Marki 1:1-45

  • Zan Batɛmun yofuɛ’n su bo jasin (1-8)

  • Zezi i batɛmun yolɛ (9-11)

  • Satan sali Zezi niannin (12, 13)

  • Zezi i Galile mɛn’n nun lɔ jasin bolɛ’n i bo bolɛ (14, 15)

  • I sɔnnzɔnfuɛ klikli’m be flɛlɛ (16-20)

  • Mmusu’n i fuanlɛ (21-28)

  • Zezi yoli sran kpanngban be juejue Kapɛɛnaɔmun lɔ (29-34)

  • Ɔ ɔli lika diin kun nun ko srɛli Ɲanmiɛn (35-39)

  • Kokowefuɛ kun yoli juejue (40-45)

1  Zezi Klisi m’ɔ ti Ɲanmiɛn Wa’n i su jasin fɛ’n, i bo bolɛ’n yɛ:  Kɛ nga be fa klɛli i Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Ezai fluwa’n nun’n sa’n: “(Nian! N su sunman min ngaliɛ kanfuɛ’n naan ɔ dun mmua ko siesie ɔ ɲrun atin’n.)  Sran kun kpan aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ. Ɔ se kɛ: ‘Amun siesie atin’n be man Zoova! Amun yo akpɔ’m be seiin be mɛn i.’”  Kɛ nga be fa klɛli’n sa’n, Zan Batɛmun yofuɛ’n wo aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ. Ɔ se sran mun kɛ be yo be batɛmun be fa kle kɛ be kacili be akunndan’n, naan Ɲanmiɛn yaci be sa tɛ mun cɛ be.  Be kwlaa nga be o Zide mɛn wunmuan’n nun’n, ɔ nin be kwlaa nga be tran Zerizalɛmun lɔ’n, be kɔ i wun lɔ. Kpɛkun ɔ yo be batɛmun* Zurdɛn nzue ba’n nun. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn bé dí be sa tɛ’m be nanwlɛ weiin sran’m be ɲrun.  Zan wla ɲɔnngɔnmɛn ndrɛ tralɛ, kpɛkun kplo kun ci i bo. I aliɛ yɛle lalo nin blo awɛma nzue.  Ɔ bo jasin se kɛ: “Sran kun mɔ i kwlalɛ’n tra min liɛ’n, ɔ o siɛn ɔ su ba. Kɛ n klu naan n ɲannji i ngbabua’m be ɲanman bɔbɔ’n, min nin i sɔ’n fataman.  Nzue yɛ n fa yoli amun batɛmun-ɔn. Sanngɛ i liɛ’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n yɛ ɔ́ fá yó amun batɛmun-ɔn.”  Blɛ sɔ’n nun’n, Zezi fin Nazarɛti klɔ m’ɔ o Galile mɛn’n nun lɔ’n su ɔ bali Zurdɛn nzue’n i nuan lɛ. Kpɛkun Zan yoli i batɛmun. 10  Kɛ ɔ fin nzue’n nun fiteli cɛ’n, ɔ wunnin kɛ ɲanmiɛn su lɔ su tike. Kpɛkun Ɲanmiɛn wawɛ’n su jra kɛ auble wie sa, ɔ bɛ i su. 11  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, nɛn kun tɛli ɲanmiɛn su lɔ. Ɔ seli kɛ: “A ti min Wa. A ti min awlɛn su ba. Min klun jɔ ɔ wun.” 12  Kpɛkun Ɲanmiɛn wawɛ’n fɛ i ɔli aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ. 13  Ɔ dili cɛn ba ablanan (40) lɔ. Blɛ sɔ nun’n, Satan sɛli i niannin. Ɔ nin blo nnɛn mun yɛ be o lɔ-ɔ. Sanngɛ anzi’m be niɛn i lika. 14  Kɛ be trali Zan’n, Zezi ɔli Galile mɛn’n nun lɔ. Ɔ ko boli Ɲanmiɛn i jasin fɛ’n. 15  Ɔ seli kɛ: “Blɛ’n w’a ju. Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n w’a mantan koko. Amun kaci amun akunndan’n naan amun lafi Ɲanmiɛn i jasin fɛ’n su.” 16  Kɛ ɔ́ nánti Galile Jenvie’n i nuan lɛ’n, ɔ wunnin Simɔn nin i niaan bian Andre. Be ti jue trafuɛ. Be su gua be lala mun jenvie’n nun. 17  Yɛ Zezi seli be kɛ: “An su min su, yɛ ń yó maan amún trá sran mun kɛ be fa tra jue’n sa.” 18  Kpɛkun be ja nun lɛ’n, be yacili be lala’m be lɛ naan b’a su i su. 19  Kɛ ɔ ɔli i ɲrun lɔ kan’n, ɔ wunnin Zebede i mma mun, Zaki nin i niaan bian Zan. Be o be alie’n nun, be su tanndan be lala’m be nun. 20  Ɔ ka lɛ flɛli be. Ɔ maan be yacili be si Zebede, nin i junman difuɛ mun alie’n nun lɛ, kpɛkun be suli i su. 21  Be ɔli Kapɛɛnaɔmun lɔ. Kɛ Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n boli i bo cɛ’n, ɔ wluli Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun lɔ, ɔ kleli sran’m be like. 22  Wafa ng’ɔ kleli be like’n, ɔ boli be nuan. Afin ɔ kle like kɛ sran kun m’ɔ le kwlalɛ’n sa. W’a kleman be like kɛ mmla klɛfuɛ’m* be liɛ’n sa. 23  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn bian kun o Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun lɛ wie. Mmusu kun kle i yalɛ. Bian sɔ’n kpan seli kɛ: 24  “?Zezi m’ɔ fin Nazarɛti, ngue yɛ a bɛ i yolɛ-ɔ? ?A bali e nunnunlɛ? N si wɔ kpa, a ti Ɲanmiɛn i sran!” 25  Sanngɛ Zezi ijɔli i, ɔ seli kɛ: “Muan ɔ nuan! Fin bian’n nun fite!” 26  Mmusu’n yoli maan bian’n usuli dan kpa, yɛ ɔ kpannin kekle kpa naan w’a fin bian’n nun w’a fite. 27  I sɔ’n boli sran’m be nuan dan. Yɛ be usali be wiengu kɛ: “?Ngue sa yɛle nga? Nanwlɛ, wafa ng’ɔ kle like’n, e nin-a wunmɛn i sɔ le! Ɔ kwla mmusu mun bɔbɔ. Kpɛkun, be sro i.” 28  I ndɛ nga sran’m be kannin’n, ɔ truli ndɛndɛ kpa Galile mɛn wunmuan’n nun. 29  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, be jasoli Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun lɛ, be ɔli Simɔn nin Andre be awlo lɔ. Be nin Zaki nin Zan yɛ be ɔli-ɔ. 30  Kɛ bé jú lɔ’n, Simɔn i sia bla’n la lɛ, ayrɛ w’a guɛ i wun. Be kannin bla’n i ndɛ be kleli i. 31  Ɔ wunngeli bla’n i wun lɔ, ɔ trɛli i sa mɛnnin i su. Kpɛkun ayrɛ’n tuli i wun naan w’a tɔn like w’a man be. 32  Kɛ wia’n tɔli mɔ aliɛ sannin’n, sran’m be fali be nga be wunnɛn yo be ya’n, ɔ nin be nga mmusu’m be kle be yalɛ’n, be kwlaa be blɛli i. 33  Klɔ wunmuan’n nunfuɛ’m be yiali anuan’n nun lɛ. 34  Sran kpanngban mɔ tukpacɛ wafawafa o be wun’n, ɔ yoli be kwlaa be juejue. Ɔ fuannin mmusu kpanngban, sanngɛ w’a manman be atin kɛ be ijɔ, afin be si kɛ i yɛ ɔ ti Klisi’n niɔn.* 35  Ɔ jasoli nglɛmun ndɛ kpa. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn lika’n te lu. I ngunmin ɔli lika diin kun nun ko srɛli Ɲanmiɛn. 36  Ɔ maan Simɔn nin be nga be nin i o lɛ’n, be kunndɛli i kpa. 37  Kɛ be wunnin i’n, be seli i kɛ: “E kwlaa e su kunndɛ wɔ.” 38  Ɔ seli be kɛ: “Amun e wɔ lika uflɛ. E wɔ klɔ nga be o koko wa’n be su, naan n ko bo jasin lɔ wie. Afin i sɔ’n ti yɛ n bali-ɔ.” 39  Yɛ ɔ ɔli-ɔ. Ɔ boli jasin Galile mɛn wunmuan’n nun Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun. Kpɛkun ɔ fuannin mmusu mun. 40  Kokowefuɛ kun bɛli i wun lɛ wie. Ɔ srɛli i kpa, ɔ kotoli i bo bɔbɔ. Ɔ seli i kɛ: “Sɛ ɔ ti ɔ klun su’n, a kwla yo min juejue.” 41  Kɛ ɔ tili i sɔ’n, bian’n yoli i annvɔ dan. Ɔ maan ɔ tinngɛli i sa’n kɛnnin i naan w’a se i kɛ: “Ɔ ti min klun su! Yo juejue.” 42  Be ja nun lɛ’n, i kokowe’n wieli weiin. 43  Ka naan w’a se bian’n kɛ ɔ wɔ’n, ɔ wlɛli i su nun kpa. 44  Ɔ seli i kɛ: “Nian ɔ wun kpa, nán bo su kle sran fi. Sanngɛ fa ɔ wun ko kle Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’n. Kpɛkun like nga Moizi seli kɛ sɛ be yo juejue’n be fa man’n, fa man naan Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be wun kɛ w’a yo juejue.” 45  Sanngɛ kɛ bian’n ɔli’n, ɔ ko boli ndɛ’n su kleli sran’m be kwlaa. Ɔ maan ndɛ’n truli dan. I sɔ’n ti’n, Zezi w’a kwlá wluman klɔ’m be nun kun. Ɔ trannin aamiɛn lika diin kun nun. Ɔ nin i sɔ ngba’n sran’m be fin lika kwlaa be bɛ i wun lɛ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “ɔ mlɔn be nzue’n nun.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Annzɛ “be si i.”