Liki 13:1-35

  • Sɛ amun kaciman amun akunndan’n, amún wú (1-5)

  • Figie waka mɔ w’a suman’n i wun ɲanndra (6-9)

  • Bla mɔ i nun ti buwa’n yoli juejue Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun (10-17)

  • Mutadi mma’n nin kpanwun ayre’n be wun ɲanndra (18-21)

  • Amun mian amun ɲin kpa naan amun a kwla sin anuan fii’n nun (22-30)

  • Erɔdu, “gblɛfuɛ tɛ sɔ’n” (31-33)

  • Zezi kokoli Zerizalɛmunfuɛ’m be ti (34, 35)

13  Blɛ sɔ’n nun’n, sran nga be o lɛ’n be kannin Galilefuɛ wie’m be ndɛ kleli i. Be waan kɛ Galilefuɛ sɔ’m bé yí tɛ’n, Pilati kunnin be.  Ɔ tɛli be su kɛ: “?Amun bu i kɛ Galilefuɛ sɔ mun, be ti sa tɛ yofuɛ dan tra Galilefuɛ onga’m be kwlaa ti yɛ be wunnin ɲrɛnnɛn sɔ’n niɔn?  Maan n se amun kɛ nɛ́n i sɔ-ɔ. Sanngɛ sɛ amun a kaciman amun akunndan’n, amún wú kɛ be sa wie.  ?Yɛ sran blu-nin-mɔcuɛ (18) nga sua fleiin’n tɔli be su kunnin be Siloamun lɔ’n nin? ?Amun bu i kɛ be yoli sa tɛ dan trali sran onga nga be tran Zerizalɛmun lɔ’n be kwlaa?  Maan n se amun kɛ nɛ́n i sɔ-ɔ. Sanngɛ sɛ amun a kaciman amun akunndan’n, amún wú kɛ be sa wie.”  I sin’n, ɔ kannin ndɛ kun ɲanndra nun kleli be. Ɔ seli kɛ: “Figie waka kun o bian kun i viɲin fie’n nun. Ɔ bali kɛ ɔ́ kúnndɛ i su mma. Sanngɛ w’a ɲanman wie.  Yɛ ɔ seli sran ng’ɔ di junman viɲin fie’n nun’n kɛ, ‘I afuɛ nsan yɛ, n ba figie mma kunndɛlɛ figie waka nga su. Sanngɛ n ɲɛnmɛn i su mma. I sɔ’n ti’n, kpɛ i bo! ?Ngue ti yɛ ɔ́ sáci asiɛ’n i ngbɛn-ɔn?’  Yɛ ɔ tɛli i su kɛ, ‘Min min, yaci i lɛ afuɛ kun ekun. Ń fú buɛ ń bó sín yíɛ i, kpɛkun ń gúa nun nnɛn waka su.  Nja, sɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun naan ɔ su’n, ɔ ti kpa. Sanngɛ sɛ w’a suman’n, a ko kpɛ i bo.’” 10  Kɛ ɔ́ klé sran’m be like Ɲanmiɛn sulɛ sua kun nun Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n, 11  bla kun o lɛ wie, mmusu kun kle i yalɛ. Mmusu sɔ’n maan ɔ tɔli tukpacɛ* afuɛ blu-nin-mɔcuɛ (18). I nun ti buwa nɲɔn. Ɔ maan ɔ kwlá tinngɛmɛn i wun nun mlɔnmlɔn. 12  Kɛ Zezi wunnin bla’n, ɔ seli i kɛ: “Mmo, w’a ɲan ɔ ti tukpacɛ sɔ’n i sa nun.” 13  Ɔ fɛli i sa fuali bla’n su. Kpɛkun be ja nun lɛ’n, bla’n tinngɛli i wun nun naan w’a manman Ɲanmiɛn. 14  Sanngɛ i sɔ’n w’a yoman Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ sua’n i su kpɛn’n i fɛ mlɔnmlɔn. Afin Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun yɛ Zezi yoli bla’n i juejue-ɔ. Ɔ maan ɔ seli sran nga be o lɛ’n be kɛ: “Cɛn ba nsiɛn yɛ ɔ fata kɛ sran di junman-ɔn. I sɔ’n ti’n amun bla cɛn sɔ’m be nun naan be yo amun juejue. Nán amun bla Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun.” 15  Sanngɛ e Min’n tɛli i su kɛ: “?Gblɛfuɛ mun, amun nun onin yɛ Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n, ɔ kɔman nnɛn’m be tuin’n nun lɔ ko ɲannjimɛn i nannin’n annzɛ i aflunmun’n ɔ ko mɛnmɛn i nzue-ɔ? 16  ?Yɛ bla nga li m’ɔ ti Abraamun wa’n, mɔ Satan cili i w’a di afuɛ blu-nin-mɔcuɛ’n (18), yɛ ɔ fataman kɛ be ɲannji i Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun-ɔn?” 17  Kɛ ɔ kannin ndɛ sɔ mun’n, ɲannzuɛn kunnin i kpɔfuɛ mun. Sanngɛ sran nga be o lɛ’n be liɛ’n, ninnge ɲɛnmɛn ng’ɔ yoli be’n ti’n, be kwlaa be dili aklunjuɛ. 