Liki 10:1-42

  • Zezi sunmannin i sɔnnzɔnfuɛ 70 mun (1-12)

  • Klɔ nga be sufuɛ’m b’a kaciman be akunndan’n be yako (13-16)

  • I sɔnnzɔnfuɛ 70 mun b’a sa be sin (17-20)

  • Zezi mɛnmɛn i Si, afin ɔ bu be nga be leman ɲrun’n be sran (21-24)

  • Samari bian m’ɔ yoli i wiengu ye’n i wun ɲanndra (25-37)

  • Zezi ɔli Mati nin Mari be wun lɔ (38-42)

10  I sin’n, e Min’n kpali sran ableso (70) ekun. Ɔ sunmannin be nɲɔnnɲɔn naan klɔ annzɛ lika kwlaa ng’ɔ́ wá kɔ́’n, be dun mmua i ɲrun lɔ.  Kpɛkun ɔ seli be kɛ: “Nanwlɛ, fie’n i su ninnge’m be kpɛlɛ junman’n ti dan. Sanngɛ junman difuɛ’m b’a sɔnman. I sɔ’n ti’n, amun srɛ junman’n i su Kpɛn’n naan ɔ kunndɛ sran naan be ko di junman’n.  Amun mɔ amun ti kɛ bua ba sa’n, n su sunman amun blo alua’m be afiɛn. Amun wɔ!  Nán amun fa pɔtɔmannin, nán amun fa aliɛ, yɛ nán amun fa ngbabua, nán amun yo sran fi like* atin nun.  Lika kwlaa nga amun kɔ’n, sɛ amun wlu awlo kun nun’n, amun dun mmua se kɛ: ‘Maan aunjuɛ’n tran awlo nga nun.’  Sɛ sran kun o lɛ naan ɔ klo aunjuɛ’n, aunjuɛ nga amun bo mɛnnin i’n, ɔ nin i trán. Sanngɛ sɛ i sɔfuɛ nunman lɛ’n, aunjuɛ’n sɛ́ i sin amun wun.  Amun ka awlo sɔ’n nun lɛ. Like nga be man amun kɛ amun di’n, amun di. Nga be man amun kɛ amun nɔn’n, amun nɔn. Afin junman difuɛ’n nin i akatua’n fata. Nán amun tu awlo kun nun be ko tran uflɛ nun.  “Asa ekun’n, sɛ amun kɔ klɔ kun su naan be sike amun’n, amun di like nga be fa sie amun ɲrun’n.  Amun yo tukpacifuɛ nga be o lɛ’n be juejue. Kpɛkun amun se sran mun kɛ: ‘Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n w’a mantan amun koko.’ 10  Sanngɛ sɛ amun ju klɔ kun su naan b’a sikeman amun’n, amun fite wɔ i akpɔ dandan’m be su. Kpɛkun amun se kɛ: 11  ‘Amun klɔ’n i su ndutre ng’ɔ o e ja wun bɔbɔ’n, e su kpukpu gua amun wun. Sanngɛ nanwlɛ, maan amun si kɛ Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n, w’a mantan koko.’ 12  Ń kán klé amun kɛ like nga bé fá yó klɔ sɔ’n cɛn sɔ’n nun’n, Sodɔmun liɛ’n bɔbɔ timan like fi. 13  “Korazɛn, yako! Bɛtsaida, yako! Afin sɛ ɔ ti kɛ sa kekleekle nga be yoli be amun su lɔ’n, be yoli be Tir nin Sidɔn lɔ’n, nn lɔfuɛ’m be wlali bajɛ tralɛ be trannin nzuɛn nun, be kleli kɛ b’a kaci be akunndan’n lalaa. 