Liki 8:1-56

  • Bla wie’m be suli Zezi su (1-3)

  • Fie difuɛ’n i wun ɲanndra (4-8)

  • Sa nga ti yɛ Zezi kan ndɛ ɲanndra nun’n (9, 10)

  • Fie difuɛ’n i wun ɲanndra’n i bo tulɛ (11-15)

  • Be kataman kannin su (16-18)

  • Zezi i nin nin i nian mun (19-21)

  • Zezi yoli maan aunmuan dan’n jrannin (22-25)

  • Zezi seli mmusu’m be kɛ be wlu kɔkɔti’m be nun (26-39)

  • Zairisi i wa bla’n.

8  I sin’n, ɔ ɔli klɔ dandan nin klɔ kanngan’m be su, ɔ kannin Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n i ndɛ, kpɛkun ɔ boli i jasin fɛ’n. I akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be ɔli wie.  Bla wie m’ɔ fuannin mmusu nga be o be nun’n, m’ɔ yoli be juejue’n, be ɔli wie. Be yɛle Mari m’ɔ be flɛ i Magdala’n, mɔ mmusu nso fin i nun fiteli’n,  ɔ nin Zanin m’ɔ ti Kiza m’ɔ nian Erɔdu i awlo’n su’n i yi’n, ɔ nin Sizanin, yɛ bla kpanngban wie mɔ be fali be sa nun ninnge mun niannin be lika’n.  Kɛ sran kpanngban kpa nin be nga be fin klɔ dandan’m be su’n be yiɛli i wun lɛ’n, ɔ kannin ndɛ kun ɲanndra nun kleli be. Ɔ seli kɛ:  “Fie difuɛ kun ɔli kɛ ɔ́ kó lúa i like wie. Kɛ ɔ́ sánndi like sɔ’n kɔ́’n, wie’m be tɔli akpɔ’n i nuan kpɛkun sran’m be tiatiali su, yɛ anunman’m be dili.  Wie’m be tɔli kpangba’n su. Kɛ be fifili’n be wuli kee, afin nzue nunman lika sɔ’n nun.  Wie’m be liɛ’n, be tɔli owieowie’m be nun. Owieowie’m be nin be fuli likawlɛ, kpɛkun be katali be su.  Sanngɛ wie’m be tɔli asiɛ kpa’n su. Kɛ be fifili’n, mma nga be suli’n, ɔ trali nga be luali’n kpɛ ya (100).” Kɛ ɔ wieli ndɛ sɔ’m be kan’n, ɔ mɛnnin i nɛn’n su seli kɛ: “Sran ng’ɔ si fa sie’n, maan ɔ fa sie.”  Sanngɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be seli i kɛ ɔ tu ɲanndra sɔ’n i bo. 10  Ɔ seli kɛ: “Amun liɛ’n, be mannin amun atin kɛ amun wun Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n i su ndɛ mɔ be ti fiawa’n be wlɛ. Sanngɛ be nga’m be liɛ’n, n kɛn i ɲanndra nun n kle be. I liɛ’n, kannzɛ be nian’n, be niɛn i ngbɛn, be wunman like fi. Yɛ kannzɛ be ti’n, be su kwlá wunmɛn i wlɛ. 11  Ɲanndra’n i bo’n yɛ: Like mma’n, yɛle Ɲanmiɛn i ndɛ’n. 12  Nga be tɔli akpɔ nuan’n, yɛle sran nga kɛ be ti Ɲanmiɛn i ndɛ’n, Suɛn tɔnfuɛ’n ba, kpɛkun ɔ yi Ɲanmiɛn i ndɛ’n be awlɛn’n nun’n. Ɔ maan be kwlá faman su naan Ɲanmiɛn w’a de be. 13  Nga be tɔli kpangba’n su’n, yɛle sran nga kɛ be ti Ɲanmiɛn i ndɛ’n, be sɔ nun aklunjuɛ su, mɔ sanngɛ be leman olui’n. Be fa su le nɲɔn kun, sanngɛ kɛ yalɛ klelɛ blɛ’n ko ba’n, be yaci i su falɛ. 14  Nga kusu mɔ be tɔli owieowie’m be nun’n, yɛle be nga be ti Ɲanmiɛn i ndɛ’n, mɔ sanngɛ mɛn nga nun ngokɔɛ’n nin i nun aɲanbeun ninnge mun, ɔ nin mɛn dilɛ’n be ti’n, be ɲin kwlá tranman Ɲanmiɛn i ndɛ’n su’n. Ninnge sɔ’m be kata sran sɔ’m be su mlɔnmlɔn, kpɛkun be yoman kpa. 15  Nga be tɔli asiɛ kpa’n su’n, yɛle sran nga be awlɛn ti kpa mɔ kɛ be ti Ɲanmiɛn i ndɛ’n, be fa sie be klun kpa, kpɛkun be tra be awlɛn be su mma’n. 16  “Kɛ be sɔ kannin nuan’n, be faman kpongbo kataman su annzɛ be fa wlɛmɛn i tabli* bo. Sanngɛ be fa sie i kannin siewlɛ’n su. I liɛ’n, be nga be wlu sua’n nun’n, be kwla wun i kpajalɛ’n. 17  Afin ɔ leman nvialiɛ nun like kun sa m’ɔ su fiteman nglo-ɔ. Yɛ ɔ leman sa kun sa mɔ be fiali su kpa mɔ be su siman nun-ɔn, annzɛ ɔ su tɛman nglo-ɔ. 18  I sɔ’n ti’n, amun nian wafa nga amun fa ti ndɛ’n su kpa. Afin sran kwlaa ng’ɔ le like’n, bé mɛ́n i ekun úka laa liɛ’n su. Sanngɛ sran ng’ɔ leman like’n, like bɔbɔ ng’ɔ bu i kɛ ɔ le i’n, bé dé i sa nun.” 19  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, i nin nin i niaan’m be bɛli i wun wunlɛ. Sanngɛ sran kpanngban nga be o lɛ’n ti’n, b’a kwlá jumɛn i wun lɔ. 20  Ɔ maan be seli i kɛ: “Ɔ nin nin ɔ niaan’m be jinjin gua su lɔ, be kunndɛ kɛ bé wún ɔ wun.” 21  Ɔ tɛli be su kɛ: “Min nin nin min niaan mun yɛle be nga be ti Ɲanmiɛn ndɛ’n, mɔ be fa su’n.” 22  Cɛn kun’n, ɔ nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be fuli alie kun nun, kpɛkun ɔ seli be kɛ: “Maan e kpɛ nzue’n e wɔ i bue kun lɔ.” Yɛ be ɔli-ɔ. 23  Kɛ bé kɔ́’n, ɔ lafili. Kpɛkun seke dan wie kpɛli nzue’n su. Nzue’n bo guali be alie’n nun. Ɔ maan alie’n su yi. Siɛn’n, be ɲin w’a blo. 24  I sɔ’n ti’n, be ko tinngeli i. Be seli kɛ: “Like klefuɛ, Like klefuɛ, e su wu-o!” Ɔ jasoli, ɔ ijɔli aunmuan’n, ɔ nin nzue m’ɔ su bo’n. Yɛ be jrannin-ɔn. Kpɛkun lika’n tɔli bliin. 