Marki 14:1-72

  • Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be cicili kɛ bé kún Zezi (1, 2)

  • Be fali ngo fanninfannin be guali Zezi su (3-9)

  • Zida fali Zezi mannin sran mun (10, 11)

  • Delɛ cɛn dilɛ kasiɛn’n (12-21)

  • E Min’n i nnɔsua nun aliɛ’n (22-26)

  • Piɛli wá sé kɛ ɔ siman Zezid (27-31)

  • Zezi srɛli Ɲanmiɛn Zɛtsemane lɔ (32-42)

  • Zezi i tralɛ (43-52)

  • Zuifu’m be Jɔlɛ difuɛ dandan’m be dili i jɔlɛ (53-65)

  • Piɛli seli kɛ ɔ siman Zezi (66-72)

14  Ɔ ka cɛn ba nɲɔn bé dí Delɛ cɛn’n, ɔ nin Kpanwun mɔ be guaman nun kpanwun ayre’n, i cɛn’n. Ɔ maan Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin mmla klɛfuɛ’m* be su kunndɛ wafa nga bé fá gblɛ bé trɛ́ i naan b’a kun i’n.  Be seli kɛ: “Nán maan ɔ yo cɛn dilɛ’n nun. Sɛ ɔ yo sɔ’n, ɔ cɛman naan sran’m b’a tri.”  Blɛ m’ɔ o Betanin lɔ ɔ́ dí like* Simɔn m’ɔ ti kokowefuɛ’n i awlo lɔ’n, bla kun bali. Kɛ ɔ́ bá’n, ngo fanninfannin buteli kun mɔ naa yɛ be fa yoli’n, ɔ o i sa nun. B’a faman like uflɛ b’a sannganman nun. Kpɛkun ɔ le gua kpa. Bla’n tikeli buteli’n* i ti naan w’a fa ngo’n w’a guɛ i ti’n su.  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, be nun wie’m be fali ya. Be kɛnnin i be afiɛn lɔ kɛ: “?Ngue ti yɛ be saci ngo fanninfannin nga sa-ɔ?  Afin be kwla yo ngo nga i atɛ denie ya nsan (300) tra su. Kpɛkun be fa sika sɔ’n be man yalɛfuɛ mun.” Ɔ maan be fali bla’n i wun ya.*  Sanngɛ Zezi seli be kɛ: “Amun yaci i diin. ?Ngue ti yɛ amun kunndɛ kɛ amún klé i yalɛ-ɔ? Like kpa yɛ ɔ yo mannin min-ɔn.  Afin amun nin yalɛfuɛ’m be o wa titi. Blɛ kwlaa nga amun waan amún yó be ye’n, amun kwla yo. Sanngɛ min liɛ’n, amun nin min su tranman titi.  Like ng’ɔ kwlɛ i yo’n, yɛ ɔ yoli-ɔ. Ngo fannin m’ɔ fa guali min wun’n, min sielɛ’n i su like yɛ w’a dun mmua w’a yo i lɛ-ɔ.  Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ mɛn wunmuan’n nun’n, lika kwlaa nga bé wá bó jasin fɛ’n, sran’m bé kán like nga bla nga yoli’n i ndɛ wie naan be wla w’a kpɛn i su.” 10  Yɛ Zida Iskariɔti m’ɔ ti akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be nun kun’n, ɔ fiteli-ɔ. Ɔ ɔli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be wun lɔ kɛ ɔ́ fɛ́ i mán be. 11  Kɛ be tili i sɔ’n, w’a yoman be fɛ aɔwi. I sɔ’n ti’n, be seli i kɛ bé mɛ́n i sika.* Ɔ maan ɔ kunndɛli blɛ kpa kun naan ɔ́ fɛ́ i mán be. 12  Titi’n, cɛn nga bé bó Kpanwun mɔ be guaman nun kpanwun ayre’n i cɛn dilɛ bo’n, i nun yɛ be kun Delɛ cɛn’n i nnɛn’n niɔn. Cɛn sɔ’n nun’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be usɛli i kɛ: “?Lika onin yɛ a kunndɛ kɛ e wɔ e ko siesie e man wɔ naan w’a di Delɛ cɛn’n niɔn?” 13  Ɔ maan ɔ sunmɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun nɲɔn. Ɔ seli be kɛ: “An wɔ klɔ’n nun lɔ. Amun nin bian kun mɔ w’a sua nzue sɛ kun’n bé wá yía. Amun su i su. 14  Awlo kwlaa ng’ɔ wlu nun’n, amun se awlo kpɛn’n kɛ: ‘Like klefuɛ’n waan: “?Sua ba nga a sike aofuɛ nun mɔ min nin min sɔnnzɔnfuɛ mun e kwla di Delɛ cɛn’n i nun’n, ɔ o nin?”’ 15  Kɛ amun ko se sɔ’n, ɔ́ klé amun sua