Liki 14:1-35

  • Bian kun mɔ w’a wlawla’n yoli juejue Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun (1-6)

  • Sɛ be yia amun’n, amun kan amun wun ase (7-11)

  • Amun yia be nga be su kwlá yi manman amun’n (12-14)

  • Be nga be yiali be mɔ be waan be kɔman’n be wun ɲanndra (15-24)

  • Like ng’ɔ fata kɛ sran kun yo naan w’a kwla su Zezi su’n (25-33)

  • Njin nga i ta’n kpɔ’n (34, 35)

14  Cɛn kun’n, ɔ ɔli Farizifuɛ’m be su kpɛn kun i sua’n nun lɔ like dilɛ. Cɛn sɔ’n ti Wunmiɛn-lolɛ-cɛn. Be nga be o sua’n nun lɛ’n, be niɛnnin i siin.  Bian kun mɔ tukpacɛ wie ti’n w’a wlawla’n, ɔ o i ɲrun lɛ.  Ɔ maan Zezi usali be nga be si Mmla’n i kpa’n nin Farizifuɛ’m be kɛ: “?Sran kun le atin yo sran kun juejue Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun, annzɛ ɔ leman atin?”  B’a tɛman su. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ bitili bian’n, ɔ yoli i juejue, kpɛkun ɔ seli i kɛ ɔ wɔ.  Yɛ ɔ seli be kɛ: “?Amun nun onin yɛ sɛ i wa yasua, annzɛ i nannin tɔ gbo kun nun Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n, ɔ su kaman lɛ yimɛn i-ɔ?”  B’a kwlá tɛman kosan sɔ’n su.  Ɔ wunnin kɛ be nga be yiali be kɛ be wa di like’n, be su trantran tranwlɛ kpakpa’m be nun. Ɔ maan ɔ kannin ndɛ kun ɲanndra nun kleli be. Ɔ seli be kɛ:  “Sɛ sran kun yia wɔ aja kun bo’n, nán tran* tranwlɛ kpafuɛ’n nun. Atrɛkpa’n, ɔ yiali sran kun m’ɔ le ɲrun tra wɔ’n wie.  Kɛ ɔ ko yo sɔ’n, sran ng’ɔ yiali amun sran nɲɔn’n, ɔ́ bá wá sé wɔ kɛ: ‘Jaso ɔ bia’n su man bian nga.’ Kpɛkun kɛ á kó trán siɛn lɔ’n, á wún ɲannzuɛn. 10  I sɔ’n ti’n, kɛ be yia wɔ’n, tran siɛn lɔ. I liɛ’n, sɛ sran ng’ɔ yiali wɔ’n ba’n, ɔ́ sé wɔ kɛ: ‘Janvuɛ, ko tran be ɲrun lɔ.’ Ɔ maan á ɲán ɲrun be nga be yiali be’n, be kwlaa be ɲrun. 11  Afin sran kwlaa ng’ɔ yo i wun dandan’n, bé kɛ́n i ase, yɛ sran ng’ɔ kɛn i wun ase’n, bé mɛ́n i su.” 12  I sin’n, ɔ seli bian ng’ɔ yiɛli i’n kɛ: “Sɛ ɔ waan á yía sran kɛ ɔ wa di like wia nun annzɛ nnɔsua’n, nán yia ɔ janvuɛ, annzɛ ɔ niaan, annzɛ ɔ osufuɛ, annzɛ ɔ mantanfuɛ nga be ti sikafuɛ’n. Sɛ a yo sɔ’n, bé yía wɔ wie. Kpɛkun ɔ ti kɛ b’a yi b’a man wɔ sa. 13  Sanngɛ sɛ á dí cɛn’n, yia yalɛfuɛ mun nin be nga be sa annzɛ be ja yo be ya’n nin bubuwafuɛ mun, yɛ aɲinsifuɛ mun. 14  Sɛ a yo sɔ’n, á dí aklunjuɛ. Afin be liɛ’n, be leman wie naan b’a yo i wunsu b’a man wɔ. Sanngɛ sran kpa’m be cɛnlɛ blɛ’n nun yɛ bé yí ɔ liɛ’n bé mán wɔ-ɔ.” 15  Kɛ be nga be yiali be’n, be nun kun tili ndɛ sɔ’n, ɔ seli i kɛ: “Sran ng’ɔ di like* Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n nun lɔ’n, i liɛ su ti ye.” 16  Zezi seli i kɛ: “Bian kun tɔnnin aliɛ kpanngban kpa. Kpɛkun ɔ yiali sran kpanngban. 