Liki 17:1-37

  • Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i yacilɛ, sa yaci cɛlɛ nin Ɲanmiɛn sulafilɛ (1-6)

  • E ti junman difuɛ ngbɛn, e nin mo yolɛ fataman (7-10)

  • Kokowefuɛ blu be yoli juejue (11-19)

  • Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n i balɛ (20-37)

    • Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n wo “amun afiɛn” (21)

    • “Maan amun wla kpɛn Lɔtu i yi’n i su” (32)

17  I sin’n, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: “Saan sran’m bé yó maan wie’m bé yáci Ɲanmiɛn su lafilɛ.* Sanngɛ sran ng’ɔ yo i sɔ sa’n, i yako!  Sɛ be fa yɔbuɛ dan mɔ be fa tin like’n be cici i kɔmin naan be to i yi i jenvie’n nun’n, ɔ flunman tra kɛ ɔ yo naan ba kanngan nga be o yɛ’n, be nun kun yaci Ɲanmiɛn su lafilɛ’n.*  Amun nian amun wun kpa. Sɛ ɔ niaan yo wɔ sa’n, tu i fɔ. Yɛ sɛ ɔ kaci i akunndan’n, yaci cɛ i.  Sɛ bɔbɔ ɔ yo wɔ sa kpɛ nso cɛn ba kun nun naan ɔ ba kpɛ nso wa se wɔ kɛ: ‘Yaci cɛ min’n,’ ɔ fata kɛ a yaci cɛ i.”  Akoto’m be seli e Min’n kɛ: “Uka e maan e lafi Ɲanmiɛn su kpa.”  Yɛ e Min’n seli kɛ: “Sɛ amun Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i dan ju kɛ mutadi mma sa bɔbɔ’n, sɛ amun se waka* nga kɛ: ‘Tu ɔ wun bo ko jran jenvie’n nun lɔ’n!’ ɔ́ kɔ́ sakpa.  “Wienun-ɔn, amun le kanga kun. Yɛ kanga sɔ’n nian amun fie’n su annzɛ ɔ nian amun nnɛn’m be su. ?Sɛ kanga’n fin fie su ba cɛ’n, amún sé i kɛ: ‘Bla wa tran ase naan e di like’?  Cɛcɛ. Sanngɛ amún sé i kɛ: ‘Tɔn min nnɔsua nun aliɛ’n man min, kpɛkun kaci ɔ wun tralɛ’n naan fa aliɛ’n man min maan n di. Sɛ n wie i di naan n nɔn su nzan’n, a kwla di ɔ liɛ siɛn’n, yɛ a kwla nɔn wɔ nzan liɛ.’  Amun su laman kanga sɔ’n i ase. Afin like ng’ɔ fata kɛ ɔ yo’n, yɛ ɔ yoli-ɔ. ?Nɛ́n i-ɔ? 10  I kunngba’n, kɛ amun ko yo like nga be seli amun kɛ amun yo’n, amun se kɛ: ‘E ti junman difuɛ ngbɛn, e nin mo yolɛ fataman. Like ng’ɔ fata kɛ e yo’n, yɛ e yoli-ɔ.’” 11  Kɛ ɔ́ kɔ́ Zerizalɛmun’n, ɔ sinnin Samari nin Galile be afiɛn. 12  Yɛ kɛ ɔ́ wlú klɔ kun nun’n, kokowefuɛ blu be wunnin i. Sanngɛ be jinjin mmua lɔ. 13  Be kpan seli kɛ: “Zezi, Like klefuɛ, si e aunnvuɛ!” 14  Kɛ ɔ wunnin be’n, ɔ seli be kɛ: “Amun wɔ naan amun ko fa amun wun kle Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun.” Kɛ bé kɔ́’n, yɛ be yoli juejue-ɔ. 15  Be nun kun liɛ’n, kɛ ɔ wunnin kɛ w’a yo juejue’n, ɔ sɛli i sin. Kɛ ɔ́ bá’n, nn ɔ́ mɛ́n i nɛn’n su mánmán Ɲanmiɛn. 16  Ɔ utuli i ɲin ase Zezi i ɲrun lɛ. Bian sɔ’n ti Samarifuɛ. 17  Zezi seli kɛ: “Be sran blu’m be yoli juejue. ?Nɛ́n i-ɔ? ?Yɛ be ngwlan onga’m be o nin? 18  ?Sran uflɛ w’a sɛmɛn i sin naan w’a manman Ɲanmiɛn, saan bian nga kunngba m’ɔ fin nvle uflɛ nun’n?” 19  Yɛ ɔ seli bian’n kɛ: “Jaso kɔ, min su mɔ a lafi’n ti’n, w’a yo juejue.” 