Ebre Mun 1:1-14

  • Ɲanmiɛn sin i Wa yasua’n i lika kan ndɛ kle e (1-4)

  • Ba’n le ɲrun tra anzi mun (5-14)

1  Lalafuɛ nun’n, Ɲanmiɛn yoli maan i nuan ijɔfuɛ’m be kɛnnin i ndɛ mun kpɛ sunman kleli e nannan mun. Ɔ yoli i sɔ wafa kpanngban.  Sanngɛ kɛ blɛ sɔ’n sinnin’n, ɔ sinnin i Wa’n i lika kannin ndɛ kleli e. Ɔ fɛ i sieli like kwlaa su, yɛ ɔ sinnin i lika yili mɛn’n.*  Ɔ ti kɛ Ɲanmiɛn bɔbɔ sa, yɛ ɔ le ɲrun kpa kɛ i sa. Asa ekun’n, ndɛ ng’ɔ fin i nuan fite’n yo maan ninnge’m be kwlaa be ka nguan nun. Ɔ wunnzinnin e maan e sa tɛ’m be wieli, i sin’n ɔ ɔli ɲanmiɛn su lɔ. Ɔ ko trannin Sran ng’ɔ le ɲrun kpa’n i sa fama su.  Ɔ maan, ɔ yoli kpa trali anzi mun, afin dunman nga be fa mɛnnin i’n, i dan tra be liɛ’n.  Afin Ɲanmiɛn seli kɛ: “A ti min wa. Andɛ m’an kaci ɔ si.” Ɔ kɛnnin i ekun kɛ: “Ń káci i si, yɛ ɔ́ káci min wa.” ?Anzi’m be nun oninfuɛ’n yɛ Ɲanmiɛn w’a se i sɔ le-ɔ?  Sanngɛ blɛ m’ɔ́ fɛ́ i Wa kpɛn’n bá asiɛ’n su wa ekun’n, ɔ seli kɛ: “Maan Ɲanmiɛn i anzi’m be kwlaa be koto i bo.”  Asa ekun’n, ɔ kannin anzi’m be ndɛ seli kɛ: “Ɔ yoli maan i anzi’m be le fanngan kpa, yɛ ɔ yoli maan i junman difuɛ’m be kacili kɛ sin taaman sa.”  Sanngɛ kɛ ɔ́ kɛ́n i Wa’n i ndɛ’n, ɔ seli kɛ: “Ɲanmiɛn yɛ ɔ ti ɔ famiɛn bia’n niɔn. Ɔ́ ká sɔ tititi. Yɛ sa i nuan su sɛsɛ yolɛ’n yɛ ɔ ti ɔ Famiɛn kpɔnman’n niɔn.  A kloli sa i nuan su sɛsɛ yolɛ’n, yɛ a kpɔli mmla fɔnlɛ’n. I sɔ’n ti’n, Ɲanmiɛn m’ɔ ti wɔ Ɲanmiɛn’n, ɔ guali ɔ ti su ngo, kpɛkun ɔ yoli maan ɔ klun jɔli kpa trali ɔ wiengu mun.” 10  “E Min, i bo bolɛ nun’n a yili asiɛ’n. Yɛ ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n, ɔ ti ɔ sa nuan like. 11  Bé sáci, sanngɛ ɔ liɛ’n, á ká lɛ tititi, yɛ bé yó nvuɛn kɛ nga tralɛ fa yo nvuɛn’n sa. 12  Á ɲɔ́nɲɔ́n be kɛ tralɛ annzɛ tannin sa, yɛ bé káci. Sanngɛ ɔ liɛ’n, a su kaciman le, yɛ ɔ nguan ɲanman’n i su su kpɛman le.” 13  Ɲanmiɛn seli kɛ: “Tran ase min sa fama su lele maan n fa ɔ kpɔfuɛ mun n sie ɔ ja bo kɛ like mɔ be fa be ja be takataka su’n sa.” ?Anzi’m be nun oninfuɛ’n yɛ Ɲanmiɛn w’a se i sɔ le-ɔ? 14  Anzi’m be kwlaa be ti aolia nun sran, yɛ be su Ɲanmiɛn. ?Nɛ́n i-ɔ? ?Yɛ nán be yɛ Ɲanmiɛn sunman be kɛ be uka be nga bé ɲán be ti’n niɔn?

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun: aiɔn. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.