25  Ɔ seli be kɛ: “?Amun lafiman Ɲanmiɛn su?” Sanngɛ srɛ kunnin be. Asa ekun’n, i sɔ’n boli be nuan dan. Ɔ maan be seli be wiengu kɛ: “?Sran onin yɛle bian nga? Afin ɔ kan ndɛ kle aunmuan’n nin nzue’n bɔbɔ, kpɛkun be fa ndɛ ng’ɔ kan’n su.” 26  I sin’n, be toli be ti Zerazafuɛ’m be mɛn’n nun lɔ. Mɛn sɔ’n o Galile Jenvie’n i bue kun lɔ. 27  Kɛ Zezi fin alie’n nun jrali’n, ɔ nin klɔ’n sufuɛ kun mɔ mmusu o i nun’n be yiali. Bian sɔ’n, ɔ wlaman tralɛ. Ɔ yo sɔ w’a cɛ kpa. Kpɛkun asieliɛ’m be su yɛ ɔ tran-ɔn, ɔ tranman sua nun. 28  Kɛ ɔ wunnin Zezi’n, ɔ kpannin kekle kpa, kpɛkun ɔ kotoli i ɲrun lɛ. Yɛ ɔ mɛnnin i nɛn’n su seli kɛ: “?Zezi, Ɲanmiɛn m’ɔ o like kwlaa ti su’n i Wa, ngue yɛ a bɛ i yolɛ-ɔ? Ń srɛ́ wɔ, nán kle min ɲrɛnnɛn.” 29  (Afin Zezi seli mmusu’n kɛ ɔ fin bian’n nun fite. Mmusu’n tɔ i su kpɛ sunman.* Yɛ be ci bian’n nin jrɔkɔ kpɛ sunman, be bo i kpanwun, kpɛkun be niɛn i su. Sanngɛ ɔ kpɛkpɛ jrɔkɔ’n nun, yɛ ɔ bubu kpanwun’n nun, kpɛkun mmusu’n fɛ i kɔ lika srolo’m be nun.) 30  Zezi usɛli i kɛ: “?Be flɛ ɔ sɛ?” Ɔ seli kɛ: “Akpingbin.” Afin mmusu kpanngban be o i nun. 31  Kpɛkun be srɛli i kɛ nán ɔ se be kɛ be wɔ kunman dan mɔ be simɛn i bo’n nun. 32  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn kɔkɔti kpanngban kpa be o oka’n su lɔ, be su didi. Mmusu’m be srɛli i kpa kɛ ɔ man be atin naan be ko wlu kɔkɔti’m be nun. Yɛ ɔ mannin be atin-ɔn. 33  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, be fin bian’n nun fiteli kpɛkun be ko wluli kɔkɔti’m be nun. Yɛ kɔkɔti’m be fin kpɔlɛ fleiin’n su lɔ be guali nzue’n nun naan b’a mlɔn. 34  Kɛ kɔkɔti’m be sunianfuɛ’m be wunnin sa ng’ɔ juli’n, be wanndili. Be ko kannin ndɛ’n klɔ’n nin nanmue’m be nun. 35  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, sran’m be bali be wa niannin sa ng’ɔ juli’n. Kɛ be juli Zezi i wun lɛ’n, be wunnin bian nga mmusu’m be fin i nun fiteli’n. W’a wla tralɛ, i ɲin su w’a klo. Ɔ ti ase Zezi i wun lɛ. I sɔ’n ti’n, srɛ kunnin be. 36  Be nga be wunnin nun’n, be kannin wafa nga bian mɔ mmusu o i nun’n yoli juejue’n i ndɛ kleli sran sɔ mun. 37  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, sran kpanngban kpa be fin Zerazafuɛ’m be mɛn’n i likalika’m be nun, be wa seli Zezi kɛ ɔ jaso lɛ ɔ wɔ. Afin srɛ kunnin be dan kpa. Ɔ maan ɔ fuli alie’n nun naan ɔ́ kɔ́. 