Marki 10:1-52

  • Bla nin bian jalɛ’n ɔ nin be wun yralɛ’n (1-12)

  • Zezi srɛli Ɲanmiɛn kɛ ɔ yra ba kanngan’m be su (13-16)

  • Kosan nga aɲanbeunfuɛ’n usali’n (17-25)

  • Ninnge nga Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n ti’n, be yacili be’n (26-31)

  • Zezi i wie’n i su bolɛ ekun (32-34)

  • Like nga Zaki nin Zan be kunndɛ kɛ be yo man be’n (35-45)

    • Zezi fɛli i nguan’n kpɔli sran kpanngban be ti (45)

  • Aɲinsifuɛ ng’ɔ suan Baatime’n yoli juejue (46-52)

10  Ɔ fɛli i lɛ ɔ kpɛli Zurdɛn’n, kpɛkun ɔ ɔli Zide mɛn’n i awɛ’n i wun lɔ. Sran kpanngban kpa be yiɛli i wun lɛ ekun. Yɛ kɛ ɔ fa yo i titi’n sa’n, ɔ kleli be like.  Farizifuɛ’m be wunngeli i wun lɛ naan bé sɛ́ i nían. I sɔ’n ti’n, be usɛli i sɛ yasua kun le atin yrɛ i yi-o.  Ɔ tɛli be su kɛ: “?Mmla onin yɛ Moizi mannin amun-ɔn?”  Be seli kɛ: “Moizi mannin e atin kɛ e klɛ fluwa m’ɔ kle kɛ y’a yrɛ i’n, naan e yrɛ i.”  Sanngɛ Zezi seli be kɛ: “Kɛ mɔ amun awlɛn’n ti ketewa dan’n, i ti yɛ ɔ klɛli mmla sɔ’n mannin amun-ɔn.  Sanngɛ kɛ Ɲanmiɛn yí klɔ sran mun i klikli’n nun’n, ‘ɔ yili be yasua nin bla.  I sɔ’n ti’n, yasua’n yáci i si nin i nin,  yɛ ɔ nin i yi* bé káci sran wunmuan.’ Ɔ maan be timan sran nɲɔn kun, sanngɛ be ti sran wunmuan.  I sɔ’n ti’n, like nga Ɲanmiɛn kan boli nun’n, nán maan sran fi ti nun.” 10  Kɛ Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be o sua’n nun lɔ’n, be usɛli i ndɛ sɔ’n i su sa. 11  Ɔ seli be kɛ: “Sran ng’ɔ yrɛ i yi naan ɔ ko ja bla uflɛ’n, nn w’a kunndɛ bla i yi bo, nn w’a yo i tɛ. 12  Yɛ sɛ bla kun kusu yrɛ i wun naan ɔ ja bian uflɛ’n, nn w’a kunndɛ bian i wun bo.” 13  Sran’m be fali ba kanngan’m be blɛli i kɛ ɔ fɛ i sa fuafua be su. Sanngɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be ijɔli be. 14  Kɛ Zezi wunnin i sɔ’n, ɔ yoli i ya dan. Ɔ maan ɔ seli be kɛ: “An yaci ba kanngan’m be nun maan be bla min sin. Nán an tanndan be ɲrun. Afin Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n ti be nga be yo be wun kɛ be sa’n, be liɛ. 15  Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ sran nga w’a sɔman Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n nun kɛ bakan kun sa’n, ɔ su wluman nun wie.” 16  Ɔ toli i sa blali ba kanngan mun, ɔ fɛ i sa fuafuali be su naan w’a srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ yra be su. 17  Kɛ ɔ́ fɛ́ i lɛ kɔ́’n, bian kun wanndili ko kotoli i bo. Kpɛkun ɔ usɛli i kɛ: “?Like klefuɛ kpa, ngue yɛ ɔ fata kɛ n yo naan m’an ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n niɔn?” 18  Zezi seli i kɛ: “?Ngue ti yɛ a se kɛ n ti kpa-ɔ? Sran fi timan kpa, saan Ɲanmiɛn kunngba cɛ. 19  A si mmla’n. Ɔ se kɛ: ‘Nán kun sran, nán kunndɛ bla ɔ yi bo annzɛ bian ɔ wun bo, nán wua, nán tɔn sran suɛn, nán di sran lufle, bu ɔ si nin ɔ nin be sran.’” 20  Bian’n seli i kɛ: “Like klefuɛ, kɛ ɔ fɛ i min kaan nun lele’n, n nian mmla sɔ’m be kwlaa be su n nanti.” 