n, kɛ be fin gua bo be ba’n, sɛ b’a wunnzinman’n, be diman like. Ninnge kpanngban wie mun ekun mɔ be nannan’m be kleli be’n, be yolɛ’n ti be cinnjin kpa liɛ su. I wie yɛle klowa nin sɛ nin aaba kpongbo’m be batɛmun yolɛ’n.)  I sɔ’n ti’n, Farizifuɛ nin mmla klɛfuɛ* sɔ’m be usɛli i kɛ: “?Ɔ yo sɛ ti yɛ ɔ sɔnnzɔnfuɛ’m be faman e nannan’m be mmla’n su mɔ be fa be sa nun fiɛn’n be di like-ɔ?”  Ɔ seli be kɛ: “Gblɛfuɛ mun, amun wun ndɛ nga Ezai kannin’n ti su. Ɔ klɛli i kɛ, ‘Nvle nga nunfuɛ’m be kɛn i be nuan bui su kɛ be bu min sran. Sanngɛ be awlɛn’n nunman min su kaan sa.  Be su min ngbɛn. Afin like nga be kle’n, ɔ taka klɔ sran’m be mmla’m be su.’  Amun buman Ɲanmiɛn i mmla’n i like fi, sanngɛ amun fa klɔ sran’m be mmla liɛ’n cici amun ti.”  Ɔ seli be ekun kɛ: “Amun nannan’m be mmla liɛ’m be su falɛ’n ti’n, amun kpalo Ɲanmiɛn i mmla liɛ’n. Nanwlɛ, amun si i sɔ’n i yo kpa. 10  I kun yɛle kɛ Moizi seli kɛ: ‘Bu ɔ si nin ɔ nin be sran.’ Yɛ ‘Sran ng’ɔ kɛn i si annzɛ i nin i ndɛ tɛ’n,* maan be kun i.’ 11  Sanngɛ amun liɛ’n, amun se kɛ: ‘Sran kun kwla se i si annzɛ i nin kɛ: “Like kwlaa nga n le i’n, m’ɔ kwla yo ɔ wun sa ye’n, ɔ ti kɔɔban (yɛle kɛ ɔ ti like mɔ n fa mannin Ɲanmiɛn mlɔnmlɔn-ɔn).”’ 12  I lɛ nun’n, amun manman sran sɔ’n i atin kɛ ɔ yo like mɛn i si annzɛ i nin kun. 13  Amun nannan’m be mmla mɔ amun kle sran mun’n ti’n, amun a yo maan sran’m be buman Ɲanmiɛn i ndɛ’n i like fi kun. Kpɛkun amun yo ninnge kpanngban kɛ ngalɛ sa mun ekun.” 14  Ɔ flɛli sran kpanngban nga be o lɛ’n kɛ be wunnge i wun lɛ. Kpɛkun ɔ seli be kɛ: “Amun kwlaa amun sie amun su naan amun wun min ndɛ’n i wlɛ. 15  Nán like ng’ɔ wlu sran nuan nun’n, yɛ ɔ yo i fiɛn-ɔn. Sanngɛ ng’ɔ fin sran i klun fite’n, yɛ ɔ yo i fiɛn-ɔn.” 16  —— 17  I sin’n, Zezi jasoli sran’m be wun lɛ, ɔ wluli sua kun nun. I sɔnnzɔnfuɛ’m be toli i lɔ, kpɛkun ndɛ ng’ɔ kɛnnin i ɲanndra nun’n, be seli i kɛ ɔ tu i bo. 18  Yɛ ɔ usali be kɛ: “?Amun kusu amun wunman like wlɛ kɛ be sa wie? ?Amun siman kɛ like ng’ɔ wlu sran kun i nuan nun’n, ɔ kwlá yomɛn i fiɛn? 19  Afin like sɔ’n kɔmɛn i awlɛn’n nun, sanngɛ ɔ tɔ i kunfle’n nun. Kpɛkun ɔ ko gua atrun kɔwlɛ lɔ.” I lɛ nun’n, ɔ su se kɛ aliɛ kwlaa ti kpa. 20  Ɔ seli ekun kɛ: “Like ng’ɔ fin sran klun fite’n, yɛ ɔ yo i fiɛn-ɔn. 21  Afin like ng’ɔ fin sran klun fite’n, m’ɔ fin i awlɛn’n nun’n yɛle akunndan tɛtɛ bulɛ’n. Yɛ wafa nga i bo’n gua’n yɛ: Bian nin bla kunndɛlɛ sukusuku nin i wunsu ɲannzuɛn sa mun,* awie wualɛ, sran kunlɛ, 22  be yi