Liki 22:1-71

 • Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be cicili kɛ bé kún Zezi (1-6)

 • Delɛ cɛn kasiɛn’n i siesielɛ (7-13)

 • E Min’n i nnɔsua nun aliɛ’n i ba kpɛlɛ (14-20)

 • “Sran ng’ɔ́ wá yí min mán’n, ɔ o min wun wa” (21-23)

 • Sran ng’ɔ ti be nun sran dan’n i su akplowa dan kpa tɔli (24-27)

 • Zezi nin be trali famiɛn diwlɛ kun ti aenguɛ (28-30)

 • Piɛli wá sé kɛ ɔ siman Zezi (31-34)

 • Ɔ fata kɛ amun siesie amun wun, tokofi nɲɔn mun (35-38)

 • Zezi srɛli Ɲanmiɛn Olivie oka’n su lɔ (39-46)

 • Zezi i tralɛ (47-53)

 • Piɛli seli kɛ ɔ siman Zezi (54-62)

 • Be yoli Zezi i finfin (63-65)

 • Zuifu’m be Jɔlɛ difuɛ dandan’m be dili i jɔlɛ (66-71)

22  Kpanwun mɔ be guaman nun kpanwun ayre’n i cɛn’n, mɔ be flɛ i ekun kɛ Delɛ cɛn’n, w’a mantan koko.  Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin mmla klɛfuɛ’m* be su kunndɛ like nga be ko yo naan b’a kwla kun i’n, afin be sro nvlefuɛ mun.  I sin’n, Satan wluli Zida mɔ be flɛ i Iskariɔti’n, m’ɔ ti akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be nun kun’n i nun.  Ɔ maan, ɔ ɔli ko wunnin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin Ɲanmiɛn i sua’n i sunianfuɛ’m be wun. Be kokoli wafa nga ɔ́ wá fɛ́ i mán be’n, i su yalɛ.  Nanwlɛ, w’a yoman be fɛ aɔwi. I sɔ’n ti’n, be nuan sɛli su kɛ bé mɛ́n i sika.*  I kusu kplinnin su. Ɔ maan ɔ kunndɛli blɛ kpa kun mɔ sran kpanngban nunman lɛ’n naan ɔ́ fɛ́ i mán be.  Siɛn’n, Kpanwun mɔ be guaman nun kpanwun ayre’n i cɛn dilɛ’n, i cɛn ba klikli’n w’a ju. Cɛn sɔ’n nun’n, be kun nnɛn nga be fa di Delɛ cɛn’n.  Ɔ maan Zezi sunmannin Piɛli nin Zan. Ɔ seli be kɛ: “An wɔ ko tɔn Delɛ cɛn aliɛ’n man e naan e di.”  Be seli i kɛ: “?Lika onin nun yɛ a kunndɛ kɛ e wɔ naan e ko tɔn-ɔn?” 10  Ɔ seli be kɛ: “Kɛ amún wlú klɔ’n nun lɔ’n, amun nin bian kun mɔ w’a sua nzue sɛ kun’n, bé wá yía. Amun su i su. Sua ng’ɔ́ wlú nun’n, amun wlu lɔ wie. 11  Kpɛkun amun se awlo’n i fuɛ’n kɛ, ‘Like klefuɛ’n waan e usa ɔ kɛ: “?Sua ba nga a sike aofuɛ nun mɔ min nin min sɔnnzɔnfuɛ mun e kwla di Delɛ cɛn’n i nun’n, ɔ o nin?”’ 12  Bian’n wá klé amun sua ba dan kun. Ɔ o nglo lɔ, like kwlaa o nun. Amun tɔn aliɛ’n i lɔ.” 13  Kɛ be ɔli’n, be wunnin kɛ ɔ yoli kɛ ng’ɔ kan kleli be’n sa cɛ. Kpɛkun be siesieli Delɛ cɛn’n. 14  Kɛ dɔ’n juli’n, ɔ nin i akoto’m be ko trannin* tabli’n sin. 15  Yɛ ɔ seli be kɛ: “N kloli kpa kɛ e nin amun é dí Delɛ cɛn aliɛ’n kwlaa naan m’an wun ɲrɛnnɛn. 