17  Kɛ aliɛ dilɛ dɔ’n juli’n, ɔ sunmɛnnin i sran’n kɛ ɔ ko se be ng’ɔ yiali be’n, be kɛ: ‘Amun bla. Afin b’a wie yo.’ 18  Sanngɛ be kwlaa be waan be su kwlá kɔman. Be nun klikli’n seli i kɛ: ‘N toli fie kun, ɔ fata kɛ n wɔ n ko nian. Yaci, n su kwlá kɔman wie.’ 19  Uflɛ seli kɛ: ‘N toli nannin blu, n su ko nian be. Yaci, n su kwlá kɔman wie.’ 20  Kun ekun seli kɛ: ‘N jali bla ɔ nin-a cɛman. I sɔ’n ti’n, n su kwlá kɔman wie.’ 21  Junman difuɛ’n ko kɛnnin i kwlaa sɔ’n kleli i min’n. Ɔ maan i min’n fali ya dan kpa naan w’a se i junman difuɛ’n kɛ: ‘Kɔ klɔ’n nun akpɔ nin i nun atin’m be su ndɛndɛ, naan flɛ yalɛfuɛ mun nin be nga be sa annzɛ be ja yo be ya’n, ɔ nin bubuwafuɛ mun naan be bla.’ 22  Kɛ ɔ cɛli kan’n, junman difuɛ’n seli kɛ: ‘Min min, n yoli like nga ɔ waan n yo’n. Sanngɛ tranwlɛ te o lɛ.’ 23  Yɛ junman difuɛ’n i min’n seli i kɛ: ‘Kɔ atin dandan mun nin atin kanngan’m be su. Mian be naan be bla, maan min sua’n yi. 24  Afin ń kán klé wɔ kɛ, be nga n yiali be i klikli’n nun’n, be nun wie fi su diman min aliɛ nga wie.’” 25  Le kun ɔ nin sran kpanngban kpa be su kɔ lika. Ɔ kpɛli i ɲin seli be kɛ: 26  “Sɛ sran kun ba min sin naan ɔ kpɔmɛn* i si nin i nin, nin i yi, nin i mma mun, nin i niaan mun’n, nanwlɛ, sɛ ɔ kpɔmɛn i bɔbɔ wun’n, ɔ kwlá yoman min sɔnnzɔnfuɛ. 27  Sran nga w’a suɛmɛn i ɲrɛnnɛn waka’n* naan w’a suman min su’n, ɔ kwlá yoman min sɔnnzɔnfuɛ. 28  ?Amun nun onin yɛ sɛ i waan ɔ́ kplán sua fleiin kun’n, ɔ tranman ase bumɛn i sika’n i akunndan ka-ɔ? ?Sɛ i sika’n ju sua’n i kplanlɛ naan ɔ kwla wie i kplan’n, ɔ su wunmɛn i wlɛ? 29  Sɛ w’a yoman sɔ’n, ɔ́ wlá sua’n i bo ase, sanngɛ ɔ su wiemɛn i kplan. Ɔ maan be kwlaa nga bé wún i sɔ’n, bé srí i. 30  Bé sé kɛ: ‘Yasua nga boli sua’n i kplanlɛ bo, sanngɛ w’a guɛmɛn i bo.’ 31  Sɛ famiɛn kun le sonja akpiakpi blu (10.000) naan ɔ nin famiɛn uflɛ m’ɔ le sonja akpiakpi ablaɔn (20.000) be su ko kun’n, ɔ dun mmua tran ase usa ngwlɛlɛ afɛ, sɛ ɔ kwla jran famiɛn ng’ɔ nin i su wa kun’n, i ɲrun-o. 32  Nanwlɛ, sɛ ɔ wun kɛ ɔ su kwlá jrɛnmɛn i ɲrun’n, kɛ i wiengu famiɛn sɔ’n te o mmua lɔ’n, ɔ́ súnmɛn i janunfuɛ mun naan be ko siesie be afiɛn. 33  I kunngba’n, amun nun sran nga w’a kpɔciman ninnge kwlaa ng’ɔ le be’n, ɔ kwlá kaciman min sɔnnzɔnfuɛ. 34  “Nanwlɛ, njin ti like kpa. ?Sanngɛ sɛ i ta’n kpɔ’n, ngue yɛ bé yó naan w’a yo klakla ekun-ɔn? 35  Kannzɛ be guɛ i asiɛ wun annzɛ waka’m be bo naan ɔ yo like ye’n, ɔ ti ngbɛn. I blo gualɛ cɛ yɛ w’a ka-ɔ. Sran ng’ɔ si fa sie’n, maan ɔ fa sie.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “la.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “di kpanwun.”
Be kwla se ekun kɛ “ɔ kloman min traman.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.