14  Ɔ maan jɔlɛ nga bé dí amun jɔlɛ dilɛ cɛn’n nun’n, Tir nin Sidɔn be liɛ’n bɔbɔ timan like fi. 15  ?Yɛ wɔ, Kapɛɛnaɔmun, bé mán ɔ su lele á tó ɲanmiɛn’n? Cɛcɛ! Á wá jrá lele jú Ndia’n* nun lɔ! 16  “Sran ng’ɔ sie i su amun nuan bo’n, nn w’a sie i su min nuan bo wie. Sanngɛ sran nga w’a sɔman amun nun’n, nn w’a sɔman min nun wie. Yɛ sran nga w’a sɔman min nun’n, nn w’a sɔman sran ng’ɔ sunmannin min’n, i nun wie.” 17  I sin’n, sran ableso (70) ng’ɔ sunmannin be’n, be fin lɔ bali. Kɛ bé bá’n, be klun ti jɔwa kpa. Be seli kɛ: “E Min, kɛ e bo ɔ dunman sa’n, mmusu mun bɔbɔ be lo be wun be man e.” 18  Kɛ ɔ tili ndɛ sɔ’n, ɔ seli be kɛ: “N wunnin kɛ Satan w’a fin ɲanmiɛn su lɔ w’a tɔ kɛ ɲanmiɛn m’ɔ kpa sin’n sa. 19  Amun nian! N mannin amun kwlalɛ kɛ amun fa tiatia wuo mun nin ɲannglan’m be su, naan amun kwlalɛ’n tra amun kpɔfuɛ’n i liɛ’n. Kpɛkun sa fi su ɲanman amun. 20  Nán amun di aklunjuɛ mmusu mɔ amun kwla be’n ti. Sanngɛ amun di aklunjuɛ, afin b’a klɛ amun dunman ɲanmiɛn su lɔ.” 21  Dɔ sɔ’n su’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n maan i klun jɔli dan kpa, naan w’a se kɛ: “Min Si, wɔ mɔ a ti nglo nin asiɛ’n be Min’n, ń mánmán wɔ sran’m be ɲrun. Afin a fa ninnge nga mun fiali akunndanfuɛ mun nin sa sifuɛ’m be wun kpa, kpɛkun a yili be nglo kleli ba kanngan mun. Sakpa min Si, i sɔ’n yɛ ɔ ti ɔ klun su-ɔ. 22  Min Si fali ninnge kwlaa mannin min. Yɛ sran fi siman Ba’n, saan Siɛ’n. Asa kusu’n, sran fi siman Siɛ’n, saan Ba’n ɔ nin sran nga Ba’n kunndɛ kɛ ɔ́ kɛ́n i ndɛ klé i’n.” 23  I sin’n, kɛ ɔ nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be kali be ngunmin’n, ɔ kannin ndɛ kleli be. Ɔ seli be kɛ: “Be nga be wun ninnge nga amun su wun be yɛ’n, be liɛ su ti ye. 24  Afin ń kán klé amun kɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ kpanngban nin famiɛn kpanngban, be kloli kɛ bé wún ninnge nga amun su wun be yɛ’n, sanngɛ b’a wunman be. Yɛ be kloli kɛ bé tí ndɛ nga amun su ti be yɛ’n, sanngɛ b’a timan.” 25  Bian kun m’ɔ si Mmla’n i kpa’n, ɔ jasoli kɛ ɔ́ sɛ́ i nían. Ɔ seli kɛ: “?Like klefuɛ, ngue yɛ ɔ fata kɛ n yo naan m’an ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n niɔn?” 26  Ɔ seli i kɛ: “?Ndɛ onin yɛ be klɛli i Mmla’n nun-ɔn? ?Yɛ kɛ a kanngan nun’n, ɔ se sɛ?” 27  Ɔ tɛli i su kɛ: “‘Fa ɔ awlɛn’n kwlaa, ɔ nin ɔ nguan’n kwlaa, ɔ nin ɔ wunmiɛn’n kwlaa, ɔ nin ɔ akunndan’n kwlaa fa klo Zoova m’ɔ ti ɔ Ɲanmiɛn’n.’ Kpɛkun ‘klo ɔ wiengu kɛ a fa klo ɔ bɔbɔ wun’n sa.’” 28  Ɔ seli bian’n kɛ: “A tɛli su klanman. Yo sɔ titi, kpɛkun á ɲán nguan.” 29  Sanngɛ bian’n kunndɛ kɛ be bu i sran seinfuɛ. I sɔ’n ti’n, ɔ seli Zezi kɛ: “?Min wiengu’n yɛle wan?” 30  Zezi tɛli i su kɛ: “Bian kun fin Zerizalɛmun ɔ su kɔ Zeriko. Atin nun’n, ɔ ko tɔli awiefuɛ’m be nun. Be deli i sa nun ninnge’m be kwlaa kpan, be boli i, ɔ ka kan naan w’a wu, kpɛkun be yacili i lɛ be ɔli. 31  Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ kun sinnin akpɔ kunngba sɔ’n su lɛ, ɔ wunnin i, sanngɛ ɔ sinnin akpɔ’n i bue kun lɔ ɔli. 32  Levifuɛ kun kusu juli lɛ, ɔ wunnin i, sanngɛ ɔ sinnin akpɔ’n i bue kun lɔ ɔli. 33  Samarifuɛ kun su sin akpɔ sɔ’n su lɛ kɔ lika. Kɛ ɔ juli i wun lɛ m’ɔ wunnin i’n, ɔ yoli i annvɔ. 34  Ɔ wunngeli i wun lɔ, kpɛkun ɔ fali ngo nin duvɛn guɛguɛli i kannin’m be nun naan w’a cici be su. Ɔ fɛ i fuli i bɔbɔ i nnɛn’n su, kpɛkun ɔ fɛ i ɔli aofuɛ sua kun nun, ɔ niɛnnin i lika. 35  Kɛ aliɛ cɛnnin’n, ɔ fali denie nɲɔn mannin aofuɛ sua’n i sunianfuɛ’n, kpɛkun ɔ seli i kɛ: ‘Niɛn i lika. Kalɛ uflɛ nga á bó úka nga su’n, kɛ ń sá n sin’n, ń má yí ń mán wɔ.’ 36  ?Ɔ ɲrun’n, be sran nsan sɔ’m be nun onin yɛ ɔ kleli kɛ ɔ ti bian ng’ɔ tɔli awiefuɛ’m be nun’n, i wiengu-ɔ?” 37  Ɔ seli kɛ: “Be nun sran ng’ɔ sili i aunnvuɛ’n niɔn.” Yɛ Zezi seli i kɛ: “Ɔ kusu, kɔ ko yo sɔ wie.” 38  Be ɔli klɔ kun su. Kɛ be juli lɔ’n, bla kun mɔ be flɛ i Mati’n, ɔ sɔli i nun i awlo lɔ. 39  I niaan bla kun o lɛ, be flɛ i Mari. Ɔ trannin ase e Min’n i ja wun lɛ, ɔ su tie ndɛ ng’ɔ kan’n. 40  Mati liɛ’n, i sa o ninnge kpanngban yolɛ nun ti’n, i ɲin ti blowa. Ɔ maan ɔ wunngeli i wun lɛ, kpɛkun ɔ seli i kɛ: “E Min, min niaan bla w’a yaci junman’n i kwlaa min sa nun. ?I sɔ’n yoman ɔ like fi? Se i naan ɔ wa uka min.” 41  E Min’n tɛli i su kɛ: “Mati, Mati, a koko, yɛ ɔ ɲin o ninnge kpanngban su. 42  Like kaan sa yɛ ɔ ti cinnjin-ɔn, annzɛ like kunngba bɔbɔ. Mari liɛ’n, ɔ fɛli i nun kpafuɛ’n. Be su kwlá demɛn i sa nun.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “nán amun tɔ sran nun be yo i like.”
Be kwla se ekun kɛ “Adɛsi,” yɛle kɛ, ndia mɔ be sie klɔ sran kwlaa nun’n. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.