Liki 5:1-39

  • Jue tralɛ m’ɔ boli sran’m be nuan’n.

  • Kokowefuɛ kun yoli juejue (12-16)

  • Zezi yoli bubuwafuɛ kun i juejue (17-26)

  • Zezi flɛli Levi (27-32)

  • Srɛ nun kpɛlɛ’n i su ndɛ usalɛ (33-39)

5  Cɛn kun m’ɔ jin Zenezarɛti nzue’n* i nuan lɛ’n, sran kpanngban kpa be yiɛli i wun lɛ, be miɛnnin i fii. Be su tie Ɲanmiɛn ndɛ’n.  Ɔ wunnin kɛ alie nɲɔn be o nzue’n i nuan lɛ. Jue trafuɛ’m b’a fin be nun b’a jra, be su kpu be lala mun.  Ɔ fuli alie’m be nun kun nun. Alie sɔ’n ti Simɔn liɛ. Kpɛkun ɔ seli i kɛ ɔ wɔ i ɲrun lɔ kan. I sin’n, ɔ trannin ase alie’n nun, kpɛkun ɔ kleli sran’m be like.  Kɛ ɔ kannin ndɛ kleli be wieli’n, ɔ seli Simɔn kɛ: “Fa alie’n kɔ lika nga nzue’n i bo ti kploun’n nun lɔ, naan amun gua amun lala mun.”  Sanngɛ Simɔn seli i kɛ: “Like klefuɛ, e guali be kɔnguɛ wunmuan’n nun lele, y’a traman like fi. Sanngɛ kɛ mɔ ɔ waan n ngua be’n ti’n, ń má gúa.”  Kɛ be yoli sɔ’n, be trali jue kpanngban kpa. Ɔ maan be lala’m be su titi bɔbɔ.  I sɔ’n ti’n, be fali be sa flɛli be wiengu nga be o alie uflɛ nun’n naan be wa uka be. Kɛ be bali’n, alie nɲɔn’m be yili. Ɔ maan ɔ ka kan naan b’a mlɔn.  Kɛ Simɔn Piɛli wunnin i sɔ’n, ɔ kotoli Zezi bo naan w’a se kɛ: “Min Min, nán fa ɔ wun mantan min. Afin n ti sa tɛ yofuɛ.”  Ɔ seli sɔ afin jue kpanngban m’ɔ nin be nga be o lɛ’n be trali be’n ti’n, be siman wie se. 10  Sa sɔ’n boli Zebede i wa Zaki nin Zan mɔ be nin Simɔn be di junman’n be nuan wie. Sanngɛ Zezi seli Simɔn kɛ: “Nán srɛ kun wɔ. Kɛ ɔ fin andɛ’n, sran mun yɛ á wá trá be-ɔ.” 11  Ɔ maan be wa sili alie mun aunɲan’n su lɛ. Be yacili be ninnge’m be kwlaa lɛ, kpɛkun be suli i su. 12  Cɛn kun ekun m’ɔ o klɔ kun su’n, bian kun o lɛ’n, kokowe’n w’a di i wunnɛn’n ngba. Kɛ ɔ wunnin Zezi’n, ɔ utuli i ɲin ase, kpɛkun ɔ srɛli i kɛ: “Min Min, sɛ ɔ ti ɔ klun su’n, a kwla yo min juejue.” 13  Ɔ maan ɔ tinngɛli i sa’n kɛnnin i naan w’a se i kɛ: “Ɔ ti min klun su! Yo juejue.” Be ja nun lɛ’n, i kokowe’n wieli weiin. 14  Yɛ ɔ seli bian’n kɛ nán maan ɔ bo su kle sran fi. Ɔ seli i kɛ: “Sanngɛ kɔ, fa ɔ wun ko kle Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’n. Kpɛkun like nga Moizi seli kɛ sɛ be yo juejue’n be fa man’n, fa man naan Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be wun kɛ w’a yo juejue.” 15  I wun ndɛ fɛ nga sran’m be kan’n, ɔ truli lika kwlaa. Ɔ maan sran kpanngban kpa be wa yiɛli i wun lɛ kɛ bé tíe i ndɛ’n, naan ɔ yo maan be tukpacɛ’m be wie. 16  Sanngɛ blɛ sunman’n, ɔ kɔ aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ ko srɛ Ɲanmiɛn. 17  Cɛn kun’n, kɛ ɔ́ klé like’n, nn Farizifuɛ mun nin Mmla klefuɛ’m be titi lɛ. Be fin Galile nin Zide mɛn’n nun klɔ’m be kwlakwla be su, ɔ nin Zerizalɛmun klɔ’n su. Zoova i tinmin’n wo i su, yɛ ɔ fa yo sran’m be juejue. 18  Yɛ sran wie’m be fali bubuwafuɛ kun bali-ɔ. Ɔ la bɛ kun su. Be waan bé fɛ́ i wlú lika nga Zezi o lɔ’n naan bé fɛ́ i síe i ɲrun lɛ. 19  Sanngɛ sran’m be ti’n, be ɲanman sinwlɛ naan b’a fɛ i b’a sin. Ɔ maan be fuli sua’n i ti su lɔ. Be kpɛli toklo kun, kpɛkun be fali bian’n nin i bɛ’n be sinnin nun naan b’a jrɛ i be nga be o Zezi i ɲrun lɛ’n, be afiɛn. 