Marki 11:1-33

  • Zezi wluli Zerizalɛmun klɔ’n nun (1-11)

  • Zezi boli figie waka kun i sannzan (12-14)

  • Zezi yoli Ɲanmiɛn i sua’n i sanwun (15-18)

  • Figie waka m’ɔ wuli kee’n i su afɔtuɛ’n (19-26)

  • Atin nga Zezi le i yo abonuan sa mun’n i su kosan usalɛ (27-33)

11  Siɛn’n, be su wa mantan Zerizalɛmun. B’a ju Bɛtfaze nin Betanin klɔ mɔ be o Olivie oka’n su’n, be su lɛ. Ɔ sunmɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun nɲɔn.  Ɔ seli be kɛ: “Amun wɔ klɔ nga amun ɲin tɛ i lɛ’n su. Kɛ amún wlú lɔ cɛ’n, amún wún kɛ aflunmun ba kun minnda lɛ. Sran fi nin-a fuman su le. Amun ɲannji i naan amun fɛ i bla.  Sɛ sran wie usa amun kɛ: ‘?Ngue yɛ amun su yo-ɔ?’ Amun se kɛ: ‘E Min’n i sa miɛn i wun. Ɔ́ wá fá sɛ́ i sin icra’n.’”  Kɛ be ɔli’n, be wunnin aflunmun ba’n. Ɔ minnda gua su lɛ, anuan kun m’ɔ o akpɔ’n i nuan lɛ’n, i wun lɛ. Ɔ maan be ɲannjili i.  Sanngɛ be nga be jinjin lɛ’n, be nun wie’m be seli be kɛ: “?Ngue ti yɛ amun su ɲannji aflunmun ba’n niɔn?”  Ndɛ nga Zezi seli be kɛ be kan’n, be kannin. Yɛ be yacili be nun be ɔli-ɔ.  Be fali aflunmun ba’n blɛli Zezi. Be fali be tralɛ mun be sɛsɛli i su, kpɛkun ɔ trɛnnin i su.  Asa ekun’n, sran kpanngban be sɛsɛli be tralɛ mun akpɔ’n su. Wie’m be kusu be bubuli waka nɲa fie’m be su.  Yɛ be nga be dun mmua i ɲrun’n, ɔ nin be nga be o i sin lɔ’n, be kpan se kɛ: “É srɛ́ wɔ, de i! Maan Zoova yra sran ng’ɔ bɛ i dunman nun’n i su! 10  Maan e si Davidi i Famiɛn dilɛ m’ɔ su ba’n, ɔ yo ye! Wɔ mɔ a o nglo mmuammua kpa lɔ’n, é srɛ́ wɔ, de i.” 11  Ɔ wluli Zerizalɛmun klɔ’n nun. Kpɛkun ɔ ɔli Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ ko nianniannin ninnge nga be o lɔ’n be kwlaa. Sanngɛ kɛ mɔ dɔ’n w’a wɔ mmua’n ti’n, ɔ nin i akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be fiteli. Be ɔli Betanin klɔ’n su lɔ. 12  I cɛn ng’ɔ́ sú i su’n, kɛ bé jáso Betanin lɛ’n, awe kunnin i. 13  Ɔ wunnin figie waka kun mmua lɔ, nɲa o su. Ɔ maan ɔ wunngeli i wun lɔ naan ɔ́ nían sɛ mma o su-o. Sanngɛ kɛ ɔ juli lɔ’n, w’a wunman like fi su, saan i nɲa ngunmin. Afin blɛ sɔ’n timan figie blɛ. 14  Ɔ seli waka’n kɛ: “Nán sran fi di ɔ su mma kun le.” I sɔnnzɔnfuɛ’m be tili ndɛ ng’ɔ kannin’n. 15  Be bali Zerizalɛmun lɛ. Ɔ wluli Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ, kpɛkun ɔ fuannin be nga be yo like atɛ lɔ’n, ɔ nin be nga be su to like’n. Yɛ ɔ suli sika kacifuɛ’m be tabli mun nin auble atɛ yofuɛ’m be bia’m be bo guali. 16  W’a manman sran fi atin kɛ ɔ fa like wlu Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. 