Marki 2:1-28

  • Zezi yoli bubuwafuɛ kun i juejue (1-12)

  • Zezi flɛli Levi (13-17)

  • Srɛ nun kpɛlɛ’n i su sa usalɛ (18-22)

  • Zezi ti “Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n i Min” (23-28)

2  Sanngɛ kɛ ɔ dili le nɲɔn kun’n, ɔ ɔli Kapɛɛnaɔmun lɔ ekun. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, sran kpanngban kpa be tili i kɛ ɔ o awlo lɔ.  Ɔ maan sran kpanngban kpa be wa yiali lɛ. I sɔ’n ti’n, awlo wunmuan’n yili. Anuan’n i ɲrun lɛ lika’n bɔbɔ yili. Kpɛkun ɔ kannin Ɲanmiɛn ndɛ’n kleli be.  Be fali bubuwafuɛ kun be blɛli i. Sran nnan yɛ be suɛli i be bali-ɔ.  Sanngɛ sran’m be ti’n, b’a kwlá fɛmɛn i b’a ɔman Zezi wun lɔ trele. Ɔ maan be fɛ i fuli sua’n i ti su lɔ. Be kpɛli toklo kun lika nga Zezi o lɛ’n sɛsɛsɛ, kpɛkun be fali bɛ nga bubuwafuɛ’n la su’n, be sinnin nun naan b’a jrɛ i lɔ.  Kɛ Zezi wunnin kɛ be lafi Ɲanmiɛn su’n, ɔ seli bubuwafuɛ’n kɛ: “Min wa, ɔ sa tɛ’m b’a wie.”  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn mmla klɛfuɛ* wie’m be titi lɛ. Be se be klun lɔ kɛ:  “?Ɔ yo sɛ ti yɛ bian nga kwla kan ndɛ sɔ-ɔ? Ɔ su saci Ɲanmiɛn wun. ?Sɛ nán Ɲanmiɛn kunngba cɛ’n, wan yɛ ɔ kwla yo naan sran kun i sa tɛ’m b’a wie-ɔ?”  I sin’n, be kannin ndɛ sɔ’n be afiɛn lɔ. Zezi ka lɛ wunnin i sɔ liɛ’n i wlɛ. Ɔ maan ɔ usali be kɛ: “?Ngue ti yɛ amun kwla bu akunndan kɛ ngalɛ’n sa-ɔ?  ?Kɛ be se bubuwafuɛ’n kɛ ‘Ɔ sa tɛ’m b’a wie’n,’ ɔ nin kɛ be se kɛ ‘Jaso naan fa ɔ bɛ’n naan nanti’n,’ onin yɛ i kanlɛ’n ti pɔpɔ-ɔ? 10  Sanngɛ kɛ ɔ ko yo naan amun a si kɛ Sran wa’n le atin yaci sran’m be sa tɛ mun cɛ be asiɛ’n su wa’n...” ɔ seli bubuwafuɛ’n kɛ: 11  “Ń kán klé wɔ, jaso, fa ɔ bɛ’n naan kɔ wɔ awlo.” 12  Yɛ ɔ jasoli-ɔ. Be ja nun lɛ’n, ɔ fɛli i bɛ’n, kpɛkun ɔ nanti fiteli gua su lɔ sran’m be kwlaa be ɲrun lɛ. Sa sɔ’n boli be kwlaa be nuan. Ɔ maan be manmannin Ɲanmiɛn be seli kɛ: “E nin-a wunman sa kɛ nga sa le.” 13  Ɔ fite ɔli jenvie’n i nuan lɔ ekun. Sran’m be kwlaa be bɛli i sin. Kpɛkun ɔ kleli be like. 14  Kɛ ɔ́ sín lapo suwlɛ lɛ’n, ɔ wunnin Alfe i wa Levi, ɔ ti lɛ. Kpɛkun ɔ seli i kɛ: “Bla! Su n su.” Yɛ ɔ jaso suli i su-ɔ. 15  I sin’n, Zezi ɔli Levi i awlo lɔ. Ɔ nin i sɔnnzɔnfuɛ mun nin lapo defuɛ mun nin sa tɛ yofuɛ kpanngban be su di like.* Afin be nun sunman be boli i su sulɛ bo. 16  Sanngɛ kɛ Farizifuɛ’m be mmla klɛfuɛ’m* be wunnin kɛ ɔ nin sa tɛ yofuɛ nin lapo defuɛ mun yɛ be di like’n, be usɛli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: “?