16  Afin ń kán klé amun kɛ, n su dimɛn i mlɔnmlɔn kun saan i kwlaa w’a kpɛn su Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n nun lɔ.” 17  Be mɛnnin i klowa kun. Kɛ ɔ sɔli nun’n, ɔ lali Ɲanmiɛn ase, kpɛkun ɔ seli kɛ: “Amun de. Maan sran kun nɔn kan naan ɔ fa mɛn i wiengu. 18  Afin ń kán klé amun kɛ, n su nɔnman viɲin nzue kun lele saan Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n w’a ba.” 19  I sin’n, ɔ fali kpanwun kun. Ɔ lali Ɲanmiɛn ase. Kɛ ɔ bubuli nun m’ɔ fa mannin be’n, ɔ seli kɛ: “Nga ti min wunnɛn’n i nzɔliɛ. Amun ti yɛ n su wa fa man-ɔn. An yo i kɛ nga sa titi naan amun wla kpɛn min su.” 20  Yɛ kɛ be dili aliɛ* wieli’n, ɔ fali klowa’n, kpɛkun ɔ yoli like kunngba’n. Ɔ seli kɛ: “Klowa nga ti aenguɛ uflɛ’n i nzɔliɛ. Min mmoja mɔ amun ti bé gúɛ i ase’n, i ti yɛ bé dí aenguɛ sɔ’n su-ɔ. 21  “Sanngɛ sran ng’ɔ́ wá yí min mán’n, ɔ o min wun wa. 22  Kɛ nga be dun mmua kannin’n sa’n, Sran wa’n su kɔ. Sanngɛ sran ng’ɔ́ wá fɛ́ i mán’n, i yako!” 23  Ɔ maan be usausali be wiengu naan bé sí be nun kun ng’ɔ kwla yo sa sɔ’n. 24  Asa kusu’n, akplowa dan kpa wa tɔli be afiɛn. Afin be klo kɛ bé sí be nun kun ng’ɔ ti be kwlaa be nun sran dan’n. 25  Sanngɛ ɔ seli be kɛ: “Nvlenvle’m be su famiɛn’m be mianmian be nga be sie be’n. Yɛ be nga be le kwlalɛ sran’m be su’n, sran’m be flɛ be Ye yofuɛ. 26  Sanngɛ amun liɛ’n, nán amun yo sɔ. Maan amun nun sran dan’n, ɔ yo i wun kaan amun afiɛn. Yɛ sran ng’ɔ dun amun ɲrun mmua’n, maan ɔ su i wiengu mun. 27  ?Sran ng’ɔ su di like’n* ɔ nin sran ng’ɔ mɛn i aliɛ’n, be nun onin yɛ ɔ le ɲrun-ɔn? ?Nán sran ng’ɔ su di like’n* niɔn? Sanngɛ min liɛ’n, n wo amun afiɛn kɛ amun junman difuɛ sa. 28  “Amun liɛ’n, amun a wanndiman min blɛ kekle’n nun. 29  Ɔ maan kɛ nga min Si nin min trali aenguɛ sa’n, n kusu min nin amun é trá famiɛn diwlɛ kun ti aenguɛ. 30  Ɔ maan amún dí like, yɛ amún nɔ́n nzan min tabli’n su min Famiɛn diwlɛ’n nun. Kpɛkun amún trán famiɛn bia’m be su, amún dí Izraɛli akpasua blu-nin-nɲɔn (12) mun be jɔlɛ. 31  “Simɔn, Simɔn, Satan srɛli amun wun atin naan ɔ́ kpája amun nun kɛ be fa kpaja ble nun’n sa. 32  Sanngɛ n srɛli Ɲanmiɛn tankaan kpa n mannin wɔ naan w’a kpɔnzɔman. Ɔ kusu kɛ a ko sa ɔ sin’n, wla ɔ niaan’m be fanngan.” 33  I kusu seli i kɛ: “E Min, sɛ bisua-o, sɛ wie-o, e nin wɔ-ɔ.” 34  Sanngɛ ɔ seli kɛ: “Piɛli, ń kán klé wɔ kɛ andɛ ka naan akɔɲinman kun w’a bo’n, á sé kpɛ nsan kɛ a siman min.” 35  Ɔ seli be ekun kɛ: “Kɛ n sunmannin amun’n, n seli amun kɛ nán amun fa pɔtɔmannin, nin aliɛ ɔ nin ngbabua. Ɔ nin i sɔ ngba’n, amun sa w’a mianman like fi wun. ?Nɛ́n i-ɔ?” Be tɛli i su kɛ: “I-ɔ.” 36  I sin’n, ɔ seli be kɛ: “Sanngɛ siɛn’n, maan sran ng’ɔ le pɔtɔmannin’n, ɔ fa. Sran ng’ɔ le like diwa kusu’n, maan ɔ fa. Sran ng’ɔ leman tokofi’n, maan ɔ yo i tralɛ dan’n i atɛ naan ɔ to kun. 37  Afin ɔ fata kɛ ndɛ nga be klɛli’n, ɔ kpɛn su min lika. Be klɛli i kɛ: ‘Be fɛli i be wlali sa tɛ yofuɛ’m* be nun wie.’ Ndɛ sɔ’n su kpɛn su min lika.” 38  Yɛ be seli kɛ: “E Min, nian! Tokofi nɲɔn yɛ!” Ɔ seli be kɛ: “Ɔ ju.” 39  Ɔ jasoli lɛ, ɔ ɔli Olivie oka’n su lɔ kɛ ng’ɔ fa yo i titi’n sa. Kpɛkun i sɔnnzɔnfuɛ’m be suli i su. 40  Kɛ ɔ juli lɔ’n, ɔ seli be kɛ: “Amun srɛ Ɲanmiɛn titi. I liɛ’n, amun su tɔman sa tɛ yolɛ’n nun.” 41  Ɔ yacili be lɛ ɔli i ɲrun lɔ kan. Ɔ kotoli, yɛ ɔ boli Ɲanmiɛn srɛlɛ’n bo-ɔ. 42  Ɔ seli kɛ: “Min Si, sɛ ɔ ti ɔ klun su’n, yi klowa* nga min ɲrun lɛ. Sanngɛ nán yo nga n klo kɛ ɔ yo su’n. Yo nga a klo kɛ á yó’n.” 43  Kpɛkun anzi kun fin ɲanmiɛn su lɔ, ɔ fiteli i ɲrun naan w’a wlɛ i fanngan. 44  Sanngɛ i wla mɔ w’a bo i wun dan’n ti’n, ɔ tuli i klun srɛli kpa ekun trali laa’n. Ɔ maan nvufle ng’ɔ tu i’n, ɔ kacili kɛ mmoja sa yɛ ɔ gua asiɛ wun-ɔn. 45  Kɛ ɔ wieli Ɲanmiɛn srɛ’n, ɔ ɔli i sɔnnzɔnfuɛ’m be wun lɔ. Kɛ ɔ́ tó be’n, be su lafi, afin awlabɔɛ’n wo be su dan. 46  Ɔ seli be kɛ: “?Ngue ti yɛ amun su lafi-ɔ? Amun jaso naan amun srɛ Ɲanmiɛn. I liɛ’n, amun su tɔman sa tɛ yolɛ’n nun.” 47  I nuan nin-a tɔman, kpɛkun sran wie’m b’a ba. Bian nga be flɛ i Zida’n, m’ɔ ti akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be nun kun’n, ɔ dun be ɲrun mmua. Ɔ wunngeli Zezi i wun lɛ kɛ ɔ́ fɛ́ i nuan’n wɔ́ i fuka’n su. 48  Sanngɛ Zezi seli i kɛ: “?Zida, a fa ɔ nuan’n wɔ Sran wa’n i fuka’n su yɛ a fɛ i man sran mun-ɔn?” 49  Kɛ be nga be o i wun lɛ’n be wunnin sa ng’ɔ su wa ju’n, be seli kɛ: “?E Min, e fa tokofi’n naan e nin be e kun?” 50  Be nun kun liɛ bɔbɔ’n, ɔ fali tokofi finnin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n i junman difuɛ’n naan w’a kpɛ i su fama’n. 51  Sanngɛ Zezi seli kɛ: “Nán amun yo.” Ɔ kannin bian’n i sukpɔ’n naan w’a yo i juejue. 52  I sin’n, Zezi seli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin Ɲanmiɛn i sua’n i sunianfuɛ’m be su kpɛnngbɛn mun, ɔ nin kpɛnngbɛn mɔ be bɛli i tralɛ’n be kɛ: “?Tokofi nin waka yɛ amun fa ba min tralɛ kɛ awiefuɛ yɛle min sa-ɔ? 53  Cɛn kwlaa e nin amun e o Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. Amun a traman min. Sanngɛ amun blɛ’n w’a ju. Yɛ be nga be o aosin nun’n, be kwlalɛ’n i blɛ’n w’a ju wie.” 54  Yɛ be trɛli i-ɔ. Be fɛ i