bo bla kunndɛlɛ, annzɛ be wun bo bian kunndɛlɛ, aɲinkpli, klunwi sa’m be yolɛ, sran lakalɛ, ɲin kekle ayeliɛ mun,* be ɲin m’ɔ blo sran like su’n, sran wun ndɛ tɛ kanlɛ, be wun tulɛ, ɔ nin sinnzin yolɛ’n. 23  Ninnge tɛtɛ sɔ’m be kwlaa be fin sran klun. Be ti yɛ sran yo fiɛn-ɔn.” 24  Ɔ fɛli i lɛ ɔli Tir nin Sidɔn mɛn’n nun lɔ. Ɔ wluli sua kun nun. Ɔ kunndɛman kɛ sran’m be si kɛ ɔ o lɛ, sanngɛ ngbɛn-ɔn. 25  Be ja nun lɛ’n, bla kun mɔ mmusu kun o i wa talua’n su’n, ɔ tili i kɛ ɔ o lɛ. Kpɛkun ɔ bali wa kotoli i bo. 26  Bla sɔ’n ti Glɛki bla, ɔ fin* Fenisi m’ɔ o Siri mɛn’n nun lɔ’n su. Ɔ srɛli i kpa kɛ ɔ fuan mmusu ng’ɔ kle i wa bla’n i yalɛ’n. 27  Sanngɛ ɔ seli bla’n kɛ: “Maan ba’m be ku yi ka. Afin ɔ timan su kɛ be fa ba kanngan’m be kpanwun’n be yi i alua ba’m be bo.” 28  Sanngɛ bla’n tɛli i su kɛ: “Nannan, ɔ ti sɔ. Sanngɛ alua ba nga be o tabli’n i bo’n, be di ba kanngan’m be kpanwun buebue kanngan nga be gua’n.” 29  I sɔ’n ti’n, ɔ seli bla’n kɛ: “Ndɛ nga a kɛnnin i lɛ’n ti’n, kɔ. Mmusu’n w’a jaso ɔ wa bla’n i su.” 30  Kɛ bla’n ɔli i awlo’n, ɔ wunnin bakan’n, ɔ la bɛ’n su lɛ, mmusu’n w’a jaso i su. 31  Kɛ Zezi jáso Tir mɛn’n nun lɔ m’ɔ́ kɔ́ Galile Jenvie’n i nuan lɔ’n, ɔ sinnin Sidɔn mɛn’n ɔ nin Dekapɔlu* mɛn’n nun. 32  Kɛ ɔ juli lɔ’n, be fali bian kun be blɛli i. Ɔ ti sutrefuɛ, kpɛkun ɔ kwlá ijɔman kpa. Be srɛli i kpa kɛ ɔ fɛ i sa fuɛ i su. 33  Ɔ fali bian’n ɔli aamiɛn. I sin’n, ɔ fɛli i sa mma mun wlali bian’n i su’m be nun. Ɔ tili i nuan nzue’n, kpɛkun ɔ kannin bian’n i taaman’n. 34  Ɔ niannin ɲanmiɛn su lɔ. Ɔ loli wunmiɛn kaklaka kpa, kpɛkun ɔ seli bian’n kɛ: “Efata.” I bo’n yɛle “Tike.” 35  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, bian’n i su’m be tikeli. Kpɛkun i taaman’n ɲannjili, naan w’a kwla ijɔ kpa. 36  Ɔ wlali sran’m be su nun kɛ nán be kan kle sran fi. Sanngɛ kɛ ɔ́ wlá be su nun sɔ’n, nn blɛ li yɛ bé kán trú kpa-ɔ. 37  Nanwlɛ, ɔ boli be nuan tratrali su, naan b’a se kɛ: “Like kwlaa ng’ɔ yo’n, ɔ yo ye. Ɔ yo maan sutrefuɛ’m be ti sa, yɛ bobo’m be ijɔ bɔbɔ.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Yɛle kɛ, b’a wunnzinman be sa nun kɛ Farizifuɛ’m be mmla’n fa kle’n sa.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Be kwla se ekun kɛ “ɔ kpɛ be nzowa.”
Glɛki nun: pɔɔneia wafawafa kwlaa. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun: asɛlgeia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Be kwla se ekun kɛ “lɔ yɛ be wuli i-ɔ.”
Be kwla se ekun kɛ “klɔ dandan blu mun.”