Ebre Mun 8:1-13

  • Tannin sua’n ti ɲanmiɛn su lɔ ninnge’m be nzɔliɛ (1-6)

  • Ngbaciɛ o aenguɛ laa’n nin aenguɛ uflɛ’n be afiɛn 7-13)

8  Ndɛ nga e su kan’n i cinnjin lika’n yɛ: E le Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan kun. Ɔ trannin ase Sran ng’ɔ le ɲrun kpa’n i famiɛn bia m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i fama su.  Ɔ di junman Sua ba m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n m’ɔ o tannin sua kpakpafuɛ nga Zoova yoli’n, mɔ nán sran yɛ ɔ yoli’n nun.  Afin sran kwlaa nga be sie i Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n, be sie i naan ɔ sɔ ninnge nga sran’m be waan bé fá mán Ɲanmiɛn’n, ɔ nin tɛ nga be waan bé yí’n be nun ɔ fa man Ɲanmiɛn. Ɔ maan ɔ fata kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan nga kusu ɔ ɲan like kun m’ɔ́ fá mán Ɲanmiɛn-ɔn.  Sɛ ɔ ti kɛ ɔ o asiɛ’n su wa sa’n, nn w’a yoman Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ. Afin be nga Mmla’n waan be sɔ sran’m be ninnge’m be nun be man Ɲanmiɛn’n, be o lɛ laa.  Junman nga sran sɔ’m be di’n, ɔ fa ɲanmiɛn su lɔ liɛ mun, yɛ ɔ ti be nzɔliɛ. Ɔ ti kɛ Moizi liɛ’n sa. Kɛ ɔ́ wá kplán tannin sua’n, Ɲanmiɛn mɛnnin i mmla. Ɔ seli kɛ: “Nian like nga n kleli wɔ oka’n su lɔ’n su naan yo i kwlaa sɛsɛsɛ kɛ ngalɛ’n sa.”  Sanngɛ junman nga be fa wlɛli i Zezi sa nun’n, i kpa tra Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ kun nga’m be junman liɛ’n. Afin i yɛ ɔ ti aenguɛ mɔ i kpa tra laa liɛ’n i nun jranfuɛ’n niɔn. Aenguɛ sɔ’n, ɔ taka like nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó’n mɔ i kpa tra laa liɛ’n su.  Sɛ ɔ ti kɛ aenguɛ klikli’n yoli kpa sa’n, nn b’a traman aenguɛ uflɛ kun.  Ɔ maan ɔ ijɔli i sran mun. Afin “Zoova waan: ‘An nian! Cɛn wie lele’n, e nin Izraɛli awlo’n nin Zida i awlo’n é trá aenguɛ uflɛ.’  Zoova seli ekun kɛ, ‘Aenguɛ sɔ’n su yoman kɛ aenguɛ nga e nin be nannan mun e trali’n sa. Kɛ n trali be nannan’m be sa mɔ n fa be Ezipti lɔ n fiteli’n, i nun yɛ e nin be trali aenguɛ sɔ’n niɔn. Sanngɛ b’a diman aenguɛ sɔ’n su. I sɔ’n ti’n, m’an nianman be lika kun.’ 10  “Zoova waan: ‘Sɛ cɛn sɔ’m be sin’n, aenguɛ nga e nin Izraɛli i awlo’n é trá’n yɛ: Ń fá min mmla mun ń wlá be akunndan’n nun, yɛ ń klɛ́ min mmla mun be awlɛn’n nun. Ń yó be Ɲanmiɛn, yɛ bé yó min sran. 11  “‘Be su kleman be wiengu like kun, yɛ be su seman be niaan’m be kɛ: “Si Zoova!” Afin kɛ ɔ́ fɛ́ i be nga be leman ɲrun’n be su lele m’ɔ́ fá jú be nga be le ɲrun’n be su’n, be kwlaa bé sí min. 12  Kannzɛ be yoli sa tɛ’n, ń sí be aunnvuɛ, yɛ min wla su kpɛnman be sa tɛtɛ’m be su kun.’” 13  Kɛ ɔ kan “aenguɛ uflɛ” ndɛ’n, i sɔ’n kle kɛ i ɲrun’n, laa liɛ’n w’a yo nvuɛn. Yɛ kusu kɛ like kun ko yo nvuɛn mɔ be diman su kun’n, nn i nunnunlɛ w’a mantan koko.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun