Marki 12:1-44

  • Junman difuɛ mɔ be ti sran kunfuɛ’n be wun ɲanndra (1-12)

  • Ɲanmiɛn nin Sezaa (13-17)

  • Sran cɛnlɛ’n i su ndɛ usalɛ (18-27)

  • Mmla dandan nɲɔn mun (28-34)

  • ?Klisi’n ti Davidi i wa? (35-37a)

  • Amun nian amun wun su mmla klɛfuɛ’m be lika (37b-40)

  • Angbeti bla m’ɔ ti yalɛfuɛ’n i jɛtɛ mma kanngan nɲɔn mun (41-44)

12  Ɔ kannin ndɛ kpanngban ɲanndra nun kleli be. Ɔ seli be kɛ: “Bian kun dili viɲin fie kun. Ɔ sisili i wun, yɛ ɔ kpɛli viɲin nzue yiwlɛ kun fie’n nun. Asa ekun’n, ɔ kplannin nun sua nglonglo kpa* kun. Kpɛkun ɔ yacili i junman difuɛ wie’m be sa nun. I sin’n, ɔ ɔli nvle uflɛ nun.  Kɛ viɲin tilɛ blɛ’n juli’n, ɔ sunmɛnnin i sufuɛ kun junman difuɛ’m be sin naan ɔ ko fa viɲin’n wie blɛ i.  Sanngɛ be trɛli i, be boli i. Kpɛkun be kɛnnin i bo naan w’a fɛ i sa ngbɛn w’a ɔ.  Ɔ sunmɛnnin i sufuɛ kun ekun be sin. Be boli i fɛ, kpɛkun be yoli i finfin.  Ɔ sunmannin kun ekun. I liɛ’n, be kunnin i. Ɔ sunmɛnnin i sufuɛ kpanngban wie mun ekun. Be boli wie mun, yɛ be kunnin wie mun.  Ɔ le i awlɛn su ba yasua kun. Kasiɛn su’n, ɔ sunmɛnnin i be sin. Ɔ seli i wun kɛ, ‘Min wa’n i liɛ’n, be ɲin yí i.’  Sanngɛ junman difuɛ sɔ’m be seli be wiengu kɛ: ‘Aja difuɛ’n yɛ. An bla maan e kun i, i liɛ’n aja’n yó e liɛ.’  Ɔ maan be trɛli i, be kunnin i. Kpɛkun be to i yili i viɲin fie’n i sin lɔ.  ?Ngue yɛ viɲin fie’n i fuɛ’n wá yó-ɔ? Ɔ́ bá wá kún junman difuɛ sɔ mun. Kpɛkun ɔ́ fá fie’n wlá sran uflɛ sa nun. 10  ?Ɲanmiɛn i ndɛ nga be klɛli i kɛ: ‘Yɔbuɛ nga sua kplanfuɛ’m be yili i blo’n, w’a kaci sua’n i cɔnjɔ su yɔbuɛ cinnjin kpafuɛ’n,’ amun nin-a kɛnngɛnmɛn i le? 11  ?Yɛ amun nin-a kɛnngɛnmɛn i le kɛ ‘I sɔ’n fin Zoova yɛ ɔ ti abonuan sa e ɲrun’?” 12  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, be waan bé trɛ́ i. Afin be wunnin i wlɛ kɛ be ndɛ yɛ ɔ kɛnnin i ɲanndra nun lɛ-ɔ. Sanngɛ sran kpanngban nga be o lɛ’n be ti’n, srɛ kunnin be. Ɔ maan be yacili i lɛ be ɔli. 13  I sin’n, be sunmannin Farizifuɛ’m be nun wie mun nin be mɔ be o Erɔdu sin’n be kɛ be to i lɔ, naan be jran ndɛ ng’ɔ́ kán’n su be trɛ i. 14  Kɛ be toli i lɔ’n, be seli i kɛ: “Like klefuɛ, e si kɛ a ti nanwlɛfuɛ. Kpɛkun a kunndɛman dunman sran ɲrun, afin a nianman sran ɲrun naan w’a yo sa. Asa ekun’n, a kle Ɲanmiɛn i atin’n nanwlɛ su. ?Kɛ a niɛn i sa’n, ɔ ti su kɛ sran kun tuɛ i ti lapo man Sezaa annzɛ ɔ timan su? 15  ?