Marki 4:1-41

 • ƝANMIƐN I FAMIƐN DIWLƐ’N I WUN ƝANNDRA MUN (1-34)

  • Fie difuɛ’n (1-9)

  • Sa nga ti yɛ Zezi kan ndɛ ɲanndra nun’n (10-12)

  • Fie difuɛ’n i wun ɲanndra’n i bo tulɛd (13-20)

  • Be faman kannin be siemɛn i gbogbo bo (21-23)

  • Wafa nga amun sunnzun like man sran’n (24, 25)

  • Sran ng’ɔ luali like kun mma m’ɔ lafili’n (26-29)

  • Mutadi mma’n (30-32)

  • Ndɛ kanlɛ ɲanndra nun’n (33, 34)

 • Zezi yoli maan aunmuan dan’n jrannin (35-41)

4  Ɔ kleli sran’m be like nzue’n i nuan lɔ ekun. Sran kpanngban kpa be yiɛli i wun lɛ. Ɔ maan ɔ fuli alie kun nun trannin ase. Kpɛkun ɔ ɔli nzue’n su lɔ kan. Sanngɛ sran nga be o lɛ’n, be kali nzue’n i nuan lɛ ce’n su lɛ.  Ɔ kannin ndɛ ɲanndra nun fa kleli be like kpanngban. Kɛ ɔ́ klé be like’n, ɔ seli be kɛ:  “Amun sie amun su be tie. Fie difuɛ kun ɔli kɛ ɔ́ kó lúa like.  Kɛ ɔ́ sánndi like sɔ’n kɔ́’n, wie’m be tɔli akpɔ’n i nuan, yɛ anunman’m be bali be wa dili.  Wie’m be kusu be tɔli kpangba’n su, lika mɔ asiɛ nunman lɛ kpa’n nun, kpɛkun be fifili ndɛndɛ afin asiɛ nunman lɛ kpa.  Sanngɛ kɛ wia’n boli’n be yrali, kpɛkun be wuli kee. Afin be leman olui.  Wie’m be liɛ’n, be tɔli owieowie’m be nun. Owieowie’m be fuli, kpɛkun be katali be su. Ɔ maan, b’a suman mma.  Sanngɛ wie’m be tɔli asiɛ kpa’n su. Be fifili, be ɲinnin, kpɛkun be suli. Wie’m be mma nga be suli’n ɔ tra nga be luali’n kpɛ ablasan (30), wie kusu i liɛ’n trɛ i kpɛ ablesiɛn (60), yɛ wie ekun i liɛ’n trɛ i kpɛ ya (100).”  Kpɛkun ɔ kan guali su kɛ: “Sran ng’ɔ si fa sie’n, maan ɔ fa sie.” 10  Kɛ sran kpanngban nga be o lɛ’n be ɔli’n, i sɔnnzɔnfuɛ wie mun nin akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be seli i kɛ ɔ tu ndɛ ng’ɔ kannin be ɲanndra nun’n, be bo kle be. 11  Ɔ seli be kɛ: “Amun liɛ’n, be mannin amun atin kɛ amun wun Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n i su ndɛ m’ɔ ti fiawa’n i wlɛ. Sanngɛ gua su lɔfuɛ’m be liɛ’n, n kan ndɛ n kle be ɲanndra nun. 12  I liɛ’n, bé nían, sanngɛ be su wunman like fi. Ndɛ’n gúa be su nun, sanngɛ be su wunmɛn i wlɛ. Asa ekun’n, be su saman be sin Ɲanmiɛn wun le, naan w’a yaci be wun sa’n w’a cɛ be.” 13  Ɔ usali be ekun kɛ: “?Sɛ amun a wunman ndɛ nga n kɛnnin i ɲanndra nun lɛ’n i wlɛ’n, ɔ́ yó sɛ naan amun a wun min ndɛ uflɛ’m be wlɛ? 14  “Like nga fie difuɛ’n sanndi’n, yɛle Ɲanmiɛn ndɛ’n. 15  Sran wie’m be ti kɛ like mma nga be sanndili mɔ be guali akpɔ nuan’n sa. Kɛ be ti Ɲanmiɛn ndɛ’n cɛ’n, Satan ba, kpɛkun ɔ yi ndɛ sɔ’n be awlɛn’n nun. 16  Be nga be guali kpangba’n su’n, yɛle be nga kɛ be ti ndɛ’n i cɛ’n, be sɔ nun aklunjuɛ su’n. 17  Be ka lɛ le nɲɔn kun. Sanngɛ be leman olui. Ɔ maan kɛ Ɲanmiɛn ndɛ’n ti’n ɲrɛnnɛn tɔ be su kpɛkun be kle be yalɛ’n, be yaci ndɛ’n i su falɛ.