Marki 15:1-47

  • Zezi o Pilati ɲrun (1-15)

  • Be yoli i finfin sran kpanngban be ɲrun (16-20)

  • Be boboli i waka’n su Gɔlgota lɔ (21-32)

  • Zezi i wie’n (33-41)

  • Zezi i sielɛ (42-47)

15  Kɛ aliɛ cɛnnin cɛ’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin kpɛnngbɛn mun, yɛ mmla klɛfuɛ* mun, be flɛ i kɛ Zuifu’m be Jɔlɛ difuɛ dandan’m be kwlaa bɔbɔ be yiali be kokoli be wun. Be cili Zezi, kpɛkun be fɛ i ko mannin Pilati.  Pilati usɛli i kɛ: “?Wɔ yɛ a ti Zuifu’m be Famiɛn’n niɔn?” Ɔ tɛli i su kɛ: “Yɛ ɔ bɔbɔ ɔ nuan o su lɛ-ɔ.”  Sanngɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be kannin ndɛ kpanngban be fa tɔnnin i suɛn.  Ɔ maan Pilati usɛli i ekun kɛ: “?A tɛman su? Nian kɛ be su kan ndɛ kpanngban bé gúa ɔ su-ɔ.”  Sanngɛ Zezi w’a tɛmɛn i su kun. I sɔ’n boli Pilati nuan.  Titi’n, delɛ cɛn dilɛ’n nun’n, bisuafuɛ nga sran’m be klo kɛ Pilati yaci i nun’n, ɔ yaci i nun.  Blɛ sɔ’n nun’n, nn bian nga be flɛ i Barabasi’n, ɔ nin be nga be jasoli mɛn siefuɛ’m be wun’n be o bisua. Kɛ be jasoli mɛn siefuɛ’m be wun sɔ’n, be kunnin sran.  Sran’m be bali be wa srɛli Pilati kɛ ɔ yo like ng’ɔ yo man be titi’n.  Ɔ tɛli be su kɛ: “?Amun klo kɛ n yaci Zuifu’m be Famiɛn’n i nun n man amun?” 10  Afin Pilati si kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be ɲin ci Zezi ti yɛ be trɛli i ko wlɛli i sa nun-ɔn. 11  Sanngɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be wlawlali sran mun kɛ be se i kɛ Barabasi yɛ ɔ yaci i nun-ɔn. 12  Pilati usali be ekun kɛ: “?Yɛ sran nga amun flɛ i kɛ Zuifu’m be Famiɛn’n nin? ?N yo i sɛ?” 13  Be kpannin kpa ekun seli kɛ: “Bobo i waka’n su!” 14  Sanngɛ Pilati usali be kɛ: “?Ngue ti-ɔ? ?Sa tɛ onin yɛ ɔ yoli-ɔ?” Sanngɛ be kpannin kekle kpa ekun seli kɛ: “Bobo i waka’n su!” 15  Kɛ Pilati tili i sɔ’n, ɔ yacili Barabasi nun mannin be, afin ɔ kunndɛ kɛ sran’m be klun jɔ. Kpɛkun ɔ yoli maan be boli Zezi nin ngble. I sin’n, ɔ fɛ i mannin be naan be bobo i waka’n su. 16  Sonja’m be fɛ i ɔli Pilati i sua’n i awlo klun lɔ. Kpɛkun be flɛli sonja’m be kwlaa. 17  Be fali tralɛ ɔkwlɛ kankankan be wlɛli i wun. Kpɛkun be fali owieowie wɔli famiɛn kle be fa wlɛli i ti. 18  Yɛ be seli i kɛ: “Zuifu’m be Famiɛn, é yó ɔ like-o!” 19  Asa ekun’n, be fali ndɛma kun be finfinnin i ti’n su, be tili be nuan nzue tɛli i wun, kpɛkun be kotoli i bo. 20  Kɛ be yoli i finfin wieli’n, be yili i wun tralɛ ɔkwlɛ kankankan’n, kpɛkun be fɛli i tralɛ’n be wlɛli i wun. I sin’n, be fɛ i ɔli kɛ bé kó bóbó i waka’n su. 21  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn bian kun mɔ be flɛ i Simɔn’n, ɔ fin blo ɔ su sin lɛ. Ɔ ti Sirɛninfuɛ. Alɛzandri nin Rifisi be si-ɔ. Be miɛnnin i kɛ ɔ sua Zezi i ɲrɛnnɛn waka’n.* 22  Be fa Zezi ɔli lika nga be flɛ i kɛ Gɔlgota’n, mɔ i bo’n yɛle “Ti kongloman lika’n” nun lɔ. 23  Kɛ be juli lɔ’n, be fali drɔgi nga be flɛ i miri’n be guɛli i duvɛn nun, kpɛkun be fa mɛnnin i kɛ ɔ nɔn. Sanngɛ i waan ɔ nɔnman. 24  Be boboli i waka’n su. Kpɛkun be tuli i tralɛ’m be wun fɔtɔ naan bé sí sran kun liɛ ng’ɔ́ ɲɛ́n i’n. I sin’n, be cɛcɛli nun. 25  Dɔ nsan su’n* su yɛ be boboli i waka’n su-ɔ. 26  Be klɛli sa ti mɔ be buli i fɔ’n. Be klɛli i kɛ: “Zuifu’m be Famiɛn.” 