Ɔ fata kɛ e tua, annzɛ ɔ fataman kɛ e tua?” Sanngɛ ɔ wunnin be gblɛ’n i bo. I sɔ’n ti’n, ɔ seli be kɛ: “?Ngue ti yɛ amun sa min nian-ɔn? Amun fa denie kun man min maan n nian.” 16  Be fa kun blɛli i. Yɛ ɔ seli be kɛ: “?Wan ɲrun yɛ ɔ o yɛ? ?Yɛ wan dunman yɛ ɔ klɛ yɛ?” Be tɛli i su kɛ: “Sezaa-ɔ.” 17  Yɛ Zezi seli kɛ: “An fa ninnge nga be ti Sezaa liɛ’n be man Sezaa. Sanngɛ an fa ninnge nga be ti Ɲanmiɛn liɛ’n be man Ɲanmiɛn.” Ndɛ ng’ɔ kannin’n boli be nuan dan. 18  I sin’n, Sadisefuɛ mɔ be lafiman su kɛ sɛ sran wu’n ɔ kwla cɛn’n, be bali be wa usɛli i kɛ: 19  “Like klefuɛ, Moizi klɛli i kɛ sɛ sran kun i niaan bian wu naan i yi’n ka lɛ’n, sɛ w’a wuman ba’n, ɔ fata kɛ i niaan bian jɛ i yi’n naan ɔ wu ba mɛn i niaan bian’n. 20  Yasua nso be ti niaan. Klikli’n jali bla, sanngɛ w’a wuman ba naan w’a wu. 21  Be nɲɔn su’n jali bla kunngba’n, sanngɛ w’a wuman ba naan w’a wu. Sa kunngba’n juli be nsan su’n, i su wie. 22  Be sran nso’m b’a wuman ba naan be kwlaa b’a wie wu. Kasiɛn su’n, bla’n kusu wa wuli. 23  ?Ɔ maan kɛ bé wá cɛ́n sran mun’n, bla’n yó be nun onin i yi? Afin ɔ yoli be nso’m be yi.” 24  Zezi seli be kɛ: “?Nán sa nga ti yɛ amun fɔn’n, yɛ ɔ o lɛ-ɔ? Afin amun siman Ɲanmiɛn Ndɛ’n, yɛ kusu amun siman Ɲanmiɛn i tinmin’n. 25  Afin kɛ sran’m bé wá cɛ́n nguan’n, yasua’m be su jaman bla, yɛ be su faman bla mun manman kɛ be ja be. Sanngɛ bé yó kɛ anzi mɔ be o ɲanmiɛn su lɔ’n sa. 26  ?Be nga be wuli’n be cɛnlɛ’n i su ndɛ ng’ɔ o Moizi i fluwa’n nun’n, amun nin-a kɛnngɛnmɛn i le? Susrɛ mɔ sin o nun’n i su ndɛ’n nun’n, Ɲanmiɛn seli Moizi kɛ: ‘N ti Abraamun i Ɲanmiɛn, nin Izaaki i Ɲanmiɛn, nin Zakɔbu i Ɲanmiɛn.’ 27  Ɔ timan be nga be wuli’n be Ɲanmiɛn, sanngɛ ɔ ti be nga be o nguan nun’n be Ɲanmiɛn. Ɔ maan amun a fɔn dan kpa.” 28  Mmla klɛfuɛ’m* be nun kun m’ɔ o lɛ wie’n, ɔ tili be ndɛ’n. Kɛ m’ɔ wunnin kɛ ɔ tɛli be su klanman’n ti’n, ɔ usɛli i kɛ: “?Mmla onin yɛ ɔ ti be kwlaa be nun klikli’n* niɔn?” 29  Zezi tɛli i su kɛ: “I klikli’n yɛ: ‘Izraɛlifuɛ mun, amun tie. Zoova ti e Ɲanmiɛn. Yɛ Zoova ti kunngba cɛ. 30  Fa ɔ awlɛn’n kwlaa, ɔ nin ɔ nguan’n kwlaa,* ɔ nin ɔ akunndan’n kwlaa, ɔ nin ɔ wunmiɛn’n kwlaa klo Zoova m’ɔ ti ɔ Ɲanmiɛn’n.’ 31  I nɲɔn su’n yɛ: ‘Klo ɔ wiengu kɛ a fa klo ɔ bɔbɔ wun’n sa.’ Mmla uflɛ nunman lɛ mɔ i dan tra mmla nga mun-ɔn.” 32  Mmla klɛfuɛ’n* seli i kɛ: “Like klefuɛ, ndɛ nga a kannin’n ti su, ɔ ti nanwlɛ. ‘Ɔ ti kunngba cɛ, kpɛkun uflɛ nunmɛn i sin.’ 33  Kɛ sran kun fɛ i awlɛn’n kwlaa, ɔ nin i akunndan’n kwlaa, ɔ nin i wunmiɛn’n kwlaa klo Ɲanmiɛn’n, m’ɔ klo i wiengu kɛ i bɔbɔ fa klo i wun’n sa’n, i sɔ’n ti kpa tra tɛ nga be yrɛ i nnɛn’n kɔlikɔli’n, ɔ nin tɛ uflɛ mun lele.” 34  Zezi wunnin kɛ bian’n tɛli su ngwlɛlɛ su. I sɔ’n ti’n, ɔ seli i kɛ: “A nunman Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n i wun mmua.” Kɛ ɔ yoli sɔ’n, sran fi w’a kwlá usɛmɛn i sa kun. 35  Sanngɛ kɛ Zezi klé sran’m be like Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ’n, ɔ usali kɛ: “?Ɔ yo sɛ ti yɛ mmla klɛfuɛ’m* be waan Klisi’n ti Davidi i wa-ɔ? 36  Ɲanmiɛn wawɛ’n maan Davidi bɔbɔ seli kɛ, ‘Zoova seli min Min’n kɛ: “Tran ase min sa fama su lele maan n fa ɔ kpɔfuɛ mun n sie ɔ ja bo.”’ 37  Davidi bɔbɔ flɛli i kɛ i Min. ?Ɔ maan, ɔ yo sɛ yɛ ɔ kwla yo Davidi i wa ekun-ɔn?” Ndɛ ng’ɔ kan’n ɔ yo sran kpanngban nga be o lɛ’n be fɛ. 38  Yɛ kɛ ɔ́ klé like’n, ɔ seli kɛ: “Amun nian amun wun mmla klɛfuɛ’m* be lika. Be wla tralɛ tɛnndɛn be wlanwlan. Be klo i sɔ’n kpa. Kpɛkun be klo kɛ be yo be like nzra nun.* 39  Asa ekun’n, be klo Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun bia nga be o be kwlaa be ɲrun’n* be su tranlɛ. Kpɛkun kɛ bé dí cɛn’n, be klo tranwlɛ kpakpa’m be nun tranlɛ. 40  Be di angbeti bla’m be lufle, be de be sa nun ninnge mun. Kpɛkun kɛ mɔ be kunndɛ kɛ sran’m be nian be’n ti’n, kɛ bé srɛ́ Ɲanmiɛn’n, be ijɔ kpanngban. Bé wá tú sran sɔ’m be fɔ kekle kpa.” 41  Ɔ ko trannin sika guawlɛ’m be ɲrun ndɛnman su lɛ. Ɔ nian sika nga sran’m be su fa gua be nun’n. Sikafuɛ sunman be gua be nun sika kpanngban. 42  Angbeti bla kun kusu bali, ɔ ti yalɛfuɛ. Ɔ fali jɛtɛ mma kanngan nɲɔn* guali nun. 43  Ɔ maan ɔ flɛli i sɔnnzɔnfuɛ mun. Yɛ ɔ seli be kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ angbeti bla yalɛfuɛ nga i liɛ’n ng’ɔ mannin’n, ɔ tra be kwlaa nga be fali sika guɛli i sika guawlɛ’m be nun’n, be liɛ’n. 44  Afin sika nga be miɛnmɛn i wun’n, yɛ be kwlaa be fa mannin-ɔn. Sanngɛ bla’n i liɛ’n, kannzɛ ɔ ti yalɛfuɛ’n, like kwlaa ng’ɔ wo i sa nun’n, m’ɔ́ fá níɛn i bɔbɔ i wun lika’n, yɛ ɔ fa mannin-ɔn.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be jran lɔ be nian fie’n su naan awiefuɛ nin nnɛn’m b’a wluman nun.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Be kwla se ekun kɛ “cinnjin kpafuɛ’n niɔn.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Be kwla se ekun kɛ “gua’m be bo.”
Be kwla se ekun kɛ “kpafuɛ’n.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “lɛpta 2.” Junman nga be fa miniti kɔe 10 be di’n i nuan sika-ɔ.