38  Bian mɔ mmusu’m be fin i nun fiteli’n srɛli i kpa kɛ ɔ nin i bé kɔ́. Sanngɛ w’a kplinman su. Ɔ seli i kɛ: 39  “Sa ɔ sin wɔ awlo, ko kan like nga Ɲanmiɛn yo mannin wɔ’n i ndɛ.” Ɔ maan ɔ ɔli ko kannin like nga Zezi yo mɛnnin i’n i ndɛ klɔ wunmuan’n nun. 40  Kɛ Zezi sɛli i sin’n, sran’m be sɔli i nun klanman. Afin be kwlaa be ɲin o i sin. 41  Kpɛkun bian kun bali. Be flɛ i Zairisi. Bian sɔ’n ti Ɲanmiɛn sulɛ sua’n i su kpɛn. Ɔ kotoli Zezi bo, ɔ srɛli i kɛ ɔ wɔ i awlo lɔ. 42  Afin i wa bla kunngba cɛ m’ɔ le afuɛ blu-nin-nɲɔn’n (12), ɔ su wu. Kɛ Zezi kɔ́’n, sran’m be miɛn i fii. 43  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn bla kun mɔ mmoja tu i w’a di afuɛ blu-nin-nɲɔn’n (12), ɔ o lɛ. Sran fi w’a kwlá yoman bla sɔ’n i juejue. 44  Ɔ sinnin i sin lɔ, ɔ ko kɛnnin i tralɛ dan’n i nuan njɔlɛ’n. Kpɛkun mmoja m’ɔ tu i’n ka lɛ kpɛli. 45  Yɛ Zezi seli kɛ: “?Wan yɛ ɔ kannin min-ɔn?” Nga waan nán min-ɔn, nga waan nán min-ɔn. Kpɛkun Piɛli seli kɛ: “Like klefuɛ, sran’m be sin yia wɔ, kpɛkun be mian wɔ fii.” 46  Sanngɛ Zezi seli kɛ: “Sran kun kannin min. Afin n wunnin kɛ tinmin fin min nun fiteli.” 47  Kɛ bla’n wunnin kɛ ɔ kwlá fiaman kun’n, ɔ bɛli i ɲrun lɛ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn ɔ́ úsu. Ɔ kotoli i bo lɛ, kpɛkun sa nga ti yɛ ɔ kɛnnin i’n, ɔ nin wafa ng’ɔ ka lɛ yoli juejue’n, ɔ kɛnnin i sran’m be kwlaa be ɲrun lɛ. 48  Sanngɛ ɔ seli bla’n kɛ: “Min wa, Ɲanmiɛn mɔ a lafi i su’n ti’n, w’a yo juejue. Maan ɔ wla gua ase, kɔ.” 49  I nuan nin-a tɔman, kpɛkun sran kun fin Zairisi i awlo lɔ w’a ba. Ɔ wa seli kɛ: “Ɔ wa bla’n w’a wu. Nán bo wɛ kle Like klefuɛ’n i yalɛ.” 50  Kɛ Zezi tili ndɛ sɔ’n, ɔ seli i kɛ: “Nán srɛ kun wɔ. Ɔ li lafi min su, i liɛ’n ɔ́ ɲán nguan.”* 51  Kɛ ɔ juli awlo lɔ’n, w’a manman sran uflɛ atin kɛ ɔ nin i wlu lɔ, saan Piɛli nin Zan, yɛ Zaki, ɔ nin talua kan’n i si nin i nin. 52  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn sran’m be kwlaa bé sún, nn bé bó awuyomo, talua kan’n ti. Ɔ maan ɔ seli kɛ: “Amun yaci sunlɛ, afin w’a wuman. Lafilɛ yɛ ɔ su lafi-ɔ.” 53  Kɛ be tili ndɛ sɔ’n, be srili i. Afin be si kɛ talua kan’n w’a wu. 54  Sanngɛ ɔ sɔli i sa’n, kpɛkun ɔ kpan flɛli i kɛ: “Bakan, jaso!” 55  Kpɛkun ɔ cɛnnin nguan,* naan w’a ka lɛ w’a jaso w’a jran. Zezi seli kɛ be mɛn i like maan ɔ di. 56  I sɔ’n boli talua kan’n i si nin i nin be nuan tratrali su. Sanngɛ ɔ seli be kɛ nán be kan sa ng’ɔ juli lɛ’n i ndɛ kle sran fi.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “bɛ.”
Annzɛ “mmusu’n tɔli i su cɛli kpa.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “ɔ́ fíte nun.”
Be kwla se ekun kɛ “fanngan mɔ i ti yɛ ɔ kwla tran nguan nun’n bɛli i nun ekun.”