Liki 1:1-80

  • Ndɛ nga be kan kleli Teofili’n (1-4)

  • Gabliɛli boli Zan Batɛmun yofuɛ’n i awuliɛ’n i jɔ (5-25)

  • Gabliɛli boli Zezi i awuliɛ’n i jɔ (26-38)

  • Mari ɔli Elizabɛti i osu nianlɛ (39-45)

  • Mari manmannin Zoova (46-56)

  • Zan i awuliɛ nin i dunman tɔnlɛ (57-66)

  • Ɲanmiɛn nuan ndɛ nga Zakari kannin’n (67-80)

1  Sran kpanngban kpa be miannin be ɲin be klɛli sa nga be juli’n. E kusu e lafi su kɛ sa sɔ’m be juli sakpa.  Kpɛkun sran uflɛ mɔ be kannin Ɲanmiɛn i ndɛ’n, mɔ kɛ sa sɔ’m bé jú’n be wunnin nun’n, be boli be su kleli e.  Ɔ maan nannan Teofili, n kusu n fali min ɲin n sieli i kwlaa sɔ’n su kpa. Yɛ n seli kɛ ń klɛ́ wafa nga sa sɔ’m be juli’n, i kwlaa.  Min waan ń yó sɔ naan a wun i wlɛ kɛ like nga be kleli wɔ’n, ɔ ti nanwlɛ.  Erɔdu m’ɔ ti Zide famiɛn’n i blɛ su’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ kun o lɛ, be flɛ i Zakari. Ɔ ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ akpasua nga be flɛ i Abia’n i nunfuɛ. Be flɛ i yi’n kɛ Elizabɛti, ɔ fin Aarɔn osu’n nun.  Ɲanmiɛn bu be sran nɲɔn’n be sran kpa. Yɛ mmla kwlaa nga Zoova mannin’n, ɔ nin ndɛ kwlaa ng’ɔ kannin’n, be fɛ i kwlaa su.  Sanngɛ be leman ba. Afin Elizabɛti i klun ti kpan. Yɛ kusu be nɲɔn’n, b’a yo kpɛnngbɛn kpa.  Cɛn kun’n, ɔ ɔli Ɲanmiɛn ɲrun, ɔ ko dili i Ɲanmiɛn ɲrun jranlɛ junman’n, afin junman sɔ’n toli i akpasua liɛ’n.  Ɔ maan kɛ i cɛn liɛ’n juli’n, ɔ wluli Zoova i sua’n nun lɔ ko yrali ansan, kɛ nga Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be fa yo i titi’n sa. 10  Kɛ ɔ́ yrá ansan’n, nn sran kpanngban kpa be o gua su lɔ, be su srɛ Ɲanmiɛn. 11  Yɛ Zoova i anzi kun fiteli i ɲrun-ɔn. Ɔ jin ansan yrawlɛ’n i fama su. 12  Kɛ Zakari wunnin i’n, i akunndan’n sanngannin, srɛ kunnin i dan. 13  Sanngɛ anzi’n seli i kɛ: “Zakari, nán srɛ kun wɔ. Afin Ɲanmiɛn tili srɛlɛ mɔ a tuli ɔ klun srɛli i’n. Ɔ yi Elizabɛti wá wú ba yasua kun mán wɔ. Tɔn i dunman Zan. 14  Ɔ klun wá jɔ́ dan kpa. Yɛ ba sɔ m’ɔ́ wá wú i’n ti’n, sran kpanngban bé dí aklunjuɛ wie. 15  Afin ɔ́ wá yó sran dan Zoova ɲrun. Sanngɛ ɔ fataman kɛ ɔ nɔn duvɛn annzɛ nzan uflɛ fi m’ɔ kwla bo sran’n. Yɛ kwlaa naan b’a wu i* bɔbɔ’n, Ɲanmiɛn fɛ́ i wawɛ’n mɛ́n i. 16  Ɔ́ wá úka Izraɛlifuɛ kpanngban kpa naan be sa be sin Zoova m’ɔ ti be Ɲanmiɛn’n i wun. 17  Asa kusu’n, Ɲanmiɛn wá súnman ɔ wa’n, ɔ́ dún mmua i ɲrun. Ɔ́ wá yó juejuefuɛ kɛ Eli sa, yɛ ɔ́ ɲán fanngan kɛ i sa wie. Ɔ́ yó maan siɛ’m be awlɛn’n wá yó kɛ ba kanngan’m be liɛ’n sa. Ɔ́ úka ɲin keklefuɛ mun. Ɔ maan bé fá ngwlɛlɛ bé nánti naan b’a yo sa ng’ɔ ti kpa’n. Ɔ́ yó sɔ naan w’a kwla siesie nvle kun w’a man Zoova.” 