20  Kɛ ɔ wunnin kɛ be lafi Ɲanmiɛn su’n, ɔ seli bubuwafuɛ’n kɛ: “Ɔ sa tɛ’m b’a wie.” 21  Mmla klɛfuɛ* mun nin Farizifuɛ’m be seli be afiɛn lɔ kɛ: “?Wan yɛle bian nga m’ɔ saci Ɲanmiɛn wun sɔ-ɔ? ?Sɛ w’a yoman kɛ Ɲanmiɛn ngunmin sa’n, wan yɛ ɔ kwla yaci sran kun i sa tɛ mun cɛ i-ɔ?” 22  Sanngɛ Zezi si ndɛ nga be su kan’n. Ɔ maan ɔ seli be kɛ: “?Ngue ti yɛ amun kwla bu akunndan kɛ ngalɛ’n sa-ɔ? 23  ?Kɛ be se kɛ, ‘Ɔ sa tɛ’m b’a wie’n,’ ɔ nin kɛ be se kɛ, ‘Jaso naan nanti’n,’ onin yɛ i kanlɛ’n ti pɔpɔ-ɔ? 24  Sanngɛ kɛ ɔ ko yo naan amun a si kɛ Sran wa’n le atin yaci sran’m be sa tɛ mun cɛ be asiɛ’n su wa’n...” ɔ seli bubuwafuɛ’n kɛ: “Ń kán klé wɔ, jaso, fa ɔ bɛ’n naan kɔ wɔ awlo.” 25  Ɔ jaso jrannin be ɲrun lɛ. Kpɛkun ɔ mannin like ng’ɔ la su’n su ɔ ɔli i awlo. Kɛ ɔ́ kɔ́’n, nn ɔ́ mánmán Ɲanmiɛn. 26  I sɔ’n boli be kwlaa be nuan. Ɔ maan be manmannin Ɲanmiɛn. Asa kusu’n, srɛ kunnin be dan, ɔ maan be seli kɛ: “E wunnin abonuan sa andɛ-o!” 27  I sin’n, kɛ ɔ fiteli’n, ɔ wunnin lapo defuɛ kun, be flɛ i Levi. Ɔ ti ase lapo suwlɛ lɛ. Ɔ seli i kɛ: “Bla! Su n su.” 28  Ɔ maan ɔ yacili i ninnge’m be kwlaa be lɛ, ɔ jaso suli i su. 29  I sin’n, Levi tɔnnin aliɛ kpanngban kpa i awlo lɔ mɛnnin i. Lapo defuɛ kpanngban nin sran wie mun ekun be o lɛ wie, be nin be su di like.* 30  Kɛ Farizifuɛ mun nin be mmla klɛfuɛ’m* be wunnin i sɔ’n, be ijɔli be konviabo, naan b’a usɛ i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ: “?Nzu ti yɛ amun nin lapo defuɛ mun nin sa tɛ yofuɛ’m be di be nɔn-ɔn?” 31  Zezi tɛli be su kɛ: “Be nga be ti juejue’n, be mianman ayre yofuɛ wun, sanngɛ be nga be kpinndinman’n, be yɛ be miɛn i wun-ɔn. 32  M’an baman sɛsɛfuɛ’m be flɛlɛ. Sanngɛ n bali kɛ ń má sé sa tɛ yofuɛ’m be kɛ be kaci be akunndan’n.” 33  Be seli i kɛ: “Zan i sɔnnzɔnfuɛ’m be kpɛ srɛ nun titi, kpɛkun be tu be klun srɛ Ɲanmiɛn. Farizifuɛ’m be sɔnnzɔnfuɛ’m be yo sɔ wie. Sanngɛ ɔ liɛ’m be di, be nɔn.” 34  Yɛ Zezi seli be kɛ: “Sɛ yasua ng’ɔ su ja bla’n, ɔ nin i janvuɛ’m be te o likawlɛ’n, be kwlá mianman be kɛ be kpɛ srɛ nun. ?Nɛ́n i-ɔ? 35  Sanngɛ blɛ kun wá jú’n, bé wá dé yasua’n i janvuɛ’m be sa nun. Blɛ sɔ’n nun yɛ bé kpɛ́ srɛ nun-ɔn.” 36  Ɔ fali sunnzun ase uflɛ ekun. Ɔ seli be kɛ: “Sran fi kpɛman tannin sin uflɛuflɛ taman tannin nvuɛn nun. Afin sɛ ɔ yo sɔ’n, tannin sin uflɛuflɛ’n ɔ́ tí. Asa kusu’n, tannin sin uflɛuflɛ’n nin tannin nvuɛn’n, be timan kun. 37  Kusu’n, be faman duvɛn mɔ b’a yi i uflɛuflɛ’n, be guaman kplo kotokun nvuɛn nun. Sɛ be yo sɔ’n, duvɛn uflɛuflɛ’n yó maan kplo kotokun’n kpúke, yɛ duvɛn’n gúa, kpɛkun kplo kotokun’n sáci. 38  Sanngɛ kplo kotokun m’ɔ ti uflɛuflɛ’n, i nun yɛ be fa duvɛn mɔ b’a yi i uflɛuflɛ’n be gua-ɔ. 39  Kɛ sran kun ko nɔn duvɛn nga be yili w’a cɛ’n, ɔ kunndɛman kɛ ɔ́ nɔ́n duvɛn nga b’a yi i uflɛuflɛ’n kun. Afin ɔ se kɛ: ‘Duvɛn nga w’a cɛ’n yɛ ɔ ti kpa-ɔ.’”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Yɛle Galile Jenvie’n.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Be kwla se ekun kɛ “be lala tabli sin bé dí like.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.