Marki 13:1-37

 • MƐN’N I AWIELIƐ BLƐ’N (1-37)

  • Alɛ’n, asiɛ’n i kejelɛ’n, awe’n (8)

  • Bé dún mmua bé bó jasin fɛ’n (10)

  • Ɲrɛnnɛn dan’n (19)

  • Sran wa’n i balɛ’n (26)

  • Figie waka’n i wun sunnzun ase’n (28-31)

  • Maan amun ɲin tran su titi (32-37)

13  Kɛ ɔ́ fín Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ fíte’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun kun seli i kɛ: “Like klefuɛ, nian kɛ yɔbuɛ nga mun nin Ɲanmiɛn i sua’n be ti nglanman-ɔn!”  Sanngɛ Zezi seli i kɛ: “?A wun Ɲanmiɛn i sua dan nga? Yɔbuɛ fi su kɛmɛn i wiengu yɔbuɛ su wa. Bé kán be kwlaa bé gúa be ase.”  Ɔ ko trannin Olivie oka’n su lɔ. Kɛ a o lika sɔ’n nun’n, a wun Ɲanmiɛn i sua’n. Piɛli nin Zaki nin Zan nin Andre be ngunmin be wa usɛli i kɛ:  “?Blɛ onin nun yɛ sa sɔ’m bé jú-ɔ? ?Yɛ nzɔliɛ onin yɛ ɔ́ klé e kɛ sa sɔ’m be su wa wie-ɔ? Kle e.”  Zezi seli be kɛ: “Amun nian amun wun su kpa naan sran wie w’a lakaman amun.  Sran kpanngban bé wá bá, bé fá min dunman’n, yɛ bé sé kɛ: ‘Min yɛle i.’ Kpɛkun bé láka sran kpanngban.  Asa ekun’n, kɛ amún wá tí alɛ ngan, ɔ nin alɛ kunlɛ ndɛ mun’n, nán srɛ kun amun. Ɔ fata kɛ sa sɔ’m be ju. Sanngɛ mɛn’n* i awieliɛ’n nin-a juman ka.  “Nvle kun wá jáso nvle uflɛ wun. Yɛ famiɛn kun wá jáso famiɛn uflɛ wun. Asiɛ’n wá kéje. Kɛ amún tí i kɛ w’a keje lika nga sa nun’n, amún tí i ekun-ɔn, w’a keje lika uflɛ. Asa ekun’n, awe’n wá kpɛ́n. I kwlaa sɔ’n ti ɲrɛnnɛn’n* i bo bolɛ.  “Amun liɛ’n, amun nian amun wun su kpa. Sran’m bé trá amun mán jɔlɛ difuɛ mun. Bé bó amun Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun. Yɛ min dunman nun’n, bé fá amun kɔ́ mɛn siefuɛ nin famiɛn’m be ja su, kɛ ɔ ko yo naan amun a di lalo b’a kle be’n ti. 10  Asa ekun’n, bé dún mmua bó jasin fɛ’n nvlenvle’m be kwlaa be nun. 11  Kɛ bé wá fá amun kó mán sran mun’n, nán amun koko ndɛ nga amún wá kán’n ti. Sanngɛ ndɛ kwlaa nga Ɲanmiɛn wawɛ’n kán klé amun dɔ kunngba sɔ’n su’n, amun kan. Afin nán amun yɛ amún íjɔ-ɔ, sanngɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n yɛ ɔ́ íjɔ amun nuan-ɔn. 12  Asa ekun’n, sran kun wá fɛ́ i niaan mán kɛ be kun i, yɛ siɛ kun kusu wá fɛ́ i wa’n mán sɔ wie. Ba’m bé jáso be si nin be nin’m be wun, yɛ bé fá be mán kɛ be kun be. 13  Kpɛkun min dunman’n ti’n, sran’m be kwlaa bé kpɔ́ amun. Sanngɛ sran ng’ɔ jran kekle lele ju i awieliɛ’n, ɔ́ fíte nun. 14  “Sanngɛ kɛ amun ko wun kɛ tete like m’ɔ saci like kwlaa’n w’a jran lika ng’ɔ fataman kɛ ɔ jran lɛ’n, (sran ng’ɔ kanngan ndɛ nga nun’n, maan ɔ bu i sin), maan be nga be o Zide’n be wanndi be wɔ oka’m be su lɔ. 15  Nán maan sran ng’ɔ o i sua’n i ti su lɔ’n ɔ jra, annzɛ ɔ wɔ i sua’n nun lɔ ko fa like wie. 16  Yɛ nán maan sran ng’ɔ o fie su’n, ɔ sɛ i sin ninnge nga be kali siɛn lɔ’n be wun lɔ kun kɛ ɔ́ kó fɛ́ i tralɛ dan’n. 17  Blɛ sɔ’n nun’n wunnzɛfuɛ nin bla ta’m be yako! 18  An srɛ Ɲanmiɛn