18  Zakari seli anzi’n kɛ: “?Ngue yɛ ɔ kle min kɛ ɔ́ yó sɔ sakpa-ɔ? Afin m’an yo kpɛnngbɛn, yɛ min yi w’a yo kpɛnngbɛn wie.” 19  Anzi’n tɛli i su kɛ: “Be flɛ min Gabliɛli. N jin Ɲanmiɛn ɲrun titi. Ɔ sunmannin min kɛ n kan ndɛ kun n kle wɔ naan n bo jasin fɛ sɔ’n su n kle wɔ. 20  Sanngɛ nian, a su kwlá ijɔman kun. Ɔ́ yó sɔ lele saan cɛn nga sa sɔ’m bé kpɛ́n su’n w’a ju. Afin w’a lafiman min ndɛ’n su. Kusu nn kɛ i blɛ’n wá jú’n, ɔ́ kpɛ́n su sakpa.” 21  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn sran’m be su minndɛ Zakari. Ɔ cɛli Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. I sɔ’n boli be nuan. 22  Kɛ ɔ fin lɔ fiteli’n, ɔ kwlá ijɔman. Ɔ maan be wunnin i wlɛ kɛ ɔ wunnin abonuan sa* kun Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. I sa yɛ ɔ fa kan ndɛ kle be-ɔ, afin ɔ kwlá ijɔman. 23  Kɛ blɛ ng’ɔ fata kɛ ɔ di junman’n wieli’n, ɔ ɔli i awlo. 24  Kɛ ɔ dili le nɲɔn kun’n, i yi Elizabɛti wunnzɛli. Ɔ kali awlo’n nun anglo nnun, ɔ fiteman. Ɔ seli kɛ: 25  “Like nga Zoova w’a yo w’a man min le nɲɔn nun’n yɛ. I wla kpɛnnin min su, ɔ maan ɔ titili min ɲrun ɲannzuɛn’n sran’m be afiɛn.” 26  I anglo nsiɛn su’n, Ɲanmiɛn sunmannin anzi Gabliɛli klɔ nga be flɛ i Nazarɛti’n, m’ɔ o Galile mɛn nun’n i su lɔ. 27  Ɔ ɔli talua kun m’ɔ nin-a siman bian’n, i wun lɔ. Be flɛ i Mari. Be trɛli i ase mannin bian kun kɛ ɔ jɛ i. Be flɛ bian sɔ’n kɛ Zozɛfu, ɔ fin Davidi osu’n nun. 28  Kɛ anzi’n wluli sua’n nun lɔ’n, ɔ seli talua’n kɛ: “Mari, Zoova i klun jɔ ɔ wun kpa. Ɔ nin wɔ o nun.” 29  Kɛ talua’n tili’n, i akunndan’n sanngannin dan, yɛ ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ wún ndɛ sɔ’n i wlɛ. 30  Yɛ anzi’n seli i kɛ: “Mari, nán srɛ kun wɔ, afin Ɲanmiɛn i klun jɔ ɔ wun. 31  Nian! Á wá wúnnzɛ, yɛ á wú ba yasua kun. Tɔn i dunman Zezi. 32  Ɔ́ yó sran dan, yɛ bé wá flɛ́ i Ɲanmiɛn m’ɔ o like kwlaa ti su’n i Wa. Ɲanmiɛn Zoova wá fɛ́ i si Davidi i famiɛn bia’n mɛ́n i. 33  Ɔ́ síe Zakɔbu i awlo’n titi. Kpɛkun i Famiɛn dilɛ’n su wieman le.” 34  Sanngɛ Mari seli anzi’n kɛ: “?