ba dan kun. Ɔ o nglo lɔ, like kwlaa o nun. Amun siesie Delɛ cɛn’n lɔ man e.” 16  Yɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be ɔli-ɔ. Kɛ be wluli klɔ’n nun’n, be wunnin kɛ ɔ yoli kɛ ng’ɔ kan kleli be’n sa cɛ. Ɔ maan be siesieli Delɛ cɛn’n. 17  Kɛ nnɔsua flɔlɔ juli’n, ɔ nin i akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be bali lɛ. 18  Be o* tabli kun sin be su di like. Yɛ Zezi seli kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ amun mɔ e nin amun e su di like yɛ’n, amun nun kun wá fá min mán sran mun.” 19  Be wla boli be wun. Nga waan: “?Min-ɔn?” Nga waan: “?Min-ɔn?” 20  Ɔ seli be kɛ: “Amun sran blu-nin-nɲɔn (12) mun’n, amun nun kun-ɔn. Sran nga e nin i e su wla e sa kpongbo ba’n nun’n niɔn. 21  Nanwlɛ, be klɛli Sran wa’n i su ndɛ kɛ ɔ su kɔ. I yo, ɔ́ wá yó sɔ sakpa. Sanngɛ sran ng’ɔ́ wá fá Sran wa’n mán’n, i yako! Sɛ b’a wumɛn i bɔbɔ’n, ɔ flunman.” 22  Kɛ bé dí like’n, ɔ fali kpanwun kun, ɔ srɛli Ɲanmiɛn kɛ ɔ yra su. Kɛ ɔ bubuli nun m’ɔ fa mannin be’n, ɔ seli kɛ: “Amun de. Nga ti min wunnɛn’n i nzɔliɛ.” 23  Kpɛkun ɔ fali klowa kun, ɔ lali Ɲanmiɛn ase. I sin’n, ɔ fa mannin be naan be kwlaa b’a nɔn. 24  Kpɛkun ɔ seli be kɛ: “Nga ti min ‘mmoja mɔ maan Ɲanmiɛn nin sran’m be tra aenguɛ’n,’ i nzɔliɛ. Bé gúɛ i ase sran kpanngban be ti. 25  Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ n su nɔnman viɲin nzue kun mlɔnmlɔn, saan cɛn nga ń kó nɔ́n i lɔflɛ’n Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n nun lɔ’n.” 26  Kɛ be toli jue be manmannin Ɲanmiɛn wieli’n, be fite ɔli Olivie oka’n su lɔ. 27  Kpɛkun Zezi seli be kɛ: “Amun kwlaa amún wá yáci min wánndi.* Afin be klɛli i kɛ: ‘Ń bó bua tafuɛ’n, kpɛkun bua’m bé bó sánndi.’ 28  Sanngɛ kɛ be ko cɛn min’n, ń dún mmua amun ɲrun Galile lɔ.” 29  Yɛ Piɛli seli i kɛ: “Kannzɛ bɔbɔ be kwlaa be yaci wɔ’n,* sanngɛ min liɛ’n, n su yaciman wɔ!” 30  Yɛ Zezi seli i kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé wɔ kɛ kɔnguɛ nga bɔbɔ’n, ka naan akɔɲinman kun w’a bo kpɛ nɲɔn’n, á sé kpɛ nsan kɛ a siman min.” 31  Sanngɛ Piɛli jrannin su kpa seli kɛ: “Kannzɛ bɔbɔ ɔ fata kɛ e nin wɔ e wu’n, n su seman le kɛ n siman wɔ.” Be kwlaa be kannin sɔ wie. 32  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, be ɔli lika nga be flɛ i Zɛtsemane’n nun lɔ. Kpɛkun ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: “Amun tran ase wa, ń kó srɛ́ Ɲanmiɛn.” 33  Ɔ fali Piɛli nin Zaki nin Zan yɛ ɔ ɔli-ɔ. Blɛ sɔ’n nun’n, i akunndan’n sanngannin kpa, kpɛkun i wla boli i wun dan. 34  I sɔ’n ti’n, ɔ seli be kɛ: “Awlabɔɛ’n w’a kun min kpo. Amun ka wa, yɛ amun ɲin tran su.” 35  Ɔ ɔli i ɲrun lɔ kan. Ɔ utuli i ɲin ase, kpɛkun ɔ srɛli Ɲanmiɛn. Ɔ seli i kɛ sɛ ɔ kwla yo ye’n, maan dɔ sɔ’n sin i wun mmua. 36  Kpɛkun ɔ seli kɛ: “Aba,* Siɛ, a kwla like kwlaa yo. Yi klowa* nga min ɲrun lɛ. Sanngɛ nán yo like nga n klo’n, yo like nga ɔ bɔbɔ a klo’n.” 37  Ɔ sɛli i sin. Ɔ́ tó be-ɔ, be su lafi. Yɛ ɔ seli Piɛli kɛ: “?Simɔn, a su lafi? ?W’a kwlá traman wɔ awlɛn naan ɔ ɲin w’a tran su dɔ kun sa bɔbɔ? 38  Maan amun ɲin tran su, yɛ amun srɛ Ɲanmiɛn titi. I liɛ’n, amun su tɔman sa tɛ yolɛ’n nun. Nanwlɛ, amun awlɛn o su kpa* kɛ amún yó, sanngɛ amun lemɛn i wun fanngan.” 