Sa Nglo Yilɛ 3:1-22

  • Ndɛ nga be klɛli ko mannin Sadi (1-6) nin Filadɛlfi (7-13) nin Laodise asɔnun mun’n (14-22)

3  “Klɛ ndɛ yɛ’n ko man Sadi lɔ asɔnun’n i anzi’n: Sran ng’ɔ le Ɲanmiɛn wawɛ nso mun nin nzraama nso mun’n, i ndɛ m’ɔ kan’n yɛ: ‘N si ninnge nga a yo be’n mun. Yɛ n si kɛ sran’m be kɛn i kɛ ɔ ɲin o su, kusu nn w’a wu.  I sɔ’n ti’n, maan ɔ ɲin tran su, kpɛkun yo maan ninnge nga be kali lɛ mɔ be su wu’n be ɲan fanngan. Afin n wunnin kɛ junman nga a dili be min Ɲanmiɛn’n i ɲrun’n, w’a guaman be bo.  I sɔ’n ti’n, maan ɔ wla kpɛn like nga be fa mannin wɔ’n nin ndɛ nga a tili’n, be su. Yo be nuan su like titi naan kaci wɔ akunndan’n. Sanngɛ sɛ w’a tinngeman’n, ń tó wɔ lɔ, ń bá kɛ awiefuɛ sa. Yɛ a siman dɔ nga i su yɛ ń tó wɔ lɔ’n mlɔnmlɔn.  “‘Sanngɛ sran wie’m be o Sadi lɔ’n, b’a yoman be tralɛ’n i fiɛn. Sran sɔ’m bé wá wlá tralɛ ufue, yɛ be nin min bé nánti, afin be nin i sɔ’n fata.  Ɔ maan sran ng’ɔ kwla’n, bé wlɛ́ i tralɛ ufue, kpɛkun n su nunnunmɛn i dunman’n nguan fluwa’n nun. Sanngɛ min Si nin i anzi’m be ɲrun’n, ń sé kɛ n si i.*  Sran ng’ɔ si fa sie’n, maan ɔ tie ndɛ nga Ɲanmiɛn wawɛ’n kan kle asɔnun mun’n.’  “Klɛ ndɛ yɛ’n ko man Filadɛlfi lɔ asɔnun’n i anzi’n: Sran ng’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ’n, m’ɔ ti nanwlɛfuɛ’n, mɔ Davidi i lakle’n wo i sa nun’n, mɔ kɛ ɔ tike anuan’n sran fi kwlá ɲinman’n, mɔ kusu kɛ ɔ ɲin’n, sran fi kwlá tikeman’n, i ndɛ m’ɔ kan’n yɛ:  ‘N si ninnge nga a yo be’n mun. Nian! N tikeli anuan kun n mannin wɔ. Sran fi kwlá ɲinman. N si ekun kɛ a le fanngan kan naan a fali min nuan ndɛ’n su naan w’a kpɔciman min.  Nian! Satan i sran mɔ be waan be ti Zuifu kusu nn be timan Zuifu’n, mɔ be bua ato’n, ń yó maan bé bá yɛ bé wá kóto ɔ bo. Asa ekun’n, ń yó maan bé sí kɛ n kloli wɔ. 10  Kɛ n seli ɔ kɛ a jran kekle’n, a fali su titi.* I sɔ’n ti’n, n kusu blɛ nga bé wá sá be kwlaa nga be o mɛn’n nun’n bé nían’n, ń sásá wɔ. 11  N su kan min wun n ba. Tra like ng’ɔ o ɔ sa nun’n i kekle kpa naan sran fi w’a deman ɔ famiɛn kle’n ɔ sa nun. 12  “‘Sran ng’ɔ kwla’n, ń fɛ́ i ń yó min Ɲanmiɛn i sua’n i nun kofiaja. Ɔ su finman lɔ fiteman mlɔnmlɔn. Ń klɛ́ min Ɲanmiɛn’n i dunman’n sran sɔ’n i wun. Yɛ ń klɛ́ min Ɲanmiɛn’n i klɔ’n i dunman mɔ yɛle Zerizalɛmun uflɛ m’ɔ fin min Ɲanmiɛn bɔbɔ wun lɔ jra’n, sran sɔ’n i wun wie. Asa ekun’n, ń klɛ́ min dunman uflɛ’n sran sɔ’n i wun ekun. 13  Sran ng’ɔ si fa sie’n, maan ɔ tie ndɛ nga Ɲanmiɛn wawɛ’n kan kle asɔnun mun’n.’ 14  “Klɛ ndɛ yɛ’n ko man Laodise lɔ asɔnun’n i anzi’n: Sran nga be flɛ i Maan ɔ yo sɔ’n, m’ɔ ti lalofuɛ mɔ w’a kpɔciman Ɲanmiɛn le’n, mɔ kusu ɔ ti nanwlɛfuɛ’n, m’ɔ ti ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n be nun klikli’n, i ndɛ m’ɔ kan’n yɛ: 15  ‘N si ninnge nga a yo be’n mun. Yɛ n si kɛ a jɔman, kusu a loman. Sɛ ɔ ti kɛ a jɔ annzɛ a lo’n, nn ɔ́ yó min fɛ. 16  Sanngɛ kɛ mɔ a jɔman mɔ kusu a loman’n, mɔ a ti mlɛnmlɛn’n ti’n, ń má fí ɔ gúa wɔ ase. 17  A se kɛ, “N ti aɲanbeunfuɛ, yɛ min aɲanbeun ninnge’m be sɔnnin.” Sanngɛ a siman kɛ a ti ɲrɛnnɛnfuɛ naan a yo annvɔ, naan a ti yalɛfuɛ, naan a ti aɲinsifuɛ, naan ɔ wun ti kplɛn. 18  I sɔ’n ti’n, ń kán klé ɔ kɛ a to sika ɔkwlɛ nga be fa sin be yili i nun fiɛn’n wie min sa nun, naan w’a yo aɲanbeunfuɛ. To tralɛ ufue fa wla ɔ wun, naan sran’m b’a wunman kɛ ɔ wun ti kplɛn naan ɔ ɲin w’a guaman ase. Yɛ to be ɲinma ya ayre naan fa gua ɔ ɲinma’n su naan w’a wun ase kpa. 19  “‘Be kwlaa nga n klo be’n n ijɔ be, kpɛkun n tu be fɔ. I sɔ’n ti’n, yo juejuefuɛ, yɛ kaci ɔ akunndan’n. 20  Nian! N jin anuan’n i sin n su bobo. Sran kwlaa ng’ɔ ti min nɛn’n, m’ɔ tike anuan’n, ń wlú i sua’n nun. Kpɛkun e nin i é dí nnɔsua nun aliɛ’n likawlɛ. 21  Sran ng’ɔ kwla’n, ń mɛ́n i atin maan e nin i é trán ase min famiɛn bia’n su, kɛ nga n kwlali mɔ min nin min Si e trannin ase i famiɛn bia’n su’n sa. 22  Sran ng’ɔ si fa sie’n, maan ɔ tie ndɛ nga Ɲanmiɛn wawɛ’n kan kle asɔnun mun’n.’”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “n si i dunman.”
Annzɛ “n jrannin kekle. Ɔ kusu a niannin su a jrannin kekle wie.”