Marki 3:1-35

  • Bian kun mɔ i sa ti wuwa’n yoli juejue (1-6)

  • Sran kpanngban kpa be yiali nzue’n i nuan lɛ (7-12)

  • Akoto 12 mun (13-19)

  • Ɲanmiɛn wawɛ’n i wun ndɛ tɛ kanlɛ (20-30)

  • Zezi i nin’n nin i niaan mun (31-35)

3  Ɔ wluli Ɲanmiɛn sulɛ sua kun nun ekun. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn bian kun mɔ i sa kun ti wuwa’n, ɔ o lɛ.  Be fali be ɲin be sieli i su kpa, sɛ ɔ́ yó bian sɔ’n i juejue Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun-o. I liɛ’n, bé jrán su bé sɛ́nmɛn i.  Ɔ seli bian mɔ i sa ti wuwa’n kɛ: “Jaso, bla afiɛn wa.”  I sin’n, ɔ usali be kɛ: “?Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n, sran kun le atin yo sran ye annzɛ kusu ɔ le atin yo sran tɛ? ?Asa kusu’n, sran kun le atin de sran annzɛ kusu ɔ le atin kun sran?” Sanngɛ b’a tɛmɛn i su.  Ɔ niannin be ya su. Be awlɛn mɔ w’a kete’n ti’n, i wla boli i wun dan. Yɛ ɔ seli bian’n kɛ: “Tinngɛ ɔ sa’n nun.” Yɛ ɔ tinngɛli nun-ɔn. Kpɛkun i sa’n sɛli i sin yoli kpa.  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Farizifuɛ’m be fiteli. Ndɛndɛ kpa’n, be nin be nga be o Erɔdu sin’n be ko yiali. Be cicili i wun ndɛ kɛ bé kún i.  Sanngɛ Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be jasoli lɛ, be ɔli nzue’n i nuan lɔ. Kpɛkun sran kpanngban kpa mɔ be fin Galile mɛn’n nin Zide mɛn’n nun lɔ’n, be suli i su.  I kpa bɔbɔ’n, sran kpanngban be fin Zerizalɛmun nin Idime nin Zurdɛn’n i sin lɔ, ɔ nin Tir nin Sidɔn be asa’m be su, be bɛli i wun lɛ. Afin be tili i kɛ ɔ yo ninnge kpanngban.  Kɛ ɔ ko yo naan sran nga be o lɛ’n, b’a miɛnmɛn i’n ti’n, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ be sie alie kaan kun lɛ be mɛn i. 10  Ɔ yoli sran kpanngban be juejue. I sɔ’n ti’n, sran kwlaa nga be tukpacɛ’n ti kekle kpa’n, be yiɛli i su woo. Be waan bé kɛ́n i. 11  Kɛ mmusu’m be bɔbɔ be wun i cɛ’n, be fin ase i ɲrun lɛ. Kpɛkun be kpan kekle kpa, be se kɛ: “Wɔ yɛ a ti Ɲanmiɛn i Wa’n niɔn.” 12  Sanngɛ ɔ wlali be su nun flannin nun kpa kɛ nán maan be kan naan sran’m be si sɔ. 13  Ɔ fuli oka kun su. Kpɛkun ɔ flɛli be ng’ɔ klo kɛ be bla’n, naan b’a wɔ i wun lɔ. 14  Ɔ kpali sran blu-nin-nɲɔn (12). Yɛ ɔ flɛli be akoto. Be yɛ be nin i bé kɔ́ likalika’m be nun-ɔn, yɛ ɔ́ súnman be kɛ be ko bo jasin fɛ’n. 15  Kpɛkun ɔ́ mán be kwlalɛ, naan be fuan mmusu mun. 16  Sran blu-nin-nɲɔn (12) ng’ɔ fali be’n, be dunman mun