39  Ɔ ɔli ekun ko srɛli Ɲanmiɛn. Ɔ kannin ndɛ kunngba’n. 40  Ɔ bali ekun. Ɔ́ tó be-ɔ, be su lafi. Afin lafilɛ o be ɲin su dan. Ɔ maan b’a wunman ndɛ kun sa b’a kan klemɛn i. 41  I kpɛ nsan su’n, kɛ ɔ sɛli i sin’n, ɔ seli be kɛ: “Blɛ kɛ nga sa nun’n, amun su lafi yɛ amun su lo wunmiɛn! Ɔ ti kpa sɔ! Dɔ’n w’a ju! An nian! Be su fa Sran wa’n be wlɛ i sa tɛ yofuɛ’m be sa nun. 42  Amun jaso maan e wɔ. An nian! Sran ng’ɔ́ fá min mán sran mun’n, ɔ nunman mmua kun.” 43  I nuan nin-a tɔman, kpɛkun Zida m’ɔ ti akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be nun kun’n w’a bo nun. Sran kpanngban kpa be su i su. Tokofi nin waka o be sa nun. Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin mmla klɛfuɛ* mun nin nvle su kpɛnngbɛn mun yɛ be sunmannin be-ɔ. 44  Sran ng’ɔ́ fɛ́ i mán sran mun’n, ɔ kleli be nzɔliɛ kun. Ɔ seli be kɛ: “Sran nga amún wún kɛ n su fa min nuan n wɔ i fuka’n su’n, nn i-ɔ. Amun trɛ i be wɔ, yɛ amun niɛn i su kpa.” 45  Ɔ ɔli i wun lɔ trele. Kɛ ɔ toli i lɔ’n, ɔ seli kɛ, “Rabi!”* Kpɛkun ɔ fɛli i nuan’n wɔli i fuka’n su. 46  Yɛ be trɛli i-ɔ. 47  Be nga be jinjin lɛ’n, be nun kun cuɛnnin i tokofi’n, kpɛkun ɔ fa finnin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n i junman difuɛ’n naan w’a kpɛ i su’n. 48  Sanngɛ Zezi seli be kɛ: “?Tokofi nin waka yɛ amun fa ba min tralɛ kɛ awiefuɛ yɛle min sa-ɔ? 49  Kɛ cɛn kwlaa ń klé like Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ’n, e nin amun yɛ e o lɔ-ɔ. Kusu amun a traman min. Sanngɛ ɔ yoli sɔ naan Ɲanmiɛn Ndɛ’n kpɛn su.” 50  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, be kwlaa be yacili i lɛ be wanndili. 51  Sanngɛ gbanflɛn kun suli i su koko kpa. Lɛn m’ɔ ti kpa’n i tralɛ ngunmin yɛ ɔ wlɛ i wun-ɔn. Be waan bé trɛ́ i, 52  sanngɛ ɔ yacili i lɛn tralɛ’n be sa nun, naan w’a fɛ i wun kplɛn* w’a wanndi. 53  Be fali Zezi be ɔli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n i ja su. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin nvle su kpɛnngbɛn mun, ɔ nin mmla klɛfuɛ’m* be kwlaa be yiali. 54  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Piɛli wo i sin mmua lɔ. Ɔ suli i su lele juli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n i awlo lɔ. Ɔ ko trannin awlo’n nun junman difuɛ’m be wun lɛ, ɔ su tɔn sin. 55  Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin Zuifu’m be Jɔlɛ difuɛ dandan’m be kwlaa be kunndɛli Zezi i wun ato ndɛ kun mɔ be kwla jran su be kun i’n. Sanngɛ b’a wunman ndɛ fi. 56  Nanwlɛ, sran kpanngban be tɔnnin i suɛn. Sanngɛ be ndɛ’m be sansan be wun. 57  Asa ekun’n, be wie’m be jasoli be tɔnnin i suɛn, be seli kɛ: 58  “E tili ndɛ ng’ɔ kannin’n. Ɔ seli kɛ, ‘Ɲanmiɛn i sua nga ti sran sa nuan like. Ń wá búbú i naan ń fá cɛn ba nsan ń kplán uflɛ. I lifuɛ’n su yoman sran sa nuan like.’” 59  Ndɛ kwlaa nga be kannin be lɛ bɔbɔ’n, be sɛman. Nga kɛn i liɛ kɔ wa, nga kɛn i liɛ kɔ wa. 60  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n jaso jrannin be afiɛn lɛ. Yɛ ɔ usali Zezi kɛ: “?Ndɛ nga bé kɛ́n i lɛ’n, a buaman nun? ?