Liki 24:1-53

  • Zezi cɛnnin nguan (1-12)

  • Emaisi atin’n su (13-35)

  • Zezi yili i wun nglo kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun (36-49)

  • Zezi ɔli ɲanmiɛn su (50-53)

24  Lemɔcuɛ’n i cɛn klikli’n su’n, nglɛmun ndɛ kpa’n be ɔli asieliɛ’n su lɔ. Kɛ bé kɔ́’n, be fali ayre fannin nga be yoli’n.  Sanngɛ kɛ be juli lɔ’n, be wunnin kɛ b’a kondo yɔbuɛ ng’ɔ kata ndia’n i nuan’n su’n.  Be wluli lɔ, sanngɛ b’a wunman e Min Zezi i fuɛn’n.  Be bu i akunndan-ɔn, ɔ yiaman. Kpɛkun bé nían-ɔn, yasua nɲɔn be jinjin be wun lɛ. Be wun tralɛ’n kpaja kpa.  Srɛ kunnin bla sɔ mun dan kpa. I sɔ’n ti’n, be kannin be ti ase. Yɛ yasua sɔ’m be seli be kɛ: “?Ngue ti yɛ amun su kunndɛ sran m’ɔ o nguan nun’n, be mɔ b’a wu’n be nun-ɔn?  Ɔ nunman wa. Be cɛnnin i nguan. Maan amun wla kpɛn ndɛ nga kɛ ɔ o Galile lɔ’n, ɔ kan kleli amun’n su.  Ɔ seli kɛ bé wá yí Sran wa’n bé mán sa tɛ yofuɛ mun, yɛ bé kún i waka’n su, kpɛkun i cɛn nsan su’n, ɔ́ cɛ́n nguan.”  Ɔ maan be wla kpɛnnin i ndɛ ng’ɔ kannin be’n be su.  Be jasoli ndia’n su lɛ be sali be sin. Yɛ be kannin ninnge kwlaa nga be wunnin be’n be ndɛ kleli akoto blu-nin-kun (11) mun ɔ nin be onga’m be kwlaa. 10  Be nga be kannin ndɛ sɔ mun kleli akoto mun’n, be yɛle Mari Magdala, nin Zanin, ɔ nin Zaki i nin Mari. Asa ekun’n, bla onga nga be nin be ɔli’n, be kusu be kannin ndɛ sɔ mun kleli akoto mun wie. 11  Sanngɛ be waan ɔ ti sinnzin ndɛ. Ɔ maan, b’a faman ndɛ nga bla’m be kannin’n su. 12  Sanngɛ Piɛli jasoli, ɔ wanndi ɔli ndia’n su lɔ. Kɛ ɔ juli lɔ’n, m’ɔ kluli niannin lɔ’n, lɛn tanmue mun ngunmin yɛ ɔ wunnin be-ɔ. Ɔ maan, ɔ sɛli i sin. Kɛ ɔ́ kɔ́’n nn ɔ́ bú abonuan sa sɔ’n i akunndan. 13  Cɛn kunngba sɔ’n nun’n, be nun nɲɔn be su kɔ klɔ nga be flɛ i Emaisi’n i su lɔ. Klɔ sɔ’n nin Zerizalɛmun be afiɛn’n tra kilo blu-nin-kun (11).* 14  Kɛ bé kɔ́’n nn bé kókó sa kwlaa sɔ mɔ be juli’n, be su yalɛ. 15  Kɛ bé kókó yalɛ’n, Zezi wunngeli be wun lɔ, kpɛkun ɔ nin be sannin nun. 16  Sanngɛ b’a kwlá wunmɛn i wlɛ. 17  Ɔ seli be kɛ: “?Yalɛ benin yɛ amun su koko-ɔ?” Kpɛkun be jrannin kouun, be ɲrun’n tuun. 18  Be nun kun mɔ be flɛ i kɛ Kleopasi’n, ɔ tɛli i su kɛ: “?A ti aofuɛ yɛ a tran ɔ liɛ ngunmin Zerizalɛmun wa mɔ i ti yɛ a siman* sa nga be juli le nɲɔn