21  Zezi niɛnnin i, ɔ kloli i sa. Yɛ ɔ seli i kɛ: “Like kun o lɛ’n, a nin-a yoman. Ko yo ɔ sa nun ninnge’m be atɛ naan fɛ i sika’n man yalɛfuɛ mun, yɛ á ɲán like kpa ɲanmiɛn su lɔ. Kpɛkun bla naan su min su.” 22  Sanngɛ ndɛ ng’ɔ tili’n, w’a yomɛn i fɛ. Ɔ maan i wla boli i wun yɛ ɔ ɔli-ɔ. Afin ɔ le ninnge kpanngban. 23  Zezi kpɛli i ɲin niannin sran nga be o lɛ’n. Kpɛkun ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: “Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n i nun wlulɛ’n wá yó kekle mán sikafuɛ mun-o!” 24  Sanngɛ i ndɛ sɔ’n boli i sɔnnzɔnfuɛ’m be nuan. Yɛ Zezi seli ekun kɛ: “Min mma mun, Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n i nun wlulɛ’n wá yó kekle-o! 25  Ɲɔnngɔnmɛn kun i dɔluwa buɛ nun sinlɛ’n ti pɔpɔ tra kɛ aɲanbeunfuɛ kun wlu Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n nun’n.” 26  Ndɛ sɔ’n boli be nuan dan. Ɔ maan be usɛli i* kɛ: “?Wan yɛ ɔ́ kwlá fíte nun-ɔn?” 27  Zezi niannin be siin, yɛ ɔ seli kɛ: “Klɔ sran’m be kwlɛmɛn i yo. Sanngɛ nɛ́n i yɛle Ɲanmiɛn liɛ’n. Afin Ɲanmiɛn kwla sa kwlaa yo.” 28  Piɛli seli i kɛ: “Nian! Y’a yaci like kwlaa y’a su ɔ su.” 29  Zezi seli kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ sran kwlaa nga min nin jasin fɛ’n ti’n, ɔ yacili i awlo, annzɛ i niaan bian, annzɛ i niaan bla, annzɛ i nin, annzɛ i si, annzɛ i wa, annzɛ i fie 30  blɛ nga e o nun yɛ’n nun’n, sran sɔ’n ɲán ninnge sɔ mun kpɛ ya (100) trá su. Ɔ́ ɲán sua, nin niaan bian, nin niaan bla, nin niɛn, nin siɛ, nin ba, nin fie, ɔ nin i su yalɛ klelɛ. Kpɛkun mɛn* ng’ɔ́ bá lɔ’n nun’n, ɔ́ ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. 31  Sanngɛ be nga be dun mmua’n, be nun kpanngban bé wá ká siɛn, yɛ be nga be ka siɛn’n, bé dún mmua.” 32  Siɛn’n, be su kɔ Zerizalɛmun. Kɛ bé kɔ́’n, Zezi dun mmua be ɲrun. I sɔ’n boli be nuan. Sanngɛ be nga be su be su’n be liɛ’n, srɛ kunnin be. Ɔ flɛli i akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun aamiɛn ekun. Kpɛkun ɔ kannin sa ng’ɔ ka kan bé jú i su’n be ndɛ kleli be. Ɔ seli kɛ: 33  “An nian! E su kɔ Zerizalɛmun. Bé wá fá Sran wa’n bé wlɛ́ i Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin mmla klɛfuɛ’m* be sa nun. Bé bú i fɔ bé sé kɛ be kun i, yɛ bé fɛ́ i wlá be nga be timan Zuifu’n be sa nun. 34  Bé yó i finfin, bé tí be nuan nzue bé tɛ́ i wun, bé bó i nin ngble, kpɛkun bé kún i. Sanngɛ kɛ cɛn ba nsan ko sin’n, ɔ́ cɛ́n nguan.” 