Liki 2:1-52

  • Zezi i awuliɛ’n (1-7)

  • Anzi’m be yili be wun nglo kleli bua tafuɛ mun (8-20)

  • Klɛn wlalɛ nin sanwun yolɛ (21-24)

  • Simeɔn wunnin Klisi’n (25-35)

  • Anin kannin bakan’n i ndɛ (36-38)

  • Be sali be sin Nazarɛti (39, 40)

  • Zezi le afuɛ 12, ɔ o Ɲanmiɛn i sua’n nun (41-52)

2  Blɛ sɔ’n nun’n, Sezaa Ogisi seli kɛ be klɛ asiɛ’n sufuɛ’m be kwlaa be dunman.  (Kpɛ klikli nga bé klɛ́ sran’m be dunman sɔ’n, nn Kiriniisi yɛ ɔ sie Siri mɛn’n niɔn.)  Ɔ maan sran’m be kwlaa be ɔli be dunman klɛlɛ. Sran kun ɔli i bɔbɔ i klɔ.  I sɔ’n ti’n, Zozɛfu fin Galile mɛn’n i klɔ nga be flɛ i Nazarɛti’n su, ɔ ɔli Davidi i klɔ m’ɔ o Zide mɛn’n nun lɔ’n su. Be flɛ klɔ sɔ’n kɛ Bɛtleɛmun. Afin ɔ ti Davidi i awlofuɛ nin i osufuɛ wie.  Ɔ nin Mari mɔ be fa mɛnnin i kɛ ɔ jɛ i’n, yɛ be ɔli be dunman klɛlɛ-ɔ. Blɛ sɔ’n nun’n, nn Mari su wa wu ba.  Kɛ be o lɔ’n, yɛ i ba wulɛ juli-ɔ.  Ɔ maan ɔ wuli i wa klikli’n. Ɔ ti ba yasua. Ɔ fali tannin cicili i wun, kpɛkun ɔ lɛli i nnɛn’m be like diwlɛ kun nun. Afin b’a ɲanman lawlɛ sran’m be sikewlɛ lɔ.  Mɛn kunngba sɔ’n nun lɔ’n, bua tafuɛ wie’m be la gua su kɔnguɛ be nian be nnɛn’m be su.  Cɛn kun bé nían-ɔn, Zoova i anzi’n yɛ ɔ jin be ɲrun yɛ. Kpɛkun Zoova i ɲrun ɲanɲan’n kpajali be su. Ɔ maan srɛ kunnin be dan kpa. 10  Sanngɛ anzi’n seli be kɛ: “Nán srɛ kun amun. Afin ndɛ fɛ o min nuan. Ndɛ fɛ sɔ’n ti’n, sran’m be kwlaa bé dí aklunjuɛ dan. 11  Yɛle kɛ andɛ nga’n, b’a wu defuɛ kun Davidi i klɔ lɔ b’a man amun. Ɔ ti Klisi, ɔ ti e Min. 12  Like nga amún fá wún i wlɛ’n yɛ: Amún wá wún ba nɔnman kun. B’a fa tannin b’a blɛblɛ i wun, ɔ la nnɛn’m be like diwlɛ kun nun.” 13  Kpɛkun bé nían-ɔn, anzi akpingbin kpanngban* be o anzi’n i wun lɛ. Be manman Ɲanmiɛn be se kɛ: 14  “Maan manmanlɛ’n yo Ɲanmiɛn m’ɔ o nglo mmuammua lɔ’n i liɛ. Yɛ asiɛ’n su wa’n, be nga Ɲanmiɛn klun jɔ be wun’n, maan be wun jɔ be.” 15  Kɛ anzi’m be yacili be lɛ ɔli ɲanmiɛn su’n, bua tafuɛ’m be seli be wiengu kɛ: “Ɔ fata kɛ e wɔ Bɛtleɛmun icra’n, naan e ko nian sa ng’ɔ juli lɔ mɔ Zoova kan kleli e’n.” 16  Ɔ maan be ɔli ndɛndɛ. Kɛ be juli lɔ’n, be toli Mari nin Zozɛfu, kpɛkun be wunnin ba nɔnman’n. Ɔ la nnɛn’m be like diwlɛ’n nun lɛ. 17  Kɛ be wunnin i sɔ’n, be boli bakan’n i su ndɛ nga be kan kleli be’n su. 18  Be kwlaa nga be tili ndɛ nga bua tafuɛ’m be kannin’n, ɔ boli be nuan. 19  Mari liɛ’n, ɔ fali ndɛ sɔ mun sieli i klun kpa, kpɛkun ɔ buli be su akunndan. 