* 18  Like mma nga be sanndili’n, wie’m be guali owieowie’m be nun. Be yɛle be nga be ti Ɲanmiɛn ndɛ’n, 19  mɔ sanngɛ mɛn* nga nun ngokɔɛ’n, nin aɲanbeun ninnge mɔ be laka sran’n, nin ninnge uflɛ mɔ be ɲin blo be su’n, be wlu be awlɛn’n nun’n. Ninnge sɔ’m be kata ndɛ mɔ be tili’n su, kpɛkun ɔ yoman kpa. 20  I awieliɛ su’n, be nga be guali asiɛ kpa’n su’n, be yɛle be nga be ti Ɲanmiɛn ndɛ’n, mɔ be sɔ nun klanman’n, kpɛkun be su mma’n. Wie su mma kpɛ ablasan (30), wie su kpɛ ablesiɛn (60), yɛ wie su kpɛ ya (100) tra nga be luali’n.” 21  Ɔ seli be ekun kɛ: “Be faman kannin be wlɛmɛn i gbogbo bo annzɛ tabli* bo. Sanngɛ be fa sie i kannin siewlɛ’n su. ?Nɛ́n i-ɔ? 22  Afin ɔ leman nvialiɛ nun like kun sa mɔ be su siman nun-ɔn. Yɛ ɔ leman sa kun sa mɔ be fiali su kpa m’ɔ su fiteman nglo-ɔ. 23  Sran ng’ɔ si fa sie’n, maan ɔ fa sie.” 24  Ɔ seli be ekun kɛ: “Amun bu ndɛ nga amun su ti i yɛ’n, i akunndan kpa. Afin wafa nga amun sunnzun like man sran’n, i wafa kunngba’n yɛ bé súnnzun like mán amun-ɔn. Yɛ amún ɲán ninnge kpanngban úka laa liɛ’n su ekun. 25  Afin sran kwlaa ng’ɔ le like’n, bé mɛ́n i ekun úka laa liɛ’n su. Sanngɛ sran ng’ɔ leman like’n, like kaan ng’ɔ le i’n bɔbɔ’n, bé dé i sa nun.” 26  Ɔ kan guali su ekun kɛ: “Be kwla fa Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n be sunnzun sran kun m’ɔ luali like kun mma’n. 27  Ɔ lafi kɔnguɛ, ɔ jaso nglɛmun. Like ng’ɔ luali’n, ɔ fifi, kpɛkun ɔ ɲin kpa. Sanngɛ wafa nga like sɔ’n fifi m’ɔ ɲin’n, ɔ wunmɛn i wlɛ. 28  Asiɛ’n bɔbɔ yo like ye blɛblɛblɛ. I klikli nun’n, like’n fifi, kpɛkun ɔ wlɔ. Yɛ kasiɛn su’n, ɔ tin. 29  Kɛ ɔ ko blo’n, be fa wlɔsɔ’n be wla nun. Afin i kpɛlɛ blɛ’n w’a ju.” 30  Ɔ kan guali su ekun kɛ: “?Ngue yɛ be kwla fa Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n be sunnzun i-ɔ? ?Annzɛ kusu ɲanndra onin yɛ be kwla fa yiyi nun-ɔn? 31  Be kwla fɛ i sunnzun mutadi mma. Kɛ bé lúa’n, ɔ ti asiɛ’n su ninnge nga be lua be’n, be kwlaa be nun kaan kpafuɛ’n. 32  Sanngɛ kɛ be ko lua’n, ɔ ɲin, ɔ yo dan tra tro ja kwlaa. Ɔ ɲan sama, kpɛkun be yo dandan kpa. I sɔ’n ti’n, anunman nga be tu sin nglo lɔ’n, be ko trɛn i fɔnvɔ’n nun.” 33  Kɛ ɔ́ klé be Ɲanmiɛn ndɛ’n, ɔ kannin ndɛ ɲanndra nun kɛ ngalɛ’n sa kpanngban kleli be. Ndɛ nga be kwla wun i wlɛ’n, yɛ ɔ kan kleli be-ɔ. 34  Ɔ leman ndɛ kun sa mɔ w’a kan kleman be ɲanndra nun-ɔn. Sanngɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be liɛ’n, ɔ fa be kɔ aamiɛn, kpɛkun ɔ yiyi ndɛ kwlaa nun kle be. 35  Cɛn kunngba sɔ’n nun’n, kɛ aliɛ jɔli’n, ɔ seli be kɛ: “Maan e kpɛ nzue’n e wɔ i bue kun lɔ.” 36  Kɛ be seli sran’m be kɛ be wɔ’n, be fɛli i alie’n nun ɔli. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn alie wie’m be o i wun lɛ. 37  Kpɛkun aunmuan dan kpa kun fitali. I ti’n, nzue’n bo guali alie’n nun. Ɔ maan ɔ ka kan nzue’n yí alie’n. 38  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn ɔ o alie’n i sin lɔ, ɔ su lafi sunmun’n su. Be tinngeli i, yɛ be seli i kɛ: “?Like klefuɛ, wulɛ nga e su wa wu yɛ’n, a bumɛn i ndɛ?” 39  Ɔ jasoli, ɔ ijɔli aunmuan’n. Kpɛkun ɔ seli jenvie’n kɛ: “Yaci bolɛ! Jran diin!” Yɛ aunmuan’n yacili fitalɛ-ɔ, kpɛkun lika’n tɔli bliin. 40  Yɛ ɔ seli be kɛ: “?Ngue ti yɛ srɛ kun amun sɔ-ɔ?* ?Amun lafiman min su?” 41  Srɛ kunnin be dan kpa. Ɔ maan be seli be wiengu kɛ: “?Sran onin yɛle bian nga? Aunmuan’n nin jenvie’n bɔbɔ be fa ndɛ ng’ɔ kan’n su.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “be ja kpla.”
Glɛki nun: aiɔn. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun’n, be se kɛ “bɛ.”
Be kwla se ekun kɛ “?Ngue ti yɛ amun ti srongble sɔ-ɔ?”