Marki 6:1-56

  • Zezi i klɔfuɛ’m b’a sɔmɛn i nun (1-6)

  • Zezi kleli akoto 12 mun jasin bolɛ (7-13)

  • Zan Batɛmun yofuɛ’n i wie’n (14-29)

  • Zezi mannin sran 5.000 be aliɛ (30-44)

  • Zezi nantili nzue’n su (45-52)

  • Ɔ yoli sran’m be juejue Zenezarɛti lɔ (53-56)

6  Ɔ jasoli lɛ ɔli i bɔbɔ i klɔ’n su lɔ. I sɔnnzɔnfuɛ’m be suli i su.  Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n, ɔ kleli like Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun. I ndɛ’n boli sran nga be tili’n, be nun sunman be nuan naan b’a usa kɛ: “?Ninfan yɛ bian nga ko suannin ninnge nga mun-ɔn? ?Ngue ti yɛ be mannin bian nga i ngwlɛlɛ sɔ’n niɔn? ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ kwla yo abonuan sa kɛ nga sa mun-ɔn?  ?Nán Mari i wa ng’ɔ ti waka sɛfuɛ’n niɔn? I niaan bian yɛle Zaki nin Zozɛfu nin Zida nin Simɔn. Yɛ i niaan bla’m be kusu be nin e o wa. ?Nɛ́n i-ɔ?” I sɔ’n ti’n, b’a lafimɛn i su.*  Sanngɛ Zezi seli be kɛ: “Be bu Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n i sran lika kwlaa. Saan i bɔbɔ i klɔ’n su nin i osufuɛ’m be afiɛn, ɔ nin i bɔbɔ i awlo’n nun yɛ be bumɛn i sran-ɔn.”  Ɔ maan w’a kwlá yoman abonuan sa fi lɛ, saan tukpacifuɛ wie mun yɛ ɔ fɛli i sa fuafuali be su yoli be juejue-ɔ.  Nanwlɛ, i su mɔ be lafiman’n, ɔ boli i nuan. Ɔ maan ɔ ɔli klɔ kanngan nga be mantan lɛ’n be su ko kleli sran’m be like.  I sin’n, ɔ flɛli akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun. Ɔ sunmannin be nɲɔn-nɲɔn. Kpɛkun ɔ mannin be tinmin kɛ be kwla mmusu mun.  Asa ekun’n, ɔ seli be kɛ nán be fa like fi be wɔ, saan kpɔnman. I waan nán be fa kpanwun, nán be fa pata, yɛ nán be fa sika* tra nun.  I waan be wla ngbabua, sanngɛ nán be wla tralɛ nɲɔn.* 10  Ɔ seli be ekun kɛ: “Awlo kwlaa nga amun wlu nun’n, amun tran lɛ lele naan amun kɔlɛ blɛ’n ju. 11  Yɛ lika kwlaa nga b’a sɔman amun nun, annzɛ b’a tieman amun ndɛ’n, kɛ amún fín lika sɔ’n nun fíte’n, amun kpukpu amun ja wun ndutre’n naan ɔ yo amun lalofuɛ.” 12  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, be ɔli ko boli jasin. Be seli sran’m be kɛ be kaci be akunndan’n. 13  Be fuannin mmusu kpanngban, be guali tukpacifuɛ kpanngban be su ngo, kpɛkun be yoli be juejue. 14  Famiɛn Erɔdu tili sa sɔ’n. Afin sran’m be kan Zezi i ndɛ lika kwlaa. Be se kɛ: “Zan Batɛmun yofuɛ’n m’ɔ wuli’n, w’a cɛn. I ti yɛ ɔ yo abonuan sa mun-ɔn.” 15  Sanngɛ sran wie’m be seli kɛ: “Eli-ɔ.” Wie mun ekun be seli kɛ: “Ɔ ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ kɛ laa Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ mun sa.” 16  Sanngɛ Erɔdu liɛ’n, kɛ ndɛ’n tɔli i su nun’n, ɔ seli kɛ: “Zan mɔ n kpɛli i ti’n, yɛ w’a cɛn nguan-ɔn.” 17  Afin Erɔdu bɔbɔ sunmannin sran maan be ko trali Zan. Be cili i, kpɛkun be wlɛli i bisua. I niaan bian Filipu i yi Erodiadi m’ɔ jɛli i’n, i ti yɛ ɔ yoli sɔ-ɔ. 18  Afin kpɛ sunman’n, Zan seli Erɔdu kɛ: “A leman atin jaman ɔ niaan bian i yi’n.” 19  I sɔ’n ti’n, Erodiadi fali Zan i wun ndɛ sieli i klun. Ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ kún i. Sanngɛ ɔ kwlá kunmɛn i. 20  Afin Erɔdu sro Zan. Ɔ si kɛ ɔ ti sran kpa naan ɔ ti Ɲanmiɛn sran. Ɔ maan ɔ sɛsɛ i. Ɔ klo i nuan ndɛ’n i tielɛ. Kɛ ɔ wie i tie’n, ɔ wunman like ng’ɔ́ yó-ɔ. 21  Sanngɛ blɛ nga Erodiadi minndɛ’n, ɔ wa juli. Kɛ Erɔdu dí i awuliɛ cɛn’n, nnɔsua’n, ɔ yiɛli i sran dandan mun kɛ be wa di like. Ɔ yiɛli i sonja’m be su kpɛn mun, nin sonja akpi (1.000) su kpɛn mun, nin Galile mɛn’n nun sran dandan nga be le ɲrun kpa’n. 22  Erodiadi i wa talua’n bali wa sili able. Ɔ yoli Erɔdu nin be nga be nin i su di like’n* be fɛ. Ɔ maan famiɛn’n seli talua’n kɛ: “Like kwlaa nga a klo kɛ n fa man wɔ’n, se min naan n fa man wɔ.” 23  Ɔ tɛli i nda seli kɛ: “Like kwlaa nga a se min kɛ n fa man wɔ’n, ń fá mán wɔ. Kannzɛ ɔ waan n fa min famiɛn diwlɛ’n i bue kun bɔbɔ n man wɔ’n, ń fá mán wɔ.” 24  Ɔ maan talua’n fiteli naan w’a ko se i nin kɛ: “?Ngue yɛ ɔ fata kɛ n srɛ-ɔ?” Ɔ seli kɛ: “Srɛ Zan Batɛmun yofuɛ’n i ti’n.” 25  Ɔ sɛli i sin ndɛndɛ famiɛn’n i wun lɔ, naan w’a se kɛ: “N kunndɛ kɛ a fa Zan Batɛmun yofuɛ’n i ti’n blɛ min kpongbo vaa kun nun icra’n.” 26  Ndɛ sɔ’n boli famiɛn’n i wla dan kpa. Sanngɛ nda m’ɔ tali’n, ɔ nin sran ng’ɔ yiali be’n* be ti’n, w’a kunndɛman kɛ ɔ́ kpálo i ndɛ’n. 27  Ɔ maan be ja nun lɛ’n, famiɛn’n sunmɛnnin i sonja nga be niɛn i su’n be nun kun kɛ ɔ ko kpɛ Zan i ti’n blɛ i. Ɔ ɔli ko kpɛli Zan i ti’n bisua lɔ, 28  ɔ fa sieli i kpongbo vaa kun nun bali. Kpɛkun ɔ fa mannin talua’n naan talua’n w’a fa ko mɛn i nin. 29  Kɛ Zan i sɔnnzɔnfuɛ’m be tili ndɛ sɔ’n, be wa fɛli i fuɛn’n kpɛkun be ko sieli i. 30  Zezi i akoto’m be wa yiɛli i wun lɛ. Be kannin like kwlaa nga be yoli’n, ɔ nin like kwlaa nga be kleli sran mun’n be ndɛ kleli i. 31  Yɛ ɔ seli be kɛ: “An bla e wɔ lika diin kun nun naan amun lo wunmiɛn kan.” Afin kɛ mɔ sran kpanngban be kɔ be ba’n ti’n, be leman blɛ kaan sa naan b’a di like bɔbɔ. 32  Ɔ maan be fuli alie kun nun kɛ bé kɔ́ be ngunmin lika diin kun nun. 33  Sanngɛ sran’m be wunnin kɛ be su kɔ. Sran kpanngban wie mun ekun be sili sɔ. Ɔ maan be jasoli klɔ’m be kwlaa be su, naan b’a wanndi b’a dun mmua be ɲrun. 34  Kɛ ɔ fin alie’n nun jrali’n, ɔ wunnin sran kpanngban kpa. Yɛ be yoli i annvɔ. Afin be ti kɛ bua mɔ be leman sran taman be’n sa. Kpɛkun ɔ kleli be like kpanngban. 35  Kɛ lika’n ɔli mmua’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be bɛli i wun lɛ. Be seli kɛ: “Lika nga e o nun yɛ’n wo mmua, kusu aliɛ w’a dun mmua w’a san. 36  Se be naan be wɔ nanmue nin klɔ’m be su be ko to like be di.” 37  Ɔ tɛli be su kɛ: “Amun bɔbɔ amun man be like maan be di.” Kɛ be tili i sɔ’n, be seli i kɛ: “?Naan é kɔ́ é kó tó kpanwun denie ya nɲɔn (200) é mán sran mun naan be di?” 38  Ɔ usali be kɛ: “?Kpanwun nɲɛ yɛ ɔ wo amun sa nun-ɔn? An ko nian!” Be ko niannin, naan b’a se kɛ: “Kpanwun nnun nin jue nɲɔn.” 39  Ɔ seli sran’m be kwlaa kɛ be trantran ase akpasuaakpasua, ijre’n su lɛ. 40  Ɔ maan be trantrannin ase. Akpasua wie nun’n, be ti ya (100), wie nun kusu’n, be ti ablenun (50). 