yɛ: Simɔn m’ɔ tɔnnin i dunman ekun kɛ Piɛli’n, 17  yɛ Zebede i mma mun, Zaki nin i niaan bian Zan. (Ɔ tɔnnin be dunman ekun kɛ Boanɛɛzɛsi. I bo’n yɛle kɛ “angblannan’n i mma mun.”) 18  Yɛ Andre, nin Filipu, nin Batelemin, nin Matie, nin Toma, nin Zaki m’ɔ ti Alfe wa’n, nin Tade, nin Simɔn m’ɔ ti wakawakafuɛ’n,* 19  yɛ Zida Iskariɔti mɔ i sin’n, ɔ yili Zezi mannin sran mun’n. I sin’n, ɔ ɔli sua kun nun. 20  Sran kpanngban be yiali lɛ ekun. Ɔ maan be kwlá diman like bɔbɔ. 21  Kɛ i osufuɛ’m be tili i sɔ’n, be ɔli i tralɛ. Afin be waan: “I ti w’a saci.” 22  Asa kusu’n, mmla klɛfuɛ* mɔ be fin Zerizalɛmun’n, be seli kɛ: “Bɛlzebubu* wo i su. Mmusu’m be su kpɛn’n i fanngan nun yɛ ɔ fuan mmusu mun-ɔn.” 23  Ɔ maan ɔ flɛli be i wun lɛ, naan w’a kan ndɛ ɲanndra nun w’a kle be. Ɔ seli be kɛ: “?Satan fuan Satan sɛ yɛ ɔ yo ye-ɔ? 24  Sɛ famiɛn diwlɛ kun i nunfuɛ’m be nuan sɛman’n, famiɛn diwlɛ sɔ’n su kaman lɛ. 25  Yɛ sɛ awlo kun nunfuɛ’m be bubu be wun nun’n, awlo sɔ’n bo. 26  I kunngba’n, sɛ Satan jaso i bɔbɔ i wun naan ɔ bu i wun nun’n, ɔ kwlá kaman lɛ, i liɛ’n wíe. 27  Nanwlɛ, sran fi kwlá wluman sran m’ɔ le wunmiɛn kpa’n i sua’n nun ko wuɛmɛn i bo ninnge mun. Saan ɔ́ cí i ka naan w’a kwla fɛn i sua’n nun ninnge mun. 28  Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ sa kwlaa nga sran’m be yo’n, bé yáci cɛ́ be. Maan ɔ yo sa tɛtɛ nga be yo’n, annzɛ ndɛ tɛtɛ nga be kan’n, bé yáci i kwlaa cɛ́ be. 29  Sanngɛ sran ng’ɔ kan Ɲanmiɛn wawɛ’n i wun ndɛ tɛ’n, be su yaci cɛmɛn i le. I sa tɛ’n, ɔ́ kɛ́ i su titi.” 30  Like nga ti yɛ ɔ kannin ndɛ sɔ’n yɛle kɛ be seli kɛ: “Mmusu kun o i su.” 31  I nin nin i niaan bian’m be bali. Be jrannin gua su lɔ, kpɛkun be sunmannin sran kun kɛ ɔ ko flɛ i. 32  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn sran kpanngban be titi i wun lɛ, b’a sin b’a yiɛ i. Kpɛkun be seli i kɛ: “Nian! Ɔ nin nin ɔ niaan’m be o gua su lɔ, be flɛ-ɔ.” 33  Sanngɛ ɔ tɛli be su kɛ: “?Wan yɛ ɔ ti min nin’n niɔn? ?Yɛ wan mun yɛ be ti min niaan mun-ɔn?” 34  Ɔ niannin be nga be titi i wun lɛ mɔ b’a sin b’a yiɛ i’n. Kpɛkun ɔ seli kɛ: “Amun nian, min nin nin min niaan mun yɛ be o yɛ! 35  Sran ng’ɔ yo Ɲanmiɛn i klun sa’n, i yɛ ɔ ti min niaan bian, nin min niaan bla, ɔ nin min nin-ɔn.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “Kananeɛn.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Satan yɛ be flɛ i sɔ-ɔ.