Marki 16:1-8

  • Zezi cɛnnin nguan (1-8)

16  Kɛ Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n sinnin’n, Mari m’ɔ fin Magdala’n nin Mari m’ɔ ti Zaki i nin’n, ɔ nin Salome be toli ayre fannin naan bé fá kó gúɛ i Zezi i fuɛn’n su.  Ɔ maan lemɔcuɛ’n i cɛn klikli su’n, nglɛmun ndɛ kpa’n be ɔli asieliɛ’n su lɔ. Kɛ bé jú lɔ’n, nn wia’n w’a tu i bo.  Yɛ be usali be wiengu kɛ: “?Wan yɛ ɔ́ kóndo ndia’n i nuan su yɔbuɛ’n mán e-ɔ?”  Sanngɛ kɛ be mannin be ɲin su’n, be wunnin kɛ b’a kondo yɔbuɛ’n, kusu nn ɔ ti dan kpa.  Kɛ be wluli ndia’n i klun lɔ’n, be wunnin gbanflɛn kun. Ɔ ti ase fama su lɛ. Tralɛ ufue tɛnndɛn kun wlɛ i wun. I sɔ’n boli be nuan dan.  Ɔ seli be kɛ: “Nán maan i sɔ’n bo amun nuan. N si kɛ amun su kunndɛ Zezi m’ɔ fin Nazarɛti’n, mɔ be kunnin i waka’n su’n. Be cɛnnin i, ɔ nunman wa. Amun nian, wa yɛ be lɛli i-ɔ.  Amun wɔ ko se i sɔnnzɔnfuɛ mun nin Piɛli be kɛ, ‘Ɔ su dun mmua amun ɲrun Galile lɔ. Kɛ ng’ɔ kan kleli amun’n sa’n, lɔ yɛ amún wún i-ɔ.’”  Be fin ndia’n nun fiteli naan b’a wanndi. Kɛ bé wánndi kɔ́’n, nn be wun úsu be, be wunman kɛ be yo be wun-ɔn. Asa kusu’n, b’a kanman ndɛ sɔ’n b’a kleman sran fi, afin srɛ kun be.*

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Lalafuɛ fluwa nga be kwla lafi be nun ndɛ’n su’n, be kle kɛ jasin fɛ nga Marki klɛli’n, ɔ wie ndɛ ng’ɔ o ndɛ mma 8 nun’n su.