Ebre Mun 3:1-19

  • Zezi le ɲrun tra Moizi (1-6)

    • Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili ninnge’n kwlaa-ɔ (4)

  • Ɲanmiɛn su mɔ be lafiman’n, i su afɔtuɛ manlɛ (7-19)

    • “Andɛ sɛ amun ti i nɛn’n” (7, 15)

3  I sɔ’n ti’n, min niaan mun, amun mɔ be flɛli* amun ɲanmiɛn su lɔ’n, an fa amun ɲin sie Zezi su. I yɛ ɔ ti akoto nin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan mɔ e se kɛ e lafi i su’n niɔn.  W’a kpɔciman Sran ng’ɔ fali junman wlɛli i sa nun’n. I nun nga Moizi o Sran sɔ’n i sua’n nun’n, ɔ yoli sɔ wie.  Ɔ* le ɲrun tra Moizi. Afin sran ng’ɔ kplan sua’n, ɔ le ɲrun tra sua’n bɔbɔ.  I yo, sran yɛ ɔ kplan sua kwlaa-ɔ. Sanngɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili ninnge’n kwlaa-ɔ.  Moizi liɛ’n, ɔ dili junman kpa Sran sɔ’n i awlo’n nun. I sɔ m’ɔ yoli’n, ɔ ti sa nga cɛn wie lele bé kɛ́n i ndɛ’n i nzɔliɛ.  Sanngɛ Klisi m’ɔ ti Ɲanmiɛn i Wa’n, ɔ niannin Ɲanmiɛn i awlo’n su kpa. Sɛ e kan ndɛ yakpa su titi naan e wla o like nga e lafi su kɛ cɛn wie lele’n é ɲɛ́n i’n su kpa’n, é yó i awlofuɛ.  I sɔ’n ti’n, kɛ nga Ɲanmiɛn wawɛ’n fa kan’n sa’n, “Andɛ sɛ amun ti i nɛn’n,  nán amun kete amun awlɛn’n kɛ nga blɛ kun nun’n, amun nannan’m be klɔklɔli min lele n fali ya ble kpa mɔ cɛn sɔ nun’n be sali min niannin aawlɛ flɛnnɛn nun lɔ’n sa.  Amun nannan’m be klɔklɔli min lika sɔ’n nun, be sali min niannin, kusu nn be wunnin ninnge nga n yoli be’n, lele afuɛ ablanan (40). 10  I sɔ’n ti’n, sran sɔ’m be ayeliɛ’n flannin min. Kpɛkun n seli kɛ: ‘Kɛ mɔ be akunndan’n ti nɲɔnnɲɔn’n ti’n, cɛn kwlaa be yaci atin’n, be fa atin uflɛ su. Be wunman ninnge nga n yo be’n be wlɛ.’ 11  I sɔ’n ti’n kɛ n fali ya’n, n tali nda n seli kɛ: ‘Be su wluman min wunmiɛn lolɛ lika’n nun.’” 12  Aniaan mun, an nian amun wun, nán maan amun nun wie i awlɛn’n yo tɛ naan ɔ yaci Ɲanmiɛn su lafilɛ naan ɔ kpɔci Ɲanmiɛn m’ɔ lafiman’n. 13  Sanngɛ maan amun wla amun wun fanngan cɛn kwlakwla mɔ be te flɛ i kɛ “Andɛ’n.” I liɛ’n, sa tɛ yolɛ m’ɔ laka sran’n ɔ su yoman naan amun awlɛn’n w’a kete. 14  Afin sɛ ndɛ nga e lafili su i bo bolɛ nun’n, e fa e wla e gua su kpa lele ju i awieliɛ’n, yɛ é ɲán like nga Klisi’n ɲɛnnin i’n wie-ɔ. 15  I sɔ yɛ be klɛli-ɔ. Be klɛli i kɛ: “Andɛ sɛ amun ti i nɛn’n, nán amun kete amun awlɛn’n kɛ nga blɛ kun nun’n, amun nannan’m be klɔklɔli min lele n fali ya ble’n sa.” 16  ?Wan mun yɛ be tili i nɛn m’ɔ nin i sɔ ngba’n be klɔklɔli i lele m’ɔ fali ya ble’n niɔn? ?Nán be nga Moizi fa be Ezipti lɔ fiteli’n niɔn? 17  ?Asa ekun’n, wan mun yɛ be wun flannin Ɲanmiɛn afuɛ ablanan’n (40) niɔn? ?Nán be nga be yoli sa tɛ mɔ be wuli, mɔ be saka’m be kali aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ’n niɔn? 18  ?Yɛ wan mun yɛ ɔ tali be nda kɛ be su wluman i wunmiɛn lolɛ lika nun’n niɔn? ?Nán be nga be yoli ɲin kekle i su’n niɔn? 19  Ɔ maan e wun kɛ, kɛ mɔ b’a lafimɛn i su’n, i ti yɛ b’a wluman lɔ-ɔ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “yiali.”
Zezi ndɛ yɛ be kan-ɔn.