Sa Nglo Yilɛ 8:1-13

  • Be tuli like nso su nga be fa trali fluwa’n i nuan’n i ase’n (1-6)

  • Awɛ nnan klikli’m be tɛlɛ’n (7-12)

  • Be boli ɲrɛnnɛn nsan su’n su (13)

8  Kɛ ɔ tuli like nso su nga be fa trali fluwa’n i nuan’n i ase’n, lika’n tɔli bliin ɲanmiɛn su lɔ, ɔ dili miniti kɔe ablasan (30).  Kpɛkun n wunnin anzi nso nga be jran Ɲanmiɛn ɲrun’n. Be mannin be awɛ nso.  Anzi uflɛ mɔ sika ɔkwlɛ ansan sɛ* o i sa nun’n, ɔ bali. Ɔ wa jrannin tɛ yiwlɛ’n i wun lɛ. Be mɛnnin i ansan kpanngban kpa naan ɔ yrɛ i sika ɔkwlɛ tɛ yiwlɛ m’ɔ o famiɛn bia’n i ɲrun lɛ’n su. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n nn Ɲanmiɛn tíe srɛlɛ nga i sran’m be srɛ i’n.  Ansan ng’ɔ o anzi’n i sa nun’n i wɛnsrɛn’n nin srɛlɛ nga Ɲanmiɛn i sran’m be srɛ i’n, be ɔli Ɲanmiɛn i wun lɔ.  Anzi’n fali ansan sɛ’n ndɛndɛ kpa, yɛ ɔ fali tɛ yiwlɛ’n i su sin’n wie, kpɛkun ɔ to yili i asiɛ’n su. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɲanmiɛn’n kplali, nɛn wie’m be tɛli, ɲanmiɛn’n kpali sin, yɛ asiɛ’n kejeli.  Kpɛkun anzi nso mɔ awɛ nso o be sa nun’n, be siesieli be wun naan bé bó be awɛ mun.  Anzi klikli’n boli i awɛ’n. Kpɛkun nzraama mɔ kɛ nzue tɔ́’n ɔ gua’n, ɔ nin sin mɔ mmoja sanngan nun’n, be guali asiɛ’n su. Asiɛ’n mɔ be bubuli nun akpasua nsan’n, i akpasua kun yrali. Waka mɔ be bubuli be nun akpasua nsan’n, be akpasua kun yrali. Kpɛkun ijre mɔnnɛn’n kwlaa yrali.  Anzi nɲɔn su’n boli i awɛ’n. Kpɛkun like kun m’ɔ ti kɛ oka dan wie m’ɔ su jue’n sa’n, ɔ tɔli jenvie’n nun. Jenvie’n mɔ be bubuli nun akpasua nsan’n, i akpasua kun kacili mmoja.  Jenvie’n nun ninnge nga be le nguan’n, mɔ be bubuli be nun akpasua nsan’n, be akpasua kun wuli. Mmeli mɔ be bubuli be nun akpasua nsan’n, be akpasua kun sacili. 10  Anzi nsan su’n boli i awɛ’n. Nzue ba nin nzue ti mɔ be bubuli be nun akpasua nsan’n, nzraama dan kpa kun m’ɔ jue kɛ kannin sa’n, ɔ fin ɲanmiɛn su lɔ tɔli be nun akpasua kun nun. 11  Be flɛ nzraama sɔ’n kɛ Waka wiwi. Kpɛkun nzue mɔ be bubuli be nun akpasua nsan’n, be akpasua kun yoli wi. Yɛ nzue sɔ’m be ti’n, sran kpanngban kpa wuli, afin nzue’m be yo wi. 12  Anzi nnan su’n boli i awɛ’n. Wia nin anglo nin nzraama mɔ be bubuli be nun akpasua nsannsan’n, be akpasua kun luli tuun. Wia nun nin kɔnguɛ mɔ be bubuli be nun akpasua nsannsan’n, be akpasua kun kali aosin tritri kpa’n nun. 13  Kpɛkun n wunnin anunman ɲin kun. Ɔ tu sin ɲanmiɛn su lɔ. N tili ndɛ ng’ɔ kan’n. Ɔ kpan kekle kpa se kɛ: “Be nga be tran asiɛ’n su’n be yako, be yako, be yako! Afin anzi nsan ekun b’a siesie be wun, be su wa bo be awɛ liɛ mun.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “ansan yrawlɛ.”