Ɔ́ yó sɛ naan w’a yo ye? Afin e nin yasua fi e nin-a siman sua le.” 35  Anzi’n tɛli i su kɛ: “Ɲanmiɛn wawɛ’n wá jrá ɔ su. Yɛ Ɲanmiɛn m’ɔ o like kwlaa ti su’n, i tinmin’n ɔ́ wá káta ɔ su. I sɔ’n ti’n, ba mɔ á wá wú i’n, ɔ́ yó Ɲanmiɛn liɛ klonglo. Bé flɛ́ i Ɲanmiɛn Wa. 36  Elizabɛti m’ɔ ti ɔ osufuɛ’n, kannzɛ w’a yo kpɛnngbɛn naan sran’m be waan i klun ti kpan’n, i kusu w’a wunnzɛ. I anglo nsiɛn yɛ. 37  Afin ndɛ kwlaa ng’ɔ fin Ɲanmiɛn nuan fite’n, ɔ kpɛn su.” 38  Yɛ Mari seli kɛ: “N ti Zoova i kanga. Maan ɔ yo kɛ nga a fa kannin’n sa.” Yɛ anzi’n yacili i lɛ ɔli-ɔ. 39  Blɛ sɔ nun’n, Mari siesieli i wun. Ɔ ɔli okaoka’m be bue liɛ’n su lɔ, Zida mɛn’n i klɔ kun su ndɛndɛ. 40  Ɔ wluli Zakari i awlo’n nun, kpɛkun ɔ yoli Elizabɛti i like. 41  Kɛ Mari yoli Elizabɛti i like m’ɔ tili i cɛ’n, ba ng’ɔ o i ku sɛ nun’n, ɔ kplikplili. Kpɛkun Ɲanmiɛn wawɛ’n jrali Elizabɛti su. 42  Elizabɛti kpannin kekle kpa seli kɛ: “Maan Ɲanmiɛn yra ɔ su bla’m be nun. Kpɛkun ba ng’ɔ o ɔ ku sɛ’n nun, maan ɔ yrɛ i su wie! 43  ?Wan yɛle min mɔ min Min’n i nin’n ba min wun wa-ɔ? 44  Afin kɛ a yoli min like m’ɔ guali min su nun cɛ’n, ba ng’ɔ o min ku sɛ nun’n, i klun jɔli. Ɔ maan, ɔ kplikplili. 45  Bla ng’ɔ lafili ndɛ nga Zoova maan be kan kleli i’n su’n, i liɛ su ti ye wie. Afin ndɛ sɔ’m be kwlaa bé kpɛ́n su.” 46  Yɛ Mari seli kɛ: “Ń mánmán Zoova. 47  Ɲanmiɛn m’ɔ ti min Defuɛ’n ti’n, min klun ti jɔwa dan. 48  Afin ɔ kpɛli i ɲin niannin i sufuɛ bla m’ɔ timan like fi’n. Ɔ maan, kɛ ɔ fɛ i andɛ’n, sran’m be kwlaa bé wá sé kɛ min liɛ su ti ye. 49  Afin Ɲanmiɛn m’ɔ le tinmin’n, ɔ yoli abonuan sa kpanngban mannin min. Kusu’n, i dunman’n leman wunsu. 50  Be kwlaa nga be sro i mɔ be ɲin yi i’n, ɔ́ sí be aunnvuɛ tititi. 51  Ɔ fɛli i sa’n yoli sa kekleekle mun. Be nga be tu be wun’n, ɔ sanngannin be nun. 52  Be nga be le kwlalɛ kpa mɔ be o famiɛn bia’m be su’n, ɔ kannin be ase. Kpɛkun ɔ mannin be nga be leman ɲrun’n be su. 53  Be nga be leman wie’n, ɔ mannin be ninnge kpakpa kpanngban. Ɔ maan be klun jɔli. Sanngɛ ɔ kannin aɲanbeunfuɛ’m be bo. Be fali be sa ngbɛn be ɔli. 54  Ɔ ukɛli i sufuɛ Izraɛli. Ɔ yoli sɔ fa kleli kɛ i wla w’a fiman be su. Afin ɔ seli kɛ ɔ́ sí be aunnvuɛ. 55  Ɔ kannin ndɛ sɔ’n kleli e nannan mun. I waan ɔ́ sí Abraamun nin i osu’n nunfuɛ’m be aunnvuɛ titi.” 56  Mari dili anglo nsan i wun lɔ. I sin’n, ɔ sɛli i sin i awlo. 57  Kɛ Elizabɛti i ba wulɛ juli’n, ɔ wuli ba yasua kun. 58  I tranfuɛ mun nin i osufuɛ’m be tili i kɛ Zoova w’a si i aunnvuɛ dan. Ɔ maan be nin i be dili aklunjuɛ. 