17  Ɔ kleli be like, yɛ ɔ seli be kɛ: “?B’a klɛmɛn i kɛ, ‘Bé wá flɛ́ min sua’n kɛ nvlenvle’m be kwlaa be Ɲanmiɛn srɛlɛ sua’? Sanngɛ amun a fa yo awiefuɛ’m be lika.” 18  Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin mmla klɛfuɛ* mun, be tili ndɛ sɔ’n. Ɔ maan be kunndɛli kɛ bé kún i, srolɛ mɔ be sro i’n ti. Afin like ng’ɔ kle’n, ɔ bo sran’m be kwlaa be nuan. 19  Kɛ lika’n ɔli mmua’n, be fin klɔ’n nun fiteli. 20  Nglɛmun ndɛ kpa’n, kɛ bé sín kɔ́’n, be wunnin figie waka’n. W’a wu kee lele w’a ju i olui’n nun. 21  Piɛli i wla kpɛnnin sa ng’ɔ juli’n su. I sɔ’n ti’n, ɔ seli i kɛ: “Rabi,* nian! Figie waka nga a boli i sannzan’n, w’a wu kee.” 22  Zezi tɛli be su kɛ: “Maan amun lafi Ɲanmiɛn su. 23  Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ sran kwlaa ng’ɔ se oka ng’ɔ o yɛ’n kɛ, ‘Man ɔ wun su naan ko tɔ jenvie’n nun’n,’ sɛ i akunndan’n w’a yoman nɲɔnnɲɔn naan ɔ lafi su kɛ ndɛ ng’ɔ kannin’n, ɔ́ kpɛ́n su’n, ɔ́ kpɛ́n su sakpa. 24  I sɔ’n ti’n, ń sé amun kɛ like kwlaa nga amun srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ man amun’n, sɛ amun lafi su kɛ amún ɲɛ́n i’n, amún ɲɛ́n i sakpa. 25  Kpɛkun kɛ amun jran nglo kɛ amún srɛ́ Ɲanmiɛn’n, sɛ sran kun i wun ndɛ o amun klun’n, amun yaci be cɛ i. I liɛ’n, amun Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n kusu ɔ́ yáci amun sa liɛ mun cɛ́ amun.” 26  —— 27  Be sali be sin Zerizalɛmun lɔ ekun. Kɛ ɔ́ wlán Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin mmla klɛfuɛ* mun nin nvle su kpɛn’m be bali. 28  Be usɛli i kɛ: “?A le atin yo ninnge nga mun? ?Yɛ wan yɛ ɔ mannin wɔ atin sɔ’n niɔn?” 29  Zezi seli be kɛ: “Maan n kusu n usa amun sa kun. Sɛ amun tɛ min su’n, ń klé amun sran ng’ɔ mannin min atin kɛ n yo ninnge sɔ mun’n. 30  ?Batɛmun nga Zan yoli sran mun’n, ɔ fin Ɲanmiɛn annzɛ ɔ fin klɔ sran? Amun tɛ min su.” 31  Be kɛnnin i be afiɛn lɔ kɛ: “Sɛ e se kɛ ‘Ɔ fin Ɲanmiɛn’n,’* ɔ́ sé kɛ, ‘?Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, ngue ti yɛ amun a lafimɛn i su-ɔ?’ 32  ?Kusu kɛ e o yɛ’n, e kwla se kɛ, ‘Ɔ fin klɔ sran’?” Sran nga be o lɛ’n be ti’n, srɛ kunnin be. Afin be kwlaa be waan Zan ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ sakpa. 33  Ɔ maan be tɛli Zezi su kɛ: “E siman sran ng’ɔ fin i’n.” Zezi seli be kɛ: “N kusu, n su kleman amun sran ng’ɔ mannin min atin kɛ n yo ninnge sɔ mun’n.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
I bo’n yɛle “Like klefuɛ.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun’n, be se kɛ “ɲanmiɛn su.”