41  Ɔ fali kpanwun nnun mun nin jue nɲɔn mun. Ɔ niannin ɲanmiɛn su lɔ, kpɛkun ɔ lali Ɲanmiɛn ase. I sin’n, ɔ bubuli kpanwun’m be nun. Ɔ fa mɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ mun naan be fa man sran mun. Kpɛkun ɔ bubuli jue nɲɔn’m be nun mannin be ngba. 42  Ɔ maan be kwlaa be dili, yɛ be ku yili. 43  Be isaisali i sinsin ng’ɔ kali’n, ɔ yili gbogbo blu-nin-nɲɔn (12). Sanngɛ jue buebue nga be isaisali’n, be nunman nun wie. 44  Sran nga be dili kpanwun’n, be ti yasua akpi nnun (5.000). 45  I sin’n w’a sisimɛn i bo, ɔ yoli maan i sɔnnzɔnfuɛ’m be fuli alie’n nun be dunnin mmua i ɲrun nzue’n i bue kun lɔ. Bɛtsaida klɔ’n i wun lɔ. I liɛ’n, ɔ kali lɛ naan ɔ́ sé sran’m be kɛ be wɔ. 46  Kɛ ɔ kaleli be’n, ɔ ɔli oka kun su ko srɛli Ɲanmiɛn. 47  Kɛ aliɛ jɔ́’n, nn alie’n wo nzue’n i afiɛn lɔ, sanngɛ i kunngba kali lɛ. 48  Ɔ wunnin kɛ alie’n i kanlɛ’n ti kekle be sa nun. Afin aunmuan’n fin be ɲrun yɛ ɔ ba-ɔ. I sɔ’n ti’n, aliɛ njɛnniɛn su’n,* ɔ nantili nzue’n su ɔli be wun lɔ. Sanngɛ ɔ yoli kɛ ɔ́ sán be wun sa.* 49  Kɛ be wunnin kɛ ɔ su nanti jenvie’n su’n, be seli be wun kɛ: “Aolia nun like-ɔ!” Ɔ maan be kpannin kpa liɛ su. 50  Afin be kwlaa be wunnin i, kpɛkun be akunndan’n sanngannin. Sanngɛ ɔ kali lɛ seli be kɛ: “An gua amun wla ase! Min-ɔn. Nán srɛ kun amun.” 51  Yɛ ɔ fuli be sin alie’n nun-ɔn. Kpɛkun aunmuan’n yacili fitalɛ. I sɔ’n boli be nuan dan. 52  Afin abonuan sa ng’ɔ fali kpanwun mun yoli’n, b’a wunmɛn i cinnjin m’ɔ ti’n i wlɛ. Ninnge’m be wlɛ wunlɛ’n te yo kekle be sa nun. 53  Kɛ be kpɛli nzue’n, be bali Zenezarɛti. Be sili be alie’n ce’n su lɛ. 54  Sanngɛ kɛ be fin alie’n nun jrali cɛ’n, sran’m be wunnin i wlɛ. 55  Ɔ maan be ɔli mɛn sɔ’n i lika kwlaa nun. Kpɛkun be nga be wunnɛn yo be ya’n, be fali be bɛ su bali lika nga be tili i kɛ ɔ wo lɛ’n. 56  Maan ɔ yo klɔ kaan-o, annzɛ klɔ dan-o, annzɛ nanmue-o, lika kwlaa ng’ɔ ju lɛ’n, be sie tukpacifuɛ mun gua’m be bo. Be srɛ i kpa kɛ bé kɛ́n i tralɛ’n i nuan njɔlɛ’n ngunmin cɛ. Kpɛkun be kwlaa nga be kɛnnin i’n, be yoli juejue.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ be “be ja kplali.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “aaba.”
Be kwla se ekun kɛ “tralɛ uflɛ.”
Nian Mr 2:15 i su ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun.
Be kwla se ekun kɛ “be nga be lala tabli sin bé dí like’n.”
Yɛle kɛ, kɛ aliɛ njɛnniɛn su dɔ 3 su’n wá jú’n lele mɔ nglɛmun nun dɔ 6 su’n wá jú’n, i sɔ blɛ liɛ’n i afiɛn’n nun.
Be kwla se ekun kɛ “ɔ su wa san be wun.”