Marki 15:1-47

  • Zezi o Pilati ɲrun (1-15)

  • Be yoli i finfin sran kpanngban be ɲrun (16-20)

  • Be boboli i waka’n su Gɔlgota lɔ (21-32)

  • Zezi i wie’n (33-41)

  • Zezi i sielɛ (42-47)

15  Kɛ aliɛ cɛnnin cɛ’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin kpɛnngbɛn mun, yɛ mmla klɛfuɛ* mun, be flɛ i kɛ Zuifu’m be Jɔlɛ difuɛ dandan’m be kwlaa bɔbɔ be yiali be kokoli be wun. Be cili Zezi, kpɛkun be fɛ i ko mannin Pilati.  Pilati usɛli i kɛ: “?Wɔ yɛ a ti Zuifu’m be Famiɛn’n niɔn?” Ɔ tɛli i su kɛ: “Yɛ ɔ bɔbɔ ɔ nuan o su lɛ-ɔ.”  Sanngɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be kannin ndɛ kpanngban be fa tɔnnin i suɛn.  Ɔ maan Pilati usɛli i ekun kɛ: “?A tɛman su? Nian kɛ be su kan ndɛ kpanngban bé gúa ɔ su-ɔ.”  Sanngɛ Zezi w’a tɛmɛn i su kun. I sɔ’n boli Pilati nuan.  Titi’n, delɛ cɛn dilɛ’n nun’n, bisuafuɛ nga sran’m be klo kɛ Pilati yaci i nun’n, ɔ yaci i nun.  Blɛ sɔ’n nun’n, nn bian nga be flɛ i Barabasi’n, ɔ nin be nga be jasoli mɛn siefuɛ’m be wun’n be o bisua. Kɛ be jasoli mɛn siefuɛ’m be wun sɔ’n, be kunnin sran.  Sran’m be bali be wa srɛli Pilati kɛ ɔ yo like ng’ɔ yo man be titi’n.  Ɔ tɛli be su kɛ: “?Amun klo kɛ n yaci Zuifu’m be Famiɛn’n i nun n man amun?” 10  Afin Pilati si kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be ɲin ci Zezi ti yɛ be trɛli i ko wlɛli i sa nun-ɔn. 11  Sanngɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be wlawlali sran mun kɛ be se i kɛ Barabasi yɛ ɔ yaci i nun-ɔn. 12  Pilati usali be ekun kɛ: “?Yɛ sran nga amun flɛ i kɛ Zuifu’m be Famiɛn’n nin? ?N yo i sɛ?” 13  Be kpannin kpa ekun seli kɛ: “Bobo i waka’n su!” 14  Sanngɛ Pilati usali be kɛ: “?Ngue ti-ɔ? ?Sa tɛ onin yɛ ɔ yoli-ɔ?” Sanngɛ be kpannin kekle kpa ekun seli kɛ: “Bobo i waka’n su!” 15  Kɛ Pilati tili i sɔ’n, ɔ yacili Barabasi nun mannin be, afin ɔ kunndɛ kɛ sran’m be klun jɔ. Kpɛkun ɔ yoli maan be boli Zezi nin ngble. I sin’n, ɔ fɛ i mannin be naan be bobo i waka’n su. 16  Sonja’m be fɛ i ɔli Pilati i sua’n i awlo klun lɔ. Kpɛkun be flɛli sonja’m be kwlaa. 17  Be fali tralɛ ɔkwlɛ kankankan be wlɛli i wun. Kpɛkun be fali owieowie wɔli famiɛn kle be fa wlɛli i ti. 18  Yɛ be seli i kɛ: “Zuifu’m be Famiɛn, é yó ɔ like-o!” 19  Asa ekun’n, be fali ndɛma kun be finfinnin i ti’n su, be tili be nuan nzue tɛli i wun, kpɛkun be kotoli i bo. 20  Kɛ be yoli i finfin wieli’n, be yili i wun tralɛ ɔkwlɛ kankankan’n, kpɛkun be fɛli i tralɛ’n be wlɛli i wun. I sin’n, be fɛ i ɔli kɛ bé kó bóbó i waka’n su. 21  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn bian kun mɔ be flɛ i Simɔn’n, ɔ fin blo ɔ su sin lɛ. Ɔ ti Sirɛninfuɛ. Alɛzandri nin Rifisi be si-ɔ. Be miɛnnin i kɛ ɔ sua Zezi i ɲrɛnnɛn waka’n.* 22  Be fa Zezi ɔli lika nga be flɛ i kɛ Gɔlgota’n, mɔ i bo’n yɛle “Ti kongloman lika’n” nun lɔ. 23  Kɛ be juli lɔ’n, be fali drɔgi nga be flɛ i miri’n be guɛli i duvɛn nun, kpɛkun be fa mɛnnin i kɛ ɔ nɔn. Sanngɛ i waan ɔ nɔnman. 24  Be boboli i waka’n su. Kpɛkun be tuli i tralɛ’m be wun fɔtɔ naan bé sí sran kun liɛ ng’ɔ́ ɲɛ́n i’n. I sin’n, be cɛcɛli nun. 25  Dɔ nsan su’n* su yɛ be boboli i waka’n su-ɔ. 26  Be klɛli sa ti mɔ be buli i fɔ’n. Be klɛli i kɛ: “Zuifu’m be Famiɛn.” 