27  Asa ekun’n, be fali awiefuɛ nɲɔn be sieli be waka su i wun lɛ. Kun o i sa fama su, yɛ kun o i sa bɛ su. 28  —— 29  Be nga bé sín lɛ’n, be kɛn i ndɛ tɛtɛ. Be keje be ti’n, yɛ be se kɛ: “Wɔ mɔ ɔ waan á búbú Ɲanmiɛn i sua’n, naan á fá cɛn ba nsan á kplán’n, 30  de ɔ bɔbɔ wun-e! Fin ɲrɛnnɛn waka’n* su jra!” 31  Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin mmla klɛfuɛ’m* be yoli i finfin wie. Be seli kɛ: “Ɔ deli sran uflɛ, sanngɛ ɔ kwlá demɛn i bɔbɔ wun! 32  Maan Klisi’n m’ɔ ti Izraɛli Famiɛn’n, ɔ fin ɲrɛnnɛn waka’n* su jra. Sɛ ɔ yo sɔ naan e wun i’n, é láfi i su.” Be nga be fa be sieli be waka su i wun lɛ bɔbɔ’n, be yoli i finfin wie. 33  Kɛ dɔ nsiɛn* su’n juli’n, lika’n luli tuun nvle wunmuan’n su lele fa juli dɔ ngwlan su’n* su. 34  Kpɛkun dɔ ngwlan su’n, Zezi kpannin kekle kpa seli kɛ: “?Eli, Eli, lama sabaktani?” I bo’n yɛle kɛ: “?Min Ɲanmiɛn, min Ɲanmiɛn, ngue ti yɛ a yili min ase-ɔ?” 35  Kɛ be nga be jinjin koko lɛ’n, be nun wie’m be tili i sɔ’n, be seli kɛ: “Amun nian! Ɔ su kpan flɛ Eli.” 36  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, sran kun wanndili ko fali like kun m’ɔ ti kɛ fɔkɔ sa’n, ɔ fa boli i duvɛn klakla wie nun. Ɔ fa sieli i ndɛma kun su, kpɛkun ɔ fa mɛnnin i kɛ ɔ nɔn. Ɔ seli kɛ: “Yaci i lɛ ke! É wá nían, sɛ Eli wá bá naan ɔ́ fɛ́ i jrá-o.” 37  Zezi kpannin kekle kpa, yɛ ɔ wuli-ɔ.* 38  Kpɛkun tannin ng’ɔ o Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ’n, i nun kpacili nɲɔn. Ɔ fɛli i nglo lele juli i ja ngua. 39  Sonja ya su kpɛn’n m’ɔ jin i ɲrun lɛ’n, ɔ wunnin sa kwlaa nga be juli’n. Kpɛkun ɔ wunnin kɛ w’a wu. I kwlaa sɔ’n ti’n, ɔ seli kɛ: “Nanwlɛ, bian sɔ’n ti Ɲanmiɛn i Wa sakpa.” 40  Bla wie’m be o mmua lɔ be su nian. Mari Magdala* nin Mari m’ɔ ti Zaki Kan* nin Zozɛsi be nin’n, ɔ nin Salome be o be nun. 41  Be yɛ be suli i su, yɛ be niɛnnin i lika Galile mɛn’n nun lɔ’n niɔn. Bla kpanngban mɔ be nin i be bali Zerizalɛmun’n, be o be nun wie. 42  Cɛn sɔ’n ti Zuifu’m Be wun buabualɛ cɛn. Afin i aliɛ ng’ɔ́ cɛ́n’n ti Wunmiɛn-lolɛ-cɛn. Ɔ maan ka naan wia’n w’a tɔ’n, 43  Zozɛfu m’ɔ fin Arimate’n, ɔ bali. Ɔ ti Zuifu’m be Jɔlɛ difuɛ dandan’m be nun sran dan kpa kun. I bɔbɔ su minndɛ Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n wie. Ɔ trɛli i awlɛn, ɔ ko wunnin Pilati wun, kpɛkun ɔ srɛli Zezi i fuɛn’n. 44  Sanngɛ sɛ Zezi w’a wu-o, sɛ ɔ nin-a wuman-o, Pilati siman nun. I sɔ’n ti’n, ɔ flɛli sonja ya su kpɛn’n, naan w’a usɛ i sɛ Zezi w’a wu-o. 45  Kɛ sonja ya su kpɛn’n seli i kɛ ɔ wuli’n, ɔ fali fuɛn’n mannin Zozɛfu. 46  Zozɛfu toli lɛn kpa kun. Kpɛkun ɔ ko yili Zezi i fuɛn’n waka’n su naan w’a fa lɛn sɔ’n w’a cici i wun. Kpɛkun ɔ fɛli i ko sieli i ndia kun mɔ be kpɛli i yɔbuɛ nun’n, i nun. I sin’n, ɔ kondoli yɔbuɛ kun sieli i ndia’n i nuan’n su. 47  Sanngɛ Mari m’ɔ fin Magdala’n nin Zozɛsi i nin Mari be ɲin ta lika nga be sieli i lɔ’n, be yaciman lɔ nianlɛ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Yɛle kɛ, kɛ nglɛmun nun dɔ 9 su’n wá jú’n.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Yɛle kɛ, kɛ mindi wá jú’n.
Yɛle kɛ, kɛ nnɔsua wia nun dɔ 3 su’n wá jú’n.
Be kwla se ekun kɛ “ɔ loli i wunmiɛn kasiɛn’n.”
Nian Mt 27:56 i su ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun.
Be kwla se ekun kɛ “Tika.”