20  Farizifuɛ’m be usɛli i blɛ nga i nun yɛ Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n wá bá’n. Ɔ tɛli be su kɛ: “Kɛ Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n wá bá’n, sran kpanngban be su wunmɛn i wlɛ kɛ i yɛ ɔ su ba-ɔ. 21  Asa kusu, sran’m be su seman kɛ: ‘Amun nian, i yɛ ɔ o yɛ’ annzɛ ‘ɔ o le sa.’ Afin Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n wo amun afiɛn.” 22  I sin’n, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: “Blɛ wie wá jú’n, amun wla wá ló Sran wa’n. Amún kúnndɛ kɛ amun nin i trán cɛn ba kunngba cɛ. Sanngɛ amun su wunmɛn i. 23  Yɛ sran wie’m bé sé amun kɛ: ‘Amun nian, ɔ o le sa’ annzɛ ‘Amun nian, ɔ o wa!’ Nán amun su be su. 24  Afin kɛ ɲanmiɛn’n kpa sin piaa m’ɔ kpaja ɲanmiɛn’n i bue kun su lele fa ju i bue uflɛ su’n, Sran wa’n i cɛn’n nun’n kɛ ɔ́ wá yó sɔ-ɔ. 25  Sanngɛ bé dún mmua klé i ɲrɛnnɛn dan kpa, kpɛkun blɛ nga nunfuɛ’m be su sɔmɛn i nun. 26  Asa kusu’n, sa ng’ɔ juli Nowe i blɛ su’n, i kunngba’n yɛ ɔ́ jú Sran wa’n i blɛ su-ɔ: 27  Blɛ sɔ nun’n, sran’m be di like, be nɔn nzan, be ja bla nin bian. Be yoli sɔ lele fa juli cɛn nga Nowe wluli mmeli’n* nun’n. Nzue dan’n tɔli yɛ ɔ nunnunnin be kwlaa. 28  I wafa kunngba’n, lika’n wá yó kɛ Lɔtu i blɛ su’n sa. Blɛ sɔ nun’n, sran’m be di like, be nɔn nzan, be to like, be yo like atɛ, be lua ninnge mun, yɛ be kplan sua. 29  Sanngɛ cɛn kunngba nga Lɔtu fin Sodɔmun klɔ’n nun fiteli’n, sin nin yɔbuɛ mɔ be ti sin ngunmin’n, be fin ɲanmiɛn su lɔ guali kɛ nzue m’ɔ su tɔ’n sa, naan w’a nunnun be kwlaa kpan. 30  Cɛn nga bé wá yí Sran wa’n i nglo’n, kɛ ɔ́ wá yó sɔ wie-ɔ. 31  “Cɛn sɔ nun’n, nán maan sran ng’ɔ o i sua’n i ti su* lɔ’n, mɔ i ninnge’m be o i sua’n nun’n, ɔ jra ko fa be. I kunngba’n, nán maan sran ng’ɔ o fie su’n, ɔ sɛ i sin ko fa ninnge nga be kali siɛn lɔ’n. 32  Maan amun wla kpɛn Lɔtu i yi’n i su. 33  Sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ sɛ́sɛ́ i nguan’n, i nguan’n fí i sa. Sanngɛ sran nga i nguan’n fi i sa’n, ɔ́ ɲɛ́n i ekun. 34  Ń kán klé amun kɛ kɔnguɛ sɔ’n nun’n, sran nɲɔn mɔ be la bɛ kunngba’n su’n, bé fá kun sanngɛ bé yáci kun lɛ. 35  Bla nɲɔn mɔ be su si like likawlɛ’n, bé fá kun, yɛ bé yáci kun lɛ.” 36  —— 37  Yɛ be usɛli i kɛ: “?E Min, ninfan yɛ sa sɔ’m bé jú-ɔ?” Ɔ seli be kɛ: “Lika nga fuɛn o lɛ’n, lɛ kusu yɛ anunman ɲin’m be ti yía-ɔ.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “be ja kplá.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “ja kpla.”
Be flɛ waka sɔ’n kɛ miri. I tɛnndɛn nun ti mɛtri 6. Ɔ ti kekleke kpa. I nɲa’m be ti kɛ duo nɲa sa. Kpɛkun i mma’m be ti ɔkwlɛ, annzɛ be ti ble tuun.
Ndɛ nga be klɛli i Glɛki nun’n kle kɛ Nowe i mmeli’n ti kɛ alaka wie sa.
Sua sunman be ti su lɔ’n ti gbagblagba yɛ sran’m be tran lɔ be yo ninnge kpanngban.