nga nun’n niɔn?” 19  Ɔ usali be kɛ: “?Sa onin-ɔn?” Be seli i kɛ: “Zezi m’ɔ fin Nazarɛti’n i su sa liɛ’n niɔn. Ɔ kleli kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ. Ɔ yoli abonuan sa wie mun Ɲanmiɛn nin sran’m be ɲrun. Kpɛkun ɔ si ijɔ kpa. 20  Sanngɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin kpɛnngbɛn mun be yili i mannin. Be waan sa m’ɔ yoli’n ti’n ɔ nin kunlɛ fata. Kpɛkun be boboli i waka’n su. 21  E liɛ’n e buli i kɛ nn bian sɔ’n yɛ ɔ́ dé Izraɛli-ɔ. Yɛ kusu’n kɛ sa sɔ’m be juli’n i cɛn nsan su’n yɛ. 22  Asa kusu’n, ndɛ nga bla nga be o e nun’n be nun wie’m be kannin’n, ɔ boli e nuan. Afin be ɔli ndia’n su lɔ nglɛmun ndɛ kpa, 23  sanngɛ b’a wunmɛn i fuɛn’n. Ɔ maan kɛ be bali’n, be seli kɛ anzi wie’m be yili be wun nglo kleli be. Anzi’m be seli be kɛ ɔ o nguan nun. 24  Yɛ sran wie mɔ be nin e o wa’n be ɔli ndia’n su lɔ. Kɛ be juli lɔ’n, be wunnin i kɛ ndɛ nga bla’m be kannin’n ti nanwlɛ. B’a wunman Zezi.” 25  Ɔ maan ɔ seli be kɛ: “Nanwlɛ, amun wunman sa wlɛ, yɛ amun faman ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kannin’n su ndɛndɛ! 26  ?Ɔ fataman kɛ Klisi’n wun ɲrɛnnɛn sɔ mun naan ɔ ɲan ɲrun?” 27  Kpɛkun i su ndɛ kwlaa nga be kɛnnin i Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n, ɔ yiyili i kwlaa nun kleli be. Ɔ boli i bo Moizi nin Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kwlaa be su. 28  Kɛ be juli klɔ nga be su kɔ su’n i wun lɛ’n, ɔ yoli kɛ ɔ su kɔ i ɲrun lɔ kan ekun sa. 29  Sanngɛ be jrannin su kpa seli i kɛ: “Ka e wun wa. Afin wia’n su wa tɔ, yɛ lika’n w’a wie san.” Kɛ be kannin sɔ’n, ɔ wluli sua’n nun lɔ naan w’a sike lɔ. 30  Yɛ kɛ ɔ nin bé dí like’n,* ɔ fali kpanwun’n, ɔ srɛli Ɲanmiɛn kɛ ɔ yra su, ɔ bubuli nun, kpɛkun ɔ fa mannin be. 31  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, be wunnin i wlɛ kpa kɛ i-ɔ. Kpɛkun ɔ mlinnin be ɲrun. 32  Yɛ be seli be wiengu kɛ: “Kɛ ɔ́ kán ndɛ’n klé e atin’n su lɔ’n, m’ɔ́ yíyí Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun weinwein kpa klé e’n, ɔ wluwluli e wun dan. ?Nɛ́n i-ɔ?” 33  Ɔ maan be ka lɛ jasoli, be sali be sin Zerizalɛmun lɔ. Be toli Zezi i akoto blu-nin-kun (11) mun, ɔ nin be nga be nin be o lɛ’n be lɔ. 34  Be seli kɛ: “E Min’n cɛnnin nguan sakpa. Ɔ yili i wun nglo kleli Simɔn!” 