Sa Nglo Yilɛ 6:1-17

 • Bua ba’n tutuli ninnge nsiɛn klikli nga be fa trali fluwa’n i nuan’n i ase’n (1-17)

  • Sran ng’ɔ kwla’n wo nnɛn kpanngɔ ufue’n su (1, 2)

  • Nnɛn kpanngɔ ng’ɔ ti ɔkwlɛ kɛ sin sa’n i fufuɛ’n yó maan fɔundi’n tú asiɛ’n su (3, 4)

  • Nnɛn kpanngɔ ble’n i fufuɛ’n yó maan awe’n kpɛ́n (5, 6)

  • Nnɛn kpanngɔ nga w’a kpa fuai kɛ klɔ sran mɔ tukpacɛ w’a ti i kpa’n sa’n i fufuɛ’n suan Wie (7, 8)

  • Be nga be kunnin be’n be o tɛ yiwlɛ’n i bo (9-11)

  • Asiɛ’n kejeli dan kpa (12-17)

6  I sin’n, n niannin lɔ ekun. Kɛ Bua ba’n tuli like nso nga be fa trali fluwa’n i nuan’n i ase’n be nun kun’n, n tili anzi nnan’m be nun kun i nɛn’n. Ɔ tɛ kɛ ɲanmiɛn’n su kpla sa. Ɔ seli kɛ: “Bla!”  Kpɛkun n wunnin nnɛn kpanngɔ ufue kun. Ta o sran ng’ɔ ti su’n i sa nun. Yɛ be mɛnnin i famiɛn kle kun, kpɛkun ɔ ɔli kɛ ɔ nin i kpɔfuɛ’m bé kó kún alɛ naan ɔ́ kwlá be.  Kɛ ɔ tuli like nɲɔn su nga be fa trali fluwa’n i nuan’n i ase’n, n tili anzi nɲɔn su’n i nɛn’n. Ɔ seli kɛ: “Bla!”  Nnɛn kpanngɔ uflɛ fiteli. Ɔ ti ɔkwlɛ kɛ sin sa. Be mannin sran ng’ɔ ti su’n i atin kɛ ɔ yo naan fɔundi’n tu asiɛ’n su naan klɔ sran’m be kun be wiengu. Kpɛkun be mɛnnin i tokofi dan kpa kun.  Kɛ ɔ tuli like nsan su nga be fa trali fluwa’n i nuan’n i ase’n, n tili anzi nsan su’n i nɛn’n. Ɔ seli kɛ “Bla!” Kpɛkun n wunnin nnɛn kpanngɔ ble tuun kun. Toe kun wo sran ng’ɔ ti su’n i sa nun.  N tili like kun ngan. Ɔ tɛ kɛ nɛn sa anzi nnan’m be afiɛn lɔ. Ɔ seli kɛ: “Ble kilo* kun ti denie kun, ɔrzu kilo nsan ti denie kun. Sanngɛ nán an yo olivie ngo’n nin duvɛn’n be finfin.”  Kɛ ɔ tuli like nnan su nga be fa trali fluwa’n i nuan’n i ase’n, n tili anzi nnan su’n i nɛn’n. Ɔ seli kɛ: “Bla!”  Kpɛkun n wunnin nnɛn kpanngɔ kun. W’a kpa fuai kɛ sran mɔ tukpacɛ w’a ti i kpa’n sa. Be flɛ sran ng’ɔ ti su’n kɛ Wie. Yɛ Ndia’n* su i su koko kpa. Yɛ be mɛnnin i atin kɛ ɔ fa tokofi tɛnndɛn kun nin awe nin tukpacɛ tɛ, ɔ nin asiɛ’n su blo nnɛn mun, ɔ fa kun asiɛ’n mɔ be bubuli nun nnan’n i bue kun i sufuɛ mun.  Kɛ ɔ tuli like nnun su nga be fa trali fluwa’n i nuan’n i ase’n, be nga Ɲanmiɛn ndɛ’n nin jasin mɔ be boli’n ti’n be kunnin be’n, n wunnin be mmoja’n tɛ yiwlɛ’n i bo lɛ. 10  Be kpan kekle kpa se kɛ: “?E Min, wɔ mɔ a o like kwlaa ti su’n, wɔ mɔ a ti sanwun mɔ a ti nanwlɛfuɛ’n, naan cɛn onin yɛ á dí asiɛ’n sufuɛ’m be jɔlɛ-ɔ? ?Naan cɛn onin yɛ á tú e mɔ be guali e mmoja’n i ase’n e klunngbɔ-ɔ?” 11  Be mannin be tinuntinun tralɛ ufue tɛnndɛn kun. Kpɛkun be seli be kɛ be minndɛ kan naan be wiengu junman difuɛ mɔ be ti be niaan’n, mɔ be su wa kun be wie’n, be nuan yia ka. 12  I sin’n, n niannin lɔ ekun. Kɛ ɔ tuli like nsiɛn su nga be fa trali fluwa’n i nuan’n i ase’n, asiɛ’n kejeli dan kpa. Yɛ wia’n luli tuun kpa kɛ tralɛ ble mɔ be fali nnɛn ndrɛ* be yoli’n sa. Anglo ba wunmuan’n kacili kɛ mmoja sa. 13  Kpɛkun nzraama’m be fin ɲanmiɛn su lɔ be guali asiɛ’n su kɛ figie waka mɔ aunmuan dan wie fitɛ i mɔ i mma amuɛn’m be gua’n sa. 14  Ɲanmiɛn su lɔ’n ɲɔnɲɔnnin kɛ fluwa mɔ b’a ɲɔnɲɔn i’n sa, kpɛkun ɔ mlinnin. Yɛ be tuli oka mun nin lika nga nzue bo sin yia be’n be kwlaa be bo be osu’n nun lɛ. 15  Ɔ maan asiɛ’n su famiɛn mun nin sran dandan mun, ɔ nin sonja akpi su kpɛn mun nin aɲanbeunfuɛ mun, ɔ nin be nga be le wunmiɛn mun nin kanga mun, ɔ nin diewa mun, be fiali buɛ’m be nun nin oka’m be su yɔbuɛ’m be afiɛn. 16  Yɛ be se oka mun nin yɔbuɛ’m be kɛ: “Amun tɔ e su, yɛ amun fa e fia naan Sran ng’ɔ ti famiɛn bia’n su’n w’a wunman e, naan Bua ba’n w’a yimɛn i ya’n i nglo e su. 17  Afin be ya cɛn dan’n w’a ju. ?Yɛ wan yɛ ɔ kwla jran be ɲrun-ɔn?”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “litri.”
Annzɛ “Adɛsi.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Kɔlɛ’n, boli ndrɛ ndɛ yɛ be kan-ɔn.