Ebre Mun 6:1-20

  • Maan e mian e ɲin e yo sran e wɔ e ɲrun (1-3)

  • Be nga be lafiman Ɲanmiɛn su kun’n, b’a bobo Ɲanmiɛn i Wa’n waka’n su ekun (4-8)

  • Maan e mian e ɲin naan e ɲan like nga e wla o su’n (9-12)

  • Like nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó’n, saan ɔ́ kpɛ́n su (13-20)

    • Like nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó’n, ɔ nin nda ng’ɔ tali’n be kwlá kaciman (17, 18)

6  I sɔ’n ti’n, kɛ mɔ e lafili Klisi’n i su ndɛ’n i bo bolɛ ndɛ’m be su’n ti’n, maan e mian e ɲin e yo sran e wɔ e ɲrun. Nán maan e sa e sin e wla sua uflɛ bo ase kun. Yɛle kɛ nán maan e sa e sin e suan ninnge ngbɛnngbɛn’m be ase wlalɛ’n, ɔ nin Ɲanmiɛn su lafilɛ’n,  ɔ nin batɛmun wafawafa mun, ɔ nin be sa mɔ be fa fuɛ i sran’m be su’n, ɔ nin sran cɛnlɛ’n, ɔ nin jɔlɛ nga Ɲanmiɛn di m’ɔ ti anannganman’n, be su like kun.  Yɛ sɛ Ɲanmiɛn di su’n, é kwlá yó sɔ.  Be nga laa Ɲanmiɛn fɛli i kannin’n kpajali be su’n, mɔ Ɲanmiɛn fali ɲanmiɛn su kɔlɛ’n cɛli be’n, mɔ Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ’n mannin be’n,  mɔ be wunnin kɛ Ɲanmiɛn i ndɛ’n ti kpa’n, mɔ be wunnin ye nga cɛn wie lele Ɲanmiɛn yó sran mun mɛn* ng’ɔ́ bá lɔ nun’n,  sanngɛ m’ɔ nin i sɔ ngba’n, be lafiman Ɲanmiɛn su kun’n, be kwlá ukaman be kun naan be kaci be akunndan’n. Afin b’a bobo Ɲanmiɛn i Wa’n waka’n su ekun, yɛ b’a guɛ i ɲin ase sran’m be ɲrun.  Nzue m’ɔ tɔ asiɛ’n su titi’n, ɔ ti asiɛ’n i su yralɛ m’ɔ fin Ɲanmiɛn-ɔn. Kɛ ɔ nɔnnɔn nzue’n, ninnge nga be luali be’n be yo kpa man be nga be luali’n.  Sanngɛ sɛ owieowie yɛ ɔ fifi su’n, be bumɛn i like fi yɛ ɔ nin sannzan bolɛ nunman mmua. Kpɛkun i agualiɛ su’n, bé wɔ́ nun.  Kannzɛ e kan sɔ’n, sanngɛ amun mɔ amun ti e sran kpa’n, e lafi su kɛ amun liɛ’n, amún yó kpa. Yɛle kɛ amún fíte nun. 10  Afin Ɲanmiɛn yoman sa m’ɔ timan su’n. Ɔ maan junman nga amun di mɛnnin i’n, ɔ nin klolɛ nga an fa kloli i dunman mɔ i ti’n, amun dili junman mɛnnin i sran mun’n, mɔ amun te di te man be’n, i wla su fiman su. 11  Sanngɛ e klo kɛ amun kwlakwla amun mian amun ɲin yo kɛ nga an yo i laa’n sa naan amun ɲan like nga amun wla o su kɛ amún ɲɛ́n i’n i kwlaa lele fa ju i awieliɛ. 12  E kunndɛman kɛ amun yo nvɛɛfuɛ. Sanngɛ be nga be lafi Ɲanmiɛn su mɔ be tra be awlɛn lele be ɲan like nga Ɲanmiɛn fa sie be ɲrun’n, amun nian be liɛ’n su yo wie. 13  Kɛ Ɲanmiɛn kán sa nga i waan ɔ́ yó mán Abraamun i ndɛ klé i’n, ɔ tali nda. Kɛ mɔ sran fi nunman lɛ m’ɔ le ɲrun trɛ i’n ti’n, ɔ boli i bɔbɔ i dunman tali nda. 14  Ɔ seli kɛ: “Ń má yrá ɔ su, yɛ ń má yó maan ɔ osu’n ɔ́ trɛ́.” 15  Yɛ kɛ Abraamun trɛli i awlɛn’n, ɔ ɲannin like nga Ɲanmiɛn seli kɛ ɔ́ fá mɛ́n i’n. 16  Kɛ sran’m bé tá nda’n, sran ng’ɔ le ɲrun tra be’n i dunman yɛ be bo-ɔ. Yɛ kɛ be ko yo sɔ’n, nn akplowa kwlaa w’a wie, afin ndɛ nga be kannin’n, bé yó i nuan su sa sakpa. 17  I wafa kunngba’n, Ɲanmiɛn kleli be nga i waan ɔ́ mán be like’n be kɛ saan i klun sa’n* ɔ́ kpɛ́n su. I sɔ’n ti’n, ɔ tali su nda. 18  Ɔ maan like nga Ɲanmiɛn seli kɛ ɔ́ yó’n, ɔ nin nda ng’ɔ tali’n be kwlá kaciman. Afin Ɲanmiɛn kwlá buaman ato. I sɔ’n ti’n, e mɔ e o Ɲanmiɛn i fiawlɛ’n nun’n, e kwla ɲan wunmiɛn e fa e wla e guɛ i like nga be fa sieli e ɲrun mɔ e wla o su kpa’n i su. 19  Like sɔ mɔ e wla o su’n, ɔ tra e ase kɛ mmeli’n i blalɛ’n fa trɛ i ase’n sa naan e ɲan nguan. Ɔ yo maan e jran kekle kpa, yɛ e akunndan’n yoman nɲɔnnɲɔn. Ɔ fa e kɔ tannin m’ɔ kpɛ Ɲanmiɛn i sua’n nun’n i sin lɔ. 20  E ti’n, Zezi dun mmua wluli lɔ. Yɛ ɔ kacili Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan tititi kɛ Mɛlkisedɛki sa.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun: aiɔn. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Be kwla se ekun kɛ “afɔtuɛ.”