59  Kɛ ba’n dili cɛn ba mɔcuɛ’n, be wa wlɛli i klɛn. Kpɛkun be waan bé fɛ́ i si Zakari i dunman’n, bé fá tɔ́n i. 60  Sanngɛ i nin seli kɛ: “Cɛcɛ! Maan be flɛ i Zan.” 61  Yɛ sran’m be seli i kɛ: “Be flɛman ɔ osufuɛ’m be nun wie fi sɔ.” 62  Ɔ maan, be fali be sa be usɛli i si kɛ ɔ kle dunman ng’ɔ klo kɛ be fa flɛ ba’n. 63  Ɔ seli be kɛ be mɛn i tɛbua kun. Ɔ klɛli su kɛ: “I dunman’n yɛle Zan.” Nanwlɛ, i sɔ’n boli be kwlaa be nuan. 64  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, i nuan’n ka lɛ tikeli, i taaman’n ɲannjili naan w’a ijɔ w’a manman Ɲanmiɛn. 65  Ɔ maan, srɛ wa kunnin be tranfuɛ’m be kwlaa. Ndɛ sɔ’n truli Zida mɛn’n m’ɔ ti okaoka’n, i bue kwlaa su. 66  Be kwlaa nga be tili ndɛ sɔ’n, be fa sieli be klun. Be seli kɛ: “?Ba sɔ’n, ɔ́ yó sɛ ainman?” Be seli sɔ afin Zoova i sa o ba’n su. 67  I sin’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n jrali ba’n i si Zakari su. Yɛ ɔ ijɔli Ɲanmiɛn nuan seli kɛ: 68  “Maan be manman Zoova m’ɔ ti Izraɛli Ɲanmiɛn’n. Afin ɔ kpɛli i ɲin i sufuɛ’m be su, yɛ ɔ deli be. 69  Ɔ mannin e defuɛ kun, sran sɔ’n le kwlalɛ kpa. Ɔ fin Davidi m’ɔ ti i sufuɛ’n i awlo’n nun. 70  Ɔ maan ndɛ ng’ɔ fa wlɛli i nuan ijɔfuɛ’m be nuan mɔ be kannin’n, ɔ kpɛnnin su. 71  Ɔ seli kɛ ɔ́ dé e be nga be nin e kun’n, ɔ nin be kwlaa nga be kpɔ e’n, be sa nun. 72  Yɛ kɛ ng’ɔ kan kleli e nannan mun sa’n, ɔ́ sí e aunnvuɛ. Kpɛkun, i wla su fimɛn i aenguɛ’n su. 73  Aenguɛ sɔ’n yɛ ɔ nin e nannan Abraamun be trali’n niɔn. Yɛ ɔ tali su nda. 74  Nda sɔ’n ti’n, ɔ́ dé e e kpɔfuɛ’m be sa nun. I sin’n, ɔ́ mán e atin kɛ e su i. Yɛ srɛ su kunman e i sɔ yolɛ’n nun. 75  É sú i kpa é gúɛ i ti nin i bo, yɛ é nánti seiin i ɲrun lele fá jú e wie cɛn. 76  Sanngɛ wɔ, min wa kan, bé wá flɛ́ wɔ Ɲanmiɛn m’ɔ o like kwlaa ti su’n, i nuan ijɔfuɛ. Afin á dún Zoova i ɲrun mmua á síesíe i atin mun. 77  Á klé i nvlefuɛ’m be like naan b’a kwla ɲan be ti. Yɛle kɛ Ɲanmiɛn yáci be wun sa’n cɛ́ be. 78  Afin Ɲanmiɛn si aunnvuɛ dan. Aunnvuɛ silɛ sɔ’n ti’n, kannin kun fín ɲanmiɛn su lɔ ɔ́ kpája e su. Ɔ́ yó kɛ wafa nga kɛ wia’n tú i bo’n, lika’n fa kpaja’n sa. 79  Be nga be o aosin tuun kpa nun mɔ wie’n i kondro’n w’a kata be su’n, kannin sɔ’n, ɔ́ kpája be su. Yɛ ɔ́ fá e kɔ́ aunjuɛ atin’n su.” 80  Ba’n ɲinnin, yɛ ɔ tinnin kpa. Ɔ trannin aawlɛ nun lɔ lele naan cɛn nga ɔ́ yí i wun nglo klé Izraɛlifuɛ mun’n, w’a ju.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “kɛ ɔ o i nin i ku sɛ’n nun’n.”
Be kwla se ekun kɛ “aolia nun like.”