35  Be kannin sa nga be juli atin’n su’n be ndɛ. Kpɛkun, kɛ ɔ bubuli kpanwun’n nun mɔ be wunnin i wlɛ’n, be kɛnnin i ndɛ wie. 36  Kɛ bé kán ninnge sɔ’m be ndɛ’n, i bɔbɔ fiteli be afiɛn lɛ, yɛ ɔ seli be kɛ: “Maan amun wun jɔ amun fɔun.” 37  Sanngɛ kɛ mɔ be kpitili mɔ srɛ kunnin be dan kpa’n ti’n, be buli i kɛ aolia nun sran-ɔn. 38  Ɔ maan ɔ seli be kɛ: “?Ngue ti yɛ srɛ kun amun-ɔn? ?Yɛ ngue ti yɛ amun akunndan’n su yo nɲɔnnɲɔn-ɔn? 39  An nian min sa nin min ja mun. Min-ɔn. An kan min be nian. Afin aolia nun sran leman wunnɛn nin owie kɛ nga amun wun kɛ n le wie yɛ’n sa.” 40  Kɛ ɔ́ kán sɔ’n nn ɔ́ fɛ́ i sa nin i ja mun klé be. 41  Sanngɛ be wun m’ɔ bliblili be’n nin be nuan m’ɔ boli be wun’n ti’n, ɔ yoli be kɛ laliɛ nun sa. Yɛ ɔ seli be kɛ: “?Amun le like diwa wie lɛ?” 42  Be fali jue kun mɔ be ɲintɔnnin’n i sin be mɛnnin i. 43  Ɔ sɔli nun kpɛkun ɔ dili i be ɲrun lɛ. 44  Yɛ ɔ seli be kɛ: “Ndɛ sɔ’n yɛ i nun nga e nin amun e o wa’n, n kan kleli amun’n niɔn. Yɛle kɛ min su ndɛ kwlaa nga be klɛli i Moizi i Mmla’n nun’n, ɔ nin ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be klɛli’n, ɔ nin ndɛ nga be klɛli i Jue fluwa’n nun’n, ɔ fata kɛ be kwlaa be kpɛn su.” 45  Ɔ tikeli be ɲin naan be wun Ɲanmiɛn Ndɛ’n i wlɛ kpa. 46  Yɛ ɔ seli be kɛ: “Ndɛ nga be klɛli’n yɛ: Klisi’n wá wún i ɲrun, sanngɛ i cɛn nsan su’n, ɔ́ cɛ́n nguan. 47  Yɛ i dunman nun’n, bé wá bó i jɔ nvlenvle kwlaa nun kɛ be kaci be akunndan’n, naan be yaci be wun sa’n cɛ be. Bé bó i bo Zerizalɛmun wa. 48  Amún wá dí sa sɔ’m be ti lalo. 49  Like nga min Si tali nda kɛ ɔ́ fá mán amun’n, ń má fá blɛ́ amun. Sanngɛ maan amun ka klɔ’n su wa lele naan amun ɲan tinmin m’ɔ fin ɲanmiɛn su’n.” 50  I sin’n, ɔ nin be ɔli Betanin. Ɔ mɛnnin i sa’m be su, yɛ ɔ yrali be su. 51  Kɛ ɔ́ yrá be su sɔ’n, ɔ nin be be afiɛn tili nun. Yɛ Ɲanmiɛn mɛnnin i su ɔli ɲanmiɛn su-ɔ. 52  Be yili i ayɛ.* Kɛ bé sá be sin Zerizalɛmun’n, be klun ti jɔwa dan kpa. 53  Yɛ be manmannin Ɲanmiɛn cɛn kwlakwla Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “stadi 60.” Stadi kun ti mɛtri 185.
Annzɛ “?Ɔ kunngba cɛ yɛ w’a ba Zerizalɛmun uflɛuflɛ mɔ a siman nun-ɔn?”
Be kwla se ekun kɛ “be lala tabli sin bé dí like’n.”
Be kwla se ekun kɛ “Be kotoli i bo.”