Ebre Mun 9:1-28

  • Ɲanmiɛn i lika m’ɔ ti i liɛ klonglo asiɛ’n su wa’n i nun junman dilɛ (1-10)

  • Klisi fɛli i mmoja’n ɔli ɲanmiɛn su (11-28)

    • Aenguɛ uflɛ’n i nun jranfuɛ (15)

9  I nun nga sran’m be te di aenguɛ laa’n su’n, be nian mmla wie’m be su yɛ be di Ɲanmiɛn junman’n niɔn. Kpɛkun tannin sua nga be su Ɲanmiɛn nun’n wo asiɛ’n su wa.  Afin kɛ sran’m be yoli tannin sua’n i sua ba klikli’n, be fali kannin siewlɛ nin tabli nin kpanwun nga be siesie be Ɲanmiɛn ɲrun’n, be fa sieli nun. Kpɛkun be flɛli sua ba sɔ’n kɛ Sua ba m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n.  Sanngɛ tannin nɲɔn su’n i sin lɔ sua ba liɛ’n, be flɛli i kɛ Sua ba ngunmin kun m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n.  Sua ba sɔ’n nun yɛ ansan yrawlɛ mɔ be fa sika ɔkwlɛ be yoli’n, ɔ nin aenguɛ’n i alaka mɔ be kloli sika ɔkwlɛ be guɛli i wun’n be wo-ɔ. Be fali sika ɔkwlɛ sɛ mɔ manin o nun’n, ɔ nin Aarɔn i waka m’ɔ fɛfɛli’n, ɔ nin yɔbuɛ paplaapla nga aenguɛ’n i nun ndɛ’n klɛklɛ su’n, be sieli be alaka sɔ’n nun.  Seribɛn mɔ be le ɲrun kpa’n be o alaka’n su, yɛ be ndɛwa’n kata alaka’n i tre’n* su. Sanngɛ nɛ́n i kanlɛ nin i nun yiyilɛ i cɛn yɛle andɛ.  I sin’n, kɛ be wie ninnge sɔ’m be siesie’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be wlu tannin sua’n i sua ba klikli’n nun titi be ko di Ɲanmiɛn junman’n.  Sanngɛ afuɛ nuan kwlaa nun’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n wlu sua ba nɲɔn su’n nun kpɛ kunngba. Ɔ fa mmoja yɛ ɔ wlu lɔ-ɔ. Ɔ fa yi i bɔbɔ i ti tɛ, yɛ ɔ fa yi nvlefuɛ’m be sa tɛ nga nán be ɲinfu yɛ be yoli’n, be ti tɛ wie.  Ɔ maan Ɲanmiɛn wawɛ’n kle weiin kɛ i nun mɔ tannin sua klikli’n te o lɛ’n, b’a faman atin nga be fa kɔ Sua ba m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n nun lɔ’n b’a kleman sran fi.  Tannin sua sɔ’n ti ng’ɔ o lɛ andɛ’n i nzɔliɛ. Yɛ i sɔ’n ti’n, sran’m be kwla fa like be man Ɲanmiɛn, kpɛkun be kwla yi tɛ be mɛn i. Sanngɛ ninnge kwlaa sɔ’m be kwlá yoman naan sran ng’ɔ di Ɲanmiɛn junman’n i akunndan’n w’a yaci i fɔ bulɛ. 10  Afin ninnge sɔ’m be ti aliɛ dilɛ nin nzan nɔnlɛ nin be wun sanwun yolɛ liɛ ngunmin. Asa ekun’n, be wunnɛn’n su ninnge’m be yolɛ’n i su mmla’n wo lɛ wie. Ɔ fata kɛ sran’m be fa su lele fa ju cɛn nga bé síesíe ninnge’m be sɛsɛsɛ’n. 11  Sanngɛ Klisi bali ɔ wa yoli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan naan e ɲan ninnge kpakpa nga e le be dɔ nga su’n. Yɛ ɔ wluli tannin sua kun nun. Tannin sua sɔ’n ti dan, ɔ ti kpa tra tannin sua onga mun. Nán sran yɛ ɔ kplannin-ɔn, yɛ ɔ nunman asiɛ’n su wa. 12  Ɔ wluli Sua ba ngunmin kun m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n nun. Sanngɛ kɛ ɔ́ wlú lɔ’n, nán boli nin nannin gbanflɛn mmoja yɛ ɔ fa wluli lɔ-ɔ. I bɔbɔ i mmoja’n yɛ ɔ fa wluli lɔ-ɔ. Ɔ yoli sɔ kpɛ kunngba cɛ. Ɔ maan ɔ deli* e mlɔnmlɔn. 13  Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be fa boli nin nannin tola mmoja be kpɛntɛnkpɛntɛn gua be nga be o fiɛn nun’n be wun, yɛ be fa nannin talua mɔ be yrɛ i’n i nzuɛn’n be fa guagua be wun wie naan be yo sanwun. 