35  Zaki nin Zan mɔ be ti Zebede i mma yasua mun’n, be wunngeli i wun lɔ, kpɛkun be seli i kɛ: “Like klefuɛ, like kwlaa nga é wá srɛ́ wɔ’n, e kunndɛ kɛ a yo man e.” 36  Ɔ seli be kɛ: “?Ngue yɛ amun kunndɛ kɛ n yo n man amun-ɔn?” 37  Be tɛli i su kɛ: “Kɛ á wá dí famiɛn’n, man atin maan e nun kun tran ɔ sa fama su naan kun tran ɔ sa bɛ su.” 38  Sanngɛ Zezi seli be kɛ: “Amun wunman like nga amun su srɛ i lɛ’n i wlɛ. ?Klowa* nga n su wa nɔn nun yɛ’n, amun kwla nɔn nun wie? ?Annzɛ kusu batɛmun nga be su yo min’n, amun kwla kplin su kɛ be yo amun wie?” 39  Be seli i kɛ: “Ɛɛn.” Yɛ Zezi seli be kɛ: “Sakpa, amún wá nɔ́n like nga n su nɔn’n wie, yɛ batɛmun nga be su yo min’n, bé wá yó amun wie. 40  Sanngɛ min sa fama su nin min sa bɛ su tranlɛ liɛ’n, nán min yɛ n mɛn i wun atin-ɔn. Ɔ ti be nga be sie mannin be’n, be liɛ.” 41  Kɛ be blu onga’m be tili ndɛ sɔ’n, be fali Zaki nin Zan be wun ya. 42  Sanngɛ Zezi flɛli i sɔnnzɔnfuɛ mun i wun lɛ, yɛ ɔ seli kɛ: “Amun si kɛ nvlenvle’m be su kpɛn’m be mianmian be nga be sie be’n, yɛ sran dandan’m be tin be sran’m be su. 43  Amun liɛ’n, ɔ fataman kɛ amun yo sɔ. Sanngɛ sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yó amun nun sran dan’n, ɔ fata kɛ ɔ yo amun sufuɛ. 44  Yɛ sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yó amun su kpɛn’n, ɔ fata kɛ ɔ yo amun kanga. 45  Afin Sran wa’n bɔbɔ w’a baman kɛ be su i. Sanngɛ ɔ bali kɛ ɔ́ sú sran mun naan ɔ́ fɛ́ i nguan’n mán naan ɔ́ kpɔ́ sran kpanngban be ti.” 46  I sin’n, be bali Zeriko klɔ’n su lɛ. Sanngɛ kɛ ɔ nin i sɔnnzɔnfuɛ mun nin sran kpanngban wie mun bé fín Zeriko klɔ’n nun fíte’n, Baatime (Time i wa’n) ti akpɔ’n i nuan lɛ. Ɔ ti aɲinsifuɛ, kpɛkun ɔ srɛsrɛ like. 47  Kɛ ɔ tili i kɛ Zezi m’ɔ fin Nazarɛti’n yɛ ɔ su sin’n, ɔ kpannin seli kɛ: “Zezi, Davidi Wa,* si min aunnvuɛ!” 48  Sran’m be kpɛnnin i su. Be seli i kɛ ɔ muɛn i nuan. Sanngɛ blɛ li yɛ ɔ wa kpannin kekle kpa-ɔ. Ɔ seli kɛ: “Davidi Wa,* si min aunnvuɛ!” 49  Ɔ maan Zezi jrannin, yɛ ɔ seli kɛ: “An se i kɛ ɔ bla.” Ɔ maan be flɛli aɲinsifuɛ’n. Be seli i kɛ: “Gua ɔ wla ase! Jaso, i waan a bla.” 50  Ɔ toli i tralɛ’n guɛli i lɔ, ɔ jasoli kpɛ kunngba waka! Kpɛkun ɔ ɔli Zezi wun lɔ. 51  Yɛ Zezi seli i kɛ: “?Ngue yɛ a kunndɛ kɛ n yo n man wɔ-ɔ?” Aɲinsifuɛ’n seli i kɛ: “Rabunin,* yo maan n wun ase.” 52  Yɛ Zezi seli i kɛ: “Kɔ, Ɲanmiɛn mɔ a lafi i su’n ti’n, w’a yo juejue.” Be ja nun lɛ’n, ɔ wunnin ase, kpɛkun ɔ suli i su.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “be nɲɔn’n.”
Annzɛ “be usali be wiengu kɛ.”
Glɛki nun: aiɔn. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Mt 20:22 i su ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun.
Nian Mt 1:1 i su ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun.
Nian Mt 1:1 i su ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun.
I bo’n yɛle “Like klefuɛ.”