Liki 4:1-44

  • Suɛn tɔnfuɛ’n sali Zezi niannin (1-13)

  • Zezi boli jasin bolɛ bo Galile mɛn’n nun (14, 15)

  • B’a sɔman Zezi nun Nazarɛti lɔ (16-30)

  • Ɔ o Kapɛɛnaɔmun lɔ Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun (31-37)

  • Simɔn i sia bla’n nin sran wie mun ekun be juejue yolɛ (38-41)

  • Sran’m be ko toli Zezi aamiɛn (42-44)

4  I sin’n, Zezi mɔ Ɲanmiɛn wawɛ’n wo i su’n jasoli Zurdɛn’n i nuan lɛ. Kpɛkun Ɲanmiɛn wawɛ’n fɛ i ɔli aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ.  Ɔ dili cɛn ba ablanan (40) lɔ. Yɛ Suɛn tɔnfuɛ’n sɛli i niannin. Blɛ sɔ’n nun’n, w’a diman like. Kɛ blɛ sɔ’n sinnin’n, awe kunnin i.  Yɛ Suɛn tɔnfuɛ’n seli i kɛ: “Sɛ a ti Ɲanmiɛn wa’n, se yɔbuɛ nga kɛ ɔ kaci kpanwun.”  Sanngɛ Zezi tɛli i su kɛ: “Be klɛli i kɛ: ‘Nán kpanwun ngunmin yɛ ɔ kwla yo maan sran tran nguan nun-ɔn.’”  Suɛn tɔnfuɛ’n fɛ i fuli oka kun su. Kpɛkun ɔ fali asiɛ’n su famiɛn diwlɛ’m be kwlaa kleli i kpɛ kunngba.  Yɛ Suɛn tɔnfuɛ’n seli i kɛ: “Ń mán wɔ kwlalɛ naan a sie be kwlaa ngalɛ mun. Yɛ ń fá be aɲrunɲan’n ń mán wɔ wie, afin be fa wlali min sa nun. Yɛ sran nga n klo kɛ ń fá mɛ́n i’n, n fa mɛn i.  Ɔ maan sɛ a yo like kunngba cɛ fa su min’n, i kwlaa ngalɛ’n ɔ́ yó ɔ liɛ.”  Zezi tɛli i su kɛ: “Be klɛli i kɛ, ‘Zoova m’ɔ ti ɔ Ɲanmiɛn’n yɛ ɔ fata kɛ a koto i bo-ɔ, yɛ i kunngba cɛ yɛ ɔ fata kɛ a su i-ɔ.’”  Ɔ fɛ i ɔli Zerizalɛmun lɔ, kpɛkun ɔ fɛ i sieli Ɲanmiɛn i sua’n i ti su lɔ,* yɛ ɔ seli i kɛ: “Sɛ a ti Ɲanmiɛn wa’n, yaci ɔ wun nun naan tɔ asiɛ wun lɔ. 10  Afin be klɛli i kɛ: ‘Ɔ́ súnmɛn i anzi mun ɔ sin naan be nian ɔ su.’ 11  Kpɛkun ‘Bé fá ɔ be sa su. Ɔ maan ɔ ja su kplaman yɔbuɛ.’” 12  Zezi tɛli i su kɛ: “Be seli kɛ, ‘Nán sa Zoova m’ɔ ti ɔ Ɲanmiɛn’n nian.’” 13  Kɛ Suɛn tɔnfuɛ’n sɛli i niannin wieli’n, ɔ jasoli i wun lɛ ɔli kɛ ɔ́ kó mínndɛ blɛ kpa uflɛ naan w’a ba ekun. 14  Zezi sɛli i sin Galile mɛn’n nun lɔ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Ɲanmiɛn wawɛ’n o i su. I su ndɛ fɛfɛ nga sran’m be kan’n, ɔ truli klɔ nga be mantan lɛ’n, be kwlaa be su. 15  Asa kusu’n, ɔ kleli be like be Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun. Sran’m be kwlaa be kɛnnin i wun ndɛ fɛ. 16  I sin’n, ɔ ɔli Nazarɛti, lika ng’ɔ ɲinnin lɔ’n. Yɛ kɛ ng’ɔ fa yo i Wunmiɛn-lolɛ-cɛn kwlaa nun’n sa’n, ɔ ɔli be Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun lɔ. Kpɛkun ɔ jasoli kɛ ɔ́ kánngan Ɲanmiɛn ndɛ’n nun. 17  Ɔ maan be fali Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Ezai i fluwa’n mɛnnin i. Ɔ tikeli fluwa’n su, kpɛkun ɔ wunnin lika nga be klɛli i kɛ: 18  “Zoova i wawɛ’n o min su. Afin ɔ kpali min kɛ n bo jasin fɛ’n n kle yalɛfuɛ mun. Ɔ sunmannin min kɛ n se be nga be trali be lomuɛn’n be kɛ bé wá ɲán be ti, naan aɲinsifuɛ’m bé wá wún ase. Asa kusu’n, ɔ sunmannin min kɛ n de be nga be mianmian be’n naan be ɲan be ti. 19  Ɔ sunmannin min kɛ n kan blɛ nga Zoova i klun wá jɔ́ sran’m be wun’n, i ndɛ.” 20  Kɛ ɔ wieli fluwa’n nun kanngan’n, ɔ katali su, ɔ fa mannin sran ng’ɔ nian su’n, kpɛkun ɔ ko trannin ase. Kɛ be kwlaa nga be o Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun’n be niɛn i sa. 21  I sin’n, ɔ seli be kɛ: “Ɲanmiɛn ndɛ nga amun tili i icra’n, w’a kpɛn su andɛ.” 22  Be kwlaa be kɛnnin i wun ndɛ fɛ. Kpɛkun ndɛ fɛ ng’ɔ fin i nuan fiteli’n boli sran’m be nuan. Yɛ be seli kɛ: “Zozɛfu i wa’n