20  Bua tafuɛ’m be sali be sin. Kɛ bé kɔ́’n, nn bé yí Ɲanmiɛn i ayɛ bé mɛ́nmɛ́n i. Afin ndɛ nga be tili’n, ɔ nin like nga be wunnin i’n, be yoli kun. 21  Kɛ ɔ dili cɛn ba mɔcuɛ’n, ba’n i klɛn wlalɛ blɛ’n juli. Ɔ maan be tɔnnin i dunman Zezi. Ka naan i nin w’a wunnzɛ’n, dunman sɔ’n yɛ anzi’n bo kleli be-ɔ. 22  Asa ekun’n, be sanwun yolɛ cɛn nga Moizi i Mmla’n kle’n, ɔ juli. Ɔ maan be fɛli i ɔli Zerizalɛmun kɛ bé fɛ́ i kó klé Zoova. 23  I sɔ yɛ be klɛli i Zoova i Mmla’n nun-ɔn. Be klɛli i kɛ: “Ba klikli kwlaa ng’ɔ ti yasua’n, ɔ fata kɛ ɔ yo Zoova i liɛ.” 24  Kpɛkun kɛ nga be kɛnnin i Zoova i Mmla’n nun’n sa’n, be yili tɛ. Like nga Mmla’n waan be man’n yɛ: “Auble nɲɔn, annzɛ okunmomo ba nɲɔn.” 25  Bian kun o Zerizalɛmun lɛ, be flɛ i Simeɔn. Ɔ ti sran kpa, kpɛkun ɔ su Ɲanmiɛn kpa. Ɔ su minndɛ blɛ mɔ bé wá fɔ́nvɔ Izraɛli’n, kpɛkun Ɲanmiɛn i wawɛ’n wo i su. 26  Asa ekun’n, Ɲanmiɛn maan i wawɛ’n seli i kɛ ɔ́ dún mmua wún Zoova i Klisi’n ka naan w’a wu. 27  Ɲanmiɛn wawɛ’n maan ɔ bali Ɲanmiɛn i sua’n nun lɛ. Zezi i si nin i nin be bali lɛ wie. Be bali like nga Mmla’n waan be yo’n, i yolɛ. 28  Ɔ fali bakan’n i sa su. Kpɛkun ɔ manmannin Ɲanmiɛn seli kɛ: 29  “Ɲanmiɛn, wɔ mɔ a o like kwlaa ti su’n, man ɔ sufuɛ’n i atin siɛn’n, maan ɔ wɔ i kɔwlɛ fɔun, kɛ nga a fa kannin’n sa. 30  Afin min ɲinma w’a wun ɔ sran ng’ɔ́ dé sran mun’n. 31  Wɔ yɛ a mannin sran sɔ’n niɔn, naan sran’m be kwlaa be wun i. 32  Ɔ ti kɛ kannin sa. I kpajalɛ’n wá yí like ng’ɔ kata be nga be timan Zuifu’n be ɲrun’n. Kpɛkun ɔ́ káci aɲrunɲan like Izraɛli m’ɔ ti ɔ nvle’n i ɲrun.” 33  Ba’n i su ndɛ nga be kannin’n, ɔ boli i si nin i nin be nuan. 34  Asa ekun’n, Simeɔn yrɛli i nuan mannin be. Kpɛkun ɔ seli ba’n i nin Mari kɛ: “Nian! Ɲanmiɛn sunmannin ba nga. I dunman nun ti’n, sran wie’m bé tɔ́, yɛ wie’m bé jáso. Ɲanmiɛn wá yí ninnge kpanngban nglo klé sran mun kɛ ɔ nin i be o nun. Ɔ nin i sɔ ngba’n, sran kpanngban bé kɛ́n i wun ndɛ tɛ, 35  kɛ ɔ ko yo naan akunndan nga sran kpanngban bu’n, w’a fite nglo’n ti. Ɔ liɛ’n, bé wá fá tokofi tɛnndɛn kun wɔ́ ɔ.” 36  Blɛ sɔ’n nun’n, nn Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ bla kun o lɛ, be flɛ i Anin. Faniɛli m’ɔ ti Azɛɛ i akpasua’n nunfuɛ’n