27  Asa ekun’n, be fali awiefuɛ nɲɔn be sieli be waka su i wun lɛ. Kun o i sa fama su, yɛ kun o i sa bɛ su. 28  —— 29  Be nga bé sín lɛ’n, be kɛn i ndɛ tɛtɛ. Be keje be ti’n, yɛ be se kɛ: “Wɔ mɔ ɔ waan á búbú Ɲanmiɛn i sua’n, naan á fá cɛn ba nsan á kplán’n, 30  de ɔ bɔbɔ wun-e! Fin ɲrɛnnɛn waka’n* su jra!” 31  Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin mmla klɛfuɛ’m* be yoli i finfin wie. Be seli kɛ: “Ɔ deli sran uflɛ, sanngɛ ɔ kwlá demɛn i bɔbɔ wun! 32  Maan Klisi’n m’ɔ ti Izraɛli Famiɛn’n, ɔ fin ɲrɛnnɛn waka’n* su jra. Sɛ ɔ yo sɔ naan e wun i’n, é láfi i su.” Be nga be fa be sieli be waka su i wun lɛ bɔbɔ’n, be yoli i finfin wie. 33  Kɛ dɔ nsiɛn* su’n juli’n, lika’n luli tuun nvle wunmuan’n su lele fa juli dɔ ngwlan su’n* su. 34  Kpɛkun dɔ ngwlan su’n, Zezi kpannin kekle kpa seli kɛ: “?Eli, Eli, lama sabaktani?” I bo’n yɛle kɛ: “?Min Ɲanmiɛn, min Ɲanmiɛn, ngue ti yɛ a yili min ase-ɔ?” 35  Kɛ be nga be jinjin koko lɛ’n, be nun wie’m be tili i sɔ’n, be seli kɛ: “Amun nian! Ɔ su kpan flɛ Eli.” 36  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, sran kun wanndili ko fali like kun m’ɔ ti kɛ fɔkɔ sa’n, ɔ fa boli i duvɛn klakla wie nun. Ɔ fa sieli i ndɛma kun su, kpɛkun ɔ fa mɛnnin i kɛ ɔ nɔn. Ɔ seli kɛ: “Yaci i lɛ ke! É wá nían, sɛ Eli wá bá naan ɔ́ fɛ́ i jrá-o.” 37  Zezi kpannin kekle kpa, yɛ ɔ wuli-ɔ.* 38  Kpɛkun tannin ng’ɔ o Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ’n, i nun kpacili nɲɔn. Ɔ fɛli i nglo lele juli i ja ngua. 39  Sonja ya su kpɛn’n m’ɔ jin i ɲrun lɛ’n, ɔ wunnin sa kwlaa nga be juli’n. Kpɛkun ɔ wunnin kɛ w’a wu. I kwlaa sɔ’n ti’n, ɔ seli kɛ: “Nanwlɛ, bian sɔ’n ti Ɲanmiɛn i Wa sakpa.” 40  Bla wie’m be o mmua lɔ be su nian. Mari Magdala* nin Mari m’ɔ ti Zaki Kan* nin Zozɛsi be nin’n, ɔ nin Salome be o be nun. 41  Be yɛ be suli i su, yɛ be niɛnnin i lika Galile mɛn’n nun lɔ’n niɔn. Bla kpanngban mɔ be nin i be bali Zerizalɛmun’n, be o be nun wie. 42  Cɛn sɔ’n ti Zuifu’m be wun buabualɛ cɛn. Afin i aliɛ ng’ɔ́ cɛ́n’n ti Wunmiɛn-lolɛ-cɛn. Ɔ maan ka naan wia’n w’a tɔ’n, 43  Zozɛfu m’ɔ fin Arimate’n, ɔ bali. Ɔ ti Zuifu’m be Jɔlɛ difuɛ dandan’m be nun sran dan kpa kun. I bɔbɔ su minndɛ Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n wie. Ɔ trɛli i awlɛn, ɔ ko wunnin Pilati wun, kpɛkun ɔ srɛli Zezi i fuɛn’n. 44  Sanngɛ sɛ Zezi w’a wu-o, sɛ ɔ nin-a wuman-o, Pilati siman nun. I sɔ’n ti’n, ɔ flɛli sonja ya su kpɛn’n, naan w’a usɛ i sɛ Zezi w’a wu-o. 45  Kɛ sonja ya su kpɛn’n seli i kɛ ɔ wuli’n, ɔ fali fuɛn’n mannin Zozɛfu. 46  Zozɛfu toli lɛn kpa kun. Kpɛkun ɔ ko yili Zezi i fuɛn’n waka’n su naan w’a fa lɛn sɔ’n w’a cici i wun. Kpɛkun ɔ fɛli i ko sieli i ndia kun mɔ be kpɛli i yɔbuɛ nun’n, i nun. I sin’n, ɔ kondoli yɔbuɛ kun sieli i ndia’n i nuan’n su. 47  Sanngɛ Mari m’ɔ fin Magdala’n nin Zozɛsi i nin Mari be ɲin ta lika nga be sieli i lɔ’n, be yaciman lɔ nianlɛ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Yɛle kɛ, kɛ ɔ ka kan nglɛmun dɔ 9 jú annzɛ kɛ ɔ ko sin kan’n.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Yɛle kɛ, kɛ ɔ ka kan mindi jú annzɛ kɛ mindi ko sin kan’n.
Yɛle kɛ, kɛ ɔ ka kan nnɔsua wia nun dɔ 3 jú annzɛ kɛ ɔ ko sin kan’n.
Be kwla se ekun kɛ “ɔ loli i wunmiɛn kasiɛn’n.”
Nian Mt 27:56 i su ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun.
Be kwla se ekun kɛ “Tika.”