niɔn. ?Nɛ́n i-ɔ?” 23  I kusu seli be kɛ: “Ndɛ nga be kan se kɛ, ‘Dɔɔtrɔ bian, yo ɔ bɔbɔ ɔ wun ayre’n,’ n si kɛ amún kɛ́n i sɔ bé klé min. Yɛle kɛ like nga a yoli i Kapɛɛnaɔmun lɔ mɔ e tili’n, yo i wunsu ɔ bɔbɔ ɔ klɔ wa.” 24  Ɔ seli ekun kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n i bɔbɔ i awlo’n nun’n, be bumɛn i sran. 25  Sanngɛ maan n di amun nanwlɛ: Eli blɛ su’n, angbeti bla kpanngban be o Izraɛli nvle’n nun. Blɛ sɔ’n nun’n, nzue’n jrannin afuɛ nsan, anglo nsiɛn. Kpɛkun awe dan kpa kpɛnnin nvle wunmuan’n nun. 26  Sanngɛ b’a sunmanman Eli be nun wie fi sin, saan angbeti bla ng’ɔ o Sarɛpta klɔ m’ɔ o Sidɔn mɛn’n nun lɔ’n, i ngunmin cɛ i sin yɛ be sunmɛnnin i-ɔ. 27  Asa kusu’n, Elize blɛ su’n, kokowefuɛ kpanngban be o Izraɛli nvle’n nun. Sanngɛ b’a yoman be nun wie fi juejue, saan Naaman m’ɔ ti Sirifuɛ’n, i kunngba cɛ yɛ be yoli i juejue-ɔ.” 28  Kɛ be nga be o Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun’n be tili ndɛ sɔ mun’n, be kwlaa be fali ya. 29  Ɔ maan be jasoli, kpɛkun be trɛli i naan b’a fɛ i klɔ’n nun b’a fite. Be fɛ i ɔli oka nga i su yɛ be kplannin be klɔ’n i ti su nglo lɔ. Be waan bé sú i bo bé yí i asiɛ wun wa. 30  Sanngɛ ɔ sinnin be afiɛn ɔli. 31  I sin’n, ɔ ɔli Kapɛɛnaɔmun m’ɔ o Galile mɛn’n nun lɔ’n su. Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n, ɔ kleli sran’m be like. 32  Wafa ng’ɔ kleli be like’n, ɔ boli be nuan. Afin wafa ng’ɔ ijɔ’n ɔ kle kɛ ɔ le kwlalɛ. 33  Bian kun o Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun lɛ’n, mmusu kun kle i yalɛ. Ɔ kpannin kekle kpa seli kɛ: 34  “?Zezi m’ɔ fin Nazarɛti, ngue yɛ a bɛ i yolɛ-ɔ? ?A bali e nunnunlɛ? N si wɔ kpa, a ti Ɲanmiɛn i sran!” 35  Sanngɛ Zezi ijɔli i, ɔ seli kɛ: “Muan ɔ nuan. Fin bian’n nun fite.” Ɔ yili bian’n i ase be afiɛn lɛ, naan w’a fin i nun w’a fite. W’a yoman bian’n i like yaya. 36  Sa sɔ’n boli sran’m be kwlaa be nuan. Yɛ be seli be wiengu kɛ: “Nanwlɛ, wafa ng’ɔ ijɔ’n, ɔ ti i liɛ ngunmin. Ɔ le kwlalɛ, kpɛkun ɔ le tinmin. Ɔ maan kɛ ɔ se mmusu mun kɛ be fin sran’m be nun fite’n, be fin be nun fite.” 37  I sɔ’n ti’n, i su ndɛ truli nvle’n i bue kwlakwla su. 38  Kɛ ɔ jasoli Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun lɛ’n, ɔ ɔli Simɔn i awlo lɔ. Kɛ ɔ́ jú lɔ’n, ayrɛ dan w’a gua Simɔn i sia bla’n i wun. Ɔ maan be srɛli i kɛ ɔ yo i ye. 39  Ɔ bali wa jrannin bla’n i wun lɛ naan w’a yo i juejue. Ayrɛ’n tuli i wun. Kpɛkun be ja nun lɛ’n, bla’n jasoli naan w’a tɔn like w’a man be. 40  Sanngɛ kɛ wia’n tɔ́’n, be kwlaa nga be le tukpacifuɛ’n, be fali tukpacifuɛ wafa kwlaa be blɛli i. Kɛ ɔ fɛli i sa fuafuali be su’n, be yoli juejue. 41  Mmusu’m be fin sran kpanngban be nun fiteli wie. Be kpannin kpa, kpɛkun be seli kɛ: “A ti Ɲanmiɛn i Wa.” Sanngɛ ɔ ijɔli be. W’a manman be atin kɛ be ijɔ, afin be si kɛ i yɛ ɔ ti Klisi’n niɔn. 42  Kɛ aliɛ cɛnnin’n, ɔ jasoli naan i ngunmin w’a ɔ lika diin kun nun. Sanngɛ sran’m be kunndɛli i, yɛ be ko toli i lika ng’ɔ o lɔ’n. Be waan be kplinman su kɛ ɔ yaci be lɛ wɔ. 43  Sanngɛ ɔ seli be kɛ: “Ɔ fata kɛ n wɔ klɔ uflɛ su naan n ko bo Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n i jasin fɛ’n. Afin i sɔ’n ti yɛ be sunmannin min-ɔn.” 44  Ɔ maan ɔ ɔli Zide mɛn’n nun lɔ ko kannin Ɲanmiɛn ndɛ’n be Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “i ti su nglo lɔ talɛ tɛɛn’n su.”