i wa-ɔ. Bla sɔ’n w’a yo kpɛnngbɛn kpa. Kɛ ɔ nin i wun’n be jali’n,* be dili afuɛ nso cɛ. 37  Siɛn’n, ɔ ti angbeti, yɛ ɔ le afuɛ ablaɔcuɛ-nin-nnan (84). Ɔ tuman Ɲanmiɛn i sua’n nun. Ɔ su Ɲanmiɛn lɔ kɔnguɛ nin wia nun. Ɔ kpɛ srɛ nun, kpɛkun ɔ tu i klun srɛ Ɲanmiɛn kpa. 38  Dɔ sɔ’n su’n, ɔ wunngeli be wun lɛ, naan w’a la Ɲanmiɛn i ase. Kpɛkun ɔ kannin bakan’n i su ndɛ kleli be kwlaa nga be su minndɛ kɛ be de Zerizalɛmun’n. 39  Kɛ be yoli ninnge kwlaa nga Zoova i Mmla’n se kɛ be yo’n, be sali be sin be klɔ Nazarɛti m’ɔ o Galile mɛn’n nun’n, i su lɔ. 40  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn ba yasua kan’n, ɔ́ ɲín kɔ́, nn ɔ́ ɲán wunmiɛn kpa, nn ɔ́ sí ngwlɛlɛ. Kpɛkun Ɲanmiɛn kusu i klun jɔ i wun titi. 41  Afuɛ nuan kwlaa’n, i si nin i nin be kɔ Delɛ cɛn’n i dilɛ Zerizalɛmun lɔ. 42  Ɔ maan kɛ nga be fa yo i titi’n sa’n, kɛ ɔ ɲannin afuɛ blu-nin-nɲɔn’n (12), be ɔli cɛn sɔ’n i dilɛ. 43  Kɛ be wieli cɛn’n i di’n, mɔ bé sá be sin’n, Zezi kali Zerizalɛmun lɔ. I si nin i nin be siman sɔ. 44  Be buli i kɛ ɔ o be nga be nin be kɔ’n be nun. Ɔ maan be nantili cɛn ba kun. Kɛ mɔ be wunmɛn i’n, be kunndɛli i be osufuɛ mun nin be nga be si be’n, be afiɛn. 45  Sanngɛ b’a wunmɛn i. I sɔ’n ti’n, be sali be sin Zerizalɛmun lɔ. Be ko kunndɛli i kpa. 46  I cɛn ba nsan su’n, be ko toli i Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. Ɔ ti ase like klefuɛ’m be afiɛn, ɔ su tie be ndɛ’n. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn ɔ́ úsa be kosan. 47  I sɔ’n boli be kwlaa nga be tili i ndɛ’n be nuan. Afin ɔ wun sa wlɛ, kpɛkun kɛ be usɛ i sa’n, ɔ si su tɛ. 48  Kɛ i si nin i nin be wunnin i’n, ɔ boli be nuan. Yɛ i nin seli i kɛ: “?Min wa, ngue ti yɛ a yo e sɔ-ɔ? E nin ɔ si e su kunndɛ wɔ kpa.” 49  Sanngɛ ɔ seli be kɛ: “?Ɔ yo sɛ ti yɛ amun kunndɛ min-ɔn? ?Amun siman kɛ min Si i sua’n nun yɛ ɔ fata kɛ n tran-ɔn?” 50  Sanngɛ b’a wunmɛn i ndɛ sɔ’n i wlɛ. 51  I sin’n, ɔ nin be ɔli kpɛkun be sali be sin Nazarɛti. I ɲin yili be titi. Asa kusu’n, i nin fali sa sɔ mun sieli i klun kpa. 52  Kɛ Zezi ɲín kɔ́’n, nn i ngwlɛlɛ úka su kɔ́. Ɲanmiɛn klun jɔ i wun, kpɛkun i wun yo sran’m be fɛ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “ɲanmiɛn su lɔ sonja kpanngban.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “kɛ ɔ fɛ i talua mɔnnɛn blɛ’n nun’n.”