titi naan w’a yoman ayrɛ blɛ nun. 19  Afin blɛ sɔ’n wá yó ɲrɛnnɛn blɛ. Kɛ ɔ fɛ i cɛn nga Ɲanmiɛn yili klɔ sran mun lele m’ɔ́ fá jú blɛ sɔ’n nun’n, i wunsu nin-a yoman le. Yɛ i wunsu su yoman kun le. 20  Nanwlɛ, sɛ Zoova w’a kpɛman blɛ sɔ’n su’n, sran fi su fiteman nun. Sanngɛ be nga be kpali be sieli mɔ be ti i liɛ’n be ti’n, ɔ kpɛli blɛ sɔ’n su. 21  “Ɔ maan sɛ sran kun se amun kɛ, ‘An nian! Klisi’n wo wa,’ annzɛ ‘An nian! Ɔ o le sa,’ nán amun fa su. 22  Afin be nga be tɔn be wun suɛn kɛ be ti Klisi’n nin be nga be tɔn be wun suɛn kɛ be ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n, bé wá jáso su. Bé yí atrɛ mun, yɛ bé yó abonuan sa mun bé fá láka be nga be kpali be sieli’n be wie bɔbɔ. 23  I sɔ’n ti’n, maan amun ɲin tran su. N dun mmua boli sa’m be kwlaa be su n kleli amun. 24  “Sanngɛ blɛ sɔ’n nun’n, kɛ ɲrɛnnɛn sɔ’n ko wie’n, wia’n káci tuun, yɛ anglo’n su taman kun. 25  Nzraama’m bé fín ɲanmiɛn su lɔ bé gúa, yɛ ninnge ngblingbli nga be o ɲanmiɛn su lɔ’n bé kéje. 26  Yɛ bé wún kɛ Sran wa’n wo ɲanmiɛn ble’n su ɔ su ba. Ɔ le kwlalɛ dan, yɛ ɔ le ɲrun kpa. 27  Kpɛkun ɔ́ súnmɛn i anzi mun, yɛ ɔ́ yíayía i sran mɔ be o asiɛ’n i bue nnan’m be su’n. Ɔ́ fɛ́ i asiɛ’n i tiwa kun su lele fá jú i tiwa uflɛ su, yɛ ɔ́ fɛ́ i ɲanmiɛn’n i tiwa kun su lele fá jú i tiwa uflɛ su. 28  “An bu figie waka’n i wun sunnzun ase nga i akunndan be nian: Kɛ ɔ ko ɲan sama m’ɔ ko yi nɲa cɛ’n, amun si kɛ munngun’n w’a mantan koko. 29  I kunngba’n, kɛ amun kusu amun ko wun ninnge sɔ mun’n, maan amun si kɛ Sran wa’n w’a mantan koko naan ɔ jin anuan’n i sin. 30  Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ blɛ nga nunfuɛ’m be su wieman wu naan sa sɔ’m be kwlaa b’a ju. 31  Ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n nin asiɛ’n bé sín, sanngɛ min ndɛ liɛ’m be su sinman le. 32  “Cɛn sɔ’n annzɛ dɔ’n, sran fi simɛn i. Ɲanmiɛn su lɔ anzi mun be simɛn i, Ba’n bɔbɔ simɛn i. Saan Siɛ’n i kunngba cɛ yɛ ɔ si i-ɔ. 33  Maan amun ɲin tran su, yɛ amun tran minndɛ titi. Afin amun siman blɛ nga Ɲanmiɛn sieli’n. 34  Ɔ ti kɛ bian kun m’ɔ tuli ajalɛ ɔli nvle uflɛ nun’n sa. Kɛ ɔ́ kɔ́’n, ɔ yacili i awlo’n i junman difuɛ’m be sa nun kɛ be nian su. Ɔ le sran kun nin i junman liɛ. Kpɛkun ɔ seli anuan sunianfuɛ’n kɛ i ɲin tran su. 35  Amun kusu, amun siman blɛ nga awlo’n i fuɛ’n bá’n. Sɛ nnɔsua nun-o, sɛ kɔnguɛ afiɛn-o, sɛ aliɛ njɛnniɛn su-o,* sɛ nglɛmun tutu kpa-o. I sɔ’n ti’n, maan amun ɲin tran su, 36  kɛ ɔ ko yo naan kɛ ɔ́ bá blɛ nga amun sunnzunman’n nun’n, w’a toman amun kɛ amun su lafi’n ti. 37  Ndɛ nga n kan kle amun’n, n kan kle sran kwlaa: Maan amun ɲin tran su titi.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun: aiɔn. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Mt 24:8 i su ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun.
Glɛki nun’n, be se kɛ “kɛ akɔɲinman’n bo’n.”