Ɔ nin lapo defuɛ nin sa tɛ yofuɛ mun yɛ be di like-ɔ?” 17  Kɛ Zezi tili ndɛ sɔ’n, ɔ seli be kɛ: “Be nga be ti juejue’n, be mianman ayre yofuɛ wun, sanngɛ be nga be kpinndinman’n, be yɛ be miɛn i wun-ɔn. M’an baman sɛsɛfuɛ’m be flɛlɛ. Sanngɛ sa tɛ yofuɛ mun yɛ n bali be flɛlɛ-ɔ.” 18  Zan i sɔnnzɔnfuɛ nin Farizifuɛ’m be kpɛ srɛ nun titi. I sɔ’n ti’n, be bali be wa seli i kɛ: “Zan i sɔnnzɔnfuɛ mun nin Farizifuɛ’m be sɔnnzɔnfuɛ’m be kpɛ srɛ nun. ?Ɔ yo sɛ ti yɛ ɔ sɔnnzɔnfuɛ’m be kpɛman srɛ nun wie-ɔ?” 19  Yɛ Zezi seli be kɛ: “Sɛ yasua ng’ɔ su ja bla’n, ɔ nin i janvuɛ’m be te o likawlɛ’n, i janvuɛ’m be kpɛman srɛ nun. Kɛ mɔ yasua’n nin-a ɔman’n, ɔ fataman kɛ i janvuɛ’m be kpɛ srɛ nun. 20  Sanngɛ cɛn kun wá jú’n, bé wá dé yasua’n i janvuɛ’m be sa nun. Cɛn sɔ’n nun yɛ bé kpɛ́ srɛ nun-ɔn. 21  Sran fi faman tannin sin uflɛuflɛ taman tralɛ nvuɛn nun. Afin sɛ ɔ yo sɔ’n, tannin sin uflɛuflɛ’n ɔ́ cúɛncúɛn tralɛ nvuɛn’n. Kpɛkun tralɛ sɔ’n, ɔ́ títí trá laa’n. 22  Kusu’n, be faman duvɛn mɔ b’a yi i uflɛuflɛ’n, be guaman kplo kotokun nvuɛn nun. Sɛ be yo sɔ’n, duvɛn’n kpúke kplo kotokun’n, yɛ duvɛn’n gúa, kpɛkun kplo kotokun’n w’a saci. Sanngɛ kplo kotokun m’ɔ ti uflɛuflɛ’n, i nun yɛ be fa duvɛn mɔ b’a yi i uflɛuflɛ’n be gua-ɔ.” 23  Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n, kɛ ɔ́ sín ble fie’m be nun’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be fianfiannin ble mma’n wie. 24  Ɔ maan Farizifuɛ’m be seli i kɛ: “Nian! ?Ngue ti yɛ be yo like ng’ɔ fataman kɛ be yo i Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n niɔn?” 25  Sanngɛ ɔ seli be kɛ: “?Kɛ Davidi i sa miannin mɔ awe kunnin i nin i sran mun’n, like ng’ɔ yoli’n, amun nin-a kɛnngɛnmɛn i su ndɛ le? 26  Abiataa m’ɔ ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’n i su ndɛ’n nun’n, be seli kɛ Davidi wluli Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. Ɔ dili kpanwun nga be siesie be Ɲanmiɛn ɲrun’n, kpɛkun ɔ fali wie mɛnnin i sran mun. Kusu nn, sran fi leman atin diman, saan Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be ngunmin.” 27  I sin’n, ɔ seli be kɛ: “Klɔ sran’m be ye yolɛ ti yɛ Ɲanmiɛn kpɛli Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n i ba-ɔ. Nán Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n i su dilɛ ti yɛ ɔ yili klɔ sran-ɔn. 28  Ɔ maan Sran wa’n bɔbɔ’n, ɔ ti Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n i Min.”

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Be kwla se ekun kɛ “be lala tabli sin be su di like.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.