Ɔ wun ndɛ nga bé kɛ́n i lɛ’n, a timan?” 61  Sanngɛ w’a ukemɛn i nuan. W’a tɛman su kaan sa. Ɔ maan Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n usɛli i ekun kɛ: “?Wɔ yɛ a ti Klisi’n niɔn? ?Ɲanmiɛn m’ɔ o like kwlaa ti su’n i Wa’n yɛle wɔ?” 62  Yɛ Zezi seli kɛ: “Min-ɔn. Amún wá wún Sran wa’n. Ɔ ti Kwlafuɛ’n i sa fama su, yɛ ɔ o ɲanmiɛn ble’n su, ɔ su ba.” 63  Kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n tili ndɛ sɔ’n, ɔ titili i wun tralɛ’m be nun, naan w’a se kɛ: “?É bó wɛ é kúnndɛ lalofuɛ ekun? 64  Kɛ ɔ́ sáci Ɲanmiɛn dunman’n, amun tili. ?Amun bu i sɛ?” Be kwlaa be buli i fɔ kɛ ɔ nin kunlɛ fata. 65  Yɛ be nun wie’m be tili be nuan nzue be tɛli i wun-ɔn. Be kɛtɛli i ɲin, kpɛkun be boli i acɔliɛ, yɛ be seli i kɛ: “Sɛ a ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n, kle e sran ng’ɔ finnin wɔ like’n!” Kpɛkun jɔlɛ dilɛ sua’n i sunianfuɛ’m be kpacikpacili i ɲrun. I sin’n, be fɛ i be ɔli. 66  Kɛ Piɛli o ngua lɔ awlo’n i klun lɛ’n, talua nga be di junman Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n i sa nun’n, be nun kun bali. 67  Kɛ ɔ wunnin Piɛli m’ɔ su tɔn sin’n, ɔ niɛnnin i siin, kpɛkun ɔ seli i kɛ: “Wɔ, a suli Nazarɛtifuɛ’n i su wie, a suli Zezi sɔ’n i su wie.” 68  Sanngɛ ɔ sɛli i nuan seli kɛ: “N simɛn i, yɛ ndɛ nga á kɛ́n i lɛ’n, n wunmɛn i wlɛ.” Yɛ ɔ fite ɔli anuan’n* nun lɔ-ɔ. 69  Junman difuɛ talua’n wunnin i lɔ, ɔ kannin ndɛ kunngba’n ekun. Ɔ seli be nga be jinjin lɛ’n be kɛ: “Be nun kun yɛ ɔ o yɛ.” 70  Piɛli sɛli i nuan ekun. Kɛ ɔ cɛli kan’n, be nga be jinjin lɛ’n be seli i kɛ: “Nanwlɛ, a o be nun wie. Afin a ti Galilefuɛ.” 71  Sanngɛ i waan sɛ ato yɛ ɔ su bua’n, maan sa ɲɛn i. Kpɛkun ɔ tali nda seli kɛ: “N siman bian nga amún kɛ́n i ndɛ lɛ’n!” 72  Kɛ ɔ yoli sɔ cɛ’n, yɛ akɔɲinman kun boli-ɔ. I bolɛ’n i kpɛ nɲɔn su’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. Yɛ Piɛli i wla kpɛnnin ndɛ nga Zezi kan kleli i’n su-ɔ. Ɔ seli i kɛ: “Ka naan akɔɲinman kun w’a bo kpɛ nɲɔn’n á sé kpɛ nsan kɛ a siman min.” Kɛ ɔ yoli sɔ’n, i akunndan’n sanngannin dan kpa naan w’a sun kpa liɛ su.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Annzɛ “be lala tabli sin bé dí like.”
Yɔbuɛ nga be fa yoli buteli sɔ’n suan albatri. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Be kwla se ekun kɛ “be ijɔli i.”
Sika sɔ’n ti jɛtɛ ufue.
Glɛki nun’n, be se kɛ “la.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “ja kplá.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “be ja kpla’n.”
Aramun aniɛn’n nun-ɔn. I bo’n yɛle “Ɔo, Siɛ!”
Nian Mt 26:39 i su ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun.
Be kwla se ekun kɛ “amun klo kpa kɛ.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
I bo’n yɛle “Like klefuɛ.”
Be kwla se ekun kɛ “cɛkoto ngunmin yɛ ɔ kɛli i bo-ɔ.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Be kwla se ekun kɛ “ala bo lɛ.”