18  Yɛ ɔ kɛnnin i ekun kɛ: “?Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n, ɔ fa ngue like? ?Ngue yɛ n kwla fa sunnzun i-ɔ? 19  Ɔ ti kɛ mutadi mma mɔ sran kun luɛli i i fie’n nun’n sa. Ɔ ɲinnin, ɔ kacili waka, yɛ anunman nga be tu sin nglo lɔ’n, be wa yoli be sua i sama’m be su.” 20  Ɔ kɛnnin i ekun kɛ: “?Ngue yɛ n kwla fa Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n n sunnzun i-ɔ? 21  Ɔ ti kɛ kpanwun ayre mɔ bla kun fa sanngannin sanmlɛn suliɛ dandan* nsan nun lele i tɔlɛ wunmuan’n wlali’n sa.” 22  Kɛ ɔ́ kɔ́ Zerizalɛmun’n, ɔ sinnin klɔ dandan nin klɔ kanngan’m be su. Ɔ kleli sran’m be like. 23  Bian kun usɛli i kɛ: “?E Min, sakpa naan be nga bé fíte nun’n, b’a sɔnman?” Ɔ seli be kɛ: 24  “Amun mian amun ɲin kpa sin anuan fii’n nun. Afin ń kán klé amun kɛ sran kpanngban bé wá kúnndɛ kɛ bé sín nun, sanngɛ be su kwlá sinman nun. 25  Kɛ awlo’n i fuɛ’n wá jáso tó anuan’n nun’n, amún ká gua su lɔ amún bóbó anuan’n. Yɛ amún sé kɛ, ‘E Min, tike e anuan.’ Sanngɛ ɔ́ tɛ́ amun su kɛ: ‘N siman amun.’ 26  Kpɛkun amún sé kɛ, ‘E nin wɔ e dili like, e nɔnnin nzan, kpɛkun a kleli sran’m be like e akpɔ dandan’m be su.’ 27  Sanngɛ ɔ́ sé amun kɛ, ‘An jaso min wun lɛ, amun mɔ amun yo sa ng’ɔ timan su’n. N siman amun finwlɛ!’ 28  Kɛ amún wá wún Abraamun nin Izaaki nin Zakɔbu, ɔ nin Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kwlaa Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n nun lɔ’n, mɔ sanngɛ amun liɛ’n, b’a kan amun bo’n, amún sún, amún dí amun je. 29  Asa kusu’n, sran’m bé fín wia afiliɛ nin wia atɔliɛ lɔ, ɔ nin mɛn’n i nglo lɔ lika’n nin i ngua lɔ lika’n nun bé bá. Bé wá trán* tabli sin Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n nun lɔ. 30  Amun tie! Be nga be ka siɛn’n, bé dún mmua, yɛ be nga be dun mmua’n, bé ká siɛn.” 31  Dɔ kunngba sɔ’n su’n, Farizifuɛ’m be bali be wa seli i kɛ: “Jaso wa kɔ. Afin Erɔdu kunndɛ kɛ ɔ́ kún wɔ.” 32  Ɔ seli be kɛ: “Amun ko se gblɛfuɛ tɛ sɔ’n kɛ, ‘Nian, n su fuan mmusu mun, yɛ ń yó sran’m be juejue andɛ nin ainman. Kpɛkun i le nsan su’n, ń wíe min junman’n i dí.’ 33  Sanngɛ ɔ fata kɛ n tu ajalɛ n wɔ min ɲrun andɛ nin ainman yɛ ainman sin. Afin ɔ timan su kɛ be kun Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ kun lika uflɛ, saan Zerizalɛmun lɔ. 34  Ɔo, Zerizalɛmunfuɛ mun, Zerizalɛmunfuɛ mun! Amun kun Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ mun yɛ amun finfin be nga be sunman be amun sin’n be yɔbuɛ. Blɛ sunman nun’n, n kloli kpa kɛ ń yíayía amun kɛ akɔ ta kun yiɛyiɛ i mma kanngan mun i ndɛwa’m be bo’n sa! Sanngɛ amun a kplinman su. 35  Amun nian! Amun sua’n w’a ka amun sa nun. Ń kán klé amun kɛ amun su wunman min kun mlɔnmlɔn, lele saan amun a se kɛ: ‘Maan Zoova yra sran ng’ɔ bɛ i dunman nun’n i su!’”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “mmusu kun mɔ kɛ ɔ o sran kun su’n, sran’n kwlá yoman like fi kun’n.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “sea suliɛ.” Sea kun ti litri 7,33.
Glɛki nun’n, be se kɛ “lá.”