14  Sɛ ɔ ti sɔ’n, Klisi kwla fɛ i mmoja liɛ’n kusu yo sran’m be sanwun tra su. Afin ɔ niannin atin nga Ɲanmiɛn wawɛ’n m’ɔ o lɛ titi’n ɔ kleli i’n su, yɛ ɔ fɛli i wun mannin Ɲanmiɛn kɛ tɛ mɔ fɔ nunman nun’n sa. I mmoja’n ti’n, e akunndan’n ti sanwun, kpɛkun e yoman sa ngbɛnngbɛn mun. Ɔ maan e kwla su Ɲanmiɛn m’ɔ lafiman’n. 15  I sɔ’n ti yɛ ɔ ti aenguɛ uflɛ’n i nun jranfuɛ’n niɔn. Ɔ yoli sɔ naan be nga be flɛli be’n be kwla ɲan like kpa m’ɔ su wieman le mɔ be tali be nda kɛ bé fá mán be’n. I wie’n ti yɛ i kwlaa sɔ’n kwla yoli ye-ɔ, yɛ ɔ kpɔli be ti. I sɔ’n ti’n, be kwla ɲan be ti sa tɛ nga i nun mɔ be te di aenguɛ laa’n su’n be yoli’n, i sa nun-ɔn. 16  Kɛ be tra aenguɛ’n, ɔ fata kɛ sran ng’ɔ jrannin aenguɛ sɔ’n nun’n, ɔ wu. 17  Afin ka naan b’a di aenguɛ su’n, ɔ fata kɛ sran annzɛ nnɛn wu. Sɛ sran ng’ɔ jrannin aenguɛ sɔ nun’n ɔ te o nguan nun’n, be diman su. 18  I sɔ’n ti yɛ be dun mmua guali mmoja ase ka naan b’a di aenguɛ laa’n su’n niɔn. 19  Afin kɛ Moizi boli Mmla’n i nun ndɛ’m be kwlaa be su kleli nvlefuɛ’m be kwlaa wieli’n, ɔ fali nannin gbanflɛn nin boli’m be mmoja sanngannin nzue nun. Kpɛkun ɔ fali bua ndrɛ ɔkwlɛ bioun nin izɔpu ɔ fa boli nun, kpɛkun ɔ fa kpɛntɛnkpɛntɛnnin fluwa’n nin nvlefuɛ’m be kwlaa be su. 20  Yɛ ɔ seli kɛ: “Aenguɛ nga Ɲanmiɛn nin amun trali’n mɔ i waan amun di su’n, i mmoja’n yɛ.” 21  Ɔ fali mmoja’n wie kpɛntɛnkpɛntɛnnin tannin sua’n nin kpongbo nga be fa di Ɲanmiɛn junman’n be kwlaa be su. 22  Nanwlɛ, kɛ nga Mmla’n fa kan’n sa’n, mmoja yɛ be fa yo ninnge sunman sanwun-ɔn. Yɛ sɛ b’a guaman mmoja ase’n, be kwlá yaciman sran kun i wun sa’n be cɛmɛn i. 23  I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ be fa nnɛn nga be fa yili tɛ’n be mmoja’n be yo ninnge nga be fa ɲanmiɛn su lɔ ninnge mun’n, be sanwun. Sanngɛ kɛ ɔ ko yo naan ninnge nga be o ɲanmiɛn su lɔ’n b’a yo sanwun’n, ɔ fata kɛ be fa like wie mɔ i kpa tra tɛ nga be fa nnɛn be yi’n. 24  Afin Sua ba ngunmin kun m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo mɔ Klisi wluli nun’n, ɔ timan sran sa nuan like m’ɔ fa sua ba kpakpafuɛ’n niɔn. Sanngɛ ɲanmiɛn su lɔ yɛ ɔ ɔli-ɔ. Ɔ maan siɛn’n, ɔ jran Ɲanmiɛn ɲrun man e. 25  W’a yoman sɔ naan ɔ́ fɛ́ i wun mán kpɛ sunman kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n fa yo’n sa. Afin afuɛ nuan kwlaa’n, ɔ fa mmoja m’ɔ timɛn i liɛ’n ɔ wlu Sua ba m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n nun. 26  Sɛ ɔ ti kɛ ɔ yoli sɔ’n, nn kɛ ɔ fɛ i mɛn’n i bo bolɛ nun lele’n,* ɔ fɛli kpɛ sunman. Sanngɛ ɔ fɛli i wun kleli kpɛ kunngba cɛ. Ɔ yoli sɔ mɛn’n i awieliɛ blɛ nga nun,* naan tɛ m’ɔ fɛ i wun yili’n ti’n, sa tɛ’n wie mlɔnmlɔnmlɔn. 27  Klɔ sran’m be liɛ’n, be wu kpɛ kunngba cɛ. Sanngɛ i sin’n, bé dí be jɔlɛ. 28  I kunngba’n yɛle Klisi’n i liɛ’n. Ɔ fɛli i wun mannin kpɛ kunngba cɛ naan ɔ́ fá sran kpanngban be wun sa’n. Kɛ ɔ́ wá yí i wun nglo ekun’n, nán kɛ sa tɛ’n i nunnunlɛ ti-ɔ. Sanngɛ ɔ́ bá naan be nga be kunndɛ kpa kɛ ɔ de be’n, be wun i.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun ndɛ nga be se kɛ ‘tre’n’ i bo wie yɛle tɛ nga sran kun yi man Ɲanmiɛn naan ɔ yaci i wun sa’n cɛ i’n.
Glɛki nun’n, be se kɛ “ɔ kpɔli e ti.”
Blɛ nga Adan nin Ɛvu bé wú be mma mun’n i ndɛ yɛ be kan-ɔn.
Glɛki nun: aiɔn. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.