Sa Nglo Yilɛ 9:1-21

  • Awɛ’n i nnun su’n (1-11)

  • Ɲrɛnnɛn klikli’n w’a sin.Ɲrɛnnɛn nɲɔn ekun bé wá bɛ́ i sin (12)

  • Awɛ’n i nsiɛn su’n (13-21)

9  Anzi nnun su’n boli i awɛ’n. Kpɛkun n wunnin nzraama kun. Ɔ fin ɲanmiɛn su lɔ tɔli asiɛ’n su. Be fali kunman dan mɔ be simɛn i bo’n i lakle’n be mɛnnin i.  Kɛ ɔ tikeli kunman dan mɔ be simɛn i bo’n su’n, wɛnsrɛn fin nun fiteli. Wɛnsrɛn sɔ’n ti kɛ sin dan wie i wɛnsrɛn’n sa, kpɛkun ɔ luli wia’n tuun, yɛ ɔ jrannin lika’n nun lukuu.  Lalo’m be fin wɛnsrɛn’n nun be truli asiɛ’n su. Be mannin be kwlalɛ. Kwlalɛ nga asiɛ’n su ɲannglan’m be le i’n, i kunngba’n yɛ be fa mannin be-ɔ.  Be seli be kɛ nán be saci asiɛ’n i su ijre mun annzɛ nɲa mɔnnɛn fi annzɛ waka fi. Sanngɛ sran nga Ɲanmiɛn i nzɔliɛ’n nunman be ngban’n su’n, be yɛ be yo be tɛ-ɔ.  B’a manman lalo’m be atin kɛ be kun be, sanngɛ be mannin be atin kɛ be kle be ɲrɛnnɛn anglo nnun, naan ɲrɛnnɛn nga be kle sran mun’n, ɔ yo kɛ ɲrɛnnɛn nga kɛ ɲannglan san sran’n, ɔ wun i’n sa.  Blɛ sɔ’n nun’n, sran’m bé kúnndɛ wie’n, sanngɛ be su wuman. Bé fá be wun mán wie’n, sanngɛ wie’n wánndi be.  Lalo’m be ti kɛ nnɛn kpanngɔ mɔ b’a siesie be kɛ be su fa be ko kun alɛ’n sa. Like wie o be ti’m be su kɛ sika ɔkwlɛ famiɛn kle sa, kpɛkun be ɲrun’n fa klɔ sran liɛ’n.  Be le timuɛn kɛ bla’m be liɛ’n sa. Kpɛkun be je’n ti kɛ asɔmɔli’m be liɛ’n sa.  Be le like kokloko be wue’n su kɛ blalɛ kokloko nga sonja’m be fa kata be wue’n su’n sa. Kpɛkun be ndɛwa’m be tɛ kɛ kakaklolo nga nnɛn kpanngɔ’m be su cuɛn be ndɛndɛ kɔ alɛ kunlɛ’n sa. 10  Asa ekun’n, be le lua. I ti’n ti pienbie kɛ ɲannglan’m be liɛ’n sa. Kpɛkun be kwlalɛ like’n wo be lua’n nun. Bé fá yó sran’m be like yaya anglo nnun. 11  Be le famiɛn kun. Famiɛn sɔ’n yɛle kunman dan mɔ be simɛn i bo’n i anzi’n. Ebre nun’n, i dunman’n yɛle Abadɔn,* sanngɛ Glɛki nun’n, ɔ suan Apoliɔn.* 12  Ɲrɛnnɛn klikli’n w’a sin. Nian! Ɲrɛnnɛn nɲɔn ekun bé wá bɛ́ i sin. 13  Anzi nsiɛn su’n boli i awɛ’n. Kpɛkun n tili nɛn kun. Ɔ fin sika ɔkwlɛ tɛ yiwlɛ m’ɔ o Ɲanmiɛn i ɲrun lɛ’n i cɔnjɔ’m* be nun. 14  Ɔ seli anzi nsiɛn su’n mɔ awɛ o i sa nun’n kɛ: “Ɲannji anzi nnan nga be cicili be Efrati nzue ba dan’n i wun lɛ’n.” 15  Kpɛkun be ɲannjili anzi nnan nga be siesieli be kɛ be minndɛ dɔ’n nin cɛn’n nin anglo’n nin afuɛ’n, naan be kun sran mɔ be bubuli be nun akpasua nsan’n be nun akpasua kun. 16  Sonja nga be fu nnɛn kpanngɔ’n be ti miliɔn ya nɲɔn (200.000.000). Kɛ be boli be nuan’n, n tili. 17  Aolia nun’n, n wunnin nnɛn kpanngɔ mun nin be nga be o be su’n: Be le like kokloko nga sonja’m be fa kata be wue’n su’n. Be ti ɔkwlɛ kɛ sin sa, nin ble tuun ɔ nin youn kɛ sufru sa. Yɛ nnɛn kpanngɔ’m be ti’n ti kɛ asɔmɔli’m be liɛ’n sa. Kpɛkun sin nin wɛnsrɛn, ɔ nin sufru be fin be nuan’n nun fite. 18  Ɲrɛnnɛn nsan mɔ be yɛle sin’n nin wɛnsrɛn’n, ɔ nin sufru’n be kunnin sran mɔ be bubuli be nun akpasua nsan’n, be nun akpasua kun. 19  Be like nga be fa kwla sran’n wo be nuan’n nin be lua’n nun. Afin be lua’n ti kɛ wuo sa, be le ti. Kpɛkun be fa yo sran’m be like yaya. 20  Sanngɛ sran onga nga ɲrɛnnɛn sɔ’m b’a kunman be’n, b’a yaciman ninnge nga be bɔbɔ be yoli be’n, be sɔlɛ. B’a yaciman mmusu mun nin amuin mɔ be fali sika ɔkwlɛ nin jɛtɛ ufue, ɔ nin aaba nin yɔbuɛ, ɔ nin waka be yoli be’n be sɔlɛ. Ninnge sɔ’m be wunman ase, be timan sa, yɛ be kwlá nantiman. 21  Asa ekun’n, b’a yaciman sran kunlɛ nin bae dilɛ, ɔ nin bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku nin i wunsu ɲannzuɛn sa’m* be yolɛ nin awie wualɛ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

I bo’n yɛle “Like sacilɛ.”
I bo’n yɛle “Like sacifuɛ.”
Cɔnjɔ mɔ be yoli be kɛ nnɛn wɛ sa’n.
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.