Sa Nglo Yilɛ 4:1-11

  • Zan wunnin lika nga Zoova o ɲanmiɛn su lɔ’n (1-11)

    • Zoova ti i famiɛn bia’n su (2)

    • Kpɛnngbɛn 24 mun be titi famiɛn bia’m be su (4)

    • Anzi nnan mun (6)

4  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ń nían-ɔn, b’a tike anuan kun ɲanmiɛn su lɔ. Yɛ sran klikli nga n tili i nɛn’n, mɔ i nɛn’n tɛ kɛ awɛ sa’n, ɔ nin min ijɔli. Ɔ seli min kɛ: “Fu wa, ń má klé wɔ sa nga bé wá jú’n.”  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n ka lɛ jrali min su. Kpɛkun ń nían-ɔn, famiɛn bia kun o ɲanmiɛn su lɔ, yɛ sran kun ti famiɛn bia sɔ’n su.  Sran ng’ɔ ti bia’n su’n, i wafa’n ti kɛ yɔbuɛ mɔ be flɛ be zaspu nin saaduanin’n* sa. Yɛ ɲanngondin kun mɔ i wafa’n ti kɛ emerodu sa’n, ɔ bo sin yia famiɛn bia’n.  Famiɛn bia ablaɔn-nin-nnan (24) ekun be bo sin yia famiɛn bia’n. Yɛ n wunnin kpɛnngbɛn ablaɔn-nin-nnan (24), be titi famiɛn bia sɔ’m be su. Be wun tralɛ ufue, yɛ sika ɔkwlɛ famiɛn kle o be ti.  Lika nga famiɛn bia’n o lɛ’n, ɲanmiɛn’n kpa sin, sran’m be nɛn’n tɛ, yɛ ɲanmiɛn’n kpla. Kannin nso mɔ be jue’n, be o famiɛn bia’n i ɲrun lɛ. Kannin sɔ mun yɛle Ɲanmiɛn i wawɛ nso mun.  Like kun m’ɔ ti kɛ jenvie sa’n, ɔ o famiɛn bia’n i ɲrun lɛ. Ɔ ti kɛ vitri sa, yɛ ɔ ti kɛ yɔbuɛ mɔ be flɛ i klistali’n sa. Anzi nnan be o afiɛn lɛ, kan famiɛn bia’n wo lɛ’n, yɛ be bo sin yiɛ i. Be ɲrun nin be sin’n ti ɲinma ngunmin.  Anzi klikli’n ti kɛ asɔmɔli sa. Anzi nɲɔn su’n ti kɛ nannin tola sa. Anzi nsan su’n i ɲrun’n fa klɔ sran liɛ’n. Yɛ anzi nnan su’n ti kɛ anunman ɲin m’ɔ su tu’n sa.  Anzi nnan sɔ’m be le ndɛwa nsiɛnnsiɛn. Be ɲinma’n wie o be ndɛwa’n su, yɛ wie o be ndɛwa’n bo. Kɔnguɛ nin wia nun’n, be se tititi kɛ: “Ɲanmiɛn Zoova m’ɔ kwla sa’n kwlaa yo’n, m’ɔ o lɛ laa’n, m’ɔ o lɛ andɛ’n, m’ɔ su ba’n, ɔ ti sanwun, ɔ ti sanwun, ɔ ti sanwun.”  Kɛ anzi sɔ’m bé mánmán Sran ng’ɔ ti famiɛn bia’n su m’ɔ o lɛ tititi’n, mɔ bé yí i ayɛ’n, mɔ bé lɛ́ i ase’n, 10  kpɛnngbɛn ablaɔn-nin-nnan (24) mun be koto Sran m’ɔ ti famiɛn bia’n su’n i ɲrun lɛ wie, yɛ be su Sran m’ɔ o lɛ tititi’n. Be to be famiɛn kle’n be guɛ i famiɛn bia’n i ɲrun lɛ, kpɛkun be se kɛ: 11  “Zoova e Ɲanmiɛn, sɛ be manman wɔ’n, yɛ sɛ be yi wɔ ayɛ’n, yɛ sɛ be se kɛ a le tinmin’n, i su-ɔ. Afin wɔ yɛ a yili like kwlaa-ɔ. A klo kɛ á yí be ti yɛ a yili be-ɔ, yɛ wɔ ti yɛ be o lɛ-ɔ.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “yɔbuɛ kpakpa m’ɔ ti ɔkwlɛ’n.”