ɔli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n i awlo lɔ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Piɛli o siɛn lɔ, ɔ su be su. 55  Sran’m be trɔli sin awlo’n i klun lɛ, yɛ be titi i wun lɛ. Piɛli ti be wun lɛ wie. 56  Sanngɛ junman difuɛ talua kun wunnin kɛ Piɛli ti sin’n i wun lɛ wie. Ɔ maan ɔ niɛnnin i siin, kpɛkun ɔ seli kɛ: “Bian nga nin i be o nun wie.” 57  Sanngɛ ɔ sɛli i nuan seli kɛ: “Mmo, n simɛn i.” 58  Kɛ i osu cɛli kan’n, sran kun ekun wunnin i, naan w’a se kɛ: “Ɔ kusu, a o be nun wie.” Sanngɛ Piɛli seli kɛ: “Nja, nán min-ɔn.” 59  Kɛ dɔ kun sinnin’n, bian kun ekun jrannin su kpa seli kɛ: “Nanwlɛ, bian nga nin i be o nun wie. Afin ɔ ti Galilefuɛ!” 60  Sanngɛ Piɛli seli kɛ: “Nja, ndɛ nga á kɛ́n i lɛ’n, n wunmɛn i wlɛ.” I nuan nin-a tɔman bɔbɔ, kpɛkun akɔɲinman kun w’a bo. 61  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, e Min’n kpɛli i ɲin niannin Piɛli siin. Yɛ Piɛli i wla kpɛnnin ndɛ nga e Min’n kan kleli i’n su-ɔ. Ɔ seli kɛ: “Ka naan akɔɲinman kun w’a bo andɛ’n, á sé kpɛ nsan kɛ a siman min.” 62  Kpɛkun ɔ fite ɔli gua su lɔ, naan w’a sun fiaan kpa. 63  Be nga be trali Zezi’n, be yoli i finfin, be boli i. 64  Be kɛtɛli i ɲin, kpɛkun be seli i kɛ: “Sɛ a ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n, kle e sran ng’ɔ finnin ɔ like’n!” 65  Be kɛnnin i ndɛ tɛtɛ kpa ekun. 66  Kɛ aliɛ cɛnnin’n, nvle su kpɛn’m be kwlaa be yiali. Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn nin mmla klɛfuɛ’m* be o be nun wie. Be fɛ i ɔli lika nga Zuifu’m be Jɔlɛ difuɛ dandan’m be yia lɛ’n. Kpɛkun be seli kɛ: 67  “Sɛ wɔ yɛ a ti Klisi’n, kan kle e.” Sanngɛ ɔ seli be kɛ: “Kannzɛ n kan kle amun’n, amun su faman su mlɔnmlɔn. 68  Asa kusu’n, sɛ n usa amun sa’n, amun su tɛman su. 69  Sanngɛ, kɛ ɔ fɛ i andɛ’n, Sran wa’n wá trán Ɲanmiɛn m’ɔ ti kwlafuɛ’n i sa fama su.” 70  Yɛ be usɛli i kɛ: “?Ɔ maan, a ti Ɲanmiɛn i Wa?” Ɔ seli be kɛ: “Amun bɔbɔ amun su kɛn i kɛ n ti i wa.” 71  Be seli kɛ: “?É klé e wun yalɛ é kúnndɛ lalofuɛ ekun? Ndɛ ng’ɔ fin i nuan fiteli’n, e bɔbɔ e tili.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Sika sɔ’n ti jɛtɛ ufue.
Glɛki nun’n, be se kɛ “lali.”
Be kwla se ekun kɛ “nnɔsua nun aliɛ,” be fa kan Zuifu’m be Delɛ cɛn’n i ndɛ.
Be kwla se ekun kɛ “ɔ la tabli sin, ɔ́ dí like’n.”
Be kwla se ekun kɛ “ɔ la tabli sin, ɔ́ dí like’n.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “Be fɛli i be wlali be nga be leman mmla’n be nun wie.”
Nian Mt 26:39 i su ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.